CLP-forordningen: Klassificering og mærkning af kemikalier

CLP-forordningen: Klassificering og mærkning af kemikalier

Published 14 oktober, 2019

7 minute read

I dette indlæg får du det fulde overblik over CLP-forordningen og reglerne for klassificering, der bestemmer hvordan din virksomhed skal klassificere, mærke og emballere farlige kemiske stoffer og blandinger (kemikalier).

Hent vores CLP-plakat: Få lynhurtigt overblik over de 9 farepiktogrammer


Indhold:
Hvad er CLP-forordningen?
Forstå de tre grundelementer i CLP-forordningen
     Klassificering

     Mærkning
     Emballering
Din virksomheds rolle i leverandørkæden og hvad det betyder for dine CLP-forpligtelser?
     Forpligtelser som producent

     Forpligtelser som importør
     Forpligtelser som downstream bruger
     Forpligtelser som distributørHvad er CLP-forordningen?

Kort fortalt er CLP-forordningen et globalt regelsæt, som skal sikre, at både forbrugere og arbejdstagere får systematisk og synlig information om, hvordan farlige kemikalier håndteres forsvarligt, og hvilke risici de udgør. 

CLP står for ”Classification, Labelling and Packaging.” Selve forordningen tager udgangspunkt i EUs forordning nr. 1272 fra 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer, som igen tager udgangspunkt i FN’s Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). CLP er ligeledes i tråd med EU’s REACH-forordning, der har til formål at beskytte mennesker og miljø mod de risici, som kemikalier udgør.

CLP er kort sagt et globalt system. Og den europæiske lovgivning gælder også i Danmark.

I dette blogindlæg kan du blive klogere på CLP-forordningen og reglerne for klassificering  og ikke mindst hvad forordningen betyder for dig og din virksomhed.

 

 

Farepiktogrammerne i CLP-forordningen

 

De tre grundelementer i CLP-forordningen

De tre grundelementer i CLP-forordningen er klassificering, mærkning og emballering. I de kommende afsnit præsenterer vi en dybere forklaring af de tre hovedelementer, hvorefter vi gennemgår, hvad forordningen betyder for din virksomhed.

 

New call-to-action


CLP-klassificering

Markedsfører du kemiske stoffer eller blandinger? Så skal du identificere kemikaliernes farlige egenskaber og klassificere dem korrekt. Du skal konkret vurdere, om et kemisk stof eller blanding er farligt for mennesker eller miljø, og om det udgør fysiske farer – som for eksempel brand- eller eksplosionsfare.

CLP-klassificering, mærkning og emballering af stofer og blandinger tager udgangspunkt i forskellige fareklasser. Hver fareklasse er opdelt i kategorier, der beskriver graden af fare. For eksempel ”Farlig ved indtagelse” eller ”I tilfælde af indtagelse: skyl munden”.

CLP-klassificeringen tager ikke højde for, hvordan kemikaliet bliver brugt. 

CLP-forordningen tager udgangspunkt i GHS

FNs globale harmoniserede system til klassificering og mærkning af kemikalier

Klassificering af farligt affald

Farligt affald er et af de områder, hvor klassiicering er særligt vigtig. Både for at beskytte de personer, som skal håndtere affaldet, men så sandelig også for at sikre, at du beskytter miljøet. Der findes i alt 15 farlige egenskaber, der kan gøre dit affald farligt. Miljøstyrelsen har lavet en grundig vejledning til, hvordan du klassificerer farligt affald.

 

Du skal anmelde klassificeringer

Du skal du anmelde klassificering af kemiske stoffer, du selv fremstiller eller importerer, til EU’s Kemikalieagentur (ECHA). Det gælder både for enkeltstoffer og stoffer, der indgår i blandinger. Er et stof allerede anmeldt under REACH, skal det ikke anmeldes i igen.

