ESG-rapportering | Hållbarhetsredovisning | Miljörapportering

ESG-rapportering: CSRD och ESRS

Published 13 september, 2023

4 minute read

Fler krav när det gäller innehåll i årsredovisningarna, inte minst när det gäller hållbarhet är nu på ingång. I den här artikeln får du mer information om vad som gäller kring ESG-rapportering.

Vi ser till att bena ut olika begrepp kring direktiv och standarder i denna korta artikel:

SE ESG CSRD and ESRS reporting

Bakgrund till CSRD och ESG

År 2022 utfärdade Europaparlamentet direktivet om företagens hållbarhetsrapportering. Den nya förordningen om rapportering av ESG*. kommer att kräva att alla stora företag i EU offentliggör uppgifter om effekterna av sitt hållbarhetsarbete. *På svenska: miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning

Direktivet heter CSRD: Corporate Sustainability Reporting Directive och detta direktiv ska fasas in under 2024 (se också nedan för fler datum).

Tidigare har det saknats gemensamma standarder och minimikrav för ESG-rapportering eller hållbarhetsredovisning. Företagen har mer eller mindre själva kunnat definiera vad som anses vara hållbart. Föga förvånande har detta resulterat i en mängd olika tolkningar och presentationer i årsredovisningarna. Trovärdighet och kvalitet har ifrågasätts kring vad som egentligen innebär "cirkulär ekonomi", "miljöavtryck" eller "vi är ett grönt företag" eller "miljövänliga" produkter kopplat till rapportering.

Direktivet om företagens hållbarhetsansvar kommer att införa mer detaljerade rapporteringskrav, vilket kommer att hjälpa företagen att bättre hantera och mäta ESG-relaterade risker. Genom att kräva att fler företag ska bli offentligt ansvariga för sin påverkan på miljön, mänskliga rättigheter och sociala normer syftar det nya direktivet till att stoppa grönmålning / greenwashing.

CSRD är en förlängning av direktivet om icke-finansiell rapportering. Det nya direktivet kräver att alla stora företag, oavsett om de är börsnoterade eller inte, ska vara offentligt ansvariga för sin inverkan på människor och miljö. Med andra ord: att göra en korrekt hållbarhetsredovisning.

New call-to-action

Hur kopplas ESG ihop med FN:s globala mål, SDG?

Vi måste oavsett verksamhet minska vår miljöpåverkan,  minska sociala klyftor och förbättra våra arbetsplatser samt bättre ta tillvara på jordens resurser. De globala målen eller Agenda 2030 är ett ramverk som går hand i hand med ESG. Läs mer här om ESG

Här ser du ett exempel där vår mjukvara kring kemikaliehantering konkret bidrar till ett av FN:s globala mål (delmål 3.9):

SE ESG How EcoOnline can ocntribute to UNs SDGs

Datum kopplat till CSRD

Enligt Europaparlamentet kommer reglerna att träda i kraft mellan 2024 och 2028:

  • Från och med den 1 januari 2024 för stora offentliga företag (med fler än 500 anställda) som redan omfattas av direktivet om icke-finansiell rapportering, med rapporter som ska lämnas in 2025. (I Sverige från 1 juli 2024)
  •  Från och med den 1 januari 2025 för stora företag som för närvarande inte omfattas av direktivet om icke-finansiell rapportering (med fler än 250 anställda och/eller en omsättning på 40 miljoner euro och/eller totala tillgångar på 20 miljoner euro), med rapporter som ska lämnas in 2026.
  •  Från och med den 1 januari 2026 för börsnoterade små och medelstora företag och andra företag, med en tidsfrist för rapportering 2027. Små och medelstora företag kan välja bort detta fram till 2028.

Företag utanför EU med en betydande närvaro i EU (med en omsättning på mer än 150 miljoner euro i EU) eller med värdepapper noterade på en reglerad marknad i EU kommer också att omfattas av de nya reglerna.

Europeisk standard för hållbarhetsrapportering: ESRS

Även om inte alla företag direkt omfattas av ovanstående krav och datum kan de nya kraven potentiellt omfatta hela företagets värdekedja och därmed även de mycket små företagen. Det kommer att ställas allt högre krav på att alla förväntas kunna tillhandahålla ESG-data till stora företag.

För att uppfylla rapporteringskraven i CSRD måste du följa de informationskrav och datapunkter som anges i European Sustainability Reporting Standards (ESRS). 

