Riskbedömning av arbetsmiljön: Så här gör du i 5 steg | EcoOnline

Riskbedömning av arbetsmiljön: Så här gör du i 5 steg

Published 18 februari, 2020

4 minute read

Arbetsmiljön är allt som påverkar oss hur vi har det på jobbet. För att skapa en säker arbetsplats måste man som arbetsgivare göra en riskbedömning/riskanalys av arbetsmiljön. En god arbetsmiljö ser till att verksamheten och individen växer.

 

I denna artikel riktar vi oss mot riskbedömning av arbetsmiljön, dvs hur man bedömer den fysiska, psykiska och organisatoriska arbetsmiljön som man enligt lag som arbetsgivare måste göra i Sverige. Det ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi på EcoOnline ser att fler och fler företag strävar efter att skapa en bättre arbetsmiljö och även aktivt arbetar för att genomföra en arbetsmiljöcertifiering.

Vi har också skrivit ihop en till bloggartikel "Det här bör du veta om riskbedömning av kemikalier"  som fokuserar mer på att definiera vad en riskbedömning är vid kemikaliehantering. Det är något som arbetsgivare också är skyldiga att göra. Det finns flera riskanalyser som ett företag med andra ord behöver göra. 

För att minska risker måste man förstå olika begrepp, kunskap och förståelse som innefattar alla på företaget; medarbetare, chefer, VD och styrelse.  Här får du insikt i olika begrepp och en grund för att påbörja en riskinventering i fem steg.


Vad är en fara?

Amerikanska Occupational Safety and Health Act (OSHA) använder följande användbara definition: En fara definieras som en källa till fara på arbetsplatsen. Faror kan komma från arbetsmaterial, utrustning och arbetsmetoder och kan involvera allt från fysisk skada till psykosociala faktorer som arbetsrelationer och arbetsbelastning.

Vad är en risk?

En risk definieras som sannolikheten att en fara kommer att orsaka skada, och allvaret i konsekvenserna om detta inträffar. En riskbedömning är din bedömning av risken som uppstår på grund av faror på arbetsplatsen, som ett sätt att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet. Ett annat uttryck för riskbedömning är riskinventering, även uttrycket riskanalys förekommer.

Vad är en riskbedömning?

Enligt Arbetsmiljöverket är arbetstagarnas hälsa och säkerhet på arbetsplatsen ett arbetsgivaransvar.

Riskbedömningen av arbetsmiljön är det bästa verktyget som du som arbetsgivare har för att säkerställa att företaget uppfyller den skyldigheten genom att identifiera risker på arbetsplatsen och vidta nödvändiga åtgärder för att garantera arbetstagares hälsa och säkerhet. Ett exempel är buller och oljud.

Riskbedömning eller riskinventering måste vara skriftlig och göras tillgänglig både för ledningen och de anställda. Det här görs för att visa för alla inblandade att alla risker på arbetsplatsen har beaktats och att en välgrundad bedömning har gjorts av dessa samt de skyddsåtgärder som krävs för att garantera arbetstagarnas säkerhet. Det handlar om att skapa både en tryggare och säkrare arbetsplats.

Lär dig mer om riskbedömningar av arbetsmiljön

Vem är ansvarig?

VD: Det är ett företags högsta ledning som bär det yttersta ansvaret för att riskbedöma arbetsmiljön och att den är säker och hälsosam för arbetstagarna. Det är de som måste ta initiativet och se till att en riskbedömning genomförs.

Anställda: När en riskbedömning görs ska ledningen samråda med alla anställda på arbetsplatsen. Det är de som vet bäst var hälso- och säkerhetsfrågor på arbetsplatsen uppstår och de har också ofta synpunkter på hur man kan minimera dem. De kan även ha information om arbetsrelaterade sjukdomar som annars kan gå under radarn om de inte har orsakats av en regelrätt arbetsplatsolycka. 

Skyddsombud / Skyddskommitté: Företag med fem eller fler anställda ska ha ett skyddsombud. Är antalet anställda femtio eller fler ska det finnas en skyddskommitté. Dessa representerar de anställda i arbetet med att utföra riskbedömningen. 

Läs mer om vår app för det systematiska arbetsmiljöarbetet här >

Guide: tips på hur du tar ditt HMS-arbete vidare

Hur gör man en riskbedömning av arbetsmiljön?

 

Enligt AFS 2001:1, så bör man regelbundet utföra riskbedömningar av arbetsmiljön. Till hjälp kan man använda checklistor och riskbedömningsmallar som underlättar arbetet med riksinventering och bedömning. Detta kommer göra att du och din verksamhet kan påverka och minska antalet farliga situationer, tillbud, incidenter och olyckor, samtidigt som risken av hög sjukfrånvaro kommer att minska och därav ökar arbetsmoralen.

