Trender inom hållbarhetsrapportering | EcoOnline

Trender inom hållbarhetsrapportering

Published 21 december, 2022

6 minute read

Nu är det dags att få koll på begrepp som CSRD och ESG för din hållbarhetsredovisning.  Resan från att ha varit miljömål "på pappret" där cirkulär ekonomi diskuterats i ledningsgruppen till att idag aktivt vara en del av arbetsvardagen har gjorts, nu är det att ta nästa steg. 

I den här artikeln får du information om hållbarhetsrapportering, inte minst arbetet bakom hållbarhetsredovisningen. Några punkter som berörs är: trenderna inom hållbarhetsredovisning, vad är CSRD, vad är ESG, fördelar med att arbeta med klimatmål. Här får du inspiration för att kunna arbeta mer aktivt och breddare kring begreppet hållbarhet.

5 trender kring hållbarhetsrapportering

Vi tar avstamp genom att göra en omvärldsanalys och titta närmare på några slutsatser kring företags hållbarhetsarbete som konsultföretaget KPMG gjort. I sin globala studie, Survey of Sustainability Reporting, som bygger på data från 5 800 företag i närmare 60 länder, slår de fast följande fem trender inom hållbarhetsredovisning:

1. Allt fler företag har en hållbarhetsrapport

Siffran är på hela 96 % och väntas stiga ytterligare i takt med ökade krav. Rapporteringarna kan se ut på olika sätt, men allt fler använder sig av standardiserade system. 3 av 4 företag väger in synpunkter från intressenter, som ett verktyg för att belysa vilka miljömässiga och sociala delar av hållbarhetsområdet man bör fokusera på och styra verksamheten strategiskt.

2. Allt fler företag identifierar klimatrelaterade risker och sätter klimatmål

Företag kartlägger i allt högre utsträckning klimatförändringarnas risker för den egna verksamheten enligt ramverket TCFD (Task Force On Climate-Related Financial Disclosure). Användandet av TCFD har nästan fördubblats, vilket bidragit till att göra företagen mer jämförbara. 

Samtidigt redovisar nästan 3 av 4 företag klimatmål för att minska sina koldioxidutsläpp. Här är det färre bolag som kopplar det till externa klimatmål, som exempelvis FN:s mål om att minska den globala uppvärmningen, 1,5 %-målet. 

3. Ökad medvetenhet om minskad biologisk mångfald

Farorna av den allvarligt hotade biologiska mångfalden har fått större uppmärksamhet världen över, och företag i de flesta branscher ser därför idag risker för sin egen affärsverksamhet. Sammantaget ser dock inte ens hälften av företagen minskad biologisk mångfald som en risk för sin egen affärsverksamhet. Förhoppningen är att nya internationella ramverk och direktiv, så som CSRD, ska göra att fler inkluderar det här i sin rapportering.

CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, är ett nytt EU-direktiv för hållbarhetsredovisning ska fasas in nu under 2024. Fler företag ska omfattas av reglerna, kraven ska bli fler – bland annat inom målsättningar, policys och risker – och rapporteringen ska ske enligt en viss standard samt granskas av en tredje part. Det här är tänkt att ge ökad insyn och transparens i hållbarhetsarbetet. Läs mer här på EU:s hemsida

Läs mer om CSRD och standarden ESRS här

4. FN:s globala mål är med i rapporterna, prioritet på kvantitet över kvalitet

Majoriteten av företagen redovisar sitt arbete med FN:s globala hållbarhetsmål, vanligen kallade SDG:s, men bara en tiondel tar upp samtliga 17 SGD:s i sin rapportering. De mål man i allmänhet arbetar allra mest med är följande:
●    Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
●    Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion
●    Mål 13. Bekämpa klimatförändringarna

5. Större fokus på klimatbegränsande åtgärder än sociala aspekter och bolagsstyrning

Endast en tredjedel av de 100 största företagen i varje land har en utsedd hållbarhetschef som ansvarar för frågor som minskad miljöpåverkan och klimatmål till jämställdhet, mångfald och hållbarhetsredovisningar.

När det gäller styrelsearbetet kring detta bland världens 250 största bolag har endast en tredjedel en utsedd ledamot för detta område. Bland dessa bolag är ersättningen baserat på hålllbarhetsresultat för ledningsgrupper endast 40%.