New call-to-action

5 krav kopplat till hållbarhetsrapportering

1. Miljö

Exempel inom miljökravet: Resultat relaterade till klimatförändringar, cirkulär ekonomi och föroreningar, samt större transparens om hur du hanterar förlust av biologisk mångfald och minskad resurs- och vattenanvändning, exempelvis energi.

2. Social

Exempel inom det sociala kravet: Behandling av anställda genom hela värdekedjan, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

3. Bolagsstyrning

Exempel inom krav kring bolagsstyrning: policy kring kontrakt och affärsuppgörelser inklusive förebyggande av korruption och mutor, hantering av leverantöresrelationer, lobbying och betalningspraxis.

4. Dubbel väsentlighetsanalys

Dubbel väsentlighetsanalys innebär att ta reda på vilka områden företaget påverkar och påverkas av. Det handlar om att kartlägga de interna hållbarhetseffekterna och även den påverkan som företaget gör på sin omvärld. 

5. Tredje part

För att förbättra kvaliteten, tillförlitligheten och uppriktigheten i hållbarhetsrapporteringen måste de rapporterade uppgifterna även granskas av en tredje part.

Här ser du ett annat exempel kopplat till sociala aspekten inom ESG och även då kopplat till FN:s globala mål (delmål 8.8):

SE ESG UN Goal 8


Vanliga frågor

Jag är kund till er på EcoOnline och använder Chemical Manager. Är det ett system som kan kopplas till hållbarhetsrapportering?
Ja, i allra högsta grad. Genom att du använder Chemical Manager har du en bättre kontroll på kemikalierna (korrekt kemikalieregister), du kan göra riskbedömningar för att minska risken för farlig exponering och inte minst har du ett systemstöd där du enklare kan du fasa ut farliga kemikalier genom substitution.  Det kan exempelvis innebära en minskning av kemikalieanvändningen och detta kan tas upp i en hållbarhetsrapportering.

Vad är dubbel materialitetsanalys?
Detta är ett annat uttryck för dubbel väsentlighetsanalys, som innebär att du ska identifiera vilka hållbarhetsfrågor din verksamhet påverkar och även påverkas av.

Det handlar om ett inifrån- och utperspektiv samt vad omvärlden kan påverka verksamheten: utifrån- och inperspektiv. Läs mer om Dubbel väsentlighetsanalys här >>

Vad är ESG?
ESG står för Environmental, Social and Governance och är ett sätt att bedöma företag utifrån andra aspekter än dess ekonomiska resultat. Till exempelvis policies som rör hållbarhet, miljö och arbetsmiljö samt hur nöjda anställda är. På svenska blir ESG: miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning.  Läs mer här

Det finns många olika begrepp kring hållbarhet - vad ska man gå efter?
Det är verkligen många begrepp och det är viktigt att inte hamna fel.  Här kan du ta del av en artikel om olika begrepp med olika tips kring hållbarhetsarbete.

Vad är skillnaden mellan CSRD och ESRS?
CSRD är själva direktivet och ESRS är standarden. Ett annat uttryck är att direktivet säger att du ska göra hållbarhetsrapportering och standarden visar vägledning hur den ska se ut/göras i praktiken.

Vad innebär de nya kraven kring hållbarhetsrapportering?
Under 2024 kommer det nya krav kring rapportering av hållbarhet för att på sikt skapa enhetlighet och se till att uppgifterna blir offentliga. Här är fem krav att ha koll på.

Vilket fokus man har som företag är lite olika, här kan du läsa mer om trender inom hållbarhetsredovisning


Författare Sandra Sköld

Sandra Sköld är marknadschef för EcoOnline i Sverige. Hon har över 20 års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation inom internationella organisationer och många olika branscher. Alla artiklar är skrivna tillsammans med EcoOnlines produktspecialister, med kunskap inom arbetsmiljöfrågor, utbildning och kemikaliehantering.

Relevanta artiklar

| Arbetsmiljö
Vad säger lagen om ensamarbete?

De flesta arbetsplatser har någon form av ensamarbete men det är inte alltid helt lätt att veta vad som räknas som...

| Arbetsmiljö
7 saker du borde känna till om ensamarbete

Ensamarbete är vanligt förekommande i Sverige, här är sju saker du som arbetsgivare bör känna till om ensamarbete.

| Arbetsmiljö
Riskbedömning av ensamarbete

Ensamarbete är vanligare än man tror. År 2017 arbetade 11 procent av hela arbetsmarknaden ensamma enligt SCB ....