Anmeldelsen omfatter:

 • Identiteten på den markedsføringsansvarlige
 • Stoffets eller stoffernes identitet
 • Klassificeringen af stoffet/stofferne i henhold til CLP-forordningen
 • Hvis stoffet ikke er klassificeret i alle fareklasser eller farekategorier, skal årsagen angives (fx manglende eller utilstrækkelige data)
 • Specifikke koncentrationsgrænser eller M-faktorer, der knytter sig til klassificeringen
 • Stoffets mærkningselementer i henhold til forordningens artikel 17 og eventuelt supplerende faresætninger

Klassificering af blandinger sker på baggrund af testdata for stoffet. Her kan Ibruges tre forskellige metoder til klassificering:

 • Testdata for hele blandingen (metoden kan ikke anvendes, hvis der er tale om klassificering for CMR-effekter eller for langtidsfare i vandmiljøet)
 • Brobygningsprincippet, hvor der anvendes oplysninger for lignende testede blandinger
 • Beregningsmetoden, hvor man beregner klassificeringen på baggrund af de indgående stoffers klassificering og koncentration


Harmoniseret klassificering eller selvklassificering?

Medlemslandene i EU har for nogle stoffer vedtaget en harmoniseret klassificering for stoffer, der klassificeres som kræftfremkaldende, mutagene (skadelige for arveanlæg) eller reproduktionstoksiske (skadelige for forplantning). Den klassificering kan ikke fraviges og er ikke en vurderingssag.

Står stoffet til gengæld ikke på listen over de 8.000 harmoniserede klassificeringer, er det op til jer selv at vurdere, om I skal klassificere stoffet som farligt. Selvklassificering.

Hvis et stof har en harmoniseret klassificering i én eller flere fareklasser, kan I tilføje stoffet i andre fareklasser, hvis I også vurderer, at det er til fare her.

Harmoniserede klassificeringer gælder kun for stoffer. Kemiske blandinger skal altid selvkvalificeres før markedsføring.

I ECHA’s klassificeringsdatabase finder du informationer om alle de stoffer, der anmeldes. Du kan også se alle de stoffer, der har en harmoniseret klassificering samt virksomheders selvklassificering af de anmeldte stoffer.

 


CLP-mærkning

For at beskytte brugerne og miljøet mærkes farlige kemikalier med kemi-etiketter, der oplyser om relevante farer samt sikker brug og bortskaffelse.

CLP-mærkningen sikrer, at brugerne nemt og hurtigt kan få vished om, hvorvidt et produkt er farligt, hvilke farer der er tale om, samt hvordan produktet skal håndteres forsvarligt.

Du kan læse mere om de 9 faremærker og -piktogrammer i dette blogindlæg eller downloade vores CLP-plakat, som du kan hænge op relevante steder på din arbejdsplads.

CLP-mærkning bidrager til at forebygge ulykker hos brugerne og minimerer den miljømæssige påvirkning.

Samtlige led i leverandørkæden bærer ansvaret for, at kemiske stoffer og blandinger er mærkede efter CLP-reglerne.

Er et kemisk stof eller blanding klassificeret som farligt, skal I påføre emballagen en etiket, der oplyser om:

 • Kemikaliets navn og blandingers farligste indholdsstoffer
 • Indhold i vægt eller volumen (gælder kun ved salg til private)
 • Leverandørernes navn, adresse og telefonnummer
 • Piktogrammer, signalord, faresætninger og sikkerhedssætninger

 

CLP-1

Eksempel på etikette med korrekt mærkning

 

Piktogrammer angiver de(n) væsentligste fare(r), fx miljøfarer, alvorlig sundhedsfare, ætsning, brandfare osv. Signalord er enten ”Fare” (Danger), som bruges til de mest farlige stoffer og blandinger, eller ”Advarsel” (Warning).

Faresætninger (H sætninger) relaterer sig til klassificeringen af stoffet eller blandingen. Sikkerhedssætningerne (P sætninger) udvælges, så de passer til faresætninger og den tilsigtede brug af kemikaliet.

Der er ligeledes krav til placering og synlighed af faremærkningen, piktogrammernes størrelse samt (eventuelt) supplerende oplysninger om farens art og forholdsregler ved brug af produktet. Desuden skal kemi-etiketten være på dansk.

 

Krav til CLP-mærkning og fareoplysning ved e-handel og eksport

Ved online salg af faremærkede kemiske blandinger til forbrugere skal I give information om produktets farlighed –og det skal fremgå synligt på hjemmesiden.

Årsagen er, at forbrugeren ikke kan se etikettens faremærkning inden køb. I skal angive de relevante faresætninger, piktogrammer og signalord, når produktet vises og præsenteres. det er ikke nok bare at linke til produktets sikkerhedsdatablad.

