Sådan håndterer du skadelige stoffer i arbejdsmiljøet

Sådan håndterer du skadelige stoffer i arbejdsmiljøet

Published 2 april, 2020

2 minute read

En af de mest almindelige farer og risici på arbejdspladsen er brug, håndtering og opbevaring af farlige stoffer. Regler for kontrol med farlige stoffer er indført for at vejlede arbejdsgivere om, hvordan man sikkert kontrollerer brugen af farlige stoffer og reducerer de risici, der potentielt kan forårsage skade.

Gratis guide: Dine 6 pligter til dokumentation af farlige stoffer og materialer >

Farlige stoffer kan komme ind i kroppen og forårsage skade ved indånding, indtagelse, injektion eller absorption. Typerne af sundhedsskadelige stoffer inkluderer ofte:

 • Røg og dampe
 • Støv
 • Væsker
 • Kræftfremkaldende stoffer
 • Gasser
 • Biologiske agenser

Selvom arbejdspladser generelt er mere sikre nu, end de nogensinde har været, forekommer der stadig forgiftning og andre skader på grund af farlige stoffer. Blyforgiftning er for eksempel forbundet med indånding af blygasser, mens støv fra arbejde med formaling, fræsning, slibning og nedrivning kan forårsage alvorlig sygdom. Det samme gælder for væsker, for eksempel rengøringsmaterialer og kræftfremkaldende stoffer, der kan forårsage kræft.

Derudover er der både gasser, såsom klor, og biologiske stoffer som bakterier, vira, svampe og skimmel i almindelige arbejdsmiljøer i dag. Klor bruges for eksempel ofte til vandbehandling, selvom det er en ekstremt aggressiv gas, der kan forårsage alvorlige lungeskader. Bakterier og vira findes ofte i klinisk affald og kan ligeledes forårsage en række alvorlige sygdomme.

New call-to-action

 

Sådan får du kontrol med dine farlige stoffer

Eksponering for farlige stoffer bør forhindres, hvis det med rimelighed er praktisk muligt. Arbejdsgivere bør overveje og forsøge at eliminere enhver proces, så et farligt stof ikke er nødvendigt eller genereret. Hvis det ikke er muligt, skal arbejdsgiveren sørge for, at det farlige stof erstattes af et mere sikkert alternativ.

Hvis det heller ikke er muligt, bør der foretages en vurdering og fastlægges kontrolmetoder ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

 • Nedlukning af processen
 • God ventilation
 • Arbejds- og håndteringssystemer der minimerer chancerne for, at materialer spildes, lækker eller på anden måde slipper ud
 • Reduktion af antallet af udsatte ansatte eller varigheden af deres eksponering.
 • Gennemfør passende træning
 • Personlige værnemidler (skal ses som en sidste udvej)

Det er altid arbejdsgiverens ansvar at sikre, at der foretages en passende vurdering af risikoen for medarbejdernes sundhed.

Medarbejdere har dog også et ansvar for at rapportere til deres arbejdsgiver, hvis de støder på eventuelle problemer eller risikofaktorer, som er forårsaget af farlige stoffer på arbejdspladsen.

Du kan få en mere generel indflyvning i håndtering af kemikalier - og de regler og begreber, du skal kende til, hvis I håndterer kemikalier på din arbejdsplads. 

New call-to-action

 

Sikkerhedsmærkning og CLP

Producenter og leverandører skal sikkerhedsmærke farlige stoffer og blandinger i overensstemmelse med CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering.

Stoffernes farlige egenskaber kan identificeres og forstås ud fra deres advarselsmærkning, og arbejdsgiveren skal fremlægge et sikkerhedsdatablad og vurdering for samtlige stoffer.

 

Uddannelse og autorisation

Arbejdsgivere skal sikre, at personalet forstår risikoen ved de farlige stoffer, som de kan blive udsat for. Kontrolmetoder vil ikke være fuldt effektive, hvis personalet ikke præcist er klar over, hvordan de skal bruges korrekt, for eksempel hvordan de skal håndtere spild, eller forstå vigtigheden af at omlægge fejl.

Personalet skal gøres fuldt opmærksom på, hvordan man bruger udstyr samt alle nødprocedurerne på arbejdspladsen. Autorisation til brug af farlige stoffer skal holdes på et minimum, og der skal føres registre med en liste over personale, der er autoriseret til at bruge dem samt den uddannelse, de har fået.

 

Skal EcoOnline hjælpe jer til at få styr på håndteringen af farlige stoffer på din arbejdsplads?

Chemical Manager er et brugervenligt system, der giver dine medarbejdere øjeblikkelig, mobilvenlig adgang til sikkerhedsdatablade og giver dig et værktøj til at implementere og effektivt styre anden kemisk dokumentation på din arbejdsplads.

Chemical Manager | EcoOnline


Forfatter Lauren Goodwin

Vores relaterede indlæg

| Arbejdsmiljø / EHS
Hvad er ESG-nøgletal, og hvorfor er de vigtige?

Når din virksomhed skal måle og rapportere på jeres indsatser inden for bæredygtighed, kan I bruge ESG-nøgletal. I...

| Arbejdsmiljø / EHS
Hvad er emissionsfaktorer, og hvordan beregner du dem?

For mange danske virksomheder er emissionsregnskab og -rapportering ikke frivilligt, men noget, der kræves af...

| Arbejdsmiljø / EHS
Hvad er LCA?

Et af de begreber, vi ofte møder ifm. bæredygtighed, er LCA. LCA står for Life Cycle Assessment eller...