Säkerställ en säker kemikalieförvaring

Säkerställ en säker kemikalieförvaring

Published 28 september, 2022

5 minute read

Allt arbete är förenat med vissa risker, och i en del verksamheter utgör kemiska risker en väsentlig del av dem. En god kemikalieförvaring är A och O för en säker arbetsplats. Hanteras kemikalierna inte på ett säkert sätt, utifrån de regler som finns, föreligger en stor risk för medarbetarnas hälsa och även omgivande miljö och natur. 

Regler kring kemikalieförvaring

I den här texten ska vi gå igenom vad som krävs för en säker kemikalieförvaring – vilka reglerna är,  hur kemikalier förpackas på bästa sätt, vilka farosymboler som det är extra viktigt att ha koll på, och vad du kan göra för att öka kemikaliesäkerheten.

I denna bloggartikel finns det också många länktips kring kemikaliehantering, då det är fler aspekter att ta hänsyn till förutom rätt förvaring.

Vi börjar med fem generella tips i vår korta film:

 

En säker kemikalieförvaring minimerar riskerna för medarbetaren och omgivande miljö

En säker kemikalieförvaring innebär att risken för spill eller läckage till omgivningen minimeras.

Ett läckage av kemikalier till avlopp och vattendrag kan få förödande konsekvenser för hälsa och miljö. Dessutom blir kostnaden för sanering hög.

För att undvika dessa utsläpp och hålla kemikalieförvaringen så säker som möjligt, är det varje verksamhetsutövares skyldighet att sätta in lämpliga förebyggande skyddsåtgärder. Omfattningen av dessa beror på kemikaliernas egenskaper, hur stora volymer det handlar om, samt typen av omgivning som läckaget riskerar att hamna i. Genom att bedöma hur exponeringen av kemikalierna sker kan rätt förvaring sättas in.

Alla arbetsgivare är skyldiga att gå igenom alla kemikalier som finns på arbetsplatsen, göra en riskbedömning (där exponeringsbedömning är en skyldighet) och därefter sätta in riskminimerande åtgärder för exempelvis förvaring, skyddsutrustning och annan hantering, (Läs mer om dina 6 skyldigheter här >>)

New call-to-action

Föreskrifter om kemikalieförvaring

Men vad säger egentligen lagboken om ämnet? Myndigheten Kemikalieinspektionen har tagit fram föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer som kan sammanfattas enligt följande:

”Hälso- eller miljöfarliga kemiska produkter ska förvaras så att hälso- och miljörisker förebyggs”
(2 kap. 4 §)

Produkterna ska förvaras utom räckhåll för barn och inte placeras tillsammans med produkter som kan förtäras. Detta är särskilt viktigt på arbetsplatser där barn vistas dagligen, så som i butiker eller skolor (2 kap. 5§).

Särskilt farliga kemiska produkter, de produkter som är klassificerade med faropiktogram enligt nedan kräver tillstånd från Länsstyrelsen. (Läs mer om faropiktogram och varningssymboler här)

SE Pictogram Särskilt farliga kemiska produkter

Särskilt farliga kemikalier utgår från EU:s så kallade CLP-förordning (Läs mer om CLP här). 
Tillstånd krävs för både försäljning och privat bruk. Kemikalierna ska då förvaras på ett sätt så att obehöriga inte kan komma åt den, exempelvis i ett låst kemikalieskåp eller bakom en butiksdisk.

Ämnen som är brandfarliga, explosiva eller kan orsaka brandfarlig gas omfattas även av ytterligare regler. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (läs mer på deras hemsida här). Den ställer bland annat krav på att den som hanterar explosiva ämnen ska ha ett visst tillstånd, följer angiven skyltning och uppvisar stor aktsamhet vid hanteringen av kemikalierna.

