Exponering av CMR-ämnen | EcoOnline

Exponering för CMR-ämnen på arbetsplatsen: Detta  behöver du veta

Published 28 mars, 2024

3 minute read

Från och med den 5 april 2024 införs nya krav på registrering av exponering för reproduktionsstörande ämnen på arbetsplatsen. Det vill säga R:et i CMR.

I den här artikeln reder vi ut vad CMR-ämnen är, hur du kan identifiera dem och vad du behöver göra för att följa de nya reglerna för att registrera exponeringar korrekt. 

Vad är CMR-ämnen?

CMR står för cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen. Dessa ämnen kan utgöra en allvarlig risk för din hälsa om du utsätts för dem på arbetsplatsen.

Varför ska exponering registreras? Registret kan användas för att utreda samband mellan sjukdom och arbete och för att förebygga framtida exponering.

Med andra ord:

  • Cancerframkallande ämnen kan orsaka cancer hos människor och djur.
  • Mutagena ämnen kan orsaka genetiska mutationer, vilket kan leda till ärftliga sjukdomar och cancer.
  • Reproduktionsstörande ämnen kan skada fertiliteten eller fostrets utveckling.

Exempel på CMR-ämnen:

  • Cancerframkallande: Asbest, dieselavgaser, kvartsdamm eller svetsrök
  • Mutagena: Bly, bensopyren (finns i tobaksrök)
  • Reproduktionsstörande: Bisfenol A (BPA), bly, ftalater

Cancer är den främsta orsaken till arbetsrelaterade dödsfall I EU. Enligt Cancerfonden dör 600 personer varje år i Sverige av cancer orsakad av exponeringar i arbetsmiljön. 

De yrkesgrupper som är särskilt utsatta är till exempel byggnadsarbetare, svetsare, målare och frisörer och det är på grund av att de utsätts för dieselavgaser, stendamm och färgämnen. 

Reproduktionsstörande ämnen kan göra det svårare att bli med barn eller skada fostrets utveckling på ett sådant sätt att det leder till missfall eller försämrad kognitiv utveckling hos barn.

Exempel på ett reproduktionsstörande ämne är bly som kan finnas i elektronik, i smycken eller vissa färger. Bly är den största bidragande orsaken till sjukdomar från reproduktionsstörande ämnen. 

New call-to-action

Vad gäller om du har CMR-ämnen på din arbetsplats?

Det finns regler om hantering av CMR-ämnen i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2011:19  Föreskrift som handlar om just kemiska arbetsmiljörisker.

Här är några av de viktigaste punkterna som du bör känna till:

  • Förbud mot CMR-ämnen: Du får inte använda CMR-klassade produkter om du inte kan visa att det inte är tekniskt möjligt att byta ut dem.
  • Riskbedömning: Du måste göra en detaljerad kemisk riskbedömning för att identifiera och åtgärda riskerna med CMR-ämnen på din arbetsplats.
  • Skyddsåtgärder: Du måste vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra exponering för CMR-ämnen, till exempel genom att använda slutna system, ventilation och personlig skyddsutrustning.
  • Registrering av exponering: Från och med den 5 april 2024 måste du registrera all exponering för CMR-ämnen, inklusive reproduktionsstörande ämnen.

Det är också krav på att det i riskbedömningen ska dokumenteras extra tydligt hur riskerna från en produkt eller en verksamhet kan hållas så låga som möjligt genom skyddsåtgärder.  

Om det är tekniskt möjligt ska kemiska produkter med CMR-klassning alltid hanteras i slutet system och de hanterings- och skyddsinstruktioner som finns ska vara skriftliga. 

Kom ihåg! Kemiska riskbedömningar ska även göras för andra kemiska produkter och kemiska riskkällor.

Registrering av exponering 

Det här ska du specifikt tänka på när du ska upprätta ett exponeringsregister: vilken information som den ska innehålla och hur länge registret ska sparas: 

Vilken information ska registreras?
Arbetstagarens namn, arbetsuppgifter, den CMR-klassade produkt eller verksamhet som exponeringen skett från, och den uppmätta eller uppskattade graden av exponering.

Hur länge ska registret sparas?
40 år för produkter märkta med H340 eller H350 (cancerframkallande eller mutagena) och fem (5) år för produkter märkta med H360 (reproduktionsstörande).

Läs gärna mer om hygieniska gränsvärden som berör luftföroreningar.

Ta del av vår guide om utfasning av farliga kemikalier

EcoOnlines kemikaliehanteringssystem Chemical Manager kan du enkelt registrera exponeringar för CMR-ämnen via modulen Exponeringar. Systemet hjälper dig att spara historiken så länge du behöver och att uppfylla de nya kraven på registrering.

Vanliga frågor

Vad är CMR?
CMR är en förkortning för hälsofarliga kemikalier som är cancerframkallande (canceroga) mutagena och reproduktsstörande.

Finns det fler lagkrav kring exponering?
Du som arbetsgivare måste föra en så kallad exponeringslista sedan tidigare och spara denna i 40 år En lista över personal som utsätts ohälsosam exponering för cancerframkallande och mutagena ämnen.

Fr o m 5 april 2024 är det krav på en lista specifikt över alla CMR-ämnen, även reproduktionsstörande ämnen. Denna lista ska sparas i fem (5) år.

Direktivet heter 2022/431/EU och du kan läsa mer om direktivet här (EU:s hemsida)

Är det bara CMR-ämnen som måste registreras?
Nej, det gäller även andra skadliga kemikalier. Som arbetsgivare måste du bedöma om särskilt farliga ämnen ska ersättas (substitution).

Är det endast Arbetsverkets föreskrifter Kemiska arbetsmiljörisker som jag måste ta hänsyn till och arbeta utifrån?
Nej, när det gäller faromärkta kemikalier är det viktigt att ta med fler aspekter. Hur dessa kemikalier påverkar djur och natur. Här är ett exempel när det gäller produktvalsprincipen  Miljöbalkens Substitutionsprincip, kapitel 2  4§

Finns den en specifik gräns för en säker nivå av CMR-ämnen?
Det är svårt att fastställa en gräns för säker exponering av CMR-ämnen och därför bör man räkna med att all exponering kan innebära en ökad risk. Kom ihåg att du måste också visa upp att det är tekniskt omöjligt att byta ut en CMR-klassad kemikalie för att ha kvar den.

Har ni på EcoOnline en digital lösning eller modul för att registrera exponering?
Ja, vi har modul som heter Exposure - den är även på svenska. Läs mer om du på hantera exponeringslistor digitalt. 


Författare Sandra Sköld

Sandra Sköld är marknadschef för EcoOnline i Sverige. Hon har över 20 års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation inom internationella organisationer och många olika branscher. Alla artiklar är skrivna tillsammans med EcoOnlines produktspecialister, med kunskap inom arbetsmiljöfrågor, utbildning och kemikaliehantering.

Relevanta artiklar

| Arbetsmiljö
Mät ditt hållbarhetsarbete

Att arbeta med hållbarhet innebär ofta ett stort arbete genom kartläggning och analys. EU:s direktiv CSRD gör det nu...

| Arbetsmiljö
Ökade krav på ESG-rapportering

Enligt vår egen undersökning av 124 företag ser 50 % ESG-rapportering som en övning "i att boka av rutorna...

| Arbetsmiljö
3 tips om säkerhets-kultur och säkerhetsmognad

Ett proaktivt säkerhetstänkande på arbetsplatsen är resultatet av en hög nivå av hälso- och säkerhetsmognad. Hur kan du...