SE ESG blog


ESG - ett begrepp inom hållbarhet att känna till

Innan vi går vidare och tittar närmare på hur du som företagare konkret kan arbeta med klimatmål och andra viktiga delar av hållbarhetsbegreppet, så ska vi göra oss lite mer bekanta med begreppet ESG.

ESG står för Environmental, Social and Governance, på svenska miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning, och kan sägas vara en utveckling av termen CSR (Corporate Social Responsibility) som handlar om företags och organisationers sociala ansvarstagande i samhället. Med ESG innefattas alltså även miljömässiga och ekonomiska delar av hållbarhetsarbetet. Man kan säga att varje bokstav representerar ett av de tre ben som begreppet hållbar utveckling vilar på. Läs mer om ESG här >>

Miljö: ekologisk hållbarhet

Hur ens verksamhet påverkar natur och miljö i form av utsläpp av växthusgaser så som koldioxid, men även genom avfallshantering, förlust av biologisk mångfald, skövling och annan ökad resursanvändning. 

Socialt ansvar: social hållbarhet

Hur ens verksamhet ser till att ta ansvar gentemot sina egna anställda och det övriga samhället, med hänsyn till arbetstagarens rättigheter och andra arbetsvillkor, mångfald, jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter.

Bolagsstyrning: ekonomisk hållbarhet

Hur ens verksamhet arbetar mot korruption, mutor och skattebrott samt bedriver en intern kontroll och ser till aktieägarnas rösträtt och andra rättigheter. Hit räknas även arbetet med att bedriva en regelbunden hållbarhetsrapportering, som ska täcka in alla organisationens hållbarhetsaspekter, och arbetet med att utveckla affärsmodeller och strategier som gynnar både företag, anställda och omvärld på lång sikt.

Fördelar med att arbeta med klimatmål och hållbarhet

En av de stora trenderna som KPMG identifierade i sin studie och som många företagare därmed säkert redan är bekanta med, är arbetet med att sätta klimatmål och att hållbarhetsrapportera. Precis som Sverige som nation har klimatmål för minskning av koldioxidutsläpp och andra växthusgaser, är det allt fler företag som idag ser värdet i att sätta mätbara mål och åtgärder för att minska sin klimatpåverkan och tänka på att aktivt vara en del av den cirkulära ekonomin.

Att nå sina klimatmål kan även innebära affärsmässiga vinster genom att samarbetet med kunder och leverantörer stärks.  Här finns det möjlighet till nya affärsmodeller där du exempelvis ser uttryck som "pre-loved" för att lyfta fram second-hand som ett alternativ istället för att köpa nya kläder eller möbler. Detta är också ett sätt att koppla ihop EU:s avfallsdirektiv för att stimulera att återanvända resurser i ett kretslopp, i en cirkulär ekonomi.

Genom att sätta klimatmål kan du arbeta mer strukturerat och även få ett engagemang bland medarbetare. Det kan exempelvis innebära om målet är att Spara Energi kan fönster behöva bytas ut eller att belysningen ses över och skiftas till mer energisnåla armaturer, vilket gör att arbetsmiljön förbättras. Här kan du få positiv feedback och mer idéer från kollegor om som kan göras när de ser en tydlig effekt på deras arbetsvardag.

En annan fördel med hållbarhetsrapportering är att arbetsmiljöfrågor inkluderas. Ett exempel på mål kan vara: En säker och hälsosam arbetsplats. För att uppfylla målet kan insatser som vidareutbildning, regelbundna sociala aktiviteter eller att du har möjlighet att hybridarbeta dvs både från kontor och hemifrån vara inslag på åtgärder/aktiviteter och detta redovisas i hållbarhetsrapporten. Effekten gör att du behåller dina medarbetare och har lättare att rekrytera ny personal.

Ett första steg: få kontroll över företagets klimatavtryck

En utmaning med klimatmål är att få till mätningen och uppföljningen på ett enkelt och överskådligt sätt. Är systemet krångligt och svårnavigerat blir resultatet svårare att föra in i verksamhetens hållbarhetsredovisning, och effekten av hållbarhetsarbetet riskerar därmed att mattas av. EcoOnline har tagit fram en smidig modul för hållbarhetsrapportering som försöker hjälpa till med just detta.

