Arbetsmiljöplan för byggbranschen

Arbetsmiljöplan för byggbranschen

Published 10 februari, 2023

5 minute read

En viktig del av arbetsmiljöarbetet inom byggsektorn handlar om att ta fram en arbetsmiljöplan.

En plan som ska fungera som ett styrande dokument för hur arbetsmiljöarbetet ska gå till under bygg- och anläggningsarbeten. Och som med allt annat arbetsmiljöarbete syftar arbetsmiljöplanen till att förebygga olycksfall eller att inblandade medarbetare på annat sätt kommer till skada under konstruktionsarbetet.

I den här texten ska vi fördjupa oss i vad en arbetsmiljöplan innebär – hur den kan se ut, vad den ska innehålla, och för vilken typ av byggnationer som den är obligatorisk för. Vi ska även titta närmare på vad arbetsmiljöplanen säger om ansvarsfördelningen för den här typen av projekt, med förhoppningen om att du som verkar inom byggbranschen ska känna sig tryggare i vad det är som gäller.

Ett styrdokument för arbetsmiljöarbetet på en byggarbetsplats

Låt oss börja med att reda ut vad en arbetsmiljöplan är. Som namnet antyder är det ett levande dokument som ska tas fram under projekterings- och planeringsfasen för ett givet byggprojekt, men som även ska följa med projektet och uppdateras under själva utförandet.

Med andra ord: ett styrdokument med policy och rutiner för arbetsmiljöarbetet för den här specifika byggarbetsplatsen. 

SE Arbetsmiljöplan är ett styrdokument_ Byggarbetsplats-1

Det här ska en arbetsmiljöplan innehålla

Man kan sammanfatta vad en arbetsmiljöplan ska innehålla i följande fyra punkter, utifrån vad som står specificerat i Arbetsmiljöverkets föreskrifter för byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3), som vänder sig till alla som verkar i bygg- och anläggningsbranschen.

En arbetsmiljöplan ska innehålla:

 1. De regler för arbetsmiljö som finns på byggarbetsplatsen.
 2. Beskrivning om hur arbetsmiljöarbetet ska vara organiserat på byggarbetsplatsen, exempelvis i form av rutiner och fördelning av ansvarsroller, med andra ord helt enkelt hur arbetsmiljöarbetet ska drivas.
 3. Om byggnads- eller anläggningsarbetet bedöms vara av särskild risk ska arbetsmiljöplanen dessutom innehålla utarbetade åtgärder som ska sättas in för att förebygga riskerna och göra arbetsmiljön så säker som möjligt. (Mer om detta längre ner i texten)
 4. Om platsen för byggnads- eller anläggningsarbetet kommer vara i närheten av en annan verksamhet ska planen dessutom innehålla en beskrivning över vad det pågående arbetet ska göra för att förebygga arbetsmiljörisker för den andra verksamheten.

Kravet om arbetsmiljöplan kan alltså ses som ett komplement (för företag inom byggnadsbranschen) till Arbetsmiljöverkets grundläggande föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, som ju gäller för alla arbetsplatser.

Är kravet om arbetsmiljöplan detsamma för alla företag i byggbranschen? Är det verkligen samma regler som gäller för småföretagarens lilla renovering som för den stora byggkoncernens vägbygge?

Ja och nej. Kravet på arbetsmiljöplan är samma för alla företag, tillägget när det gäller byggarbetsplatser är storleken på företaget och graden av risk (faran).  Kravet om arbetsmiljöplan handlar om hur det arbete som utförs inom byggbranschen - som ju är förenat med många säkerhetsrisker - kan göras mer säkert. Det är viktigt att komma ihåg den mångfald av projekt som genomförs, och att det inte enbart handlar om nya uppföranden av byggnader, vägar, broar eller liknande.

Föreskriften omfattar dessa typer av arbeten:

 • rivning
 • ombyggnation
 • renovering
 • installation
 • underhåll
 • anläggning

Det är alltså många fler typer av arbeten som omfattas av reglerna än vad man kan tro, men å andra sidan är verksamhetens storlek med och avgör om man behöver utarbeta en arbetsmiljöplan eller inte. 

