Uppfyll REACH-kraven för kemikaliesäkerhet & riskbedömning | EcoOnline

Så uppfyller du REACH-kraven för kemikaliesäkerhet och riskbedömning

Published 18 juni, 2020

6 minute read

Producerar, importerar eller använder ditt företag kemikalier eller kemiska produkter? Om svaret är ja, har ni sannolikt skyldigheter enligt EU:s REACH-lagstiftning som måste uppfyllas. Inte säker på vilka de är? Oroa dig inte, i den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om den europeiska REACH-lagstiftningen och hur du ser till att följa den!

– Om du är en tillverkare av kemikalier eller importerar kemikalier till Europa, kommer du att vara intresserad av registrering av ämnen.

– Om du är en användare i ett efterföljande led, som köper kemikalier från en leverantör och använder dessa, då kommer du att vara mest intresserad av dina skyldigheter när det gäller användningsbegränsningar och din kommunikation i leveranskedjan.

REACH gäller inte bara industrikemikalier utan även rengöringsprodukter, färger och kemikalier i artiklar som kläder, möbler och elektriska apparater. Så på något sätt berör det troligen ditt företag.

Ladda ner vår populära guide:
Dina 6 skyldigheter vid dokumentation av kemikaliehantering och kemikalieförteckning

Vad är REACH?

REACH är Europaparlamentets och rådets förordning gällande Registration, Evaluation, Authorisation och Restriction of Chemicals. Förordningen infördes 2007 för att förbättra skyddet för människors hälsa och miljön från de risker som kemikalier kan medföra, och genomförs stegvis under 15 år.

Under många år tillverkades många kemikalier i stora mängder och såldes på marknaden i Europa. Men för många av dessa var informationen om de risker som de utgjorde för människors hälsa och miljön otillräcklig. REACH-förordningen infördes som ett sätt att samla in användbar information om alla dessa kemiska ämnen i en databas och skapa ett regelverk för hur de ska redovisas och hanteras.

Kemikalielagstiftningen från EU har under årets skärpts och mer kommer framöver!
Exempelvis infördes det nya faroklasser infördes 2023 som berör bl a hormonstörande egenskaper. Läs mer om dessa nya faroklasser här.

REACH ändrar bevisbördan 

Tidigare var det ofta upp till lokala regeringar att bevisa att ett ämne var farligt innan detta kunde regleras eller tas bort från marknaden. REACH ändrade och nu ligger ansvaret på tillverkarna och importörerna att inhämta kunskap om potentiellt farliga egenskaper hos ämnena och kommunicera hur de ska användas på ett säkert sätt innan de kan säljas på den europeiska marknaden.

I REACH ingår även krav på effektivare kommunikation mellan leverantörer och användare av kemiska ämnen. Tillverkarna och importörerna av ämnen är skyldiga att kommunicera faror och säker användning av produkter till användarna, och dessa får endast använda kemikalierna på de sätt som tillverkarna och importörerna har bedömt som säkra.

Processen för REACH 

Namnet på REACH-lagstiftningen är en akronym som beskriver processen med registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier:

Registrering 

Om du tillverkar eller importerar kemiska ämnen i mängder som överstiger 1 ton per år, måste du registrera dessa hos EU:s kemikaliemyndighet. Detta gäller även ämnen som ingår i en blandning, och i vissa fall även ämnen i varor. Du måste tillhandahålla information om ämnets miljö- och hälsorisker och riskerna med att använda det. Tidsfristen för att registrera en befintlig tillverkad eller importerad kemikalie på marknaden i mängder som överstiger 1 ton per år var den 1 juni 2018.

Grundsatsen ”Inga data – ingen marknad” är central för REACH och innebär att en tillverkare eller importör av ämnen inte får sälja kemikalien på den europeiska marknaden om de inte slutför denna registrering och för informationen vidare nedströms i leveranskedjan. Det här handlar inte bara om att följa lagen, det är viktigt att komma ihåg att tillverkning och användning av kemikalier omfattas av ett samhällsansvar. Registreringen och begränsningen av ämnen har till syfte att minska de yrkesmässiga, allmänna hälso- och miljöeffekterna av att använda kemikalier inom EU. En registrering kan i slutändan gynna ett företag eftersom det säkerställer transparens och därmed säker användning för sina kunder.

Utvärdering 

Ett av de viktigaste målen med REACH är att begränsa användningen av de farligaste ämnena över tid. Dessa är kända som ”substances of very high concern”, ämnen som ger anledning till särskild oro. De är mestadels cancerframkallande, mutagena eller giftiga för reproduktion (CMR) eller persidenta, bioackumulerande och toxiska (PBT och vPvB). Alla EU-medlemsstater och European Chemicals Agency, ECHA kan föreslå att ett ämne identifieras som SVHC i REACH. ECHA använder uppgifterna från registreringen för att bedöma riskerna med ämnena. Om ECHA bedömer att ett ämne ger anledning till särskild oro och ingen motsätter sig detta, läggs det till på kandidatförteckningen. Ämnen på kandidatförteckningen är kandidater för att hamna på den så kallade tillståndsförteckningen.

