Säkerhet på arbetsplatsen: Därför lönar det sig

Säkerhet på arbetsplatsen: Därför lönar det sig

Published 11 mars, 2021

5 minute read

Arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen är teman som fått ökat fokus från både regering, branschorganisationer och många av arbetsmarknadens parter de senaste åren. Med all rätt. För det sker fortfarande många olyckor på arbetsplatser ute i landet med hög sjukfrånvaro som följd av brister i den fysiska och psykiska arbetsmiljön. Det här är något som du som arbetsgivare, chef och arbetsmiljörepresentant måste vara medveten om. Arbetsmiljöfrågor är lönsamt att få insikt i.

Under 2019 anmäldes drygt 129 000 arbetsplatsolyckor till Arbetsmiljöverket,
vilket är cirka 24 000 mer jämfört med 2010. Sett över en tioårsperiod har antalet rapporterade arbetsolyckor alltså ökat och ämnet kräver fortfarande mycket uppmärksamhet.

I det här inlägget tittar vi närmare på vad du och ditt företag kan göra för att öka säkerheten på arbetsplatsen, på de regler som finns inom området och fördelarna med ökad säkerhet och hälsa. Slutligen ger vi dig några specifika tips på hur du förbättrar arbetsmiljön och säkerhetskulturen i ditt företag.

Läs också vår artikel: "25 steg till en säkrare arbetsplats" >
Läs också vår artikel om arbetsmiljöcertifiering >

Regler för säkerhet på arbetsplatsen

Naturligtvis finns det ett antal regler och lagar du måste följa när det gäller säkerhet på arbetsplatsen. Men det vet du som arbetsgivare säkert redan.

Arbetsmiljö och säkerhet regleras av en omfattande och komplex lagstiftning som du som företagare måste följa. Det är obligatoriskt att skydda dina anställda från risker relaterade till säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Det är också obligatoriskt att utföra riskhantering för de åtgärder som ditt företag vidtar som rör säkerhet och hälsa. Eftersom riskerna på arbetsplatsen ständigt förändras i takt med exempelvis ny teknik, förändras även lagstiftning och säkerhetsregler. Och därför är det viktigt att du känner till dem och är en del av de arbetsmiljöfrågor som behöver få ett svar.

Som ett resultat av att människor idag sitter många timmar framför en skärm varje dag har man infört en förordning i arbetsmiljölagstiftningen som anger vad arbetsgivaren måste ta hänsyn till när man väljer uppgifter och program. Läs mer om 25 steg till en säkrare arbetsplats/kontor här

Säker arbetskultur
Reglerna för arbetsmiljön på din arbetsplats hittar du i Arbetsmiljölagen. Det är en så kallad ramlag som tar upp de generella bestämmelserna på området. Syftet med lagen är att skydda de anställda och skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö. Som arbetsgivare är du enligt lag skyldig att säkerställa dina anställdas säkerhet och hälsa i alla frågor som rör arbetet, och du måste vidta vissa åtgärder. Det inkluderar bland annat en arbetsplatsvärdering (APV) och utvärdering av riskerna för dina anställdas säkerhet och hälsa samt utbildning av dina anställda så att de är medvetna om riskerna och säkerhetsåtgärderna.

Reglerna för arbetsmiljö och säkerhet på arbetet varierar beroende på land och bransch, så om du vill se till att du följer lagen och gör en korrekt arbetsplats bedömning bör du bekanta dig med vad som gäller för just ditt företag. Vi tror att du gärna vill se till så att ditt företag följer lagstiftningen och de regler som finns för en god och säker arbetsmiljö. Därför kan vi säga att den första fördelen, och kanske även den viktigaste, med att öka fokus på arbetsmiljön är att du lever upp till lagar och regler.

Guide: tips på hur du tar ditt HMS-arbete vidare 

Nio fördelar med ökad hälsa och säkerhet på arbetet

Säkerhet, trygghet och hälsa på arbetet bör inte bara ses som en konsekvens av att man följer lagstiftningen. Enligt vår uppfattning är det också i princip ett krav och en viktig egenskap hos en attraktiv arbetsgivare. Det finns framför allt nio fördelar som ditt företag kan uppnå genom att förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. I det här avsnittet kan du läsa om samtliga nio varav vi fördjupar oss i tre.

