4 lagändringar inom kemi och arbetsmiljö du måste veta om

4 lagändringar inom kemi och arbetsmiljö du måste veta om

Published 23 januari, 2023

3 minute read

2023 ser redan ut att bli ett hektiskt år för kemikalie- och HMS-lagstiftning i Europa. Flera initiativ från EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2021–2027 har nu trätt i kraft. En planerad översyn av Reach (som omfattas av EU:s kemikaliestrategi för hållbarhet) planeras också att äga rum senare i år. 

För att underlätta för dig har vi skapat en lista över några av de viktigaste uppdateringarna att hålla ett öga på i år:

1) Ändring av EU:s direktiv 2004/37/EG - Cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen i arbetet.


Från och med mars 2022 har direktivet om cancerogena och mutagena ämnen och produkter uppdaterats och bytt namn för att inkludera krav på reproduktionstoxiska ämnen och produkter. Denna ändring fick titeln direktiv 2022/431/EU. 

Reproduktionstoxiska ämnen kan orsaka negativa effekter på sexuell funktion och fertilitet hos vuxna män och kvinnor, liksom på utvecklingen av deras barn.  Enligt ett så kallat ”worst case scenario” kan reproduktionstoxiska ämnen vara orsaken till upp till 1 274 nya fall av reproduktiv ohälsa varje år. Direktiv 2022/431/EU måste genomföras på nationell nivå senast den 5 april 2024.

Vad betyder det här för dig? 

Införandet av reproduktionstoxiska ämnen i direktivet innebär att du kommer att behöva registrera alla exponeringsfall. Så som fallet är för cancerframkallande och mutagena ämnen.

I direktivet anges också att viss information, däribland exponeringar, mängder, verksamhet och antal anställda, bör göras tillgänglig för berörda myndigheterna. Anställda bör också göras medvetna om en onormal exponering har inträffat. 

För att hålla koll på alla exponeringsfall och hjälpa dig att upprätthålla efterlevnaden av denna lagstiftning kan ett digitalt systemstöd underlätta.


Få ett helhetsgrepp på din kemikaliehantering med rätt systemstöd

 

2) Förslag om ändring av direktiv 2009/148/EG om asbest i arbetet


Inom det strategiska ramverket lades ett lagstiftningsförslag om skydd för arbetstagare mot risker vid asbestexponering i arbetet fram i september 2022.

Detta förslag skulle innebära en sänkning av exponeringsgränsen för asbest i arbetet till 10 gånger lägre än det nuvarande värdet, i linje med den senaste vetenskapliga utvecklingen.

I EU är så mycket som 78 % av de "erkända arbetsrelaterade cancerformerna" relaterade till asbest, och mellan 4,1 och 7,3 miljoner arbetstagare exponeras för närvarande.

Alla former av asbest förbjöds i EU 2005, men över 220 miljoner byggnader fanns före förbudet. Detta utgör en betydande risk för arbetstagare, särskilt inom bygg-, underhålls- och avfallsindustrin.

Vad betyder det här för dig? 

Den föreslagna ändringen ska diskuteras av Europaparlamentet och medlemsstaterna och måste, om den godkänns, genomföras på nationell nivå inom två år.

Att införa ett system som kan registrera fall av asbestexponering och föra ett korrekt register över dessa händelser kan hjälpa dig att hålla jämna steg med dessa nya föreslagna regler.

Uppdatera dig om lagstiftningen | On demand webbinarium >>

3) Utvecklingen av EU:s kemikaliestrategi för hållbarhet mot en giftfri miljö


2022 var ett mycket aktivt år för EU:s kemikaliestrategi, som syftar till att förbjuda och fasa ut farliga ämnen. En av de viktigaste händelserna inträffade i december när kommissionen

  • Gav förslag till en reviderad förordning om klassificering, märkning och förpackning av kemikalier (CLP).  Denna föreslagna översyn syftar till att förtydliga reglerna om märkning och för kemikalier som säljs på nätet.

  • Införde nya faroklasser för klassificering av kemikalier i CLP-förordningen.

