CLP-förordningen: Klassificering och märkning av kemikalier

CLP-förordningen: Klassificering och märkning av kemikalier

Published 11 februari, 2021

7 minute read

Här får du en full översikt över CLP-förordningen, som fastslår hur farliga kemiska ämnen och blandningar (kemikalier) ska klassificeras, märkas och förpackas.

CLP står for ”Classification, Labelling and Packaging” och är EU:s förordning (nr. 1272/2008) om klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar. EU-lagstiftningen överensstämmer med FN:s system, GHS, som identifierar farliga kemikalier och informerar användarna om farorna.

CLP följer också EU:s REACH-förordning för registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemikalier. Gemensamt för reglerna är att konsumenter och yrkesarbetande på ett systematiskt och synligt sätt får information om vilka kemikalier som är farliga, vilka faror det handlar om samt hur kemikalierna ska hanteras på ett säkert sätt.

I detta blogginlägg får du veta mer om CLP-förordningen och dess regler samt vad den innebär för dig och företaget.

Ladda ner vår populära guide:
Dina 6 skyldigheter vid dokumentation av kemikaliehantering och kemikalieförteckning

De tre grundelementen i CLP-förordningen

I de kommande avsnitten ger vi en djupare förklaring till de tre huvudelementen i CLP-förordningen, nämligen klassificering, märkning och förpackning. Därefter kan du läsa om vad förordningen konkret innebär att du är skyldig att göra för att ta hänsyn till kemiska arbetsmiljörisker.

1. Klassificering


Marknadsför du kemiska ämnen eller blandningar måste du identifiera kemikaliernas farliga egenskaper och klassificera dem korrekt. Vid klassificeringen ska du fastställa om kemiska ämnen eller blandningar är farliga för människor eller miljö och om det finns några fysiska faror, till exempel brand- eller explosionsfara.

Farorna är indelade i faroklasser, där varje faroklass är indelad i kategorier som anger graden av fara. Här vägleds användarna med faro- och skyddsangivelser såsom ”Farligt att förtära” eller ”Vid förtäring: skölj munnen”.

Klassificeringen tar inte hänsyn till hur kemikalien används. Om en klassificerad kemikalie utgör en fara beror på i vilken grad man utsätts för den, dvs. på vilket sätt och hur länge man är i direkt kontakt med den.

clp klassificering

Det globala harmoniserade systemet för klassificering och märkning av kemikalier

Du ska anmäla klassificeringar

Om du tillverkar eller importerar kemiska ämnen ska du anmäla dessa ämnens klassificering till EU:s kemikaliemyndighet (ECHA); detta gäller både enskilda ämnen och ämnen som ingår i blandningar. Om ett ämne redan är anmält under REACH behöver ämnet inte anmälas igen.

Anmälan omfattar följande:

 • Identiteten på den som ansvarar för marknadsföringen
 • Ämnets/ämnenas identitet
 • Klassificeringen av ämnet/ämnena med avseende på CLP-förordningen
 • Om ämnet inte är klassificerat i alla faroklasser eller farokategorier ska orsaken anges (t.ex. data saknas eller är otillräckliga)
 • Specifika koncentrationsgränser eller M-faktorer som har anknytning till klassificeringen
 • Ämnets märkningselement i förhållande till förordningens artikel 17 och eventuellt kompletterande faroangivelser
 • Klassificering av blandningar görs med bakgrund av testdata för ämnet. Här kan tre olika metoder användas till klassificering:
 • Testdata för hela blandningen (metoden kan inte användas om det handlar om klassificering av cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska effekter (CMR) eller långtidseffekter för vattenmiljön)
 • Överbryggningsprincipen, där man utgår från tillgänglig information om liknande testade blandningar
 • Beräkningsmetoden, där man beräknar klassificeringen mot bakgrund av ingående ämnens klassificering och koncentration

 

Harmoniserad klassificering eller egenklassificering?