1: Du minskar risken för arbetsskador  

Den kanske mest uppenbara fördelen med, och anledningen till, att fokusera på säkerhet på arbetsplatsen är att det kan minska risken för arbetsrelaterade skador och olyckor. Ett exempel är nedsatt hörsel orsakt av buller (Läs mer om buller här). Denna fördel är naturligtvis rela.erad till de andra fördelarna som vi nu ska titta lite närmare på.

2: Du skapar bättre förutsättningar för motivation, engagemang och effektivitet  

Ditt företags framgångar är i hög grad kopplade till de anställdas kompetens, engagemang och effektivitet. Därför vill du antagligen både locka och behålla skickliga och motiverade medarbetare. Förutom faktorer som lön, utbildning och andra förmåner finns det en annan viktig faktor som påverkar motivationen hos de flesta anställda: arbetsmiljön.

Rapporten ”Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen är allas ansvar” (länk till pdfn som du har) som publicerades av EU-kommissionen 2016 visar att prioritering av arbetsmiljö och säkerhet i allmänhet ökar dina anställdas motivation, engagemang och arbetsglädje – och hjälper dem att arbeta effektivare.

 3: Du sparar pengar på lägre sjukfrånvaro (och tjänar pengar på välbefinnande) 

En arbetsmiljö med god hälsonivå och säkerhet minskar risken för att dina duktiga medarbetare skadas och inte kan gå till jobbet på grund av olyckor och dåliga arbetsförhållanden. En positiv konsekvens är förstås också lägre kostnader vid olyckor och sjukfrånvaro.

Arbetsskador, sjukdomar och dödsfall medför höga ekonomiska kostnader för arbetsgivare. Men det finns också ett antal indirekta kostnader som kan vara svårare att räkna ut. De innefattar bland annat kostnader för vård, extra belastning för friska medarbetare, längre leveranstider och sämre leveranskvalitet, brister i utbildning av nyanställda och liknande. Dessutom kan det medföra kostnader att anställda går till jobbet även om de är sjuka eller inte trivs, då det i sin tur ökar risken för misstag och olyckor.

Att höja säkerheten och hälsan på arbetsplatsen kommer sannolikt att leda till lägre kostnader i samband med skador och sjukfrånvaro. Som vi nämnde tidigare kan det också öka medarbetarnas motivation och välbefinnande, vilket i sin tur kan medföra ökad effektivitet och produktivitet.

Investering i arbetsmiljön lönar sig 

År 2012 genomförde International Social Security Association studien ”The Return on Prevention for Companies” som visade på positiva resultat av investeringar i arbetsmiljö. Mer specifikt visade studien att du som företag kan förvänta dig en ekonomisk avkastning på 2,2 kronor för varje krona du investerar i arbetsmiljön. Så – vad väntar du på?

Andra fördelar 

EU-Osha är EU:s informationsorgan för arbetsmiljöfrågor. De nämner följande fördelar med att öka hälsa och säkerheten på arbetsplatsen:
4. Bättre bild av varumärkets värde och ökad goodwill
5. Du lockar fler kunder – och behåller dem
6. CSR – ökat socialt ansvar
7. Ökad produktivitet bland de anställda
8. Ökad tillit hos investerare
9. Kontroll över försäkringskostnader

Läs också inlägget "De lagstadgade kraven på arbetsmiljö">

Fem tips för en hållbar säkerhetskultur på arbetsplatsen

Tips på hur du kan stärka säkerhetskulturen och arbetsmiljön

Vad menas egentligen med säkerhetskultur?

Säkerhetskultur kan beskrivas som de anställdas uppfattning om allmänna attityder, värderingar och vanor kring säkerhet på en viss arbetsplats. Säkerhetskulturen påverkas av hur medarbetarna uppfattar att säkerhet prioriteras och vilken betydelse säkerhet har i förhållande till andra värderingar och vanor. Är det exempelvis viktigare att lösa en uppgift snabbt än att garantera säkerhet medan någon arbetar med uppgiften?

