Så blir du proffs på substitution

Så blir du proffs på substitution

Published 4 februari, 2020

3 minute read

Att erbjuda en säker arbetsplats för både medarbetare och miljön är en viktig uppgift för alla arbetsgivare, och en som är ständigt pågående. Utmaningen med ersättning och utfasning av farliga kemikalier blir enklare med substitution, en metod som gör processen med att ersätta farliga kemiska ämnen så effektivt som möjligt. Här läser du mer om hur det går till.

Exponeringsregister labb 2

Testa dig fram 

Substitutionsarbete handlar inte bara om att ersätta en kemikalie med en annan, och den bästa metoden för substitution ser inte likadan för alla företag. Ni måste kanske prova olika lösningar och alternativ innan ni hittar det som är bäst för er verksamhet och kan skapa nya rutiner som du och dina kollegor kan använda. Här är några områden att titta närmare på för att komma igång:

  • faror och exponering för kemikalier
  • teknisk prestanda
  • ekonomiska aspekter
  • energi- och resursanvändning
  • avfall och återvinning

Tips!
Ta del av vårt populära webbinarium om utfasning som vi hade tillsammans med forskningsinstitutet RISE här >>

Ta del av vår guide om utfasning av farliga kemikalier

Här nedanför delar vi in processen i 5 enkla steg baserade på både ECHAS-modulen ”Hur ersätter man?” och Kemikalieinspektionens modul med ”7 steg för att fasa ut kemikalier.” 

1. Identifiera ämnet eller kemikalien som du vill utvärdera  

Börja med att göra en kemikalieinventering av alla produkter som används på din arbetsplats och skapa ett kemikalieregister. Att ta hjälp av en digital programvara för kemikaliehantering, som Chemical Manager, är enklast, men du kan även göra det manuellt.

Vilka ämnen som kemikalien innehåller och hur farlig den är läser du i det säkerhetsdatablad som hör till varje produkt och som ska finnas arkiverat fysiskt eller digitalt på din arbetsplats. Prioritera sedan ämnena för att se vilka kemikalier som ni eventuellt kan ersätta. Börja med de allra farligaste, kemikalier som kanske inte är nödvändiga och kemikalier som hamnar på lagstiftningslistor med begränsningar eller där ni behöver tillstånd för att använda ämnet/kemikalien.

Några listor att ta hjälp av: 

SIN-listan (Substitute It Now) består av farliga kemikalier som bör tas bort eftersom de är ett hot mot människors hälsa och miljön.
Tillståndsförteckningen med ämnen du behöver tillstånd för att använda Lista (bilaga XIV i REACH-förordningen).
Kandidatförteckningen med särskilt farliga ämnen som kan medföra allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och på miljön.
REACH bilaga XVII: REACH Lista över ämnen som omfattas av begränsningar 2019.
Kemikalieinspektionens lista PRIO arbetar mot en hållbar utveckling för "En giftfri miljö". Den är framtagen för svensk lagstiftning men rekommenderas även av EACH för användning i ersättningsprocessen.

2. Identifiera möjliga alternativ

Fråga dig själv hur ni hade löst problemet utan kemikalien? Behöver ni till exempel ge era kunder ett utskrivet kvitto som kan innehålla farliga bläckutvecklare, eller kan ett elektroniskt kvitto vara ett alternativ? 

3. Utvärdera, jämför och välj alternativ 

Om ni måste använda en kemikalie, kika på vilka andra alternativ ni kan välja mellan. På vilket sätt kan människor eller miljön exponeras för den alternativa produkten eller avfallsprodukterna, inte bara från användning, utan även från tillverkning, bortskaffande och återvinning? Hur påverkar den alternativa metoden eller ämnet kvaliteten och funktionen? Ta hjälp av SIN-listan och PRIO även här. Titta även på livscykelperspektivet för nya produktdesigner utan kemikalier och jämför med arbetsmiljörisker med eventuella nya kemikalier som t.ex. gasutsläpp. Ta gärna hjälp av ett digitalt substitutionsverktyg och lägg till den i din digitala kemikalieförteckning för att hitta och utvärdera andra kemikalier.

4. Testa, implementera och förbättra

Välj vilken ny kemikalie du ska testa först. Bestäm hur testet ska utföras och hur lång testperioden ska vara. Titta på kostnader för de olika metoderna för att testa den nya lösningen. När ditt pilottest har lyckats kan ni börja implementera alternativet. Se till det finns en detaljerad plan för implementeringen. Samla in feedback från alla som berörs direkt av bytet och gör nödvändiga förbättringar. Använd ett kemikaliehanteringssystem, det gör det enklare att utvärdera och förbättra på längre sikt.

Säkerhetsdatablad - en del av arbetet med kemikaliesäkerhet

5. Berätta för kunder och underleverantörer

Era kunder och leverantörer kan behöva informeras om de förändringar som ni har genomfört. Kanske vill ni även publicera informationen på er webbplats för att få en fördel gentemot konkurrenterna? Tänk på att era kunder in sin tur kan behöva tid för att informera sina kunder om de ändringar ni har genomfört.

Nu när du har gått igenom alla dessa steg och slutfört ersättningen är det dags att sammanfatta upplevelsen och skapa en rutin som ska användas som stöd vid nästa substitution av kemikalier som kan användas både av dig själv och dina kollegor.

Digitalisera och effektivisera din miljörapportering

Referens 

[1] https://echa.europa.eu/sv/know-your-substances-and-needs-substitution

[2] https://www.kemi.se/en/prio-start/chemicals-in-practical-use/phase-out

[3] https://chemsec.org/business-tool/sin-list/

[4] https://www.chemsafetypro.com/Topics/EU/REACH_annex_xiv_REACH_authorization_list.html

I[5] https://echa.europa.eu/candidate-list-table

[6] https://www.chemsafetypro.com/Topics/EU/REACH_annex_xvii_REACH_restricted_substance_list.html

[7] https://www.kemi.se/en/prio-start


Relevanta artiklar

| Arbetsmiljö
Vad säger lagen om ensamarbete?

De flesta arbetsplatser har någon form av ensamarbete men det är inte alltid helt lätt att veta vad som räknas som...

| Arbetsmiljö
7 saker du borde känna till om ensamarbete

Ensamarbete är vanligt förekommande i Sverige, här är sju saker du som arbetsgivare bör känna till om ensamarbete.

| Arbetsmiljö
Riskbedömning av ensamarbete

Ensamarbete är vanligare än man tror. År 2017 arbetade 11 procent av hela arbetsmarknaden ensamma enligt SCB ....