5 opdateringer i lovgivningen for kemi og EHS, du bør kende i 2023

5 opdateringer i lovgivningen for kemi og EHS, du bør kende i 2023

Published 17 januar, 2023

5 minute read

I denne artikel gennemgår vi nogle punkter vedr. lovgivningen om kemikalier og EHS i Europa, du bør kende til i 2023. Artiklen er udgivet i januar 2023 og opdateres løbende ved væsentlige nyheder/ændringer.

Flere initiativer, der stammer fra EU's strategiske ramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2021-2027, er nu trådt i kraft. En planlagt revision af REACH, som falder ind under EU's strategi for bæredygtighed for kemikalier, forventes også at finde sted senere i år.

Vi har lavet en liste over 5 vigtige opdateringer, som du kan se nedenfor, hvis du vil have et nemt overblik over lovgivning, forslag og dokumentation. Se den nedenfor.

Gratis guide: Dine 6 pligter til dokumentation af farlige stoffer og materialer >

 

1) Ændring af bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer og bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser

Arbejdstilsynet har i foråret 2023 ændret bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) og bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. Ændringen er sket som følge af, at nye regler i EU’s kemikalieforordning (REACH-forordningen) stiller enkelte strengere krav end de gældende danske regler.

Arbejdstilsynet skriver, at "ændringen betyder bl.a., at der nu er stillet uddannelseskrav til personer, der overvåger arbejdet med isocyanater, og krav om fornyelse af uddannelsen hvert 5. år."

Baggrund for ændringer i bekendtgørelsen:

 • Begrænsning nr. 74 under REACH forordningen, Kommissionens forordning (EU) 2020/1149, om diisocyanater med formål om at reducere omfanget af erhvervsbetinget allergi i EU som følge af udsættelse for diisocyanater.
 • Danske regler ved arbejde med epoxy og isocyanater siden 1978
 • Danske regler skal bringes på niveau med forordningens minimumskrav

Sænket vægtgrænse for omfattede produkter

EU reglerne gælder for produkter, der indeholder mindst 0,1% isocyanater. Afgrænsningen i de danske regler fremgår af bilag 3 til bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer. Den gældende grænse på 0,5% sænkes til 0,1%, og derfor er det få stoffer, der påvirkes af ændringen. Der er ingen ændring for epoxy. 

Krav til uddannelse

Generelle krav:

 • Obligatoriske minimumskrav til uddannelse fra 24. august 2023
 • Angivelse på emballagen af krav om uddannelse
 • Leverandøren er ansvarlig for, at modtageren har adgang til kurser
 • Uddannelsen skal fornyes mindst hvert femte år, og det gælder fra 2028 (gælder for isocyanater, ikke epoxy)
 • Uddannelsens varighed er uændret 

Uddannelse ved overvågning af arbejdet:

 • Uddannelseskrav til personer, der overvåger arbejde med isocyanater
 • Overvågning svarer til oplæring, instruktion og/eller tilsyn
 • Gælder personen, der i praksis løser opgaven med overvågning
 • Gælder kun for arbejdsgiveren, når denne selv løser opgaven

Der vil komme justeringer og udvidelser til de eksisterende kvalifikationskrav. Derudover kommer der krav om, at man skal kunne risikovurdere arbejdet.

Læs mere om EcoOnlines system til kemisk risikovurdering her >

Samspillet mellem involverede aktører

 • Arbejdstilsynet stiller kvalifikationskrav til personer, der har gennemført den arbejdsmiljøfaglige uddannelse.
 • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, STUK, under Børne og Undervisningsministeriet regulerer, hvordan uddannelsen skal udformes og gennemføres, og har tilsynsforpligtelsen.
 • Uddannelsen gennemføres som et AMU kursus, som Industriens Uddannelser / Industriens Fællesudvalg er udviklingsansvarlig for.

 

2) Ændring af EU-direktiv 2004/37/EF - kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske stoffer på arbejdspladsen

Fra marts 2022 er direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener blevet opdateret og omdøbt til at omfatte krav til reproduktionstoksiske stoffer og produkter. Denne ændring fik titlen direktiv 2022/431/EU.

Reproduktionstoksiske stoffer kan have negative virkninger på seksualfunktionen og fertiliteten hos mænd og kvinder samt på udviklingen af deres afkom. Ifølge et worst case scenarie skøn kan reproduktionstoksiske stoffer være årsag til op til 1200-1300 nye tilfælde af reproduktionssygdomme hvert år.

Direktiv 2022/431/EU skal være implementeret på nationalt plan senest den 5. april 2024.

Lev op til lovgivningen for direktiv 2022/431/EU

Medtagelsen af reproduktionstoksiske stoffer i direktivet betyder, at du ligesom med kræftfremkaldende og mutagene stoffer, skal registrere ethvert tilfælde af eksponering.

Direktivet fastsætter også, at visse oplysninger, herunder eksponeringer, mængder, aktiviteter og antallet af berørte arbejdstagere, skal stilles til rådighed for myndighederne. De ansatte skal også gøres opmærksomme på, hvis der er sket en unormal eksponering.

For at holde styr på eventuelle eksponeringstilfælde kan et værktøj, hvori du kan registrere enhver eksponeringshændelse - uanset om den er planlagt eller ej - være en stor hjælp til at sikre, at du overholder denne lovgivning.

Læs mere om EcoOnlines løsning til kemisk eksponering her >

 

3) Forslag om ændring af direktiv 2009/148/EF om asbest på arbejdspladsen

Under 2021-2027-rammen blev der i september 2022 fremsat et lovforslag om beskyttelse af arbejdstagere mod risici i forbindelse med eksponering for asbest på arbejdspladsen.

