Skyddsblad och skyddsinformation | EcoOnline

Skyddsblad och skyddsinformation

Skyddsbladet tar väsentlig information från säkerhetsdatabladet

Skyddsblad, skyddsinformation och säkerhetsblad är viktiga begrepp som är kopplat för kemikaliehantering.

På en arbetsplats där du hanterar kemikalier ska det finnas skyddsinformation som innehåller åtgärder vid första hjälpen, vilken skyddsutrustning som ska användas vid hantering och åtgärder vid brand och utsläpp. Det handlar om att ha kontroll över de kemiska arbetsmiljöriskerna i förhållande till olika lagstiftningar och förordningar. En av dessa förordningar är EU:s REACH. Det handlar även om att veta kemikaliernas klassificering, exempelvis inom CMR (cancerogena, mutagena eller reprotoxiska).

Vilka symboler ska finnas med på skyddsbladet?

Vilka symboler som ska visas baseras på CLP-förordningen inom EU. Denna CLP-märkning gäller både för egentillverkade varor och för de varor som man köper in. Läs mer om CLP, klassificering och märkning här > 

Dessa symboler (faropiktogram eller farosymboler) måste vara uppdaterade enligt de senaste direktiven. Tips! Ladda ner vår populära CLP-poster och sätt upp på din arbetsplats. 

Skyddsinformationen är baserad på viktiga delar i säkerhetsdatabladet och kallas för skyddsblad. Skyddsbladen anpassas till det aktuella arbetsmomentet utifrån den riskbedömning som gjorts, den som gör riskbedömningen kan anpassa innehållet och tydligt lyfta fram vilka villkor och skyddsåtgärder som gäller när arbetsmomentet ska utföras.

Skyddsbladet är enkelt att sätta upp på en arbetsplats då skyddsinformationen ryms på en enda A4-sida. Med EcoOnlines digitala kemikalieförteckning, Chemical Manager, kan du enkelt ta fram skyddsblad baserat på dina säkerhetsdatablad. 

New call-to-action