Dessa nya faroklasser är:

  • hormonstörande ämnen (ED) för människors hälsa eller miljön,
  • långlivade, bioackumulerande och toxiska ämnen (PBT). Mycket långlivad och mycket bioackumulerande (vPvB),
  • långlivad, mobila och giftig (PMT); mycket ihållande och mycket mobila (vPvB).

Hormonstörande ämnen kan utgöra ett betydande hot mot människor och leda till störningar inklusive (men inte begränsat till): fosterskador, cancer och reproduktionsstörningar.

I den delegerade förordningen noteras också att PBT- eller vPvB-ämnen inte bryts ner lätt i miljön, utan istället ackumuleras - en process som är svår att vända.

Vad betyder det här för dig? 

Förslaget om ändring av CLP-förordningen väntar för närvarande på godkännande från Europaparlamentet och rådet, medan de nya faroklasserna förväntas träda i kraft i början av 2023.

Kommissionen noterar att nya regler i CLP-översynen kan kräva vissa investeringar från företagens sida för att förbli förenliga med bestämmelserna.

Verktyg för att skapa och ta fram säkerhetsdatablad ALMEGO® kan hjälpa dig att hålla jämna steg med dessa ändringar. Funktioner som CLP-kalkylatorn, P-frasalgoritmen och ett smart arbetsflöde kan hjälpa till att snabbt förbättra effektiviteten.

New call-to-action

4) Planerad översyn av Reach-förordningen


Förordningen om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) hade förväntats genomgå en översyn under 2022, men detta har nu skjutits fram till senare hälften av 2023. Reach syftar till att fasa ut farliga ämnen från EU, med en skyldighet för den kemiska industrin att tillhandahålla data om de kemikalier de tillverkar. 

Vad betyder det här för dig? 

Här tipsar vi att hålla ett öga på nyheterna om denna översyn i år. 

Sammanfattningsvis

Visste du att Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) i oktober 2022 rapporterade att de volymer kemikalier som kräver tillstånd minskade med 45 % under perioden 2010–2021?

Så vad kan vi dra för slutsatser av denna nedgång?  Den anger att när ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC-ämnen, Substance of very high concern) omfattas av Reach-tillstånd, uppmuntrar den till att dessa ämnen ersätts med lämpliga (och mindre skadliga) alternativ.  Echa menar att  det är "troligt att tillståndskravet för dessa ämnen har minskat förbrukningen i EU". Läs mer här på ECHA:s hemsida

Lagstiftningen har en betydande inverkan på kemikalieanvändningen i hela EU. Oavsett om det handlar om att man måste registrera reproduktionstoxiska exponeringar, nya märkningskrav inom CLP-förordningen eller införandet av nya faroklasser, är det ett kritiskt krav för företag att förhålla sig och anpassa sig till.

Denna ökande regleringsnivå är nödvändig för att skydda arbetstagarnas hälsa, och på EcoOnline förstår vi att uppfyllandet av dessa krav utgör en utmaning för många företag.

Vår programvara kan hjälpa dig att registrera kemisk exponering och dokumentera ditt substitutions arbete samt skapa CLP- och Reach-kompatibla säkerhetsdatablad. Läs mer om kemikaliehantering.

Du vet väl om att nya regler infördes vid årsskiftet? Nya regler som påverkar alla säkerhetsdatablad, läs mer här

SE SDS Redo inför årsskiftet Article (1)

 


Författare Emma Holmberg

Emma har lång erfarenhet av att arbeta med kemikalielagstiftning inom olika verksamheter. Hon är produktspecialist och utbildar i våra digitala kemikaliehanteringssystem.

Relevanta artiklar

| Arbetsmiljö
Vad säger lagen om ensamarbete?

De flesta arbetsplatser har någon form av ensamarbete men det är inte alltid helt lätt att veta vad som räknas som...

| Arbetsmiljö
7 saker du borde känna till om ensamarbete

Ensamarbete är vanligt förekommande i Sverige, här är sju saker du som arbetsgivare bör känna till om ensamarbete.

| Arbetsmiljö
Riskbedömning av ensamarbete

Ensamarbete är vanligare än man tror. År 2017 arbetade 11 procent av hela arbetsmarknaden ensamma enligt SCB ....