Työturvallisuus kannattaa aina: tässä syyt

Työturvallisuus kannattaa aina: tässä syyt

Julkaistu heinäkuuta 19, 2022

Lukuaika 4 min

Suomen hallitus, alan järjestöt ja monet työmarkkinaosapuolet ovat viime vuosina kiinnittäneet yhä enemmän huomiota organisaation työturvallisuuteen ja -terveyteen. Ja aivan syystä.

Edelleen sattuu aivan liian usein sairauspoissaoloihin ja jopa kuolemiin johtaneita tapaturmia Suomessa. Työsuojeluviranomaisten tiedotteita seuraamalla huomaa, kuinka säännöllisin välein uusia tapaturmia syntyy. Esimerkiksi tämän artikkelin kirjoitushetkellä oli sattunut 10 kuolemaan johtaneita työtapaturmia vuonna 2022.

Tässä kirjoituksessa tarkastelemme miten organisaatiossa voi kehittää työturvallisuustasoa. Tarkastelemme, mitä säännöksiä alalla on olemassa ja kartoitamme paremman turvallisuustason tuomia hyötyjä. Lopuksi saat konkreettisia vinkkejä työympäristön ja turvallisuuskulttuurin kehittämiseen organisaatiossasi.


Maksuton opas: 8 askelta turvallisuuskulttuurin kehittämiseen työpaikalla -  lataa opas täältä >


Sisältö:
1. Työturvallisuutta koskevat säännöt
2. Työterveyden- ja turvallisuuden kehittämisen tuomat hyödyt – 9 esimerkkiä
3. 3 vinkkiä turvallisuuskulttuurin ja työympäristön kehittämiseen


Työturvallisuutta koskevat säännöt

Työpaikan turvallisuuteen liittyy useita lakeja ja asetuksia, joita sinun on noudatettava. Työnantajana (tai työnantajan edustajana esim. työturvallisuuspäällikkö) tiedät tämän luultavasti jo. Työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus suojella työntekijöitä työnteon yhteydessä esiintyviltä riskeiltä.

Koska työpaikan riskit muuttuvat jatkuvasti esimerkiksi uuden teknologian myötä, myös laki ja turvallisuussäännöt muuttuvat.

Nykyään työskennellään usein tunteja kerrallaan näytön ääressä ja työturvallisuuslakikin on päivitetty ottamaan tämän seikan huomioon. Esimerkiksi etätyössä sattuvat työtapaturmat ovat lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piirissä.

Työpaikan työympäristöä koskevat velvoitteet on laadittu työturvallisuuslaissa 2002/738 ja tietyissä valtioneuvoston asetuksissa (mm. Vna rakennustyön turvallisuudesta 205/2009). Lakien ja asetusten tarkoituksena on suojella työntekijöitä ja luoda turvallinen ja terveellinen työympäristö kaikille.

Työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus varmistaa työntekijöiden turvallisuus ja terveys kaikissa työhön liittyvissä asioissa. Toisin sanoin on suoritettava erilaisia toimenpiteitä työturvallisuuden takaamiseksi. Näihin kuuluvat mm. paikka- ja tehtäväkohtaiset riskinarvioinnit sekä työntekijöiden perehdyttäminen työhön liittyviin riskeihin ja turvallisuustoimenpiteistä.

Työturvallisuuslainsäädäntöä noudattavalle yritykselle ensimmäinen (ja monelle tärkein) hyöty on se, että kaikkia lakeja ja asetuksia seurataan. Näin erilaisten tarkastuskäyntien, johtoryhmän kyselyjen ja sakkouhkien aiheuttamista huolista vältytään.

Työturvallisuutta ja -terveyttä ei pitäisi kuitenkaan nähdä pelkkänä lain noudattamisena. Se on myös johtamisvelvollisuus ja olennainen osa tehokasta ja tuottavaa liiketoimintaa.

New call-to-action

9 hyötyä työturvallisuuden jatkuvasta kehittämisestä työpaikalla

1. Vähennät työtapaturmien riskiä.


Ehkä ilmeisin hyöty ja syy keskittyä työturvallisuuteen on se, että sillä ehkäistään työtapaturmien ja läheltä-piti tilanteiden syntyä. Tämä hyöty johtaa luonnollisesti myös muihin hyötyihin, joita tarkastelemme nyt tarkemmin.

2. Luot motivoivan, sitouttavan ja tehokkaan työympäristön.


Organisaation menestys on tiiviisti sidoksissa työntekijöiden yleiseen taitotasoon, sitoutumiseen ja tuottavuuteen. Siksi haluat luultavasti houkutella ja pitää ammattitaitoisia ja motivoituneita työntekijöitä organisaatiossasi. Palkan, koulutuksen ja muiden etujen lisäksi on vielä yksi merkittävä tekijä, joka vaikuttaa useimpien työntekijöiden motivaatioon. Hyvä työympäristö.