För att reglementet gällande arbetsmiljöplan ska vara aktuellt för ett projekt ska minst ett av följande kriterier vara uppfyllt:

 • Det planerade arbetet kommer att pågå i mer än 30 arbetsdagar och vid något tillfälle kommer fler än 20 personer vara sysselsatta samtidigt.
 • Arbetet kommer innebära mer än 500 persondagar (alltså summan av alla medarbetares individuella arbetsdagar).
 • Platsen för byggnads- eller anläggningsarbetet är i närheten av en annan befintlig verksamhet, i form av exempelvis en renovering eller utbyggnad.
 • Delar av arbetet bedöms vara av särskild risk, eller att ytterligare risker identifieras vid riskbedömningen.

Kriterierna är relativt omfattande, vilket i praktiken betyder att i princip alla byggarbeten faktiskt är ålagda att följa reglerna om arbetsmiljöplan.

Arbeten med särskild risk kräver en arbetsmiljöplan

Det finns många typer av arbeten som i reglementet har identifierats som särskilt riskfyllda. De är enligt följande:

 • Arbete med risk för fall där nivåskillnaden är 2 meter eller mer
 • Arbeten med risk att begravas under jordmassor eller sjunka ned i lös mark
 • Arbete med farliga kemiska eller biologiska ämnen
 • Arbete där någon exponeras för joniserande strålning
 • Arbete i närheten av högspänningsledningar
 • Arbete med drunkningsrisk
 • Arbete i brunnar, tunnlar och anläggningsarbete under jord
 • Arbete med dykarutrustning
 • Arbete i kassun
 • Sprängarbete
 • Arbete med tunga byggelement eller formbyggnadselement
 • Arbete med passerande fordonstrafik
 • Rivning av bärande konstruktioner och hälsofarliga material

Dessa typer av arbete är förenade med höga risker, såsom tunga lyft, varierande temperaturer och extrema påfrestningar för kroppen.

Här är det då extra viktigt att ta riskerna på allvar.  Det handlar om att det finns tydliga regler, uppdaterade instruktioner och utarbetade rutiner för medarbetarna och du som arbetsgivare säkerställer deras hälsa. Fokus ska ligga på att förebygga olyckor och ohälsa.

Användarvänligt system för arbetsmiljöarbetet

Att upprätta en arbetsmiljöplan

Vem är det då som ansvarar för upprättandet och efterlevnaden av arbetsmiljöplanen på en byggarbetsplats? Det är alltid byggherren som har det övergripande ansvaret för att byggarbetsplatsen följer samtliga regler för arbetsmiljöarbetet.

Om parterna i entreprenadavtalet istället har avtalat att byggherren enligt 3 kap 7c§ arbetsmiljölagen (AML) överlåter hela sitt arbetsmiljöansvar för projektet under planering- och projekteringsskedet och/eller utförandeskedet till en entreprenör/konsult, är det viktigt att detta anges. Den entreprenör och/eller konsult som övertagit byggherrens arbetsmiljöansvar kallas då ”Uppdragstagare” enligt AML och har samma så kallat back-up ansvar som nämnts ovan.

På byggarbetsplatsen ansvarar byggarbetsplats-miljösamordnaren för arbetsmiljöplanen. Vanligen innehas den här rollen av en person under planeringsfasen, och en annan när det är dags för själva utförandet. Därav brukar de båda titlarna förkortas BAS-P respektive BAS-U.  

 • BAS-P bär ansvaret för arbetsmiljön under planeringen inför arbetet, och är alltså den person som ska se till att det finns en utarbetad arbetsmiljöplan vid arbetets start. Samma person ska dessutom se till att alla aspekter av arbetsmiljö integreras i och är en naturlig del av planeringen, och att alla parter hålls informerade om säkerhetsfrågor som berör dem.  
 • När arbetet väl går in i själva utförandefasen är det BAS-U som tar över stafettpinnen för att se till att arbetsmiljöplanen efterlevs av alla, inklusive entreprenörer, projektörer samt annan inhyrd personal. BAS-U uppdaterar arbetsmiljöplanen vid behov och arbetar med efterlevnaden. På så sätt blir arbetsmiljöplanen ett levande dokument som styr verksamheten framåt. 

