Substitutionsprincipen - ersätta farliga kemikalier och säkra miljön

Substitutionsprincipen - ersätta farliga kemikalier och säkra miljön

Published 14 april, 2020

4 minute read

Att successivt eliminera hälso- och miljöfarliga kemikalier från marknaden, miljön och livsmedelskedjan är en väsentlig del av modern kemikalielagstiftning. Här beskriver vi europeisk lagstiftning, ansvarsfördelning och grunderna för substitution.

Substitutionsprincipen implementeras på olika sätt inom hela EU, både på offentlig myndighetsnivå och på arbetsplatsnivå. REACH (EC 1907/2006), Europaparlamentets förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier definierar ett antal åtgärder för riskhantering som myndigheter kan tillämpa för att reglera tillgängligheten och användningen av ämnen på EU-nivå.

Utsläpp bryr sig inte om gränser 

På grund av att både kemikalie- och råvarumarknaderna är globala stannar ämnen som släpps ut i naturen tyvärr inte vid nationella gränser. Miljögifter sprider sig via luft, vatten och organismer, inklusive människor, och har globala effekter som kräver ett effektivt internationellt samarbete för att hanteras. Exempelvis begränsas långlivade organiska föroreningar (så kallade POP) och ozonnedbrytande ämnen av EU-förordningar baserade på internationella avtal.

Det globala samarbetet har också gett resultat. En global konvention kom under 1980-talet överens om åtgärder för att förhindra utsläpp av ämnen som bryter ner ozonskiktet bara två år efter upptäckten av ett ozonhål ovanför Antarktis. Länderna kom överens om att förbjuda användning av freon som användes till exempel i kylutrustning vilket stoppade utvecklingen med storskalig ozonnedbrytning.

Naturen är dock känslig för variation och att upprätthålla en positiv utveckling kräver kontinuerliga insatser. Freoner släpps ständigt ut i atmosfären från gamla byggnader och äldre utrustning. 2013 började utsläppen oväntat öka igen och forskare tror att freonproduktionen har återupptagits i Sydostasien, vilket äventyrar återhämtningen av ozonskiktet.
 

Ta del av vår guide om utfasning av farliga kemikalier

 

Företagen har ett viktigt ansvar 

Trots myndigheternas ambitiösa insatser har de lagstadgade metoderna också brister. Lagstiftningen behöver vara av hög kvalitet och regelverk lättolkade. Omfattningen av REACH-förordningen är också begränsad och besluten om inskränkningar påverkas av kvaliteten på vetenskaplig information om ämnen.

Det är därför av högsta betydelse och en viktig skyldighet för företag att förstå sin påverkan på naturen och på ett meningsfullt sätt arbeta med cirkulär ekonomi, göra klimatsmarta val, följa lagstiftning och byta ut farliga kemikalier som används i deras verksamheter. Genom att skaffa sig en bra överblick över sin kemikaliehantering kan de ta hänsyn till miljökonsekvenser och klimatpåverkan från alla kemikalier, inte bara de som klassificeras som miljöfarliga.

Fördelar med substitutionsprincipen

Minska miljö- och hälsorisker 

Skyldigheten att ersätta farliga kemikalier med mindre farliga ämnen blir ofta uppmärksammad hos arbetsgivarna genom lagstiftning kring de anställdas säkerhet och hälsa. Självklart minskar den kemiska belastningen och riskerna för miljön och indirekt för människor genom att ersätta miljöskadliga kemikalier och välja mindre skadliga alternativ. Substitutionsprincipen gäller dock alla aktiviteter relaterade till kemikalier, inklusive minskning av brand- och explosionsrisker samt minskning av miljörisker. Det handlar om att ligga steget före och kontinuerligt göra kemiska riskbedömningar.

Arbeta med cirkulär ekonomi och bli en hållbar verksamhet

EU:s nya direktiv för cirkulär ekonomi och avfall (2018/851) syftar till att öka livscykeln för produkter, öka återvinningsgraden för material och minska avfall. För att cirkulär ekonomi ska fungera krävs information om materialens sammansättning och potentiellt skadliga ämnen. Ramdirektivet om avfall tillhandahåller en produktdatabas (så kallad SCIP-databas) som upprätthålls av ECHA, där artiklar som innehåller särskilt farliga ämnen, så kallade SVHC-ämnen, måste anmälas av varuleverantörer från och med 5/20/2021.

Ämnen märkta SVHC är också kandidater till Tillståndsförteckningen och leverantörer av kemikalier som innehåller SVHC-ämnen är skyldiga att tillhandahålla information både till professionella användare och konsumenter. Att ersätta SVHC-ämnen innan de hamnar på Tillståndsförteckningen kommer att minska den arbetsbelastning som krävs för administrationen av hanteringen av kemikalien och bidra till den cirkulära ekonomin.

Effektiv återanvändning av material minskar också användningen av råmaterial och koldioxidutsläpp, vilket gör verksamheten mer hållbar. En hållbar och transparent verksamhet ger bra förutsättningar för att få ett bra rykte och attrahera och engagera anställda.

Minska farligt avfall

Att ersätta farliga kemikalier med mindre farliga ämnen, oavsett orsak minskar också mängden farligt avfall. Detta minskar i sin tur avfallshanteringen och behovet av riskhanteringsåtgärder vid hantering, lagring och transport av kemiskt avfall och driften hos avfallsmottagaren.

