Substituering af miljøskadelige kemikalier

Substituering af miljøskadelige kemikalier

Published 2 april, 2020

5 minute read

Den gradvise eliminering af kemikalier er en af hjørnestenene i moderne kemikalielovgivning. Det gælder om at eliminere de mest skadelige kemikalier, så de ikke ender i miljøet og fødevarekæden. Derfor arbejder man med substitution, så skadelige kemikalier bliver erstattet med mindre skadelige alternativer.

Hvad er substitution?

Ifølge lovgivningen skal virksomheder, der har farlige kemiske stoffer og materialer på arbejdspladsen følge et substitutionsprincip. Substitution går ud på, at et skadeligt stof, produkt eller proces erstattes med det mindst skadelige alternativ.

Dette princip håndhæves på forskellige måder i hele EU, både på offentligt myndighedsniveau og på arbejdspladsniveau. Faktisk definerer REACH-forordningen (EC 1907/2006) en række risikostyringsforanstaltninger, hvormed myndighederne kan regulere tilgængeligheden og brugen af stoffer på EU-niveau. For eksempel er en del af kemikaliebegrænsningerne baseret på miljøarbejde, der begyndte i 1960'erne.

Hent guide med 22 stoffer, du bør substituere nu >

 

Internationale aftaler om substitution

Markederne for kemikalier og råvarer er globale, og stofferne, der får adgang til naturen, stopper ikke ved de nationale grænser. Især har langtransmission af miljøgifte via luft, vand og organismer - inklusive mennesker - globale påvirkninger, der kræver et effektivt internationalt samarbejde for at nedbringe dem. For eksempel er persistente organiske forurenende stoffer (såkaldte POP'er) og ozonlagsnedbrydende stoffer begrænset af EU-regler, der er baseret på internationale aftaler.

Globalt samarbejde har også givet resultater. Der blev underskrevet traktater i slutningen af 1980'erne, som skulle sætte ind over for ozonnedbrydning. Den første traktat blev underskrevet to år efter, at man opdagede et ozonhul over Antarktis, og kom til at forbyde brugen af freon, der for eksempel blev brugt til kølet udstyr

Naturen er følsom over for variation og det kræver en kontinuerlig indsats at opretholde en positiv udvikling. Freoner frigøres konstant i atmosfæren fra gamle bygninger og udstyr, og i 2013 begyndte emissionerne uventet at stige igen. Forskere mener, at freonproduktionen er genoptaget i Sydøstasien, hvilket bringer gendannelsen af ozonlaget i fare.

På trods af myndighedernes ambitiøse indsats har de lovpligtige procedurer også mangler. I princippet skal lovgivning være entydig og præcis og løse problemer, der kan løses ved lov. For eksempel er anvendelsesområdet for REACH-forordningen begrænset, og tilgængeligheden og kvaliteten af videnskabelig information om stoffer, og den politiske karakter af processerne, påvirker beslutningerne om begrænsning og godkendelse.

Læs artiklen: "Sådan overholder du loven om kemisk substitution"

 

Imidlertid er lovgivningen om forebyggelse af miljøskader, der er forårsaget af kemikalier, meget mangfoldig og er ikke begrænset til lovgivningen nævnt i denne artikel. Det er således virksomhedernes ansvar at danne sig et helhedsbillede og kombinere lovmæssige forpligtelser, cirkulær økonomi og klimafaktorer i forvaltningen, når de kommer til de kemikalier, der anvendes i virksomheden. Derfor har virksomheder en fremragende mulighed for at se på virkningerne af anvendte kemikalier i en bredere sammengæng, og substitution skal ske under hensyntagen til miljø- og klimaforholdene for alle kemikalier. Det gælder ikke kun dem, der klassificeres som miljøskadelige.

Substitutionsprincip på arbejdspladsen - glem ikke de kemikalier, der er skadelige for miljøet.

