Säkerhetskultur: 5 praktiska steg som förändrar din organisation

Säkerhetskultur: 5 praktiska steg som förändrar din organisation

Published 26 februari, 2020

3 minute read

Enligt en studie utförd av HMS: ”Säkerhetskulturen i en organisation är det individ- och gruppnormer, attityder, uppfattningar, kompetenser och beteendemönster som avgör engagemanget i säkerhetskulturen. För att enkelt sammanfatta det kan man säga att säkerhetskultur främst är hur saker och ting görs på din arbetsplats.

Att ändra en organisations säkerhetskultur kan vara svårt och är inte en enkel uppgift.

Säkerhetskulturen står dock som en pelare i ditt övergripande hälso- och säkerhetsarbete och är avgörande för framgången för alla hälso- och säkerhetsrelaterade prestationer. För att ändra den måste åtgärder vidtas för att förändra attityder, beteenden och normer hos verksamhetens anställda. Fler och fler företag arbetar aktivt med arbetsmiljöcertifiering som en del i att ändra sina normer och attityder. För att komma dit måste man systematiskt har arbetat med arbetsmiljöfrågor.

1. Engagemang och kommunikation

Båda är viktiga aspekter på en framgångsrik och positiv säkerhetskultur på arbetsplatsen. För det första är engagemang ett väsentligt element som kräver att verksamhetens ledning ansluter till förändringen av säkerhetsarbetet. För att göra det, börja med fakta och statistik. Det kan handla om allt från bullermätning till skyddsronder.

Presentera konkreta fördelar så de kan se förtjänsten av sina investeringar, t.ex. anställdas välbefinnande, minskning av sjukfrånvaro, bättre rapportering och en tydligare bild av aktuella utmaningar. Börja med tydliga och nåbara mål. Helst ska du ha ett åtagande att säkerställa att ingen blir skadad inom verksamheten och ett löfte om att allt kommer att göras för att alla anställda och entreprenörer ska gå hem säkert.

Kommunikation på alla nivåer kan hjälpa övergången till en säkrare arbetsplatskultur. Ett bra sätt att öka säkerhetskommunikationen är att hålla regelbundna säkerhetssamtal om aktuella och relevanta nyheter i din bransch. Exempel på riktiga händelser och på konsekvenserna av dålig säkerhetskultur kan ofta fånga uppmärksamhet hos många för att skapa en vilja om att gemensamt få en trygg och säker arbetsplats. Att göra din företags säkerhetspolicy lätt tillgänglig för dina anställda kan hjälpa till att implementera förväntningar och bästa praxis när det gäller slutförandet av säkert arbete. 

New call-to-action

2. Var ett föredöme

Det är av största vikt att du leder med exempel genom att följa alla säkerhetspolicyer och uppmuntra anställda att göra detsamma. Om ledningen är villig att engagera sig i säkerheten kommer de anställda att följa efter. Anställdas attityd är avgörande för att ha en positiv säkerhetskultur. Att implementera en tydlig ansvarsskyldighet kan hjälpa en positiv säkerhetskultur. Ett exempel på hur man kan vara ett föredöme är hur man hanterar en kris och lära sig av dem genom en stark säkerhetskultur.

Verksamheter med starka säkerhetskulturer förstår att nödsituationer och incidenter kan inträffa när som helst och de har bra system för att omedelbart hantera dem. De har effektiva metoder för att kommunicera dessa incidenter internt. De har också metoder och kunskap för att undersöka och förstå deras orsaker. Viktigast av allt är att de är föredömen genom att lära av dessa incidenter och se till att det aldrig händer igen.

Fem tips för en hållbar säkerhetskultur på arbetsplatsen

3. Utveckla och implementera en positiv rapporteringsprocess

Utveckla en positiv känsla av att rapportera hälso- och säkerhetsfrågor som är viktiga för att förbättra dina organisationers säkerhetskultur. Ett sätt att främja detta är att utveckla ett utvärderingssystem genom att belöna anställda som rapporterar säkerhetsrisker eller problem. En positiv säkerhetskultur blir mycket lättare att bygga och underhålla när de anställda känner sig bekväma att rapportera tillbud och incidenter och vet att rapporteringsprocessen är positiv. Att göra rapporteringen för tillbud och incidenter enkel kan förhindra allvarliga incidenter.

Verksamheter med stark säkerhetskultur är öppna för förändringar och söker alltid efter det bästa sättet att säkerställa att säkerhetshanteringen sker på det mest effektiva sättet. Dessa verksamheter undersöker teknik som kan underlätta arbetet och för att avgöra vilken som kan ge den bästa förtjänsten på investeringar. Tekniska lösningar kan innehålla områdena rapportering av händelser, observationer, utredningar av olyckor, utbildningar och mycket mer.

4. Utbilda

Investeringar i utbildning av anställda i hälsa och säkerhetspolicyer och korrekta tekniker visar ditt engagemang för säkerhet. Effektiva säkerhetskulturer kräver hälso- och säkerhetskompetenser. Detta måste börja omedelbart när den anställda börjar i verksamheten. Ni bör också erbjuda utbildning för att påminna de anställda om sådant de redan lärt sig samt uppdatera dem med nya kunskaper och färdigheter. Utbildade anställda tar också till sig säkerhetskulturen lättare eftersom de är medvetna om faror och den effekt de kan ha på arbetsplatsens säkerhet.

Förutom att ha teknisk kompetens bör utbildningen lägga en stark betoning på ledarskap, initiativ och kreativt tänkande. För att säkerställa att säkerhetskulturen upprätthålls konsekvent måste du se till att cheferna har sina rätta ledaregenskaper för att coacha sin personal och för att upprätthålla rätt säkert beteende.

5. Involvera alla

Ett sätt att bygga och underhålla en säkerhetskultur är att skapa ett starkt engagemang hos medarbetarna genom att involvera dem i processen. Att inrätta en säkerhetskommitté med anställda från alla områden i din organisation kan säkerställa att olika åsikter och frågor tas upp.

Beslut från hälso- och säkerhetskommittéer om exempelvis buller, ska ha ett stort inflytande på organisationens övergripande inriktning när det gäller säkerhetsinitiativ. Några av de mer etablerade kommittéerna fattar beslut om hur och var budgeten för hälsa och säkerhet ska användas. Individernas bidrag noteras och åtgärder följs upp av individer i själva kommittén. En bra ledning och en bra frekvens är avgörande för att kommittén ska lyckas.

Användarvänligt system för arbetsmiljöarbetet


Relevanta artiklar

| Arbetsmiljö
Nytt från EU påverkar svenska företag

Nya direktiv och krav kommer frekvent från EU och det kan vara överväldigande för dig att hänga med. Har du koll på...

| Arbetsmiljö
Mät ditt hållbarhetsarbete

Att arbeta med hållbarhet innebär ofta ett stort arbete genom kartläggning och analys. EU:s direktiv CSRD gör det nu...

| Arbetsmiljö
Exponering för CMR-ämnen på arbetsplatsen: Detta  behöver du veta

Från och med den 5 april 2024 införs nya krav på registrering av exponering för reproduktionsstörande ämnen på...