Uusia velvoitteita lisääntymiselle vaarallisiin altisteisiin liittyen

Uusia velvoitteita lisääntymiselle vaarallisiin altisteisiin liittyen

Julkaistu huhtikuuta 15, 2024

Lukuaika 2 min

Syövän torjuntaa koskeva lainsäädäntö laajeni huhtikuun 2024 alussa kattamaan myös lisääntymiselle vaaralliset aineet ja tekijät. Muutos tuo työnantajille uusia velvoitteita.

Vaaralausekkeella H360 merkittyihin kemikaaleihin ja muihin lisääntymiselle vaarallisiin tekijöihin tulee nyt suhtautua työpaikalla samalla tavalla kuin syöpää aiheuttaviin ja perimää vaurioittaviin. Yhdessä näitä aineita kutsutaan CMR-aineiksi. Lyhenne tulee sanoista karsinogeeninen, mutageeninen ja reprotoksinen.

Mitkä ovat uudet velvoitteet?

Uuden valtioneuvoston asetuksen 113/2024 mukaan työnantajan täytyy arvioida lisääntymiselle vaarallisten tekijöiden riskit ja selvittää ja estää työntekijöiden altistuminen vastaavasti kuin syöpää aiheuttavien ja perimää vaurioittavien tekijöiden kohdalla.

Asetuksessa säädetään yksityiskohtaisesti altistumisen torjuntakeinoista. Ensisijainen keino on edelleen aineiden ja menetelmien korvaaminen vähemmän vaarallisilla. Jos korvaaminen ei ole mahdollista, CMR-aineita ja muita vastaavia tekijöitä täytyy käsitellä suljetussa järjestelmässä silloin kun se on teknisesti mahdollista.

Lisäksi työnantajan täytyy jatkossa pitää luetteloa myös lisääntymiselle vaarallisista tekijöistä ja niille altistuvista työntekijöistä. Tiedot kerätään kalenterivuosittain.

Altistuneita työntekijöitä ei tarvitse ilmoittaa ASA-rekisteriin, mutta työnantajan täytyy itse säilyttää tietoja viisi vuotta. Velvoite tulee muutetusta ASA-rekisterilaista (452/2020: 117/2024). ASA-rekisteri on syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteri.

Uudistuksen yhteydessä tuli voimaan myös uusi aiempaa laajempi raskaudensuojeluasetus (VNa 143/2024). Asetuksen tarkoituksena on suojella raskaana olevia, äskettäin synnyttäneitä ja imettäviä työntekijöitä. Se kattaa useampia vaaraa aiheuttavia tekijöitä kuin edellä mainitut VNa 113/2024 ja ASA-rekisterilaki ja painottaa riskien arviointia, riskeistä tiedottamista ja yksilöllisiä toimenpiteitä altistumisen estämiseksi.

Mitä ovat lisääntymiselle vaaralliset tekijät?

Lisääntymiselle vaaralliset tekijät voivat vaikuttaa haitallisesti hedelmällisyyteen, sikiön kehitykseen tai imetettävän lapsen kehitykseen.

Niitä ovat esimerkiksi hiilimonoksidi (häkä), elohopea, bisfenoli A, boorihappo, monet raskasmetalliyhdisteet ja tietyt liuottimet, kuten dimetyyliformamidi (DMF) ja N-metyylipyrrolidoni (NMP).

Asetuksessa 113/2024 ja muutetussa ASA-rekisterilaissa lisääntymiselle vaarallisella tekijällä tarkoitetaan:

 • ainetta ja seosta, joka on luokiteltu CLP-asetuksen mukaan kategoriaan Repr. 1A tai Repr. 1B (vaaralausekkeet H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df), ja
 • lisääntymiselle vaarallista työmenetelmää, jotka on mainittu asetuksen 113/2024 liitteessä I

Vaaralauseke H360 tarkoittaa: Saattaa heikentää hedelmällisyyttä tai vaurioittaa sikiötä.

Kirjain ”D” tai ”d” vaaralausekkeen perässä viittaa sikiöön ja ”F” tai ”f” hedelmällisyyteen. Jos kirjain on isolla, aineen vaikutuksista on riittävää näyttöä sen luokittelemiseksi vaarallisimpaan kategoriaan 1. Jos kirjain on pienellä, aineella epäillään olevan vaikutuksia.

 • H360F Saattaa heikentää hedelmällisyyttä.
 • H360D Saattaa vaurioittaa sikiötä.
 • H360FD Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Saattaa vaurioittaa sikiötä.
 • H360Fd Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä.
 • H360Df Saattaa vaurioittaa sikiötä. Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä.

Kemikaalin luokitus löytyy käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 2 ja tuotteen etiketistä. Seoksen aineosien luokitus annetaan kohdassa 3.