Forpligtelsen til at substituere farlige kemikalier med mindre farlige alternativer formidles til arbejdsgiverne gennem lovgivning, der varetager medarbejdernes sikkerhed og sundhed. Substitutionsprincippet gælder dog for alle aktiviteter relateret til kemikalier, herunder reduktion af brand- og eksplosionsrisici og reduktion af miljørisici. Ved at substituere skadelige kemikalier beskytter du ikke blot miljøet, du opnår også nogle andre fordele.

 

Fordele ved substitution

Reducér miljø- og sundhedsrisici

Substitution betyder naturligvis, at de miljømæssige kemiske risici reduceres. Disse risici ove for mennesker reduceres også samtidigt, når du erstatter miljøskadelige kemikalier med mindre skadelige alternativer.

New call-to-action

 

En forbedring af den cirkulære økonomi skaber en bæredygtig forretning

Det nye EU-rammedirektiv for cirkulær økonomi og affald (2018/851) sigter mod at forlænge livscyklussen for produkter, øge genvindingsgraden for materialer og reducere deponering af affald. En velfungerende cirkulær økonomi kræver information om materialers sammensætning og potentielt skadelige stoffer. Rammedirektivet om affald indeholder en artikeldatabase (såkaldt SCIP-database), der vedligeholdes af ECHA, hvor artikler, der indeholder særligt problematiske stoffer (SVHC-stoffer), skal meddeles af artikelfabrikanterne fra og med den 20. maj 2021.

SVHC-stoffer er potentielt på kandidatlisten over godkendelsespligtige stoffer, og leverandører af kemikalier og produkter, der indeholder SVHC-stoffer, er forpligtet til både at informere forbrugere og andre i leverandørkæden. Substitution af SVHC-stoffer kan derfor reducere den arbejdsbelastning, der kræves til kemisk styring og rapportering og dermed bidrage til den cirkulære økonomi.

Effektiv genanvendelse af materialer reducerer også brugen af ressourcer og CO2-emissioner, hvilket gør din forretning mere bæredygtig. Bæredygtige og gennemskuelige virksomheder opnår bedre omdømme og tiltrækker og engagerer medarbejderne.

Reducer farligt affald

Når du substituerer til mindre skadelige alternativer, reducerer du også mængden af farligt affald. Dette mindsker igen det bureaukratiske arbejde i forbindelse med affaldshåndtering og behovet for risikostyringsforanstaltninger i behandling, opbevaring og transport af kemisk affald. Mindre skadelige kemikaliealternativer øger også chancerne for, at du kan genanvende artikler og produkter efterfølgende.

substitution af kemikalier

 

Reducér omkostningerne og sikr fremgang

Ovennævnte fordele bidrager også til at reducere dine virksomhedsomkostninger og forbedre rentabiliteten. Sikrere kemikalier leder til et reduceret behov for risikostyringsforanstaltninger, arbejdsbyrde og bureaukratiske processer. Det fører til færre omkostninger og mindre affald.

 

Sådan fortsætter du med at substituere miljøskadelige stoffer

Kend dine kemikalier

For at kunne tage kvalificerede og oplyste beslutninger vedrørende substitution, skal du have en grundig forståelse af de kemikalier, du bruger. Grundlaget for effektiv kemisk styring er et digitalt kemisk register, der leverer sikkerhedsdatablade og anden kemisk information i en database, der løbende behandles og opdateres.

Da et sikkerhedsdatablad generelt ikke indeholder oplysninger om et produktets klimaaftryk eller produktionens bæredygtighed, skal du om nødvendigt bede din leverandør om yderligere oplysninger om produkternes miljø- og klimapåvirkning.

Følg lovgivningen og vælg, hvilke stoffer og blandinger der skal erstattes

Ud over selve kemikalierne er det vigtigt at kende den lovgivning, der gælder for dem. Du skal vide, hvilke regler der pålægger din virksomhed forpligtelser, og hvad du kan gøre for at overholde dem. På baggrund af en kompleks og omskiftelig lovgivning er det optimalt med et digitalt kemisk register, hvor du automatisk kan kortlægge de produkter, der er omfattet af forskellige regler. Det er et vigtigt værktøj, der kan bidrage til at sikre, du overholder loven.

