Mitä tarkoittaa turvallisuuskulttuuri?

5 käytännön askelta uudenlaiseen turvallisuuskulttuuriin

Julkaistu helmikuuta 26, 2020

Lukuaika 2 min

Organisaation turvallisuuskulttuuri on yksilöiden ja ryhmän arvojen, asenteiden, käsitysten, osaamisten ja käyttäytymismallien tuote; nämä määrittävät organisaation sitoutumisen työturvallisuuden hallintaan sekä työturvallisuusjohtamisen tavan ja tehokkuuden. 

Lataa maksuton 'Työsuojelupäällikön ABC' -oppaamme: Saat selkeän yleiskuvan  työsuojelupäällikön tehtävistä ja vastuista >

Mitä tarkoittaa turvallisuuskulttuuri?

Kulttuuri on näkyvää ja näkymätöntä, virallista ja epävirallista. Yksinkertaisemmin ilmaistuna turvallisuuskulttuuri on sitä, miten asiat tehdään työpaikalla.

Organisaation turvallisuuskulttuurin kehittäminen ja muuttaminen voi olla haasteellista ja monimutkaista. Turvallisuuskulttuuri on kuitenkin yrityksen kokonaisvaltaisten terveys- ja turvallisuuskäytäntöjen perusta ja ehdoton edellytys turvallisuustavoitteiden saavuttamiselle. Työnantajakin hyötyy työturvallisuuden kehittämisestä ja jokaisesta työturvallisuuteen sijoitetusta eurosta voi odottaa saavansa 2,2 euroa takaisin. Tämän vuoksi organisaation on pyrittävä muuttamaan työntekijöiden asenteita, käyttäytymistä ja normeja.


1. Sitoutuminen ja viestintä 


Sekä turvallisuuteen sitoutuminen että viestintä ovat onnistuneen ja positiivisen turvallisuuskulttuurin kulmakiviä. Sitoutuminen turvalliseen toimintaan lähtee yrityksen ylimmästä johdosta. Asiaa kannattaa lähestyä faktojen ja tilastojen kautta.

Esitä ylimmälle johdolle konkreettisia hyötyjä, jotta he näkevät, mitä turvallisuuteen sijoittaminen ja työympäristön- ja turvallisuuskulttuurin kehittäminen tuottaa, esimerkiksi:

  • työntekijöiden hyvinvointia
  • vähemmän sairauspoissaoloja
  • parempi organisaatioimago
  • parempaa raportointia
  • ja selkeämmän kuvan nykytilanteesta sekä lopulta sujuvampaa toimintaa.

Aseta selkeitä ja saavutettavia tavoitteita. Ihanteellisinta olisi sitoutuminen nolla tapaturmaa -tavoitteeseen suhteen kaikissa toiminnoissa, ja lupaus siitä, että yritys tekee kaikkensa, jotta työntekijöiden ja urakoitsijoiden työpäivät olisivat turvallisia.

Johtavassa asemassa oleville on kerrottava selkeästi, mitä organisaation tavoitteesiin sitoutuminen heiltä edellyttää, jotta tavoitteet alkavat elää osana organisaation toimintaa ja kulttuuria. Tämä on osa esimerkillä johtamista.

New call-to-action

Kaikki tasot kattava viestintä voi auttaa siirtymään turvallisempaan työkulttuuriin. Yksi hyvä tapa lisätä turvallisuusviestintää on säännöllisten turvallisuustietoiskujen pitäminen oman alan ajankohtaisista turvallisuusuutisista.

Tosielämän esimerkit huonon turvallisuuskulttuurin seurauksista saattavat hyvinkin avata työntekijöiden silmiä turvallisuuskulttuurin ja työympäristön kehittämiseen. Kun vielä yrityksen turvallisuusohjeet ovat kaikkien työntekijöiden helposti saatavilla digitaalisesti, on esimerkkien läpi käynti ja yrityksen omien turvallisuuskäytäntöjen kertaus helpompaa osana tietoiskuja.

Myös johdon tulisi osallistua turvallisuustietoiskuihin, jotta jokainen organisaatiossa näkee hyvän turvallisuuskulttuurin tärkeyden ja arvostuksen.

 

2. Esimerkillä johtaminen  


Esimerkin näyttäminen on äärimmäisen tärkeää: noudata kaikkia turvallisuusmääräyksiä ja kannusta työntekijöitä toimimaan samoin. Jos johto sitoutuu turvallisuuteen, myös työntekijät tekevät samoin.

Työntekijöiden sitouttaminen on positiivisen turvallisuuskulttuurin jalkauttamisen edellytys. Myös selkeä vastuunjako auttaa edistämään turvallisuuskulttuuria. Kun työturvallisuustoimenpiteillä on vastuuhenkilöt, esimerkillä johtaminen on helpompaa.

Esimerkillä johtamista ovat muun muassa kriisinhallintataidot ja kriiseistä oppiminen vahvan turvallisuuskulttuurin avulla.

Hyvän ja vahvan turvallisuuskulttuurin organisaatiot ymmärtävät, että hätätilanteita ja onnettomuuksia voi tapahtua koska tahansa, minkä takia niillä on systemaattiset menettelyt riskien ennakointiin sekä reagointiin. Menettelyjen digitalisointi on myös helpottanut näiden menettelyjen teknistä toteuttamista organisaatiossa. 