Lisääntymiselle vaarallisiin työmenetelmiin kuuluu tällä hetkellä altistuminen lääkkeille, jotka sisältävät lisääntymiselle vaarallisia aineita.

New call-to-action

Uusia raja-arvoja lisääntymiselle vaarallisille tekijöille

Lainsäädäntöuudistuksen myötä voimaan tuli myös uusia sitovia työperäisen altistumisen raja-arvoja lisääntymiselle vaarallisille tekijöille. Muun muassa edellä mainitut häkä, elohopea, bisfenoli A, DMF ja NMP saivat nyt sitovat raja-arvot. Raja-arvot löytyvät asetuksen 113/2024 liitteistä II ja III.

Myös lyijyn sitovista raja-arvoista säädetään uudessa asetuksessa. Lyijytyöstä annettu valtioneuvoston päätös 1154/1993 on kumottu.

EcoOnlinen ratkaisut auttavat velvoitteiden täyttämisessä

EcoOnlinen digitaalinen Chemical Manager -kemikaalirekisteri helpottaa kemikaalien vaarojen tunnistamista, riskien hallintaa ja altistumisten seurantaa.

ASA-rekisterilaissa ei tarkemmin säädetä, millä teknisellä tavalla työnantajan täytyy pitää luetteloa CMR-aineista ja niille altistuvista työntekijöistä.

Chemical Managerista saat helposti luettelon kaikista CMR-kemikaaleista. Voit halutessasi luoda myös erilliset listat ASA-rekisteröitävistä H340- ja H350-luokitelluista tuotteista ja lisääntymiselle vaarallisista H360-luokitelluista tuotteista.

Altistumismoduulilla voit seurata, dokumentoida ja säilyttää työntekijöiden altistumistiedot ASA-rekisterilain edellyttämällä tavalla. Altistumisia voi rekisteröidä verkkolomakkeella tai reaaliaikaisesti mobiililaitteella.

Korvaamistyökalulla voit etsiä vähemmän vaarallisia kemikaaleja ja dokumentoida korvaamisia.

Laadukkaat ja turvalliset kemikaalihankinnat ovat kemikaaliturvallisuuden ensimmäinen askel. Digitalisoimalla hyväksyntäprosessin voit kehittää hankintoja turvallisemmiksi ja dokumentoida hankintaperusteet.

New call-to-action

Yhteenveto: mikä lainsäädäntö muuttui?

Syöpävaaran torjuntaa koskevat velvoitteet tulevat EU-tasolta niin kutsutusta syöpädirektiivistä.

Syöpädirektiiviä päivitettiin viimeksi vuonna 2022, jolloin lisääntymiselle vaaralliset aineet lisättiin velvoitteiden piiriin syöpää aiheuttavien ja perimää vaurioittavien aineiden lisäksi. Muutokset oli tuotava kansalliseen lainsäädäntöön 5.4.2024 mennessä.

 • Uusi valtioneuvoston asetus 113/2024 syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista, perimää vaurioittavista ja lisääntymiselle vaarallisista tekijöistä työssä tuli voimaan 5.4.2024.
  • Asetuksella kumottiin VNa 1267/2019 työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta ja valtioneuvoston päätös 1154/1993 lyijytyöstä.
 • Uusi valtioneuvoston asetus 143/2024 raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden ja imettävien työntekijöiden suojelemisesta työssä vaaraa aiheuttavilta tekijöiltä tuli voimaan 5.4.2024.
  • Asetuksella kumottiin VNa 603/2015 lisääntymisterveydelle työssä vaaraa aiheuttavista tekijöistä ja vaaran torjunnasta.
 • ASA-rekisterilakia 452/2020 muutettiin 1.4.2024.

 


Kirjoittaja Henna Rosilo

Manager, Training & Consulting | EcoOnline

Henna (TkT, kemisti) toimii EcoOnlinessa kemikaaliturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden asiantuntijana ja kouluttajana. Hän on aiempien tutkimus- ja tuotekehitystehtäviensä ohessa työskennellyt yli 10 vuotta kemikaalitiedonhallinnan, vaatimustenmukaisuuden ja kemikaalien turvallisen käytön kehittämisen parissa.

Lue seuraavaksi

| Työturvallisuus
Hiilineutraalisuus: tästä on kyse

Hiilineutraalisuus terminä on monelle tuttu mutta harvempi tietää tarkalleen mitä se tarkoittaa, miten se liittyy...

| Työturvallisuus
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet – mitä ne ovat ja miksi organisaatiosi kannattaa osallistua niiden saavuttamiseen?

Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan kehitystä, joka turvaa hyvät elämisen mahdollisuudet sekä nykyisille että...

| Työturvallisuus
Mikä on päästökerroin ja miten se lasketaan?

Yllättävän monelle suomalaiselle yritykselle päästölaskenta ja päästöraportointi eivät ole vapaaehtoisia, vaan niitä...