Hållbarhet och miljö | EcoOnline
hero-Sustainability

1 av 4 anställda inom EU oroar sig för säkerheten och tror att deras hälsa och välbefinnande är i fara på deras arbetsplats

Olyckor och dålig säkerhet på arbetsplatsen är både lokala och globala utmaningar. Farliga kemikalier är fortfarande ett stort problem, trots stränga regler.

 

Sustainability_in_EcoOnline
VÅRT ANSVAR

Hållbarhet inom EcoOnline

På EcoOnline ser vi det som vårt ansvar att hjälpa våra kunder mot att skapa hälsosammare och säkrare arbetsplatser. Vår position att både utveckla mjukvara och att göra det möjligt för våra kunder att vidta konkreta åtgärder gör vårt digitala fingeravtryck lika viktigt som våra kunders koldioxidavtryck.

Oilstates_industries_case_study
För en säker arbetsplats

Ett system som växer med OilStates Industries

Enligt Matt Askham, HSE-chef i Storbritannien, var systemet från EcoOnline användarvänligt och anpassningsbart. Plattformen uppmuntrar anställda att använda det.

I takt med att mer data har lagts till i systemet har Matt och hans team inom HMS (Hälsa, Miljö- och Säkerhet) en bättre uppfattning om var resurserna behöver koncentreras och spårbarheten har förbättrats.

Porsgrunn_case_study
För en mer hållbar och miljövänligare arbetsplats

Porsgrunns kommun sparar en halv miljon och minskar utsläppen av växthusgaser med 40 ton

Genom att arbeta strategiskt för att minska farliga kemikalier, risker och exponering av hälsofarliga kemikalier kan flera resultat kopplas till några av FN:s hållbarhetsmål.

För att stödja kommunens klimatprojekt används de digitala lösningarna från EcoOnline för att övervaka, rapportera och bedöma risker med kemikalier. LINK TO CM?

Mitie_case_study
För en mer effektiv arbetsplats

Mitie har ökat incidentrapporteringen och minskat förlorad arbetstid med hjälp av EcoOnline


Introduktionen av en ny mjukvarulösning från EcoOnline i kombination med att Mitie-teamet introducerade nya processer har  under de första 12 månaderna gett detta resultat:

  • 140% ökning av tillbudsrapportering
  • 14% minskad förlorad arbetstid kopplat till skador.

Så här hjälper vi dig att uppnå målen för hållbar utveckling (SDG) genom ESG:

E-WEB-Goal-03
#3 – God hälsa och välbefinnande

EcoOnline bidrar till god hälsa och välbefinnande genom att underlätta en säkrare arbetsplats genom att kontrollera och hantera kemikalier och incidenter. Genom EcoOnlines plattform kan företag av alla storlekar identifiera ESG-risker och säkerställa att effektiva förbättringsåtgärder genomförs.

E-WEB-Goal-04
#4 – God utbildning för alla

Kontinuerlig utbildning av personalen är avgörande för att förbli attraktiv som arbetsgivare, minska olyckor och förbättra säkerheten på arbetsplatsen. Med EcoOnline Learning Manager kan företag i alla branscher genomföra utbildning av anställda för att följa lagar, minska olyckor och skador samt bidra till mindre miljöpåverkan.

E-WEB-Goal-08
#8 – ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT

EcoOnlines mjukvaruplattform hjälper till att effektivisera, förbättra och främja säkra och trygga arbetsmiljöer för alla anställda.

E-WEB-Goal-11
# 11 – HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN

EcoOnlines Corporate Social Responsibility (CSR)-modul underlättar datainsamlingen för att övervaka och spåra kritiska värden kring företagens sociala ansvar. Den mycket konfigurerbara plattformen kan logga flera resultat för en enda CSR-aktivitet.

E-WEB-Goal-12
#12 – HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

EcoOnlines moduler hjälper till att bygga förtroende och transparens bland intressenter, internt och mot myndigheter. Korrekt hantering av kemikalier minskar också den negativa miljöpåverkan av farliga utsläpp.

Climate_action

Miljöinitiativ

EcoOnline har anpassat sig till ramverket Science Based Target (SBT) för att minska interna koldioxidavtryck. Som ett SaaS-företag kommer vårt koldioxidavtryck huvudsakligen från indirekta utsläpp, vi utvärderar kontinuerligt värdekedjans negativa påverkan, vilket säkerställer höga etiska standarder och efterlevnad.

Diversity-inclusion

Mångfald & inkludering

EcoOnline tror starkt på att mångfald bidrar till bättre affärer och ett starkare samhälle. Vi främjar aktivt mångfald och erbjuder en arbetsplats med lika möjligheter, där alla ska känna sig inkluderade.

Compliance_Management_Program

Program för efterlevnad

För EcoOnline går policyer och kontroller utöver att uppfylla juridiska, avtalsmässiga och regulatoriska krav. För oss är det viktigt att skapa förtroende hos kunder och intressenter för hur vi hanterar risker och skyddar vår värdefulla data och immateriella rättigheter.

Our-goals-2025

Våra mål för 2025

EcoOnlines hållbarhetsplan för 2025 är en viktig riktlinje för hur vi som företag behöver agera för att nå uppsatta ESG-mål(Miljö, Socialt Ansvar och Bolagsstyrning) enligt vår väsentlighetsanalys.

Planen består av två delar där den första delen fokuserar på att säkerställa EcoOnlines ansvarsfulla verksamhet, som täcker teman från klimatåtgärder till mångfald.

Den andra delen fokuserar på hur våra affärslösningar och tjänster bidrar till att skapa säkra, hälsosamma och hållbara arbetsplatser.