Tärkeimpinä menettelyinä ne ovat rakentaneet läpinäkyvät, nopean tiedon kulun kanavat sekä riittävät keinot onnettomuuksien juurisyiden tutkimiseen ja ymmärtämiseen. Ne ottavat onnettomuuksista opikseen ja varmistavat, etteivät tilanteet toistu.

 

3. Positiivisen raportointiprosessin kehittäminen ja toteuttaminen


Työturvallisuusraportointiin liittyvät positiiviset mielikuvat edistävät turvallisuuskulttuuria. Yksi tapa on kehittää arviointijärjestelmä, joka palkitsee vaaratekijöitä tai huolenaiheita raportoivat työntekijät. Organisaation toimintaan valmiiksi integroitu riskienarviointityökalu on suureksi avuksi näissä tilanteissa.

Positiivista turvallisuuskulttuuria on huomattavasti helpompi rakentaa ja ylläpitää, kun työntekijät kokevat raportointiprosessin myönteisenä asiana. Kun työntekijöiden turvallisuushavaintojen ja läheltä piti ‑tilanteiden raportointi on tehty helpoksi, voidaan ehkäistä vakavia onnettomuuksia.

Vahvan turvallisuuskulttuurin yritykset ovat avoimia muutokselle ja etsivät aina parhaita tapoja turvallisuudenhallinnan tehostamiseksi. Tällaiset organisaatiot tutkivat teknologioita, jotka voivat tarjota sijoitukselle parhaan tuoton ja helpottavat arkea.

Teknologiat saattavat liittyä onnettomuuksien ja vaarojen raportointiin, työympäristön ja riskien havainnointiin, tutkintaan ja analysointiin, koulutukseen ja moniin muihin aiheisiin.

New call-to-action

 

4. Koulutuksen tarjoaminen


Työntekijöiden työturvallisuuskoulutukseen sijoittaminen kertoo yrityksen sitoutumisesta turvallisuuteen. Tehokas turvallisuuskulttuuri vaatii vahvaa työterveys- ja turvallisuusosaamista.

Perehdytyksen ja koulutuksen on alettava heti työntekijän ensimmäisistä työpäivistä ja jatkuttava osaamisen päivittämisenä koko työuran ajan. Osaavat työntekijät myös sitoutuvat turvallisuuskulttuuriin helpommin, koska he tuntevat vaarat ja oman roolinsa työturvallisuudessa.

Hyvien teknisten taitojen lisäksi hyvä koulutus vahvistaa johtamistaitoja, aloitteellisuutta ja luovaa ajattelua. Jotta turvallisuuskulttuuria voidaan ylläpitää, johtajilla on oltava koulutukseen sopivat ja turvallisia työskentelytapoja edistäviä ominaisuuksia.


5. Työntekijöiden osallistaminen


Turvallisuuskulttuurin kehittäminen ja ylläpitäminen alkaa ruohonjuuritasolta.

Jokainen meistä on työntekijä ja sitoutuminen on helpompaa, kun meidät otetaan mukaan rakentamaan, miltä turvallisuus meillä näyttää. Osallistuminen voi olla turvallisuushavainnoista ilmoittamista ja niistä palautteen saamista, yhteisiä koulutus- ja infotilaisuuksia tai oman työympäristön kehittämistä.

Myös kaikkien mukaan ottaminen työsuojelutoimintaan varmistaa, että kaikki mielipiteet ja ongelmat tulevat kuulluksi. Työsuojelutoimikuntien päätökset vaikuttavat voimakkaasti koko organisaation suuntaan turvallisuuskysymyksissä erityisesti, jos sille on annettu mahdollisuus päättää ja investoida turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Turvallisuuskulttuurin kehittäminen ja seuraavalle tasolle vieminen on haastavaa - ja mikäli oikeita työkaluja ei ole käytettävissä, se on melkein mahdotonta. EcoOnline EHS on kokonaisvaltainen ohjelmisto, joka tarjoaa kattavat työkalut työturvallisuuden ja -terveyden hallintaan sekä riskien ja vaarojen arviointiin ja dokumentointiin. 

Katso noin kolmen minuutin pituinen esittelyvideomme EcoOnline EHS  -ohjelmistostamme >

 


Kirjoittaja Sari Katainen

Country Marketing Manager | EcoOnline

Lue seuraavaksi

| Työturvallisuus
Hiilineutraalisuus: tästä on kyse

Hiilineutraalisuus terminä on monelle tuttu mutta harvempi tietää tarkalleen mitä se tarkoittaa, miten se liittyy...

| Työturvallisuus
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet – mitä ne ovat ja miksi organisaatiosi kannattaa osallistua niiden saavuttamiseen?

Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan kehitystä, joka turvaa hyvät elämisen mahdollisuudet sekä nykyisille että...

| Työturvallisuus
Uusia velvoitteita lisääntymiselle vaarallisiin altisteisiin liittyen

Syövän torjuntaa koskeva lainsäädäntö laajeni huhtikuun 2024 alussa kattamaan myös lisääntymiselle vaaralliset aineet...