Työsuojeluvaltuutetun tehtävät, vastuut ja oikeudet

Työsuojeluvaltuutetun tehtävät, vastuut ja oikeudet

Julkaistu huhtikuuta 6, 2022

Lukuaika 2 min

Työsuojeluvaltuutetun rooliin kuuluu monta tehtävää ja vastuuta. Monelle uudelle valtuutetulle nämä asiat saattavat olla hieman hämärän peitossa ja kaikkien lakipykälien läpikäyntiin ei ole aikaa taikka innostusta. Tähän artikkeliin olemme koonneet kaiken olennaisen työsuojeluvaltuutetun tehtävistä, valinnasta ja oikeuksista.

Maksuton pohja: Lataa neuvova esimerkki työsuojelun toimintaohjelmasta täältä >

 

Mitkä ovat työsuojeluvaltuutetun tehtävät?


Työsuojeluvaltuutetun pitää:

 • perehtyä työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen liittyviin asioihin työympäristössä
 • perehtyä työsuojelusäännöksiin
 • ilmoittaa puutteista ja poikkeamista työnjohdolle ja työsuojelupäällikölle
 • edustaa työntekijötä työturvallisuusasioissa ja osallistua työsuojelutarkastuksiin
 • pyrkiä lisäämään turvallisuutta ja terveellisyyttä edistäviä toimintatapoja työpaikalla
 • pyrkiä kannustamaan muita työntekijöitä työturvallisuuteen liittyvissä asioissa
 • välittää ja käsitellä työntekijätason tietoa työturvallisuus ja -terveysasioista työnantajan kanssa

Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus nähdä työturvallisuuteen ja -terveyteen liittyvät asiakirjat – esimerkiksi tehdyt riskinarvioinnit ja työn vaarojen selvityksen asiakirjat, työterveyshuoltosopimus ja työterveyshuollon toimintasuunnitelma. Työsuojeluvaltuutettu ei ole oikeudellisessa vastuussa työsuojeluun liittyvistä asioista työpaikalla, pelkästään hänelle erikseen annetuista tehtävistä – esimerkiksi ensiapukaappien sisältö ja niiden täyttäminen. 

Sekä työsuojeluvaltuutetulla että varavaltuutetuilla on oikeus saada koulutusta työsuojeluun liittyvistä säännöksistä, eikä siitä saa aiheutua kustannuksia valtuutetuille. Mikäli töitä tehdään vaarallisella tavalla työpaikalla, valtuutetuilla on oikeus keskeyttää vaarallinen työ, kunnes ongelma on korjattu. Työsuojeluvaltuutetuista pitää myös mainita työsuojelun toimintaohjelmassa - lakisääteisessä dokumentissa, joka on oltava jokaisella yrityksellä.

Työsuojeluvaltuutetulla on myös korostettu irtisanoutumissuoja toimikauden aikana.

 

Varavaltuutetun tehtävät

Mikäli työsuojeluvaltuutettu ei pysty hoitamaan tehtäviään tilapäisen esteen takia, varavaltuutetut hoitavat ne välittömät tehtävät, joita ei voi siirtää myöhemmäksi.

New call-to-action

Milloin työsuojeluvaltuutettu on valittava työpaikalle?


Työsuojeluvaltuutettu on lain mukaan valittava mikäli työpaikalla työskentelee säännöllisesti yli 10 työntekijää. Tämän lisäksi on myös valittava kaksi varavaltuutettua.

Työsuojeluvaltuutettu valitaan yleisesti ottaen kahdeksi kalenterivuodeksi mutta myös pidemmistä toimikausista voidaan sopia työpaikkakohtaisesti, mikäli siihen löytyy perusteltu syy. Liittojen alakohtaiset sopimukset voivat myös vaikuttaa toimikauden pituuteen. Pisimmillään toimikausi voi olla neljä vuotta.

 

Miten työsuojeluvaltuutettu valitaan?


Työsuojeluvaltuutettu valitaan työpaikan työntekijöiden järjestämillä vaaleilla. Vaalien järjestäminen on työntekijöiden vastuulla ja käytännön järjestelyt hoitaa vaalitoimikunta (johon kuuluu vähintään 3 työntekijää).

Ennen ensimmäisiä vaaleja työsuojelupäällikkö sopii henkilöstöryhmien kanssa seuraavat kohdat:

 • Yrityksen toiminta-alue
 • työsuojeluorganisaation laajuus
 • työsuojelutoimikunnan jäsenmäärä ja eri osapuolten edustus
 • henkilöstön jakautuminen eri ryhmiin.

Jatkossa työsuojelutoimikunta on vastuussa vaalitoimikunnan valinnasta ja työsuojeluvaalien järjestämisestä.

