REACH forordningen: Sådan opfylder du kravene

REACH forordningen: Sådan opfylder du kravene

Published 23 april, 2020

7 minute read

Producerer, importerer eller bruger din virksomhed kemikalier eller kemiske produkter? Hvis ja, så har din virksomhed sandsynligvis forpligtelser i forhold til EU’s REACH forordning.

Er du ikke helt sikker på, hvad den går ud på?

Bare rolig. I denne artikel tager vi dig igennem dét, du skal vide om den europæiske REACH lovgivning og hvordan du overholder den.

Hvis du producerer kemikalier eller importerer dem ind i EU, så vil registreringen af kemikalier være relevant for dig.

Hvis du er downstreambruger, vil du formentlig være mest interesseret i, hvad dine forpligtelser er i forhold til brugsrestriktioner og kommunikation til leverandørkæden. Downstreambruger betyder, at du indkøber og bruger kemikalier.

Få styr på de 6 lovkrav til kemisk dokumentation med dette minikursus på e-mail  >

 

Hvad er REACH?

REACH-forordningen blev indført af Den Europæiske Union i 2007. Den har til formål at forbedre beskyttelsen af mennesker og miljø mod de risici, som kemikalier udgør. REACH står for registrering, evaluering, godkendelse og begrænsning af kemikalier. Det blev introduceret af Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) og implementeres trinvist over 15 år.

I mange år blev tusindvis af kemikalier produceret i store mængder og markedsført i Europa. Men med mange af kemikalierne var der utilstrækkelig information om de farer, de udgør for menneskers sundhed og miljøet.

REACH-forordningen blev indført som en måde at indsamle nyttige oplysninger om de kemiske stoffer på det europæiske marked. Målet var at indsamle information om alle kemikalier, der er tilgængelige i EU, i en database for at reducere sundheds- og miljømæssige risici.

 

REACH leder til omvendt bevisbyrde

Tidligere var det op til myndigheder at bevise, at et kemikalie var farligt, før det kunne reguleres eller tages af markedet. REACH har vendt denne bevisbyrde på hovedet. For at overholde REACH er det nu op til producenter og importører af kemikalier at tilegne sig viden om stoffernes potentielt farlige egenskaber. De skal også kommunikere, hvordan de kan bruges sikkert, inden de kan sælges på det europæiske marked.

 

Det påvirker sandsynligvis også din virksomhed

REACH gælder ikke kun for industriprodukter, men også for forbrugerprodukter som rengøringsprodukter, maling og kemikalier i artikler som tøj, møbler og elektriske apparater.

REACH har også indført krav om mere effektiv kommunikation mellem leverandører og brugere af kemiske stoffer. Producenter og importører af kemikalier er forpligtet til at kommunikere farer og sikker brug af produkter til brugerne af kemikalierne. På samme måde er brugerne forpligtet til kun at bruge kemikalierne på de måder, som producenter og importører angiver for at være sikre. Dette betyder, at din virksomhed højest sandsynligt er påvirket af REACH.

New call-to-action

 

REACH-processen

Navnet REACH er et akronym og angiver processen omkring registrering, evaluering, godkendelse og begrænsning af kemikalier:

Registrering

Hvis du producerer eller importerer kemiske stoffer i mængder på mere end 1 ton om året, så skal du registrere stofferne hos EU's kemiske agentur (ECHA).

Dette gælder også for stoffer, der er en del af en blanding, og i nogle tilfælde også for stoffer i artikler. Du skal også give oplysninger om stoffets miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser og risikoen ved at bruge det.

Fristen for registrering af eksisterende producerede eller importerede kemikalier på markedet over 1 ton om året var den 1. juni 2018.

”No data – no market”
Princippet ”ingen data – ingen adgang til markedet” er helt centralt for REACH. Det betyder, at du som producent eller importør af kemikalier ikke har tilladelse til at sælge produktet på det europæiske marked, hvis du ikke fuldender registreringen og kommunikerer informationen nedstrøms i forsyningskæden.