Tips på att sätta ihop en bra arbetsmiljöplan

En arbetsmiljöplan kan se ut på lite olika sätt, men det viktiga är att den innehåller rätt saker. Kanske arbetar du med arbetsmiljöfrågor på en byggarbetsplats och har fått i uppdrag att skriva en arbetsmiljöplan? Eller är du osäker på om du glömt någon viktig del ur den? Det finns hjälp att få, ta del av malldokumentet som finns på Byggföretagens hemsida här

Mallen innehåller både instruktioner för hur dokumentet ska fyllas i samt förslag och tips på hur regler och rutiner kan utformas. Här ser du ett utdrag från mallen:

 • Projektnamn med beskrivning av projektet och entreprenadformen
 • Byggherre med företagsnamn och organisationsnummer samt kontaktuppgifter
 • BAS-P med företagsnamn och organisationsnummer samt kontaktuppgifter
 • BAS-U med företagsnamn och organisationsnummer samt kontaktuppgifter
 • Vid överlåtelse av arbetsmiljöansvaret (Uppdragstagare enligt 3 kap 7c§ arbetsmiljölagen)ska Uppdragstagare anges med företagsnamn och organisationsnummer samt kontaktuppgifter
 • Arbetsmiljöplanens giltighetstid


Vanliga frågor och svar


Måste vi ha en arbetsmiljöplan på min arbetsplats??


Enligt Arbetsmiljöverket måste bygg- och anläggningsarbeten som uppfyller vissa kriterier utarbeta en arbetsmiljöplan och löpande använda den som ett levande verktyg i verksamhetens arbetsmiljöarbete. Dessa krav går att ta del av längre upp i den här texten, och omfattar de flesta arbeten av den här typen, med syftet att förebygga olycksfall och förbättra de anställdas hälsa. 

Kan jag som anställd ta del av arbetsmiljöplanen på den byggarbetsplatsen där jag jobbar?

Ja, alla medarbetare har rätt att ta del av policys, rutiner och liknande dokument, vilket även innefattar arbetsmiljöplanen för arbetsplatsen. Har arbetet redan startat är det byggarbetsplatsens BAS-U du ska vända dig till, i annat fall BAS-P. De flesta arbetsplatser har skyddsombud dit du kan vända dig om du har några funderingar.

Vad händer om en byggarbetsplats inte har en arbetsmiljöplan?

Om en arbetsplats inte har en arbetsmiljöplan vid tidpunkten för arbetets start kan en sanktionsavgift drabba verksamheten. En sanktionsavgift kan falla ut även om arbetsmiljöplanen finns men inte är tillfredställande. En arbetsmiljöplan ska innehålla de obligatoriska delarna, vara uppdaterad och vara tillgänglig för alla på arbetsplatsen. 
Sanktionsavgift kan också falla ut vid exempelvis följande brister:
- Byggherren har inte föranmält byggprojekt som kräver förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket (det vill säga är av en viss omfattning).
- Byggnads- eller anläggningsarbete utförs där fallskydd saknas och det finns risk för att någon faller 2 meter eller mer.

Har ni tips på hur man kan arbeta kring säkerhet rent allmänt?

Det finns många olika sätt att arbeta med säkerhet för att minska risken för ohälsa. Här är tips kring när det gäller riskbedömning av arbetsmiljön, buller och oväsen samt sist men inte minst en artikel med de åtta bästa metoderna för en bättre säkerhet på byggarbetsplatsen.

Fem tips för en hållbar säkerhetskultur på arbetsplatsen


Relevanta artiklar

| Arbetsmiljö
7 saker du borde känna till om ensamarbete

Ensamarbete är vanligt förekommande i Sverige, här är sju saker du som arbetsgivare bör känna till om ensamarbete.

| Arbetsmiljö
Riskbedömning av ensamarbete

Ensamarbete är vanligare än man tror. År 2017 arbetade 11 procent av hela arbetsmarknaden ensamma enligt SCB ....

| Arbetsmiljö
Nytt från EU påverkar svenska företag

Nya direktiv och krav kommer frekvent från EU och det kan vara överväldigande för dig att hänga med. Har du koll på...