Diisocyanater: ett av flera allergiframkallande ämnen

Diisocyanater: ett av flera allergiframkallande ämnen

Published 18 september, 2023

3 minute read

Det finns många allergiframkallande ämnen och grupper av ämnen. Ett exempel på en ämnesgrupp du behöver hålla koll på är diisocyanater.

EU har tagit ett krafttag kring diisocyanater och skärper kraven rejält för verksamheter som hanterar dessa ämnen. Enligt begränsningslistan, bilaga XVII till Reach-förordningen, måste alla som yrkesmässigt hanterar produkter innehållande mer än 0,1 % diisocyanater ha genomgått en särskild utbildning innan de börjar arbeta med dessa. Detta gäller från 24 augusti 2023.  

Dessutom måste leverantören av de produkter som omfattas märka produkterna med texten:
”Från och med den 24 augusti 2023 krävs lämplig utbildning före industriellt eller yrkesmässigt bruk.”

SE  Exponering Diisocyanater

Exponering av diisocyanater kan exempelvis ge yrkesrelaterad astma.

Diisocyanater är en grupp kemikalier som hittas i härdare som finns i industriella färger, lim, fernissor och hartser. De används i stor utsträckning inom industrin, framför allt vid tillverkning av polyuretan (PUR) som är ett plastmaterial med många användningsområden. Det används till exempel som isolering, i vaddering, i packningar och i slangar. Anledningen till att krav på utbildning införts är att diisocyanater är starkt allergiframkallande och kan ge både hud- och luftvägsbesvär.

Exponering för diisocyanater med yrkesrelaterad astma som följd har identifierats som ett betydande arbetsmiljöproblem inom EU (läs mer här).  Det bedöms att ökad kunskap och medvetenhet om risker och lämpliga riskhanteringsåtgärder är ett sätt att få bukt med ett stigande antal nya arbetssjukdomar orsakade av diisocyanater.  

Rapport för diisocyanater ingår i vår mjukvara Chemical Manager

För att du på ett enkelt sätt ska kunna identifiera vilka ämnen som ingår i dina kemiska produkter finns det en rapport i Chemical Manager som ger dig tillgång till den informationen på ett smidigt och flexibelt sätt: rapporten ingår i det kostnadsfria utbudet i det kraftfulla rapportverktyget Reports & Analytics

Utbildningskrav finns i Sverige

I Sverige har vi i många år haft utbildningskrav vid hantering av allergiframkallande produkter, däribland diisocyanater. Dessa krav finns i Arbetsmiljöverkets föreskrift Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19, läs artikel om detta krav) och gäller allergiframkallande produkter med innehåll av bland annat epoxiplastkomponenter, formaldehydhartser och akrylater. Kraven på utbildning enligt den här föreskriften gäller också fortfarande för produkter med innehåll av diisocyanater som inte omfattas av kraven i Reach-förordningen.  

Särskilda regler för vissa typer av ämnen och produkter innehållande dessa ämnen finns alltså både på EU-nivå och nationell nivå. 

Ett annat exempel på svenska krav är kravet på medicinska kontroller. Dessa krav finns i föreskriften Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3) och innebär att arbetstagare som utsätts för exponering för vissa typer av hälsofarliga ämnen ska genomgå medicinska kontroller vid hantering av produkter innehållande dessa ämnen innan arbete påbörjas och/eller regelbundet. 

Detta gäller bland annat för allergiframkallande kemiska produkter som innehåller de komponenter som nämns ovan men också produkter som innehåller till exempel bly- eller kadmiumföreningar. 

Anledningen till att vissa ämnen omfattas av särskilda regler är att de har särskilt farliga egenskaper som ger upphov till allvarliga hälsorisker hos den som exponeras. Se även artikel om CMR-ämnen

SE Image H317

Syftet är att minska riskerna och användandet av farliga kemiska ämnen

EU inför dessa strängare regler för att minska användandet av farliga kemiska ämnen och det finns flera lagkrav kopplat till kemikaliehantering (länk till artikel 4 lagändringar att ha koll på).

Det finns alltså många skäl att undersöka vad dina kemiska produkter innehåller. Genom att göra det kan du ta reda på vilka produkter som omfattas av lagkrav, vilka som innehåller ämnen som bör bytas ut och vilka produkter som kräver extra skyddsåtgärder. Här får du mer info om en säkrare kemikaliehantering.

En process som underlättar detta är att göra kemiska riskbedömningar.

Riskbedömning av kemikalier - ta del av vår guide

Rapport över ingående ämnen finns tillgänglig i Reports & Analytics för samtliga Chemical Manager-användare. Den utgör ett komplement till de fördefinierade referenslistor som finns i Chemical Manager och som du kan matcha dina produkter mot, till exempel begränsningslistan i REACH-förordningen och Kemikalieinspektionens PRIO-lista. 

SE diisocyanater report CM_1_blog article

Har du tillgång till hela modulen Reports & Analytics kan du skräddarsy rapporter, kombinera olika typer av data och presentera dem på ett överskådligt sätt med hjälp av dashboards. 

Med EcoOnline får du kontroll över dina kemiska produkter, deras faror och innehåll! 

SE diisocyanater report CM blog article


Vanliga frågor

Jag är kund till er på EcoOnline och använder Chemical Manager. Får jag tillgång till rapport där diisocyanater ingår? 

Ja, den ingår i vårt baspaket, det vill säga det är en av våra standardrapporter. Det är enkelt att få en översikt, se bild ovan.

Mitt företag ska även rapportera in den årliga miljörapporten, där står att de kemiska ämnena ska redovisas: vad innebär det?

Det du behöver redovisa är dina kemikalier på ämnesnivå, inte bara att du har en slutprodukt. Vi har underlättat detta genom en rapport som heter: Kemikalieförteckning på ämnesnivå. 

Rapporten hämtar upp information automatiskt från ditt kemikaliesystem och är enkel att få ut i Excel. Du ser bland annat:

  • årliga förbrukningen,
  • ingående ämnen i produkten och deras klassificering,
  • koncentration av de ingående ämnena.

Vilka är typiska produkter där jag kan komma i kontakt med diisocyanater?

Du hittar bland annat ämnena i:

  • industriella färger,
  • lim,
  • fernissor,
  • hartser,
  • vid tillverkning av polyuretanplaster.

Få ett helhetsgrepp på din kemikaliehantering med rätt systemstöd


Författare Emma Holmberg

Emma har lång erfarenhet av att arbeta med kemikalielagstiftning inom olika verksamheter. Hon är produktspecialist och utbildar i våra digitala kemikaliehanteringssystem.

Relevanta artiklar

| Arbetsmiljö
Riskbedömning av ensamarbete

Ensamarbete är vanligare än man tror. År 2017 arbetade 11 procent av hela arbetsmarknaden ensamma enligt SCB ....

| Arbetsmiljö
Nytt från EU påverkar svenska företag

Nya direktiv och krav kommer frekvent från EU och det kan vara överväldigande för dig att hänga med. Har du koll på...

| Arbetsmiljö
Mät ditt hållbarhetsarbete

Att arbeta med hållbarhet innebär ofta ett stort arbete genom kartläggning och analys. EU:s direktiv CSRD gör det nu...