Det handler ikke kun om at overholde loven
Det er vigtigt at huske, at der er et socialt ansvar i forbindelse med produktionen og anvendelsen af kemikalier. Registrering og begrænsning af kemikalier har til formål at reducere de erhvervsmæssige, folkesundhedsmæssige og miljømæssige konsekvenser ved brugen af kemikalier i EU. Din registrering kan i sidste ende komme din virksomhed til gode, da den sikrer gennemsigtighed og derfor sikker brug for dine kunder.

 

Evaluering

Et af hovedmålene med REACH er at begrænse brugen af de farligste kemikalier over tid. Disse er måske bedre kendt som særligt problematiske stoffer – også kaldet SVHC’er (substances of very high concern).

 

Hvad er SVHC’er?
ECHA såvel som alle EU-medlemslande kan foreslå, at et kemisk stof identificeres som særligt problematisk stof (SVHC) i REACH. SVHC'er er for det meste kræftfremkaldende, mutagene eller skadelige for reproduktion (CMR) eller vedvarende, bioakkumulerende og toksiske (PBT og vPvB).

ECHA bruger data fra registreringen til at vurdere den risiko, der er forbundet med kemikalierne. Hvis ECHA vurderer, at et stof er særligt problematisk (SVHC) og ingen kommer med indvendinger, så vil stoffet blive føjet til kandidatlisten. Stoffer på kandidatlisten er kandidater til listen over godkendelsespligtige stoffer.

 

Godkendelse

For hvert år til halvanden vurderer ECHA, hvilke stoffer der skal flyttes fra kandidatlisten til listen over godkendelsespligtige stoffer.

Her møder man en meget restriktiv del af REACH. Hvis du ønsker at bruge eller sælge et kemikalie på denne liste, bliver du nødt til at indsende en ansøgning og få tilladelse fra ECHA, før du lovligt kan bruge kemikaliet. Når du indsender din ansøgning, skal du også argumentere for, hvorfor det er nødvendigt at bruge det pågældende kemikalie. Du skal også argumentere for, hvorfor et alternativt og mere sikkert kemikalie ikke kan opfylde dit behov

Kemiske stoffer kommer på listen over godkendelsespligtige stoffer, hvis de er vedvarende, bioakkumulerende og toksiske (PBT), hvis de anvendes vidt og bredt og derfor potentielt kan have konsekvenser for mange mennesker og miljøet, samt hvis stofferne anvendes i meget store mængder.

 

Begrænsning

ECHA såvel som alle EU-medlemslande kan også foreslå, at brugen af et stof begrænses, hvis de mistænker det for at være meget farligt. På ECHA’s liste over stoffer, der er begrænset under REACH, kan du se, hvilke stoffer der i øjeblikket er begrænsninger på.

Nogle stoffer er begrænset på selve måden, du anvender dem på. For eksempel har du muligvis ikke tilladelse til at inkludere et stof i et aerosolprodukt, når du overstiger visse mængder. Andre stoffer er helt forbudte. Du bør derfor kontrollere, om et stof er reguleret, før du producerer eller importerer det til EU.

 

Sådan overholder du loven som producent eller importør

Registrering


Hvis du producerer et stof i mængder over 1 ton om året eller importerer det til EU eller et EØS-land, så skal du registrere det hos ECHA. Registreringen kræver, at du indsamler eller genererer information om stoffets kemiske egenskaber.

Du bruger så disse oplysninger til at vurdere risikoen forbundet med brug, transport, opbevaring og bortskaffelse af stoffet samt anbefale forholdsregler, der sikrer sikker håndtering til stoffets brugere. Når du registrerer et stof, skal du generelt give disse nøgleoplysninger:

  • Generelle oplysninger om den der registrerer stoffet (dig)
  • Identifikation af stoffet
  • Oplysninger om stoffet fremstilling og anvendelse
  • Klassificering og mærkning af stoffet
  • Vejledning om sikker brug
  • Oplysninger om eksponering for stoffer, der registreres i mængder fra 1 til 10 tons

Producenter og importører skal indsamle alle eksisterende, frit tilgængelige oplysninger om stoffets egenskaber til registreringsformål. Alternativt skal de foretage ny forskning for at generere denne information. Det er et vigtigt aspekt af REACH, at der er fokus på deling af eksisterende information med andre producenter for at minimere unødvendige forsøg med dyr.