Euroopan komission vuonna 2016 julkaisemassa raportissa "Safety and Health at Work is Everyone's Business" (Työterveys ja -turvallisuus on kaikkien asia) todetaan, että terveyden ja turvallisuuden asettaminen etusijalle lisää työntekijöiden motivaatiota, sitoutumista ja työtyytyväisyyttä - ja siten myös heidän tehokkuuttaan.

3. Säästät poissaolokustannuksissa (ja tienaat hyvinvoinnissa)


Kuten edellä mainittiin, korkea työterveyden ja -turvallisuuden taso vähentää riskiä, että lahjakkaat työntekijät loukkaantuvat työssä ja ovat poissa työstä tapaturmien ja huonojen työolojen vuoksi. Myönteisenä seurauksena organisaatiosi tapaturma- ja poissaolokustannukset saattavat laskea.

Työtapaturmat, sairaudet ja kuolemantapaukset aiheuttavat työnantajille mm. suuria taloudellisia kustannuksia. On kuitenkin olemassa myös useita välillisiä kustannuksia, joita voi olla vaikeampi tunnistaa. Näitä ovat muun muassa terveydenhuoltokustannukset, muiden työntekijöiden ylimääräinen työtaakka, toimitusajan ja -laadun lyheneminen, uusien työntekijöiden kouluttaminen jne. Lisäksi voi aiheutua kustannuksia siitä, että työntekijät tulevat töihin sairaina tai huonovointisina, mikä lisää virheiden todennäköisyyttä.

Työterveyden ja -turvallisuuden tason kehittäminen työpaikoilla johtaa todennäköisesti pienempiin kustannuksiin tapaturma- ja poissaolomäärien laskiessa. Samalla se voi lisätä työntekijöiden motivaatiota ja hyvinvointia, mikä voi johtaa tehokkuuden ja tuottavuuden lisääntymiseen.

4. Työympäristöön investoiminen kannattaa


Kansainvälinen sosiaaliturvayhdistyksen vuonna 2012 tehdyn tutkimuksen mukaan yritys voi odottaa saavansa 2,2 euron taloudellisen tuoton jokaista työterveyteen sijoittamaansa euroa kohden.

Muita Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) määrittelemiä parannetun työterveyden ja -turvallisuuden hyötyjä ovat:

  • Parempi käsitys brändin arvosta ja liikearvosta
  • Asiakkaiden houkutteleminen ja säilyttäminen
  • CSR - lisääntynyt sosiaalinen vastuu
  • Lisääntynyt työntekijöiden tuottavuus
  • Sijoittajien luottamuksen lisääntyminen
  • Hallitut vakuutuskustannukset

3 vinkkiä turvallisuuskulttuurin ja työympäristön vahvistamiseen


Mitä turvallisuuskulttuuri on?

Turvallisuuskulttuuria voidaan kuvata työntekijöiden käsitykseksi turvallisuuteen liittyvistä yleisistä asenteista, arvoista ja tavoista tietyllä työpaikalla. Turvallisuuskulttuuriin vaikuttaa mm. se, kuinka tärkeäksi työntekijät kokevat turvallisuuden suhteessa muihin arvoihin, tapoihin ja tehtäviin. Onko esimerkiksi tärkeämpää saada tehtävä nopeasti valmiiksi vai pitääkö tehtävän turvallinen toteutus varmistaa jo ennen aloittamista?

Turvallisuuskulttuurilla voi olla suuri vaikutus työntekijöiden elämään ja heidän tehtäviensä suorittamiseen. Siksi on tärkeää, että koko organisaatio ja erityisesti johtajat asettavat tämän etusijalle, jos organisaation turvallisuuskulttuurin kehittäminen on tavoite.

New call-to-action

1. Turvallisuuskulttuurista on tehtävä yhteinen ja osallistava ponnistus


Työpaikan turvallisuuden pitää olla ensisijainen tavoite jo ennen tapaturman syntyä. Hyvän työympäristön ja turvallisuuskulttuurin rakentaminen on kuitenkin jatkuva prosessi – eikä työ koskaan lopu. Johdon vastuulla on käynnistää tämä prosessi ja seurata sitä, mutta myös työntekijöiden pitää osallistua siihen. Turvallisuuskulttuurin rakentaminen ja kehittäminen on tehtävä yhteiseksi tehtäväksi ja tavoitteeksi.

Psst! Selvitä myös, onko ISO 45001 -sertifiointi järkevää yrityksesi ja meneillään olevan terveys- ja turvallisuustyösi kannalta >.