Säkerhetskulturen kan ha stor påverkan på de anställdas vardag och på hur de utför sina arbetsuppgifter. Därför är det viktigt att området prioriteras av hela företaget, särskilt av chefer, om du vill stärka säkerhetskulturen på din arbetsplats. En del av säkerhetskulturen är hur ni ser på tillbudsrapportering, till exempel att det är enkelt att rapportera in tillbud.

Gör säkerhetskulturen till ett gemensamt och inkluderande åtagande

Arbetssäkerhet bör helst prioriteras innan olyckor inträffar. Men att skapa en bra arbetsmiljö och säkerhetskultur är naturligtvis en ständigt pågående process. Sammantaget är det ledningens ansvar att påbörja och följa upp denna, men medarbetarna bör också inkluderas. Gör det därför till ett gemensamt åtagande och gör det exempelvis enkelt att tillbudsrapportera.

Säkerhetskultur

Utgå från ditt företags egna erfarenheter och medarbetare genom att inkludera dina anställda i möten och diskussioner om säkerheten på arbetsplatsen. Även om det först och främst är upp till ledningen att dra upp riktlinjerna, kan en kultur bara förändras genom att inkludera och engagera de anställda, och skapa förståelse kring exempelvis tillbudsrapportering.

Noggranna förberedelser – gör en riskbedömning

Som vi nämnde tidigare är du skyldig att utvärdera risker för anställdas säkerhet och hälsa på din arbetsplats om du ska följa lagen. Du kan alltså inte låta bli att göra en riskbedömning.


Riskbedöm arbetsmiljö

Du kan dock systematisera processen för riskbedömningar. Vi har daglig kontakt med hundratals kunder och noterar att företag idag arbetar med säkerhet och hälsa på ett nytt sätt. Tidigare var arbetsgången mer hierarkisk med flera olika system som skulle hanteras manuellt. Idag använder många företag innovativa och digitala lösningar som gör HMS-hantering enklare och bättre anpassad – vilket ditt företag naturligtvis också kan göra. På EcoOnline erbjuder vi en programvarulösning som gör arbetet med riskbedömning och HMS lättare för dig. 

Med den kunskap som riskbedömningen ger dig blir det lättare att dra igång konkreta initiativ för att förbättra säkerhet och hälsa. Det kan exempelvis vara att se till så att alla anställda har tillgång till rätt säkerhets- och skyddsutrustning (exempelvis skyddsskor och skyddsglasögon).

Informera och utbilda dina anställda

När riskbedömningsprocessen är på plats har du också förutsättningar att öka medvetenheten bland de anställda om risker. Det räcker inte att köpa rätt säkerhetsutrustning eller spara informationen i en databas någonstans. Dina anställda behöver veta vilka riskerna är och vad de ska göra åt dem.


Anställdas rätt

Vårt sista tips till dig om du vill stärka säkerhetskulturen på din arbetsplats är alltså att du måste se till att dina anställda har rätt information. Se därför till att säkerhetsdatablad, videor, affischer eller liknande är lätt tillgängliga för alla anställda när de behöver informationen. Inte nog med det: du måste också se till att de förstår och använder informationen.

För att stärka säkerhetskulturen och arbetsmiljön på din arbetsplats måste du som chef ta kommandot och börja ändra invanda beteenden. Är du redo för den uppgiften? Om inte visar vi dig gärna hur vårt system kan göra arbetet enklare för dig.

Användarvänligt system för arbetsmiljöarbetet


Relevanta artiklar

| Arbetsmiljö
Skapa en trygg arbetsplats genom rätt åtkomst- och behörighetskontroll

När du tar med anställda och entreprenörer till en arbetsplats, finns det inget viktigare än att se till att de är...

| Arbetsmiljö
Mät ditt hållbarhetsarbete

Att arbeta med hållbarhet innebär ofta ett stort arbete genom kartläggning och analys. EU:s direktiv CSRD gör det nu...

| Arbetsmiljö
Exponering för CMR-ämnen på arbetsplatsen: Detta  behöver du veta

Från och med den 5 april 2024 införs nya krav på registrering av exponering för reproduktionsstörande ämnen på...