En norsk kontrolundersøgelse fra 2017 viste, at mere end 70 % af netbutikker gav utilstrækkelig information om kemikaliers farlige egenskaber. Derfor igangsatte ECHA et projekt i 2020, der har sat langt større fokus på at kontrollere netbutikker og håndhæve reglerne omkring informationen af produkters farlighed.

Du bør derfor følge op på din mærkning og fareoplysning af produkterne online.

Reglerne i CLP-forordningen er også gældende, når kemiske stoffer og blandinger markedsføres i EU. Eksporterer I farlige kemikalier ud af EU, er der også krav om CLP-faremærkning i form af PIC-forordningen (Prior Informed Consent Regulation).

 

Emballering

Der er særlige krav til emballager, som indeholder farlige kemiske stoffer eller blandinger – og som skal forebygge ulykker ved brug og håndtering. Her er der specielt tre krav, som I skal overholde med henblik på emballering efter CLP-forordningen.

1) Emballagen skal holde tæt i hele produktets levetid
Emballagen må ikke lække på noget tidspunkt i produktets levetid. Lukkeanordninger skal uden problemer kunne modstå normal håndtering og slid. Genoplukkelige anordninger skal være tætsluttende, selvom de har været åbnet og lukket adskillige gange.

Emballagens materiale må ikke skade selve indholdet, ligesom det ikke må reagere og danne farlige forbindelser. Til sidst må emballagens form eller design ikke tiltrække børns opmærksomhed eller vildlede forbrugerne.

2) Nogle kemikalier skal have børnesikker lukning
Visse farlige kemikalier, der sælges i detailhandlen, skal have børnesikker lukning for at undgå, at børn kommer til skade ved utilsigtet kontakt med de farlige kemikalier. Dette gælder uanset emballagens størrelse. Lukningerne skal være testede og opfylde særlige kvalitetskrav, fx skal de kræve en vis koordination og styrke at åbne.

3) Følbar advarsel til blinde og svagtseende
Af hensyn til blinde og svagtseende skal visse farlige kemikalier, der sælges i detailhandlen, have en følbar advarsel på selve emballagen – uanset dens størrelse.

Den følbare advarsel kan have være en forhøjet trekant eller tre ophøjede prikker på emballagen. På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse, hvilke klassificerede kemikalier kravet om følbar advarsel gælder for.

 

Din virksomheds rolle i leverandørkæden – og hvad det betyder for dine CLP-forpligtelser

 

Untitled design (39)

Leverandørkæden dækker spektret fra stoffet produceres eller importeres for første gang, til stoffet leveres hos forbrugeren, enten som kemisk blanding eller indholdsstof i en vare med fast form – også kaldet for en artikel.

Som virksomhed kan I være inde over flere led i leverandørkæden, og derfor kan I også have mere end én rolle og dermed flere forpligtelser i CLP-forordningen.

 

Forpligtelser som producent

I henhold til REACH er du producent, hvis du fremstiller eller udvinder et kemisk stof, enten som enkeltperson eller virksomhed etableret i EU.

Hvis du fremstiller kemiske stoffer, blandinger eller artikler ud fra nyttiggjort affald, så er du ligeledes producent. I EU har du som producent pligt til at:

 • Registrere stoffer hos ECHA, hvis du producerer over 1 ton pr. år
 • Sørge for korrekt klassificering, mærkning og emballering
 • Overholde eventuelle forbud og anvendelsesbegrænsninger
 • Følge kandidatlisten og godkendelsesordningen

 

CLP og farepiktogrammer

 

Forpligtelser som importør

Køber du kemiske stoffer, blandinger eller andre typer af varer af en leverandør uden for EU, og indfører varerne til EU, så er du importør.

Du er stadigvæk ansvarlig for importen, selvom du ikke selv fysisk modtager varen, men sender den direkte videre til kunden. Som importør har du ansvar for at overholde EU reglerne, og du har derfor pligt til at:

 • Registrere kemiske stoffer, uanset om de importeres som enkeltstof, i en blanding eller i en artikel
 • Sørge for korrekt klassificering, mærkning og emballering
 • Videregive information i leverandørkæden om særligt problematiske stoffer
 • Anmelde særligt problematiske stoffer i artikler til ECHA
 • Sikre at produktet er lovligt

 

Forpligtelser som downstream-bruger

Du er downstream-bruger, hvis du er etableret i EU og modtager kemiske stoffer eller blandinger fra en leverandør i EU og anvender dem i dine erhvervsaktiviteter. Fx virksomheder, der fremstiller vaske- og rengøringsmidler, legetøj, elektronik eller møbler.