Läs gärna artikeln Riskbedömning av kemikalier - det här bör du veta >>

 

Godkännande 

En gång per år bedömer ECHA om några av ämnen från kandidatförteckningen ska hamna på tillståndsförteckningen. Företag som vill använda eller sälja ett ämne på den listan måste skicka in en ansökan och få ett godkännande innan de lagligt kan göra det. När man ansöker om att få använda ett ämne i den här förteckningen måste man kunna motivera varför det är nödvändigt och varför inga alternativa, säkra kemikalier kan göra jobbet. Ämnen prioriteras för tillståndsförteckningen om de är långlivade, bioackumulerande eller giftiga (PBT), om de används i stor utsträckning och därmed har potential att påverka många människor eller stora delar av miljön och om de används i stora volymer.

 

Begränsning

Alla EU-medlemsstater och ECHA kan också föreslå att användningen av ett ämne begränsas om de misstänker att det är mycket farligt. På ECHA:s förteckning över ämnen som begränsas enligt REACH kan du se vilka ämnen som det gäller för närvarande. Vissa ämnen är begränsade när det gäller sättet som du kan använda dem på. Du får till exempel inte inkludera dem i en aerosolprodukt över en viss mängd. Andra ämnen är helt förbjudna. Kontrollera om ämnen är reglerade innan du tillverkar eller importerar det till EU.

New call-to-action

Så uppfyller du kraven som producent eller importör 

 

Registrering 

Om du producerar ett ämne i kvantiteter som överstiger 1 ton per år eller importerar det till EU/EES, måste du registrera detta hos ECHA. Registreringen kräver att du samlar in eller genererar information om ämnets kemiska egenskaper och använder denna information för att bedöma riskerna med att använda, transportera, lagra eller bortskaffa det och att rekommendera försiktighetsåtgärder som säkerställer säker hantering för användarna av ämnet. När du registrerar ett ämne måste du i allmänhet lämna denna viktiga information:

1. Allmän information om registranten (du)
2. Identifiering av ämnet
3. Information om ämnets tillverkning och användningsområde(n)
4. Klassificering och märkning av ämnet
5. Vägledning om säker användning
6. Exponeringsinformation för ämnen som registrerats i mängder mellan 1 och 10 ton.

Tillverkare och importörer är skyldiga att samla in fritt tillgänglig information om egenskaperna hos ämnet för registreringsändamål, alternativt bedriva ny forskning för att generera den här informationen. En viktig aspekt av REACH är fokus på att dela befintlig information med andra tillverkare för att minimera onödiga djurförsök.

Den här informationen ska samlas i en kemikaliesäkerhetsrapport som dokumenterar att riskerna med att producera och använda ämnet kan kontrolleras genom att särskilda försiktighetsåtgärder vidtas och därefter rapporteras in till ECHA.

Vissa ämnen, som en del av de som används i läkemedel, är undantagna från kravet på registrering eftersom de regleras av annan lagstiftning.’

Guide: Olika rollers informationsskydlighet enligt REACH

Förteckningar 

Kontrollera ämnena i kandidatförteckningen, tillståndsförteckningen och begränsningar (bilaga XVII) för att förvissa dig om att du följer lagen.

Kommunikation i leveranskedjan för tillverkare, importörer och leverantörer 

En viktig del av att få REACH att fungera är att tillverkare och importörer av kemikalier kommunicerar information om kemiska risker nedströms i leveranskedjan när de säljer dem.

Säkerhetsdatablad 

Om du är en tillverkare eller producent av farliga ämnen, måste du ta fram säkerhetsdatablad som informerar dina kunder om de kemiska egenskaperna och riskerna med att använda, transportera och lagra ämnet eller blandningen samt vilka försiktighetsåtgärder som måste vidtas för att göra detta på ett säkert sätt.

Ett säkerhetsdatablad krävs för ett ämne eller en blandning om: 

  • det/den uppfyller kriterierna för klassificering som farligt enligt CLP
  • det/den är långlivad, bioackumulerande och giftig (PBT) eller mycket långlivad och mycket bioackumulerande (vPvB)
  • det/den finns med på kandidatlistan för eventuellt tillstånd enligt artikel 59 (1) i REACH av något annat skäl.

För att uppfylla REACH när du använder kemikalier måste du använda dem på ett sätt som är säkert för dina anställda och miljön. Det gör du genom att se till att du har tillgång till de senaste säkerhetsdatabladen med information om riskerna som är förknippade med farliga kemikalier som du använder, lagrar eller transporterar.