Medlemsländerna i EU har antagit en harmoniserad klassificering för vissa ämnen. Här handlar det i synnerhet om ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena (skadliga för arvsmassan) eller reproduktionstoxiska (skadliga för fortplantningsförmågan).

Om ämnet inte finns med i listan över harmoniserade klassificeringar är det upp till tillverkaren eller importören själv att avgöra om ämnet ska klassificeras som farligt. Detta kallas för egenklassificering.

Om ett ämne har en harmoniserad klassificering i en eller flera faroklasser kan tillverkaren eller importören ta ställning till om ämnet ska egen klassificeras i andra faroklasser där det inte finns någon harmoniserad klassificering.

Harmoniserade klassificeringar gäller endast ämnen. Kemiska blandningar ska alltid kvalificeras innan de börjar marknadsföras.

I ECHA:s klassificeringsdatabas finns information om alla anmälda ämnen. Du ser också alla de ämnen som har en harmoniserad klassificering samt företagens egenklassificering av de anmälda ämnena.

2. Märkning / CLP-märkning

För att skydda användarna och miljön märks farliga kemikalier med faropiktogram som upplyser om relevanta faror, säker användning och bortskaffning.

Märkningen säkerställer att användarna enkelt och snabbt att kan få information om en produkt är farlig, vilka faror det handlar om samt hur produkten ska hanteras på ett säkert sätt.

Faroupplysningarna förebygger olyckor hos användarna och minimerar miljökonsekvenserna. Samtliga led i leverantörskedjan bär ansvaret för att kemiska ämnen och blandningar är märkta enligt CLP-reglerna.

Om ett kemiskt ämne eller en kemisk blandning klassificeras som farligt finns det krav på att man märker förpackningen med en etikett som upplyser om följande:

 • Kemikaliens namn och blandningens farligaste beståndsdelar
 • Innehåll i vikt eller volym (gäller endast vid försäljning till konsumenter)
 • Leverantörernas namn, adress och telefonnummer
 • Piktogram (faropiktogram), signalord, faroangivelser och skyddsangivelser

etikett clpExempel på etikett med korrekt märkning enligt CLP

Piktogram anger de väsentligaste farorna, t.ex. miljöfara, allvarlig hälsofara, frätande, brandfara osv. Signalord är antingen ”Fara” (Danger), som används till farligaste ämnena och blandningarna eller ”Varning” (Warning).

Faroangivelser relaterar till klassificeringen av ämnet eller blandningen. Skyddsangivelserna väljs så att de passar till faroangivelserna och den avsedda användningen av kemikalien.

Det finns också krav på placering och synlighet på faromärkningen, piktogrammens storlek samt (eventuella) kompletterande upplysningar om farans art och föreskrifter vid användningen av produkten. Dessutom ska etiketten vara på svenska


New call-to-action
Ladda ned vår CLP-affisch som ger en översikt över faropiktogrammen. Du kan med fördel hänga upp den på arbetsplatsen där kemikalierna används och ge kollegorna en överblick över farorna.

Krav på märkning och faroupplysning vid e-handel och export 

Vid onlineförsäljning av faromärkta kemiska blandningar till konsumenter finns det krav på information om produktens farlighet och dessa uppgifter ska framgå tydligt på webbplatsen.

Reglerna finns eftersom konsumenterna inte kan se etikettens faromärkning före köp. Relevanta faroangivelser, piktogram och signalord ska anges när produkten visas och presenteras. Kravet tillgodoses inte genom att man enbart länkar till produktens säkerhetsdatablad.

En norsk kontrollundersökning från 2017 visade att över 70 % av nätbutikerna inte lämnade tillräcklig information om kemikaliernas farliga egenskaper. ECHA inledde 2020 ett projekt som sätter mycket större fokus på att kontrollera nätbutikerna och tillämpa reglerna kring informationen om produkternas farlighet. Därför finns det goda skäl till att kontrollera märkningen och faroupplysningen av produkterna online.