EU’s CLP-forordning (EC 1272/2008) om klassificering, mærkning og emballering af kemikalier indeholder kriterier for klassificering af kemikalier, som er skadelige for vandmiljøet og ozonlaget. Imidlertid er klassificeringen af miljøfarerne begrænset til specifikke vandmiljøer og niveauer i fødekæden. Derudover indeholder REACH-forordningen kriterier for identifikation af miljøfarlige stoffer, der er persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT- og vPvB-stoffer).

CLP og farepiktogrammer

 

Selvom overvågning af faremærkninger og SVHC-stoffer er et godt udgangspunkt for at identificere miljøskadelige stoffer, er de alene ikke nok til at kontrollere alle miljøfarer. For eksempel klassificeres mange fosforforbindelser ikke som miljøfarlige, selvom de leder til eutrofiering.

Tilsvarende har flygtige organiske forbindelser (såkaldte VOC'er), såsom kulbrinter og alkoholer, som ikke nødvendigvis er miljøfarlige i henhold til CLP-forordningen, komplicerede skadelige virkninger på atmosfæren og klimaet ud over sundhedsfarer.

Ud over lovgivning kan det være nyttigt at holde styr på kemiske lister og substitutionsværktøjer, der vedligeholdes af forskellige organisationer. For eksempel indeholder SIN-listen (Substitute It Now) fra svenske ChemSec allerede over 900 kemikalier, der er skadelige for sundheden og miljøet og som bør undgås.

Samarbejd med kemiske leverandører og miljøeksperter

Viden fra kemiske leverandører er en stor hjælp under substitutionsprocessen, når man søger efter sikrere alternativer til sine kemikalier. Du bør også kommunikere med dine leverandører om dit igangværende mål om at erstatte miljøskadelige kemikalier med mindre skadelige og om din interesse i nye og mere bæredygtige løsninger.

Hvis din virksomhed ikke har interne kompetencer inden for miljø og klima, kan det være nyttigt at forhøre dig hos eksterne eksperter og få dem til at vurdere miljø- og klimakonsekvenserne af din kemiproduktion og kemihåndtering.

 

Sådan hjælper EcoOnline dig i din substitutionsproces

Det er en god idé systematisk at substituere alle dine kemikalier, der er skadelige for både miljøet og menneskers generelle helbred og sundhed. Læs vores guide [lokal guide: substitution] om, hvordan du får startet på en effektiv substitutionsproces og begynder at mindske din virksomheds klima- og miljøaftryk!

EcoOnlines Chemical Manager er et værktøj til håndtering af kemikalier, der hjælper dig til at sikre, du overholder loven. Med Chemical Manager sikrer du dig også, at din virksomheds kemiske database altid indeholder de nyeste sikkerhedsdatablade. Du kan blandt andet også udarbejde rapporter, foretage kemiske risikovurderinger og søge efter sikrere substitutionsalternativer.

Chemical Manager | EcoOnline


Forfatter Michael Larsson

Vores relaterede indlæg

| Arbejdsmiljø / EHS
Hvad er Scope 1, 2 og 3?

Som følge af, at CSRD-direktivet er trådt i kraft i 2024 er emissionsrapportering gået fra at være en stærk anbefaling...

| Arbejdsmiljø / EHS
Hvad er CSRD?

‘CSRD’ står for Corporate Sustainability Reporting Directive. Du har sikkert hørt forkortelsen før – måske i sammenhæng...

| Arbejdsmiljø / EHS
4 typiske udfordringer ved alenearbejde

Det er ikke altid ligetil at sikre, at medarbejdere, der arbejder alene er i sikkerhed og har det godt. Det kan være...