Kemikalieförvaring under transport

MSB har även riktlinjer för hur kemikalieförvaring under transport ska ske. I lagen (2006:263) om transport av farligt gods står det specificerat att den som transporterar gods av den här typen är skyldig att vidta specifika skyddsåtgärder, för att förebygga att godset i fråga orsakar skada på hälsa, miljö eller egendom.

Faropiktogram och skyltar för att öka säkerheten

Information om varningssymbolernas betydelse ska finnas tillgänglig. Senaste säkerhetsdatablad ska finnas så att det är lätt för medarbetare att nå, det kan vara genom att ha QR-koder kopplade till databasen för säkerhetsdatablad. Skyltar ska också finnas för att exempelvis informera om säkerhetsutrustning eller om det är särskilda föreskrifter vid brand- och utrymning.
Läs mer om faropiktogram och varningssymboler här

Så här ska kemikalier förvaras

Det finns några generella riktlinjer för kemikalieförvaring och -förpackning:

 • Behållaren ska vara försluten och tåla den kemikalie den innehåller. Förpackningen ska även anpassas utifrån den miljö den står i. Korrekt märkning och information ska finnas tillgänglig.  
 • Eventuell säkerhetsutrustning ska finnas tillhands, som exempelvis en säkerhetsventil.
 • Håll behållaren avskild från livsmedel, och använd ingen behållare som kan förväxlas med behållare för förtäring, såsom matlådor eller dryckesflaskor.

Vid förvaring av farliga kemiska riskkällor - så som farliga kemiska produkter som är klassificerade enligt EU:s CLP-förordning eller slipdamm och luftföroreningar som bildas i hanteringen bör förvaras på ett särskilt sätt, här är några exempel: 

 • Vid kemikalieförvaring i skåp eller förråd inomhus ska en anpassad ventilation finnas för att samla upp skadliga gaser eller ångor.
 • Om flera behållare innehåller kemikalier som tillsammans utgör en större risk ska de hållas åtskilda.
 • Utsätts behållarna för skiftande ljus- och temperaturförhållanden under förvaringen kan reaktiviteten nämligen öka. Det betyder att intilliggande ämnen blir mer benägna att reagera med varandra och orsaka potentiellt farliga kemiska reaktioner och även en högre explosionsrisk i vissa fall.

  Läs mer om riskbedömning av kemikalier och kemiska riskkällor här

Förpackningar får inte förväxlas och
inte heller påverka innehållet

När det gäller kemikaliens själva förpackning eller behållare, ska den vara så hållbar att den inte på något sätt påverkar produkten, och att ingenting läcker ut ur den. Det ska gälla under hela kemikaliens livslängd. Yttre påverkan och slitage är något som du ska ta hänsyn till. Är behållaren återförslutningsbar ska den här funktionen också kunna vidhållas utan att innehållet påverkas.
(Läs mer om detta på Kemikalieinspektionens hemsida)

Klassas produkten som en farlig kemikalie och samtidigt riktar sig mot allmänheten, finns dessutom följande krav på förpackningen:

 • Den får inte ha en form eller design som kan vilseleda konsumenter till att tro att det är ett livsmedel eller liknande.
 • Den ska ha en barnskyddande förslutning, vanligen kallat barnlås.
 • Den ska ha en kännbar varningsmärkning, i form av en upphöjd triangel, för att underlätta för personer med synnedsättning.

Ökad säkerhet genom invallning

En säkerhetsåtgärd för att minska risken för läckage är att förvara behållare med farliga kemiska produkter i en så kallad invallning. Som namnet antyder är det en extra behållare, ett uppsamlingskärl, som bildar en slags vall mot eventuellt läckage. Ett spillskydd, med andra ord.
På så vis förhindrar du att brandfarliga vätskor eller frätande kemikalier rinner ut på arbetsplatsen och hamnar i naturen.

Genom att använda invallningar kan läckage på ett effektivt sätt samlas upp i en behållare. Det finns flera olika invallningar som kan anpassas utifrån den kemiska produktens egenskaper. Vissa invallningar har även larm installerat.