Att använda riskbedömningar för att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö kommer att hjälpa ditt företag att följa gällande lagstiftning, upprätthålla ett bra rykte och öka arbetstagarnas produktivitet samt viktigast av allt: bidra till att arbetstagarna kan leva ett långt och hälsosamt liv. I grund och botten handlar det om hur man skapar en säkerhetskultur inom verksamheten. Vi ger ett par exempel på hur man kan genomföra en grundlig riskbedömning av arbetsmiljön:

1: Identifiering

Riskidentifiering görs genom att man söker efter potentiella faror och utvärderar vilka arbetstagare som kan skadas. Det kan göras via observation av arbetsmiljön och aktiva arbetsprocesser, med hjälp av anonyma enkäter eller möten med skyddsombud och skyddskommitté. Det kan handla om gemensamma skyddsronder.

2: Analys och prioritering

Om du identifierar många risker av varierande svårighetsgrad är det viktigt att prioritera de som brådskar mest. Ett sätt är att leta efter mönster i statistik för sjukfrånvaro: Är sjukfrånvaron hög vid vissa tider på året, på vissa avdelningar eller i vissa befattningar? Använd informationen för att identifiera och förebygga de villkor som orsakar sjukfrånvaro.

För att prioritera risker som först behöver ha en lösning kan det vara bra att överväga allvarsgraden av den möjliga skadan samt risken för att den ska ske. I vissa komplicerade fall kan du använda en riskbedömningsmatris som den nedan.

Den kombinerar sannolikheten för arbetsplatsolyckor eller arbetsrelaterade sjukdomar med dess konsekvenser och ger dig en siffra. Ju högre siffra, desto högre prioriterat bör lösningen av problemet få.

En riskbedömningsmatris kombinerar sannolikheten med konsekvenser

Andra viktiga element att väga in i sin riskbedömning är att titta på lagstadgade krav och nationella riktlinjer, allmänna riktlinjer inom branschen, tillverkarens riktlinjer för hantering av exempelvis verktyg och maskiner eller hygieniska exponeringsnivåer av kemikalier.

Behöver du ett europiskt perspektiv? Läs mer här på den Europeiska arbetsmiljöbyråns hemsida OSHAs verktyg och publikationer. 

Det är också bra att reflektera över vad som redan görs i de befintliga åtgärderna: är det några rutiner som ändrats utan att ha dokumenterats? Är de rutiner som tillkommit "vid sidan av" bättre ur ett riskperspektiv eller sämre?

3: Utvärdera lösningar

När du har analyserat riskerna i en riskinventering och identifierat de som kräver åtgärder är det dags att gå igenom de olika alternativen för förebyggande åtgärder. Dessa bör prioriteras efter hur effektivt och permanent de löser problemet. Vårt HMS-verktyg som vi erbjuder gör hela processen med att synliggöra och granska risk enkelt genom att skapa egna riskbedömningsformulär. 

Eliminera, skydda och begränsa 

Det första du bör försöka göra är att helt eliminera risk. Om det inte är möjligt, minimera risken så mycket som möjligt.

När du utvärderar alternativ för att lösa ett problem bör du alltid sträva efter att, om möjligt, avlägsna källan till risk istället för att försöka skydda arbetstagarna mot den. Ett sätt är att skapa en god rapporteringskultur där anställda förstår vad tillbudsrapportering innebär. 

Åtgärder som skyddar alla är säkrare. Att medarbetare använder skyddsutrustning skyddar kollegorna som finns nära honom eller henne. Skyddsutrusning kan vara personlig, exempelvis skyddsskor eller hörselkåpor.

Tänk till en extra gång så att inte en ny risk skapas när du tar bort en nuvarande.

Klicka på bilden för att ladda ner guiden: Innovationer för en säkrare arbetsmiljö:

New call-to-action

4: Skapa en handlingsplan

Skriv ner tänkbara orsaker och möjliga lösningar. Inkludera namnet på en ansvarig person och avdelning samt en tidsfrist för att lösa problemet. Planen bör också visa i vilken ordning problemen ska lösas och börja med de som brådskar mest. Vissa risker som du identifierar kanske inte kan lösas snabbt.

Här kan det vara nödvändigt att implementera kortsiktiga lösningar som en del av en större, långsiktig plan. För att se till att åtgärder genomförs och upprätthålls enligt planen är det viktigt att regelbundet utföra inspektioner och revisioner.

5: Omvärdera

När du är klar med riskbedömningen och har tagit fram en plan för åtgärder måste du planera för att göra en utvärdering av riskbedömningen regelbundet. Om ett tillbud eller olycka inträffar bör det ske direkt, annars i samband med nya arbetsprocesser, ny utrustning, nya lokaler osv.

Läs mer om vår app för det systematiska arbetsmiljöarbetet här >

Lär dig mer om vår EHS-lösning


Relevanta artiklar

| Arbetsmiljö
Vad säger lagen om ensamarbete?

De flesta arbetsplatser har någon form av ensamarbete men det är inte alltid helt lätt att veta vad som räknas som...

| Arbetsmiljö
7 saker du borde känna till om ensamarbete

Ensamarbete är vanligt förekommande i Sverige, här är sju saker du som arbetsgivare bör känna till om ensamarbete.

| Arbetsmiljö
Riskbedömning av ensamarbete

Ensamarbete är vanligare än man tror. År 2017 arbetade 11 procent av hela arbetsmarknaden ensamma enligt SCB ....