Reglerna i CLP-förordningen gäller också när kemiska ämnen och blandningar marknadsförs i EU. Exporterar man farliga kemikalier från EU finns det också krav på CLP-faromärkning i form av PIC-förordningen (Prior Informed Consent Regulation).

3. Förpackning

Det finns särskilda krav på förpackningar som innehåller farliga ämnen eller blandningar. Dessa ska förebygga olyckor i samband med användning och hantering. Här finns det speciellt tre krav som ska följas med avseende på förpackning enligt CLP-förordningen.

1) Förpackningen måste hålla tätt under produktens hela livstid 

Förpackningen ska produceras och utformas på ett sådant sätt att den inte börjar läcka vid någon tidpunkt under produktens livstid. Förslutningarna ska utan problem kunna motstå normal hantering och slitage, och återförslutningsbara anordningar ska vara tätslutande även om de har öppnats och förslutits många gånger.

Förpackningsmaterialet får inte skada själva innehållet, och inte heller reagera med det och bilda farliga föreningar. Till sist får förpackningarnas form eller design inte dra till sig barns uppmärksamhet eller vilseleda konsumenterna.

2) Vissa kemikalier ska ha barnskyddande förslutning 

Vissa farliga kemikalier som säljs i detaljhandeln ska ha barnskyddande förslutning för att undvika att barn kommer till skada vid oavsiktlig kontakt med de farliga kemikalierna. Detta gäller oavsett förpackningens storlek. Förslutningarna ska vara testade och uppfylla särskilda kvalitetskrav, t.ex. kräva en viss koordination och styrka att öppna.

3) Kännbar varningsmärkning för personer med nedsatt syn 

Av hänsyn till personer med nedsatt syn ska vissa farliga kemikalier som säljs i detaljhandeln förses med en kännbar varningsmärkning på själva förpackningen. Detta gäller oavsett storlek.
Den kännbara varningsmärkningen kan ha formen av en upphöjd triangel eller tre upphöjda prickar på förpackningen. På Kemikalieinspektionens webbplats kan du läsa om vilka klassificerade kemikalier kravet på kännbar varningsmärkning gäller för.

 

Guide: Olika rollers informationsskydlighet enligt REACH

Företagets roll i leverantörskedjan och vad det innebär för dina CLP-skyldigheter

Leverantörskedjan täcker spektrumet från det att ämnet tillverkas eller importeras för första gången till dess att det levereras till konsumenten, antingen i form av en kemisk blandning eller substanser i en vara med fast form – även kallad en artikel. Som företag kan man ingå i flera led i leverantörskedjan. Därför kan man också ha mer än en roll och därmed flera skyldigheter, enligt CLP-förordningen.

Skyldigheter som tillverkare

Enligt REACH är du tillverkare om du tillverkar eller utvinner ett kemiskt ämne, antingen som enskild person eller företag i EU.

Om du tillverkar kemiska ämnen, blandningar eller varor från återvunnet avfall, är du också tillverkare. I EU har du som producent skyldighet att göra följande:

 • Registrera ämnen hos ECHA, om du tillverkar över 1 ton per år
 • Säkerställa korrekt klassificering, märkning och förpackning
 • Följa eventuella förbud och begränsningar av användningen
 • Följa kandidatlistan och godkännandeprocessen

Skyldigheter som importör

Köper du kemiska ämnen, blandningar eller andra typer av varor från en leverantör utanför EU och importerar dessa till EU, är du importör.