Hyödynnä yrityksesi omia kokemuksia ja ihmisiä ottamalla työntekijät mukaan kokouksiin ja keskusteluihin työturvallisuudesta. Vaikka johto on ensisijaisesti vastuussa johtamisesta ja puitteiden asettamisesta, kulttuuri ei muutu ilman työntekijöiden osallistumista, sitoutumista ja ymmärrystä.

3. Kotitehtävä! Tee riskinarviointi


Työpaikalla on arvioitava kaikki työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle aiheutuvat riskit. Riskien arviointi työpaikalla on lakisääteinen velvoite, eikä sitä siis voi välttää.

Voit myös sisällyttää riskinarvioinnin digitaaliseen työkaluun. EcoOnlinella olemme päivittäin tekemisissä satojen asiakkaiden kanssa ja näemme, että sekä suuret että pienet yritykset työskentelevät työterveyden ja -turvallisuuden kanssa aivan uudella tavalla. Aikaisemmin lähestymistapa oli hierarkkisempi ja käytössä oli useita eri järjestelmiä, joihin liittyi rutkasti manuaalista työtä.

Nykyään monet yritykset hyödyntävät innovatiivisia ja digitaalisia ratkaisuja, jotka helpottavat ja räätälöivät EHS-työn hallintaa, kuten turvallisuuskierrosten ja läheltä piti -tilanteiden kirjaamista. Sinunkin organisaatiosi voi ottaa nämä menetelmät käyttöön. EcoOnline tarjoaa ohjelmistoratkaisun, joka helpottaa työtäsi työterveyden ja -turvallisuuden parissa - haluatko tietää lisää? Tutustu ratkaisuihimme ja katso esittelyvideomme.

Riskinarvioinnista saadun tiedon avulla on helpompi suorittaa konkreettisia toimenpiteitä turvallisuuden ja terveyden kehittämiseksi ja hyvän työympäristön varmistamiseksi. Tähän voi kuulua esimerkiksi oikeanlaisten ja hyvin sopivien henkilönsuojainten (kuten turvakenkien, suojalasien jne.) tarjoaminen työntekijöille.

3. Tiedota ja kouluta työntekijöitäsi


Tehdyn riskinarvioinnin jälkeen sinulla on nyt keinot luoda parempi käsitys työntekijöiden riskeistä. Ei riitä, että ostetaan oikeat turvalaitteet tai säilytetään tiedot jossain tietokannassa. Työntekijöiden on tiedettävä, mitkä ovat riskit ja mitä niiden suhteen on tehtävä.

Kehittääksesi turvallisuuskulttuuria työpaikallasi, sinun on varmistettava, että työntekijäsi ovat hyvin perillä asioista. Tarjoa tiedot niille, jotka tarvitsevat niitä päivittäin, esimerkiksi laatimalla turvallisuustiedotteita, videoita, julisteita jne., jotta he voivat löytää ne helposti. Sen lisäksi on jatkuvasti varmistettava, että he ymmärtävät ja soveltavat tietoja tehtävissään.


Työpaikkasi turvallisuuskulttuurin ja työympäristön kehittämiseksi sinun on esihenkilönä otettava ohjat käsiisi ja autettava muita muuttamaan tapoja. Kaipaisitko apua tässä tehtävässä? Tutustu asiantuntijapalveluihimme ja digitaalisiin ratkaisuihimme, niin näytämme sinulle, miten voimme helpottaa päivittäistä työtäsi.

Tutustu ohjelmistoomme työturvallisuuden johtamiseen - katso maksuton demo

 


Kirjoittaja Mats Liljeström

Mats toimii EcoOnline Suomen markkinointipäällikkönä. Hänellä on useamman vuoden kokemus markkinoinnista ja viestinnästä ja palaa halusta luoda selkeää ja helppolukuista työturvallisuussisältöä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Kaikki Matsin artikkelit ovat EcoOnlinen asiantuntijoiden tarkistamia ja hyväksymiä.

Lue seuraavaksi

| Työturvallisuus
Hiilineutraalisuus: tästä on kyse

Hiilineutraalisuus terminä on monelle tuttu mutta harvempi tietää tarkalleen mitä se tarkoittaa, miten se liittyy...

| Työturvallisuus
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet – mitä ne ovat ja miksi organisaatiosi kannattaa osallistua niiden saavuttamiseen?

Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan kehitystä, joka turvaa hyvät elämisen mahdollisuudet sekä nykyisille että...

| Työturvallisuus
Uusia velvoitteita lisääntymiselle vaarallisiin altisteisiin liittyen

Syövän torjuntaa koskeva lainsäädäntö laajeni huhtikuun 2024 alussa kattamaan myös lisääntymiselle vaaralliset aineet...