Minska kostnaderna och förbättra kontinuiteten

Alla nämnda fördelar minskar också företagets kostnader och förbättrar lönsamheten och kontinuiteten. Genom att använda mindre farliga kemikalier minskar behovet av riskhanteringsåtgärder, administration i samband med kemikalierna och kostnaderna för olyckor och avfall. Kostnaderna för samhället och behovet av att förbereda sig för olyckor minskar också.

Hur ska man ta nästa steg för att ersätta miljöskadliga ämnen?

 

Ha koll på dina kemikalier

För att fatta kvalitativa och bra beslut kring substitution måste du ha en förståelse för de kemikalier du använder. En digital kemikalieförteckning som tillhandahåller säkerhetsdatablad och annan information ger dig enkelt en översikt. Eftersom säkerhetsdatabladen i allmänhet inte innehåller information om till exempel kemikaliens klimatavtryck eller produktionshållbarhet kan du efterfråga denna information från din leverantör. 
 

Följ lagstiftningen och bestäm vilka kemikalier som ska ersättas

Utöver märkningen av kemikalierna är det viktigt att känna till vad lagstiftningen säger. Du måste veta vilka förordningar som ålägger din verksamhet skyldigheter och vad du kan göra för att tillämpa dem på frivillig basis. På grund av komplexiteten i lagstiftningen underlättar du ditt arbete om du har en bra digital kemikalieförteckning med funktioner där du kan se vilka kemikalier och ämnen som omfattas av olika typer av lagstiftning och tillståndslistor.

- EU:s förordning CLP (EC 1272/2008) omfattar klassificering, märkning och förpackning av kemikalier och tillhandahåller kriterier för klassificering av kemikalier som är farliga för vattenmiljön och ozonskiktet. Dessutom innehåller REACH-förordningen kriterier för identifiering av miljöfarliga ämnen som är persistenta, bioackumulerande och giftiga (PBT- och vPvB-ämnen).

- Även om översikt av klassificeringar och SVHC-ämnen är en bra utgångspunkt för att identifiera ämnen som är farliga för miljön räcker de inte för att kontrollera alla miljöfaror. Till exempel klassificeras många fosforföreningar inte som farliga för miljön men kan bidra till övergödning i vattendrag. Användningen av fosfater och andra fosforföreningar i kemikalier regleras till exempel genom EU:s tvätt- och rengöringsmedelsförordning, även kallad detergentförordningen, (EC 648/2004) genom att begränsa deras koncentration i tvätt- och diskmedel.

- VOC står för Volatile Organic Compounds, flyktiga organiska föreningar. En organisk förening som har en kokpunkt som är 250 ̊C eller lägre vid normalt tryck är en flyktig organisk förening. De bidrar till att bilda marknära ozon som är skadligt för växter och djur. Några exempel på VOC-ämnen är kolväten och alkoholer.

- Förutom lagstiftning kan det vara användbart att hålla koll på andra listor som underlättar substitution som t.ex. SIN-listan (Substitute It Now) från svenska ChemSec. På listan finns redan över 900 kemikalier som är skadliga för hälsa och miljö och rekommenderas att undvikas.

Samarbeta med leverantörer och miljöexperter

Kunskapen hos leverantörer är till stor hjälp under substitutionsprocessen när man letar efter alternativa kemikalier med de bästa egenskaperna. Du bör också kommunicera med dina leverantörer om ditt pågående mål att ersätta miljöfarliga kemikalier med mindre skadliga och om ditt intresse för nya, mer hållbara lösningar. Om ditt företag saknar intern miljö- och klimatkompetens kan det vara bar att använda externa experter, till exempel för att bedöma din verksamhets miljö- och klimatpåverkan.

Substituera

Substitution av kemikalier som är skadliga för miljön är värt att implementera lika systematiskt som substitution av kemikalier som är skadliga för hälsan. Läs mer om hur du skapar en substitutionsprocess och börja minska miljöpåverkan från ditt företag.

EcoOnline Chemical Manager är ett verktyg för att få koll på kemikalierna i din verksamhet. Det ger dig alla säkerhetsdatablad samlade på ett ställe och kan se om ni har kemikalier på olika lagstiftningslistor eller SIN-listan. Du kan också använda verktyget för att göra riskbedömningar och ta ut rapporter, utföra och förbereda lagstiftningssökningar, företagsspecifika restriktionslistor och ersättningsöverväganden, med mera. 

Få ett helhetsgrepp på din kemikaliehantering med rätt systemstöd


Relevanta artiklar

| Arbetsmiljö
Mät ditt hållbarhetsarbete

Att arbeta med hållbarhet innebär ofta ett stort arbete genom kartläggning och analys. EU:s direktiv CSRD gör det nu...

| Arbetsmiljö
Exponering för CMR-ämnen på arbetsplatsen: Detta  behöver du veta

Från och med den 5 april 2024 införs nya krav på registrering av exponering för reproduktionsstörande ämnen på...

| Arbetsmiljö
Ökade krav på ESG-rapportering

Enligt vår egen undersökning av 124 företag ser 50 % ESG-rapportering som en övning "i att boka av rutorna...