Med plattformen får du exempelvis:
●    Ett användarvänligt system som anpassas utifrån din verksamhet
●    Möjligheten att kartlägga olika typer av förbrukning och utsläpp
●    Möjligheten att visualisera miljödata för att synliggöra utsläppsmönster och ge ökad förståelse
●    En miljörapportering som enkelt skalas upp från lokal till regional eller nationell nivå, eller inom en avgränsad plats

Modulen hjälper dig som företagsledare eller hållbarhetsansvarig att sätta in rätta åtgärder i hållbarhetsarbetet, och leda in verksamheten mot en cirkulär ekonomi.

Den är också hjälpsam i kontakten med myndigheter för att bevisa att ni följer de direktiv och regler som finns.

New call-to-action

Ett bra exempel på hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisningar kan göras på många sätt. Ett exempel från 2021 kommer från Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner RISE. I rapporten redovisas året som gått, samtidigt som nya visioner för framtiden stakas ut.

Nedan följer några punkter ur deras rapport som är väl värda att överväga inför stundande hållbarhetsredovisning:
●    Till grund för rapporten ligger tre identifierade områden som RISE har prioriterat utifrån deras möjlighet att påverka.
●    Utifrån områdena har mätbara mål för klimat, ansvar, affärsverksamhet och attraktion specificerats.
●    Rapporten bygger till stor del på insamlade data. Inom klimatområdet redovisas olika delar av verksamhetens utsläpp av koldioxid, och i en tabell över identifierat viktiga hållbarhetsområden nämns exempelvis en cirkulär materialhantering och dess betydelse, hantering och uppföljning inom verksamheten.
●    De globala mål som verksamheten aktivt bidrar till lyfts fram.


Vanliga frågor och svar

Varför är det viktigt att sätta mål för minskning av utsläpp?
KPMG:s studie visar att allt fler företag ser affärsmässiga risker förenade med de allt stegrande klimatförändringarna. Att aktivt arbeta för att begränsa skadan anses idag som ansvarsfullt företagande. Ett annat utryck är att minska sin klimatpåverkan och här kan du som företagare i Sverige bidra, läs mer om Sveriges nationella miljömål här.

Hur sätter man lämpliga klimatmål för verksamheten?
Utgå från din verksamhet och fokusera på de områden där ni kan göra störst klimatvinst. Satsa på mätbara mål som är enkla att utvärdera och kommunicera, både internt och externt.

Hur vet jag om vår verksamhet tillgodoser alla delar av ESG?
Alla företag behöver inte fokusera på varenda aspekt utan en kartläggning utifrån egna förutsättningar är ett första steg. Genom att ta in extern hjälp av exempelvis ett konsultföretag kan ni få stöd med alltifrån programvara för rapportering till utformning av hållbarhetsredovisningar. Här kan ni se hur EcoOnlines lösningar kan bidra till ditt hållbarhetsarbete >>

Vad är cirkulär ekonomi?
Cirkulär ekonomi är ett ekonomiskt system där man ser affärsmöjligheter av att återanvända tillgängliga resurser, snarare än att förbruka dem. I kontrast till det slit-och-släng-samhälle som tidigare dominerat synen på resurser, ser man det i stället alltmer som ett cirkulärt kretslopp.

Det illustreras tydligt i avfallstrappan, eller avfallshierarkin, som är ett EU-direktiv som införlivats i den svenska miljöbalken och visar hur avfall ska hanteras som en resurs med ett värde i största möjliga utsträckning.

SE Avfallstrappan

Fri tolkning av Avfallstrappan enligt Tekniskaverken.se

Källa, rapporten som artikeln baseras på KPMG:s Survey of sustainability reporting

Lär dig mer om vår EHS-lösning


Författare Sandra Sköld

Sandra Sköld är marknadschef för EcoOnline i Sverige. Hon har över 20 års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation inom internationella organisationer och många olika branscher. Alla artiklar är skrivna tillsammans med EcoOnlines produktspecialister, med kunskap inom arbetsmiljöfrågor, utbildning och kemikaliehantering.

Relevanta artiklar

| Arbetsmiljö
Riskbedömning av ensamarbete

Ensamarbete är vanligare än man tror. År 2017 arbetade 11 procent av hela arbetsmarknaden ensamma enligt SCB ....

| Arbetsmiljö
Nytt från EU påverkar svenska företag

Nya direktiv och krav kommer frekvent från EU och det kan vara överväldigande för dig att hänga med. Har du koll på...

| Arbetsmiljö
Mät ditt hållbarhetsarbete

Att arbeta med hållbarhet innebär ofta ett stort arbete genom kartläggning och analys. EU:s direktiv CSRD gör det nu...