EcoOnlines plattform EHS till ESG | EcoOnline
Framtidssäkra din verksamhet!

En plattform för arbetsmiljö och ESG-rapportering

Bidra till en hållbarare värld genom Environmental, Social & Governance (ESG). Med rätt digitalt systemstöd kan du enklare få kontroll och kunna rapportera "hållbarhet" på ett nytt sätt.

Ecoonline | Plattform för HMS kopplat till ESG

Är det viktigt för dig...

- att vara i en hälsosam arbetsmiljö?

- att din arbetsplats känns säker?

- att du trivs med dina kollegor?

Vi påstår inte att det är enkelt att skapa en trivsam och säker arbetsplats men med bra digitala system är det enklare att göra undersökningar, få in tillbudsrapporteringar, följa upp och kartlägga vilka insatser som behövs i sin verksamhet. 

EcoOnlines plattform ger ett helhetsgrepp för ditt arbetsmiljöarbete: från riskbedömningar, tillbud och kemikaliehantering till att själva kunna skapa egna skräddarsydda kurser. Dashboards och rapportering för att lätt kunna se om det behövs specifika åtgärder för att få ner exempelvis sjukskrivningar eller minska koldioxidutsläpp.

Det ska vara lätt att mäta och följa upp för att få ett helhetsgrepp: att skapa trivsel och en säkerhetskultur på arbetsplatsen samt minska företagets miljöpåverkan genom exempelvis mindre kemikalieanvändning.

hur hänger det ihop? fler begrepp att ha koll på!

ESG, EHS, Agenda 2030 och SDG

ESG står för Environmental, Social and Governance och är ett sätt att bedöma företag utifrån andra aspekter än dess ekonomiska resultat. Till exempelvis policies som rör hållbarhet, miljö och arbetsmiljö samt hur nöjda anställda är. Det är också ett sätt att knyta an till FN:s mål för hållbar utveckling, som heter Agenda 2030. På svenska kan man översätta ESG till Miljö, Socialt ansvar och Bolagsstyrning.

FN:s Agenda 2030 består av 17 övergripande mål, Sustainability Development Goals, SDG.
Varje SDG har olika delmål och indikatorer för att kunna mäta utvecklingen. 

EHS är det engelska uttrycket för Hälsa, Miljö och Säkerhet: Environmental, Health and Security.
Därför kan du ibland se en förkortning som ser ut så här: HMS/EHS. En mix av svenska och engelska förkortningar.


Nästa steg: att rapportera "hållbarhet" som en del av ESG-rapporteringen.

New call-to-action

Mätbart arbetsmiljöarbete är grunden för ESG

ESG har blivit ett stort fokus, eftersom investerare, anställda och andra intressenter i allt högre grad förväntar sig att företag ska rapportera hur de påverkar världen runt dem.

Ett exempel: Stor kostnad för arbetsrelaterad cancer inom EU

Kostnaderna för arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar är betydande i Europa. Kostnad är en aspekt som den Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA) tar fasta på för att konkret visa på att
brister i arbetsmiljön har ett pris:

 • Arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar kostar EU åtminstone 476 miljarder euro varje år.
  Det motsvarar 3.3% av EU:s BNP.
 • I rapporten framgår det att arbetsrelaterad cancer uppgår till 119,5 miljarder euro årligen.

Hur kan företag ta sitt sociala ansvar i denna fråga, dvs S-et i ESG? Hur ska man som verksamhet agera och rapportera för att minska inverkan på anställdas och entreprenörers liv?
Det kan handla om faktorer som riskhantering, utbildning och säkerhetspolicy.

Varje dag hjälper vi på EcoOnline tusentals kunder att hantera säkerhets- och miljöprestanda, säkerställa efterlevnad och minska risker. Här är det G-et i ESG (Governance) som är i fokus:
styrning och uppföljning för att skapa en säkrare arbetsplats och bidra till en hållbar omvärld.

I grunden handlar det om ha kontroll över sitt HMS-arbete,
dvs arbetet kring Hälsa, Miljö och Säkerhet.

Med ett användarvänligt och modernt HMS-system blir det lättare att göra förbättringar av arbetsmiljön, genomföra specifika utbildningsinsatser eller att fasa ut farliga kemikalier samt
uppfylla lagkrav.

Vår plattform underlättar arbetsmiljöarbetet
och gör det mätbart för att kunna koppla det till ESG.
Vårt system Chemical Manager gör det enklare för dig att t ex bedöma kemiska risker.

Läs gärna mer här om ESG-rapportering och hållbarhetsrapportering. Det nya direktivet CSRD från EU kommer att berör hur du ska göra din hållbarhetsredovisning framöver.

Läs också vår populära artikel om dubbel väsentlighetsanalys enligt CSRD och ESRS.

Så här bidrar EcoOnlines system till FN:s hållbarhetsmål

Några exempel:

SE ESG How EcoOnline can ocntribute to UNs SDGs

SE ESG How EcoOnline can ocntribute to UNs SDGs-1

SE ESG UN Goal 8

SE ESG UN Goal 6
New call-to-action

 

Få inspiration av vårt ESG- och hållbarhetsarbete:

Ta del av EcoOnlines ESG- och hållbarhetsrapportering

Läs mer om vår mjukvara:

New call-to-action

 

Hälsa, Miljö & Säkerhet samlat under samma tak

En fullt integrerad plattform som ser till att du får beslutsstöd i realtid för ditt HMS-arbete. Du får stöd kring all typ av säkerhet samtidigt som du skyddar dig själv, din personal, dina kunder och din verksamhet.

ecoonline_ehs-64x64px

Hälsa & Säkerhet

Med EcoOnlines digitala lösningar får du en optimal plattform för säkerhetshantering. Använd vår mobilapp för att engagera anställda och bygga en hållbar säkerhetskultur.

Populära funktioner

 • Händelsehantering
 • Riskbedömning
 • Revisioner
chemical_manager-64x64px

Kemikaliehantering

Användarvänlig mjukvara för kemikaliehantering, en av de bästa på marknaden. Den ger tillbaka kontrollen till anställda som hanterar kemikalier i sitt dagliga arbete. Få kontroll på dina säkerhetsdatablad, riskbedömningar och kemikalierapporteringar.

Populära funktioner

 • Hantering av säkerhetsdatablad
 • Riskbedöm kemikalier
 • Kemikalierapportering
environment-64px

Miljöhantering

EcoOnlines mjukvara för miljöhantering gör att du och din verksamhet kan spåra och minska organisatoriska utsläpp, optimera användningen av råvaror och automatisera och schemalägga regelbundna rapporter.

Populära funktioner

 • Växthusgasrapportering
 • Hållbarhetsrapportering
 • Corporate Social Responsibility (CSR)
learning_manager-64x64px

Utbildningsplattform/E-learning

Effektivisera och förenkla hur du utbildar dina anställda. Planera, följ och rapportera personalutbildningar digitalt samtidigt som du får tillgång till ett omfattande bibliotek av onlinekurser. 

Populära funktioner

 • Administratör
 • Kursledare
 • Kursdeltagare

Framtidssäkra ditt HMS-arbete!

Ska du ta nästa steg inom hållbarhets-rapportering? Är det dags att påbörja ett nytt arbetsmiljöprojekt? 

Ta kontakt med oss idag för att få mer information om hur ett användarvänligt system kan hjälpa dig!

Boka ett möte
SE_3-900x900

Adam Erikson

Senior Business Development Manager, EcoOnline