Skyddsblad och skyddsinformation | EcoOnline

Skyddsblad och skyddsinformation

På en arbetsplats där man hanterar kemikalier ska det finnas skyddsinformation som innehåller åtgärder vid första hjälpen, vilken skyddsutrustning som ska användas vid hantering och åtgärder vid brand och utsläpp. Det handlar om att ha kontroll över de kemiska arbetsmiljöriskerna i förhållande till olika lagstiftningar och förordningar. En av dessa förordningar är EU:s REACH. Det handlar även om att veta kemikaliernas klassificering, exempelvis inom CMR (cancerogena, mutagena eller reprotoxiska).

Vilka symboler som ska visas baseras på CLP-förordningen inom EU. Denna CLP-märkning gäller både för egentillverkade varor och för de varor som man köper in. Läs mer om CLP, klassificering och märkning här >  Dessa symboler (faropiktogram eller farosymboler) måste vara uppdaterade enligt de senaste direktiven.

Skyddsinformationen är baserad på viktiga delar i säkerhetsdatabladet och kallas för skyddsblad. Skyddsbladen anpassas till det aktuella arbetsmomentet utifrån den riskbedömning som gjorts, den som gör riskbedömningen kan anpassa innehållet och tydligt lyfta fram vilka villkor och skyddsåtgärder som gäller när arbetsmomentet ska utföras.

Skyddsbladet är enkelt att sätta upp på en arbetsplats då skyddsinformationen ryms på en enda A4-sida. Med EcoOnlines digitala kemikalieförteckning, Chemical Manager, kan du enkelt generera skyddsblad baserat på dina säkerhetsdatablad.

Få mer information när du laddar ner en av våra guider.