Du är ansvarig för importen och därmed importör även om du inte själv är fysisk mottagare av varan, utan skickar den direkt vidare till kunden. Som importör ansvarar du för att följa EU-reglerna och har därför följande skyldigheter:

 • Registrera kemiska ämnen oavsett om de importeras som enskilda ämnen, i blandningar eller i en artikel
 • Säkerställa korrekt klassificering, märkning och förpackning
 • Lämna information vidare i leverantörskedjan om särskilt problematiska ämnen
 • Anmäla särskilt problematiska ämnen i artikeln till ECHA
 • Säkerställa att produkten är laglig

Skyldigheter som nedströmsanvändare

Du betraktas som nedströmsanvändare om du är etablerad i EU och tar emot kemiska ämnen eller blandningar från en leverantör i EU och använder dem i dina företagsaktiviteter. Detta omfattar bland annat företag som framställer tvätt- och rengöringsmedel, leksaker, elektronik eller möbler. Använder du kemikalier som ett led i en process – det kan handla om rengöring, kemisk sanering eller bilreparationer – så är du också nedströmsanvändare.

Om du använder ett ämne från en leverantör utanför EU och denna inte har utsett någon ensam representant för registrering av ämnet, är du att betrakta som importör och ska uppfylla därtill hörande skyldigheter. Som nedströmsanvändare ska du försäkra dig om att du använder kemikalier på ett säkert sätt och att du lämnar nödvändiga upplysningar vidare i leverantörskedjan. Du har följande skyldigheter:

 • Kontrollera om din användning finns beskriven i säkerhetsdatabladet
 • Lämna information om säker användning vidare till dina kunder
 • Säkerställa korrekt klassificering, märkning och förpackning
 • Leverera information om särskilt problematiska ämnen i artiklar
 • Vara uppmärksam på ämnen som ligger för godkännande
 • Kontrollera om du ska registrera kemiska ämnen i artiklar i mängder över 1 ton per år
 • Följa eventuella begränsningar av användningen

Skyldigheter som distributör

Du är distributör om du levererar kemiska ämnen eller blandningar till företag inom EU, eller om du förvarar ämnen eller blandningar och marknadsför dem – också under eget varumärke – utan att ändra den kemiska sammansättningen. Distributörer är exempelvis detaljister och grossister.

Köper du kemiska ämnen, blandningar eller andra typer av varor från en leverantör utanför EU och marknadsför dem i EU, är du både importör och distributör. Du är även nedströmsanvändare om du köper kemiska ämnen inom EU och blandar dem med andra kemikalier, späder ut dem eller häller över dem i nya behållare med eller utan ommärkning innan du levererar dem till andra.

Som distributör har du följande skyldigheter:

 • Se till att säkerhetsdatabladet innehåller korrekta uppgifter
 • Se till att upplysningar från dina kunder lämnas vidare till dina leverantörer
 • Kontrollera om produkten är korrekt märkt och förpackad
 • Säkerställa att produkten är laglig
 • Lämna vidare information om särskilt problematiska ämnen i artiklar

Läs mer om de olika rollerna och skyldigheterna inom CLP på Arbetsmiljöverkets hemsida, så att du kan vara säker på att du följer reglerna.


Få koll på kemikalier med vårt system Chemical Manager

Med EcoOnlines Chemical Manager håller du koll på din kemiska dokumentation och kommunikation:

 • Hitta dina säkerhetsdatablad i en av Europas största databaser för säkerhetsdatablad
 • Säkerhetsdatabladen uppdateras kontinuerligt
 • Upprätta kemisk arbetsplatsutvärdering med automatiska utdrag ur säkerhetsdatablad
 • Och mycket mer!

Säkerhetsdatablad - en del av arbetet med kemikaliesäkerhet


Relevanta artiklar

| Arbetsmiljö
Vad säger lagen om ensamarbete?

De flesta arbetsplatser har någon form av ensamarbete men det är inte alltid helt lätt att veta vad som räknas som...

| Arbetsmiljö
7 saker du borde känna till om ensamarbete

Ensamarbete är vanligt förekommande i Sverige, här är sju saker du som arbetsgivare bör känna till om ensamarbete.

| Arbetsmiljö
Riskbedömning av ensamarbete

Ensamarbete är vanligare än man tror. År 2017 arbetade 11 procent av hela arbetsmarknaden ensamma enligt SCB ....