Baserat på informationen i säkerhetsdatabladen måste du vidta lämpliga åtgärder för att kontrollera de risker som ämnet utgör. Säkerhetsdatablad krävs för ämnen och blandningar, men inte för varor. Informationen ska vara utformad enligt faromärkningen med faropiktogram.

Säkerhetsdatablad - en del av arbetet med kemikaliesäkerhet

Testa dina kunskaper om säkerhetsdatablad i vårt enkla quiz

Exponeringsscenarier 

Om du tillverkar eller importerar mer än 10 ton av ett ämne per år, måste du även ta fram exponeringsscenarier som en del av registreringen. Exponeringsscenarier är en lista över sätt som den kemiska produkten kan användas på ett säkert sätt. Du måste skicka exponeringsscenarierna till dina kunder tillsammans med den kemiska produkten. Användare av produkten i nedströmsled får endast använda den på något av de sätt som beskrivs i exponeringsscenarierna.

Läs också om diisocyanater här

Uppdateringar av säkerhetsdatablad 

Om ny information finns om ett ämnes kemiska egenskaper och risk, måste tillverkare och importörer skicka en reviderad version av säkerhetsdatabladet till kunder som köpt ämnet de senaste 12 månaderna. 

Så följer du reglerna som nedströmsanvändare

Nedströmsanvändare har ingen skyldighet att registrera kemiska ämnen, men de har andra skyldigheter i REACH. De ansvarar för att kemikalierna används på ett säkert sätt enligt beskrivningen från leverantörerna och kommunicerar ny information uppåt i leveranskedjan.

Exponeringsscenarier 

Om säkerhetsdatabladet innehåller en uppsättning bifogade exponeringsscenarier, får du bara använda den kemiska produkten på det sätt som anges i dessa. Om din användning inte finns beskriven i ett exponeringsscenario, innebär det att tillverkaren eller importören inte har inkluderat denna i sin riskbedömning och inte vet om det är säkert att använda ämnet på detta sätt.

Läs mer om om exponeringar här

Uppdateringar

Eftersom leverantörerna bara behöver skicka en reviderad version av säkerhetsbladet till dig som kund om du har köpt ämnet de senaste 12 månaderna, är det ditt ansvar som nedströmsanvändare att ha den senaste informationen om de kemiska produkter som finns på din arbetsplats som är äldre än ett år.

Kommunikation uppåt i leveranskedjan 

Informationen ska inte bara flöda nedåt i leveranskedjan. Producenter och leverantörer kan själva ha begränsad kunskap om de faktiska användningsområdena för vissa ämnen. Om en nedströmsanvändare därför upptäcker att exponeringsscenarierna inte är tillämpliga eller upptäcker nya potentiella faror som inte beskrivs på säkerhetsdatabladet, är det dennes uppgift att kommunicera detta tillbaka till sina leverantörer och tillverkare så att de kan göra en riskbedömning av den nya användningen i ett exponeringsscenario.

Substitution 

REACH arbetar för att begränsa användningen av allt fler farliga kemikalier. Om ditt företag använder en kemikalie som kan komma att begränsas i framtiden är det klokt att börja leta efter ett alternativ så snart som möjligt, så kallad substitution. Annars kan du hamna i en situation där du måste sluta använda en kemikalie som är avgörande för ditt arbete.

Du kan se vilka kemikalier som redan omfattas av begränsningar i 
tillståndsförteckningen och begränsningsförteckningen. För att kunna förutse vilka kemikalier som kan komma att begränsas, se kandidatförteckningen.

Ta del av vår guide om utfasning av farliga kemikalier

Få koll på din kemiska dokumentation 

EcoOnlines programvara Chemical Manager har skapats speciellt för att hjälpa dig och din verksamhet att följa REACH-lagstiftningen. Vår databas med säkerhetsdatablad hjälper till att koppla samman tillverkare och importörer av kemikalier med nedströmsanvändare, vilket säkerställer att den juridiskt nödvändiga informationen sker automatiskt mellan dessa parter.

 

Kontakta oss 

Om du vill veta mer om hur ditt företag kan dra nytta av den digitala dokumentationen av kemikaliesäkerheten och kommunikationsfunktionerna i EcoOnlines Chemical Manager.

SE Säkerhetsdatablad i mobilen QR-kod i Chemical Manager


Relevanta artiklar

| Arbetsmiljö
Mät ditt hållbarhetsarbete

Att arbeta med hållbarhet innebär ofta ett stort arbete genom kartläggning och analys. EU:s direktiv CSRD gör det nu...

| Arbetsmiljö
Exponering för CMR-ämnen på arbetsplatsen: Detta  behöver du veta

Från och med den 5 april 2024 införs nya krav på registrering av exponering för reproduktionsstörande ämnen på...

| Arbetsmiljö
Ökade krav på ESG-rapportering

Enligt vår egen undersökning av 124 företag ser 50 % ESG-rapportering som en övning "i att boka av rutorna...