Bagefter skal du indsamle oplysningerne i en kemisk sikkerhedsrapport, der dokumenterer, at risikoen forbundet med produktion og anvendelse af stoffet kan kontrolleres ved at implementere specifikke foranstaltninger. Derefter indsender du rapporten til ECHA.

Nogle stoffer, som blandt andet anvendes i fremstillingen af medicin, er undtaget fra registrering, fordi de er reguleret af anden lovgivning.

 

Lister


Du kan tjekke stofferne på Kandidatlisten, Listen over godkendelsespligtige stoffer samt Listen over begrænsninger. På den måde sikrer du dig, at du overholder lovgivningen.

Hent vores guide med 10 lister over farlig kemi, du skal holde dig ajour med >

 

 

Sådan sikrer du god kommunikation i leverandørkæden til producenter, importører og leverandører


En vigtig del af arbejdet med REACH er, at producenter og importører af kemikalier kommunikerer information om kemiske risici ned i leverandørkæden, når de sælger kemikalierne.

Sikkerhedsdatablade

Hvis du producerer og fremstiller farlige stoffer, skal du udarbejde et sikkerhedsdatablad, der informerer dine kunder om de kemiske egenskaber og farer ved brug, transport og opbevaring af stoffet eller blandingen. Sikkerhedsdatabladet oplyser også om de forholdsregler, der skal tages for at gøre det sikkert at bruge stofferne.

Der kræves et sikkerhedsdatablad for et stof eller en blanding, hvis:

  • det opfylder kriterierne for klassificering som farligt i henhold til CLP-forordningen
  • det er vedvarende, bioakkumulerende og toksisk (PBT) eller meget vedvarende og meget bioakkumulerende (vPvB)
  • det er inkluderet på kandidatlisten i henhold til artikel 59, stk. 1, i REACH af anden årsag

Sikkerhedsdatabladet er påkrævet for kemiske stoffer og blandinger, men ikke for artikler.

 

Eksponeringsscenarier

Hvis du producerer eller importerer mere end 10 ton af et stof om året, så skal du også udarbejde en liste over mulige eksponeringsscenarier som en del af din registrering. Eksponeringsscenarier er en liste over måder, det kemiske produkt kan bruges sikkert på. Du skal sende eksponeringsscenarierne til dine kunder sammen med forsendelsen af det kemiske produkt. Downstream-brugere af produktet har kun tilladelse til at bruge produktet på en af de måder, der er beskrevet i eksponeringsscenarierne.

Opdateringer

Hvis der findes nye oplysninger om et stofs kemiske egenskaber og risici, så skal producenter og importører sende en revideret version af sikkerhedsdatabladet til kunder, der har købt stoffet inden for de sidste 12 måneder.

Lovkrav for kemisk dokumentation | Kemisk sikkerhed | EcoOnline

 

Sådan overholder du loven som downstreambruger

Downstream-brugere har ikke pligt til at registrere kemiske stoffer, men de har dog andre forpligtelser under REACH. De er ansvarlige for at bruge kemikalierne på en sikker måde og som er beskrevet af deres leverandører, og samtidig også kommunikere nye oplysninger opad i leverandørkæden.

 

Sikkerhedsdatablade

Når du er forbruger af kemikalier og skal overholde REACH, så skal du bruge kemikalierne på en sådan måde, at det er sikkert for dine medarbejdere og for miljøet. Det gør du ved at sikre dig, at du har adgang til de nyeste sikkerhedsdatablade med oplysninger om de risici, der er forbundet med de farlige kemikalier, du bruger, opbevarer eller transporterer. Baseret på informationen i sikkerhedsdatabladene skal du anvende de anførte forholdsregler for at kontrollere stoffets risici.