Bruger du kemikalier som led i en proces – det kan være rengøring, kemisk rensning eller reparation af biler – så er du også downstream-bruger.

Hvis du anvender et stof fra en leverandør uden for EU, og denne ikke har udpeget en enerepræsentant til at registrere stoffet, så er du også importør.

Som downstream-bruger skal du videregivere nødvendige oplysninger i leverandørkæden. Du har pligt til at:

 • Tjekke om din anvendelse er beskrevet i sikkerhedsdatabladet
 • Videregive information om sikker brug til dine kunder
 • Sørge for korrekt klassificering, mærkning og emballering
 • Levere information om særligt problematiske stoffer i artikler
 • Holde øje med stoffer på godkendelsesordningen
 • Tjekke om du skal registrere kemiske stoffer i artikler i mængder over 1 ton pr. år
 • Overholde eventuelle anvendelsesbegrænsninger

 

Forpligtelser som distributør

Du er distributør, hvis du leverer kemiske stoffer eller blandinger til virksomheder inden for EU, eller hvis du opbevarer stoffet eller blandingen og markedsfører det – også med dit eget varemærke – uden at ændre dets kemiske sammensætning. Distributører er for eksempel detailhandlere og grossister.

Køber du kemiske stoffer, blandinger eller varer uden for EU og markedsfører dem i EU, så er du både importør og distributør. Du er desuden også downstream-bruger, hvis du køber kemiske stoffer inden for EU og blander dem med andre kemikalier, fortynder dem eller omhælder til nye beholdere med eller uden ommærkning, inden du leverer dem til andre.

Som distributør er du forpligtet til at:

 • Sørge for at sikkerhedsdatabladet indeholder de rigtige oplysninger
 • Sørge for at oplysninger fra dine kunder videregives til dine leverandører
 • Tjekke om produktet er mærket og emballeret korrekt
 • Sikre at produktet er lovligt
 • Videregive information om særligt problematiske stoffer i artikler

 

Gå nærmere i dybden med de forskellige roller og forpligtelser inden for CLP, så du kan sikre dig, at du efterlever reglerne.

 

Få styr på CLP-mærkning af dine kemikalier med Chemical Manager

I skal dokumentere, at I overholder loven for kemikalier. Det kan være en kompleks omgang. Især hvis al jeres kemisk dokumentation sker i Excel eller på papirform.

Med vores Chemical Manager er det nemt at dokumentere, at I overholder loven. Du kan hurtigt aflæse CLP-mærker på alle dine kemikalier, og kan derudover bl.a.:

 • Finde dine SDS'er (sikkerhedsdatablade) i Nordens største SDS-database
 • Holde SDS'er opdaterede løbende
 • Oprette kemiske risikovurderinger med automatisk udtræk af informationer fra sikkerhedsdatablad
 • Og meget mere!

Se demo af Chemical Manager:

Chemical Manager | EcoOnline


Forfatter Jonas Pedersen

Jonas er Head of Digital Marketing i EcoOnline. Han har flere års erfaring med marketing og stor passion for at formidle indhold inden for arbejdsmiljøområdet. Alle indlæg skrevet af Jonas er udarbejdet i tæt samarbejde med produktspecialister med høj faglig viden på området.

Vores relaterede indlæg

| Arbejdsmiljø / EHS
ESRS i en nøddeskal

Omkring 50.000 virksomheder og organisationer i EU står i de kommende år over for nogle betydelige ændringer, når det...

| Arbejdsmiljø / EHS
Sådan undgår du at miste penge på dårligt arbejdsmiljø

I dette indlæg kigger vi først på, hvor meget medarbejderes fravær på arbejdspladsen egentlig koster. Derefter dykker...

| Arbejdsmiljø / EHS
Din lille ESG-ordbog

Her finder du en lille ESG-ordbog, der giver en kort forklaring på de mest gængse forkortelser og udtryk inden for...