Vaalitoimikunta huolehtii vaalien käytännön järjestelyt, valvoo vaalia, laskee tulokset ja ilmoittaa vaalin tulos. On suositeltavaa, ettei vaaliehdokkaana oleva työntekijä ole myös vaalitoimikunnan jäsen. Työnantajan täytyy varmistaa, että vaalit pidetään vaikka työnantaja ei itse niitä järjestä. Lisäksi työnantajan on järjestettävä tarvittavat tilat vaalien järjestämiseen. 

 

Miten tiedotetaan työsuojeluvaaleista?


Vaaleista on tiedotettava vähintään 14 vuorokautta ennen vaalipäivää. Ilmoituksen on oltava kaikkien työntekijöiden nähtävillä.

Kuka voi olla työsuojeluvaltuutettu?

Työsuojeluvaltuutetuksi valitaan henkilö, joka:

 • Ei edusta työnantajaa työsuojelun yhteistoiminnassa (ei kuulu johtoportaaseen eikä ole työsuojelupäällikkö)
 • On suostunut rooliin suullisesti tai kirjallisesti

Myös määräaikaisessa työsopimuksessa tai koeajalla oleva työntekijä voi olla työsuojeluvaltuutettu. Mikäli työsopimus päättyy, päättyy niin myös työsuojeluvaltuutetun tehtävät, ja uudet vaalit on järjestettävä.

Etänä työskentelevä saa olla työsuojeluvaltuutettu niin kuin muutkin työntekijät. Työsuojeluvaltuutettu, muut työsuojeluhenkilöt ja valtuutetun toimikausi on ilmoitettava työsuojeluhenkilörekisteriin.

Työsuojeluvaltuutetun ei tarvitse kuulua alan liittoon. 

 

Mitä jos kukaan ei halua työsuojeluvaltuutetuksi?


Lain mukaan on oltava työsuojeluvaltuutettu (ja varavaltuutetut) työpaikalla kun työntekijöitä on yli 10. Jos kukaan ei halua työsuojeluvaltuutetuksi, on työnantajan selvitettävä mistä tämä johtuu ja korjata tilanne.  Kannattaa myös pitää mielessä, että työturvallisuus kannattaa aina, ja työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut ovat siinä tärkeässä roolissa.

New call-to-action

Työsuojeluvaltuutetun roolista eroaminen


Työsuojeluvaltuutettu voi erota kesken toimikauden. Näissä tapauksissa varavaltuutetusta tulee korvaava työsuojeluvaltuutettu toimikauden loppuun asti.

 

Miten työsuojeluvaltuutettu eroaa työsuojelupäälliköstä?


Työsuojeluvaltuutettu on työntekijöiden edustaja, joka valitaan vaaleissa. Työsuojelupäällikkö sen sijaan on työnantajan nimeämä.

Työsuojeluvaltuutetun toimikausi on määräaikainen, useimmiten kaksi kalenterivuotta. Työsuojelupäälliköllä ei ole toimikautta sillä rooli on vakituinen.

Työsuojeluvaltuutetun tärkein tehtävä on kannustaa ja sitouttaa muita työntekijöitä turvallisiin työskentelytapoihin työpaikalla. Työpaikan koosta riippuen digitalisoidulle työturvallisuusratkaisusta saattaisi olla hyötyä, mikäli työpaikan turvallisuuskulttuuri halutaan nostaa seuraavalle tasolle.

Tutustu ohjelmistoomme työturvallisuuden johtamiseen - katso maksuton demo


Kirjoittaja Mats Liljeström

Mats toimii EcoOnline Suomen markkinointipäällikkönä. Hänellä on useamman vuoden kokemus markkinoinnista ja viestinnästä ja palaa halusta luoda selkeää ja helppolukuista työturvallisuussisältöä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Kaikki Matsin artikkelit ovat EcoOnlinen asiantuntijoiden tarkistamia ja hyväksymiä.

Lue seuraavaksi

| Työturvallisuus
Hiilineutraalisuus: tästä on kyse

Hiilineutraalisuus terminä on monelle tuttu mutta harvempi tietää tarkalleen mitä se tarkoittaa, miten se liittyy...

| Työturvallisuus
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet – mitä ne ovat ja miksi organisaatiosi kannattaa osallistua niiden saavuttamiseen?

Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan kehitystä, joka turvaa hyvät elämisen mahdollisuudet sekä nykyisille että...

| Työturvallisuus
Uusia velvoitteita lisääntymiselle vaarallisiin altisteisiin liittyen

Syövän torjuntaa koskeva lainsäädäntö laajeni huhtikuun 2024 alussa kattamaan myös lisääntymiselle vaaralliset aineet...