 

Eksponeringsscenarier

Hvis der er tilknyttet et sæt eksponeringsscenarier til sikkerhedsdatabladet, så har du kun tilladelse til at bruge det kemiske produkt på den måde, der står anført deri. Hvis den måde, du bruger produktet på, ikke er beskrevet i et eksponeringsscenarie, så har producenten eller importøren ikke medtaget brugen i deres risikovurdering. I det tilfælde ved du ikke, om du bruger produktet på en sikker og forsvarlig måde.

Se webinaret: Sådan udfører du de 7 punkter i en kemisk APV >

 

Opdateringer

Da leverandører kun skal sende en revideret version af sikkerhedsdatabladet til dig som kunde, hvis du har købt stoffet inden for de sidste 12 måneder, så har du som downstreambruger ansvaret for at indsamle og opbevare de nyeste oplysninger, hvis dine kemiske produkter er mere end et år gamle.

Kommunikation opad i leverandørkæden

Der er ikke kun krav om, at oplysninger strømmer nedad i leverandørkæden. Producenter og leverandører kan have begrænset viden om kemiske stoffers faktiske anvendelse.

Hvis du som downstreambruger finder ud af, at eksponeringsscenarierne ikke er anvendelige eller kommer med nye potentielle farer, der ikke står beskrevet i sikkerhedsdatabladet, så skal du kommunikere dette tilbage til leverandører og producenter. Dermed bliver de i stand til at vurdere den nye anvendelse i nye eksponeringsscenarier.

Substitution

REACH-forordningen fokuserer på at begrænse brugen af flere og mere farlige kemikalier. Hvis din virksomhed bruger et kemikalie, der kan tænkes at blive begrænset i fremtiden, er det klogt at begynde at finde et alternativ så hurtigt som mulig. Ellers ender du med at stå i en situation, hvor du er nødsaget til at stoppe med at bruge et kemikalie, der er kritisk for din produktion og virksomhed.

 

Du kan se, hvilke kemikalier der allerede er begrænset på Listen over godkendelsespligtige stoffer og Listen over begrænsninger. For at se, hvilke kemikalier der eventuelt kan være begrænsninger på, skal du kontrollere, om stofferne findes på Kandidatlisten.

 

Vær på forkant med din kemiske dokumentation


Vi håber, at denne artikel har hjulpet dig til at forstå REACH og hvad du skal gøre, uanset om du er producent, importør eller downstreambruger.

EcoOnlines Chemical Manager-software er skabt specielt for at hjælpe virksomheder som din med at overholde REACH-lovgivningen.

Vores database med sikkerhedsdatablade hjælper med at forbinde producenter og importører af kemikalier med downstream-brugerne og sikre, at lovpligtig information flyder problemfrit mellem alle parter.

Se en demovideo af Chemical Manager herunder.

Chemical Manager | EcoOnline


Forfatter Jonas Pedersen

Jonas er Head of Digital Marketing i EcoOnline. Han har flere års erfaring med marketing og stor passion for at formidle indhold inden for arbejdsmiljøområdet. Alle indlæg skrevet af Jonas er udarbejdet i tæt samarbejde med produktspecialister med høj faglig viden på området.

Vores relaterede indlæg

| Arbejdsmiljø / EHS
Hvad er Scope 1, 2 og 3?

Som følge af, at CSRD-direktivet er trådt i kraft i 2024 er emissionsrapportering gået fra at være en stærk anbefaling...

| Arbejdsmiljø / EHS
Hvad er CSRD?

‘CSRD’ står for Corporate Sustainability Reporting Directive. Du har sikkert hørt forkortelsen før – måske i sammenhæng...

| Arbejdsmiljø / EHS
4 typiske udfordringer ved alenearbejde

Det er ikke altid ligetil at sikre, at medarbejdere, der arbejder alene er i sikkerhed og har det godt. Det kan være...