SE Pictogram Särskilt farliga kemiska produkter (1)


Är du osäker hur du ska hantera en kemikalie?
Kolla alltid säkerhetsdatabladet 

Om du på din arbetsplats hanterar en kemikalie men är osäker på hur den ska förvaras eller transporteras korrekt, se till att få produktens säkerhetsdatablad. Genom att läsa kemikaliens säkerhetsdatablad kan du få information om hur den ska förvaras och vilka risker den är förenad med. 

Det är tillverkarens ansvar att ta fram ett säkerhetsdatablad för varje produkt, och arbetsgivarens ansvar att se till att det finns tillgängligt på arbetsplatsen. Här är det viktigt att säkerställa att den senaste versionen av säkerhetsdatablad finns tillgänglig.

Du kan även höra av dig till leverantören för att få mer information om produkten eller om du har vidare funderingar kring hanteringen. Läs mer om säkerhetsdatablad här)

Säkerhetsdatablad - en del av arbetet med kemikaliesäkerhet

Vanliga frågor om kemikalieförvaring

Vad innebär en god kemikalieförvaring?

En god kemikalieförvaring innebär att rätt säkerhets- och skyddsåtgärder satts in så att risken för olyckor eller läckage minimeras. Farliga kemikalier ska hanteras och förvaras på ett särskilt sätt, och får enbart transporteras av behöriga. Det ska även finnas faropiktogram tillgängliga i kemikaliens närhet, vilka varnar för dess hälsoskadliga effekter. information ska finnas tillgänglig för personal via säkerhetsdatablad. På så sätt görs kemikalien så oskadlig som möjlig.

Vi ska transportera farligt gods, vad ska vi tänka på då?

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen som kan orsaka skador på människor, djur och natur om de inte hanteras på rätt sätt under en transport. Här gäller därför särskilda bestämmelser om förpackning, märkning och dokumentation för att minska risken för olyckor under transport. Rutiner för att skydda godset från yttre påverkan, exempelvis stöld och sabotage, ska också finnas på plats. Läs mer här på MSB:s hemsida, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vad händer om jag kommer i kontakt med en farlig kemikalie?

Varje kemikalie har ett säkerhetsdatablad, med information om de hälsofarliga riskerna inklusive varningssymboler. Läs säkerhetsdatabladet som är kopplat till produkten, gärna tillsammans med en kollega. Läs mer om säkerhetsdatablad här

Hur kan vi göra vårt kemikalieskåp ännu säkrare?

Det är mycket viktigt att se till att både själva behållarna och skåpet är helt tätt samt inte släpper ut något läckage. Gör regelbundna kontroller för att upptäcka eventuellt spill. Förvarar ni särskilt farliga kemikalier ska skåpet vara låst och det ska finnas en ventilation som fångar upp eventuella gaser.

Det är dessutom bra att skaffa en invallning, som fångar upp spill från skåpet och på så sätt förhindrar läckage till den omkringliggande miljön.

Vissa kemikalier kanske till och med ska förvaras helt separat för att inte reagera med andra kemiska ämnen och orsaka förödande skador för verksamheten och miljön.

Få ett helhetsgrepp på din kemikaliehantering med rätt systemstöd


Relevanta artiklar

| Arbetsmiljö
Vad säger lagen om ensamarbete?

De flesta arbetsplatser har någon form av ensamarbete men det är inte alltid helt lätt att veta vad som räknas som...

| Arbetsmiljö
7 saker du borde känna till om ensamarbete

Ensamarbete är vanligt förekommande i Sverige, här är sju saker du som arbetsgivare bör känna till om ensamarbete.

| Arbetsmiljö
Riskbedömning av ensamarbete

Ensamarbete är vanligare än man tror. År 2017 arbetade 11 procent av hela arbetsmarknaden ensamma enligt SCB ....