Vad säger lagen om ensamarbete? | EcoOnline

Vad säger lagen om ensamarbete?

Published 10 juni, 2024

2 minute read

De flesta arbetsplatser har någon form av ensamarbete men det är inte alltid helt lätt att veta vad som räknas som ensamarbete. Vad krävs för att en anställd ska anses som ensamarbetare? Och vad krävs enligt lag vid ensamarbete? 

Läs vidare för att få nya insikter!

Vad räknas som ensamarbete? 

När en anställd arbetar fysiskt isolerad och inte kan nå sina kollegor utan telefon eller radio under hela eller delar av arbetsdagen anses den anställda vara en ensamarbetare. Det spelar ingen roll huruvida den anställda har människor i närheten då den inte kan lita på att få hjälp av dem vid en krissituation enligt arbetsmiljöverket. 

Ensamarbete är vanligt förekommande inom alla branscher men framförallt:

  • Små butiker / servicebutiker / kiosker
  • Transportbolag
  • Vården
  • Vaktmästare 
  • Skogsbruk

Kom ihåg! Även arbete hemifrån räknas som ensamarbete.

Uppskattningsvis finns det omkring 45 miljoner ensamarbetare i Europa vilket motsvara nästan en fjärdedel av arbetskraften i EU.

Här i Sverige räknar man på att omkring en tiondel av arbetskraften arbetar ensamma enligt SCB.

Alla anställda har rätt till en hälsosam och säker arbetsplats

Som arbetsgivare har man enligt lag ett extra stort ansvar vid ensamarbete då det ofta innebär större risker för den anställda. Konsekvenserna för en ensamarbetare blir ofta större också då på kallning på hjälp kan ta längre tid eller inte vara möjlig. 

 

Innan arbetsgivare inför ensamarbete behöver en riskbedömning göras. Där alla potentiella risker ska noteras och bedömas utifrån allvarlighetsgrad. Därefter ska åtgärder sättas in för att förhindra olyckor eller skador. En åtgärd om riskerna är för stora kan vara att arbetet ska utföras av flera anställda och aldrig ensam. Anställda ska alltid få information om riskerna som tillkommer och vad de ska göra vid en krissituation. 

Vissa ensamarbeten är särskilt riskfyllda om: 

  • Den anställda arbetar på natten.
  • Den anställda är under 18 år.
  • Den anställda arbetar med kontanter eller annat av valuta.
  • Den anställde arbetar med särskilt utsatta i samhället bakom stängda/låsta dörrar. 
  • Den anställda hanterar maskiner eller verktyg.

 

Att inte följa arbetsmiljölagstiftning kan få allvarliga konsekvenser 

Om arbetsgivaren inte tar hänsyn till lagstiftningen kan både företaget och arbetsgivaren straffas hårt. I en situation där en ensamarbetare skadats till följd av detta kan i vissa fall arbetsgivaren bli åtalad. Här finns det regler om hur du som arbetsgivare ska rapporter in tillbud enlgit Arbetsmiljöverkets regler och rekommendationer.

I Sverige finns det även en föreskrift kring Ensamarbete 1982:3 och framöver är det 2023:2 som du kan läsa mer om regelverket kring hur du ska hantera ensamarbetare.
 

 

Översikt ensamarbete och lagstiftning

Använd teknik för att uppfylla omsorgsplikt 

 

Tack vare tekniken är det idag enklare att ha koll på sina ensamarbetare och se till att de inte utsätts för några faror. En av EcoOnlines lösningar som underlättar arbetet för arbetsgivare är StaySafe appen. Med StaySafe appen kan du hålla koll på dina medarbetare i realtid. Samtidigt som de kan skicka notiser eller överfallslarm vid olika situationer.

 

Skydda dina ensamarbetare

 

 


Författare Sandra Sköld

Sandra Sköld är marknadschef för EcoOnline i Sverige. Hon har över 20 års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation inom internationella organisationer och många olika branscher. Alla artiklar är skrivna tillsammans med EcoOnlines produktspecialister, med kunskap inom arbetsmiljöfrågor, utbildning och kemikaliehantering.

Relevanta artiklar

| Arbetsmiljö
7 saker du borde känna till om ensamarbete

Ensamarbete är vanligt förekommande i Sverige, här är sju saker du som arbetsgivare bör känna till om ensamarbete.

| Arbetsmiljö
Riskbedömning av ensamarbete

Ensamarbete är vanligare än man tror. År 2017 arbetade 11 procent av hela arbetsmarknaden ensamma enligt SCB ....

| Arbetsmiljö
Nytt från EU påverkar svenska företag

Nya direktiv och krav kommer frekvent från EU och det kan vara överväldigande för dig att hänga med. Har du koll på...