Dette forslag indebærer en nedsættelse af grænseværdien for eksponering for asbest på arbejdspladsen til 10 gange lavere end den nuværende værdi. Dette er i overensstemmelse med den seneste videnskabelige udvikling.

I EU er hele 78% af de "anerkendte erhvervskræfttilfælde" relateret til asbest, og mellem 4,1 millioner og 7,3 millioner arbejdstagere er i øjeblikket udsat for asbest.

Alle former for asbest blev forbudt i EU i 2005, men over 220 millioner bygninger er opført før dette forbud. Dette udgør en betydelig risiko for arbejdstagerne, især i bygge- og anlægs-, vedligeholdelses- og affaldsindustrien.

Vær på forkant med lovgivningen

Den foreslåede ændring skal drøftes af Europa-Parlamentet og medlemsstaterne og skal, hvis den godkendes, gennemføres på nationalt plan inden for 2 år.

Ved at indføre et system, der kan registrere tilfælde af asbesteksponering og føre en nøjagtig fortegnelse over disse hændelser, kan du hjælpe dig med at holde trit med disse nye foreslåede bestemmelser.

New call-to-action

 

4) Bæredygtig retning for et giftfrit miljø i EU's kemikaliestrategi

2022 var et meget aktivt år for EU's kemikaliestrategi, som har til formål at sikre en udfasning af farlige stoffer. En af de mest betydningsfulde udviklinger fandt sted i december, da Kommissionen:

 • foreslog en revideret forordning om klassificering, mærkning og emballering af kemikalier (CLP). Formålet med den foreslåede revision er at præcisere reglerne for mærkning og for kemikalier, der sælges online.
 • indførte nye fareklasser til klassificering af kemikalier i CLP-forordningen.

De nye fareklasser er:

 • hormonforstyrrende stoffer (ED) for menneskers sundhed eller miljøet,
 • persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT); meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB),
 • persistente, mobile og toksiske (PMT); meget persistente og meget mobile (vPvB).

Hormonforstyrrende stoffer kan udgøre en betydelig trussel mod mennesker og føre til sygdomme, herunder (men ikke begrænset til): fødselsdefekter, kræft og reproduktionsforstyrrelser.

I den delegerede forordning bemærkes det også, at PBT- eller vPvB-stoffer ikke let nedbrydes i miljøet, men i stedet akkumuleres - en proces, som er vanskelig at vende.

Hvad betyder det for dig?

Forslaget til ændring af CLP-forordningen afventer i øjeblikket Europa-Parlamentets og Rådets godkendelse, mens de nye fareklasser forventes at træde i kraft allerede i begyndelsen af 2023.

Kommissionen bemærker, at de nye regler i CLP-revisionen kan kræve visse investeringer fra virksomhedernes side for at forblive i overensstemmelse med reglerne.

Værktøjer som ALMEGO SDS Authoring-software kan hjælpe dig med at leve op til disse ændringer. Funktioner som CLP-beregneren, P-sætningsalgoritmen og en smart arbejdsgang kan bidrage til at forbedre effektiviteten drastisk.

 

5) Planlagt revision af REACH-forordningen

Det var forventet, at forordningen om registrering, vurdering og godkendelse af kemikalier (REACH) ville blive revideret i 2022, men dette er nu blevet udskudt til sidste halvdel af 2023.

REACH har til formål at udfase farlige stoffer fra EU, og det påhviler den kemiske industri at levere data om de kemikalier, de fremstiller.

Hvad betyder det for dig?

På nuværende tidspunkt i processen er det en god idé at holde øje med nyheder om denne revision i løbet af året. EcoOnline vil rapportere om enhver udvikling, når den sker, så du kan altid følge med her på bloggen.

New call-to-action

 

Konklusion

Vidste du, at Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) i oktober 2022 rapporterede, at mængden af kemikalier, der er omfattet af godkendelser, faldt med 45% i perioden 2010-2021?

Hvad kan vi udlede af dette drastiske fald?

Et bud er, at når særligt problematiske stoffer (SVHC'er) er omfattet af REACH, tilskynder det til at erstatte disse stoffer med egnede (og mindre skadelige) alternativer. ECHA antyder, at det er "plausibelt, at kravet om godkendelse af disse stoffer har reduceret deres anvendelse i EU".

Lovgivningen har en betydelig indvirkning på kemikalieforbruget i hele EU. Uanset om det sker i form af behovet for at registrere reprotoksiske eksponeringer, nye mærkningskrav inden for CLP-forordningen eller indførelsen af nye fareklasser, er der et kritisk behov for, at virksomhederne tilpasser sig.

Dette stigende niveau af regulering er nødvendigt for at beskytte arbejdstagernes sundhed, og hos EcoOnline forstår vi, at det er en udfordring for mange virksomheder at opfylde disse krav. Vores software kan hjælpe dig med at registrere kemisk eksponering, erstatte farlige stoffer og oprette CLP- og REACH-kompatible sikkerhedsdatablade.

Hvis du vil vide mere om, hvordan systemet kan hjælpe dig med at overholde reglerne, så kontakt os her.

Chemical Manager | EcoOnline


Forfatter The editorial Team

Vores relaterede indlæg

| Arbejdsmiljø / EHS
ESRS i en nøddeskal

Omkring 50.000 virksomheder og organisationer i EU står i de kommende år over for nogle betydelige ændringer, når det...

| Arbejdsmiljø / EHS
Sådan undgår du at miste penge på dårligt arbejdsmiljø

I dette indlæg kigger vi først på, hvor meget medarbejderes fravær på arbejdspladsen egentlig koster. Derefter dykker...

| Arbejdsmiljø / EHS
Din lille ESG-ordbog

Her finder du en lille ESG-ordbog, der giver en kort forklaring på de mest gængse forkortelser og udtryk inden for...