Info om lovgivning | EcoOnline
Info om lovgivningen

Hvilken lovgivning skal jeg forholde mig til?

Hvis der er kemikalier på din arbejdsplads, skal du forholde dig til en række love og regler. For at hjælpe dig igennem junglen af lovgivning har vi udvalgt de love og bestemmelser, som er vigtigst at kende til, og dem kan du læse mere om nedenfor.

National lovgivning - Arbejdsmiljøloven

 

Et af formålene med Arbejdsmiljøloven er at forhindre sygdom, skade og død som følge af det arbejde, man udfører.

Vigtigst at vide er, at det er arbejdsgivers ansvar at gøre et sikkerhedsdatablad tilgængeligt for medarbejdere, som arbejder med farlige kemiske produkter, at udarbejde en kemisk arbejdspladsvurdering (APV), samt at instruere medarbejdere i korrekt brug af personlige værnemidler og andre sikkerhedsforanstaltninger.

Derudover er der krav om, at arbejdsgiver risikovurderer kemiske produkter og substituerer dem med mindre skadelige alternativer, hvis det er muligt.

Læs: Dine 6 lovmæssige pligter til dokumentation af farlige stoffer og materialer >

 

 

Internationale bestemmelser – REACH

REACH er et sæt fælles regler for alle EU- og EØS-lande. Bogstaverne er en forkortelse for registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemikalier.

REACH indebærer blandt andet, at enhver, der producerer eller leverer kemikalier, skal være bekendt med nye krav til format og indhold i sikkerhedsdatabladet.

De, der bruger kemikalier, skal sikre, at de modtager den korrekte dokumentation fra deres leverandører og overholder de krav til dokumentation, der er fastsat i REACH.

 

 

Internationale bestemmelser – CLP

CLP-forordningen indeholder regler for, hvordan kemikalier skal klassificeres og mærkes. Alle farlige kemikalier skal være tydeligt mærkede med farepiktogrammer ud over fare- og sikkerhedssætninger (H- og P-sætninger). Mærket skal være på dansk og skal informere om skader, der kan opstå under brug og opbevaring.

 

 

Vi kender lovgivningen

Har du spørgsmål, så tag endelig fat i os. Vi har svar på de spørgsmål, du måtte have om lovgivningen ift. kemisk sikkerhed og arbejdsmiljø – og vi vil rigtig gerne hjælpe dig!

Vi gør opmærksom på, at teksterne er vores fortolkninger, lavet af vores mest kvalificerede medarbejdere på området. Kilder anvendt i dette arbejde er: MiljøstyrelsenArbejdstilsynetECHA og retsinformation.dk. De komplette juridiske tekster kan du finde på de respektive hjemmesider.

Læs mere om Arbejdsmiljø