Disse 4 oppdateringene i kjemikalie- og HMS-regelverkene må du vite om
HMS

Disse 4 oppdateringene i kjemikalie- og HMS-regelverkene må du vite om

Published 17 januar, 2023

4 minute read

 2023 ser ut til å bli et travelt år for lovgivning som gjelder kjemikalier og HMS i Europa. Flere initiativer som stammer fra EUs strategiske ramme for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 2021-2027 er nå i kraft. En planlagt revisjon av REACH (som faller under EUs kjemikaliestrategi for bærekraft) er også ventet å skje senere i år. 

For å gjøre det litt mindre krevende å gå gjennom store mengder lovgivning, forslag og dokumentasjon, har vi laget en liste over noen av de mest betydningsfulle oppdateringene å følge med på i år: 

1)  Endring av EU-direktiv 2004/37/EC - kreftfremkallende, mutagene eller reprotoksiske stoffer på arbeidsplassen. 


Fra mars 2022 er kreftdirektivet om vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer og mutagener oppdatert og omdøpt for å inkludere krav til reprotoksiske stoffer og produkter. Denne endringen ble kalt direktiv 2022/431/EU.
 
 
Reprotoksiske stoffer kan forårsake skadelige effekter på seksuell funksjon og fruktbarhet hos voksne menn og kvinner, samt utviklingen av deres avkom. Ifølge et verste tilfelle-estimat kan reproduksjonstoksiske stoffer være årsaken til opptil 1 274 nye tilfeller av reproduktiv sykdom hvert år. 
 
Direktiv 2022/431/EU har implementeringsfrist på nasjonalt nivå innen 5. april 2024, og vil bli inntatt i norsk rett innen denne fristen. 

Hva betyr dette for deg? 
 
Inkluderingen av reprotoksiske stoffer i direktivet betyr at du, som med kreftfremkallende og mutagene stoffer, vil være pålagt å også registrere arbeidstakere som er utsatt for eksponering for reprotoksiske stoffer, i tillegg til kreftfremkallende og mutagene stoffer. 
 
Direktivet sier også at visse opplysninger, inkludert eksponeringer, mengder, aktiviteter og antall berørte ansatte, skal være tilgjengelige for de kompetente myndighetene. Ansatte skal også varsles hvis en unormal eksponering har skjedd. 
 
For å holde oversikt over eksponeringer, kan det å ha et verktøy hvor du kan registrere eksponeringshendelser, enten planlagte eller uplanlagte, hjelpe deg med å overholde denne lovgivningen. 

2) Forslag om å endre direktiv 2009/148/ EC om beskyttelse av arbeidstakere mot helsefare relatert til eksponering for asbest på arbeidsplassen


Som en del av EUs strategiske ramme 2021-2027, ble det i september 2022 fremmet et lovforslag om beskyttelse av arbeidere mot risikoene knyttet til eksponering for asbest på arbeidsplassen.
 
 
Dette forslaget ville ført til en reduksjon av grenseverdien for asbest i arbeidsatmosfæren til 10 ganger lavere enn den nåværende verdien, i tråd med de siste vitenskapelige utviklingene. 
 
I EU er så mye som 78% av "anerkjente yrkessykdommer" relatert til asbest, med mellom 4.1 til 7.3 millioner arbeidere som fortsatt utsettes for det. Selv om alle former for asbest ble forbudt i EU i 2005, er det over 220 millioner bygninger som er eldre enn dette forbudet. Dette utgjør en betydelig risiko for arbeidere, spesielt innen bygg- og anlegg, vedlikehold og avfallsbransjen. 

Hva betyr dette for deg? 
 
Det foreslåtte endringen skal diskuteres av det europeiske parlamentet og medlemsstatene, og hvis det blir vedtatt må det implementeres på nasjonalt nivå innen 2 år. 
 
Å implementere et system for å registrere arbeidstakere som har blitt eksponert for asbest, og opprettholde en nøyaktig logg over disse hendelsene kan hjelpe deg med å være oppdatert og i henhold til disse nye forslagene til reguleringer. 

 
Dine 6 plikter til dokumentasjon av farlige stoffer og kjemikalier

3) Utviklingene i EUs kjemikaliestrategi for bærekraft mot et giftfritt miljø


2022 var et svært aktivt år fo
r EUs kjemikaliestrategi, som har som mål å forby og fase ut farlige stoffer. En av de mest betydningsfulle utviklingene skjedde i desember da Kommisjonen: 

  • Fremmet en revidert forordning om klassifisering, merking og emballasje av kjemikalier (CLP). Denne reviderte forordningen ønsker å klargjøre reglene for merking av kjemikalier, inkludert kjemikalier som selges på nett. 
  • Introduserte nye fareklasser for å klassifisere kjemikalier i CLP-forordningen. 

Disse nye fareklassene er: 

  • endokrine forstyrrere (ED) for helse eller miljøet, 
  • persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT); svært persistente og svært bioakkumulerende (vPvB), 
  • persistent, mobile og giftige (PMT); svært persistente og svært mobile (vPvM). 

Endokrine forstyrrere kan utgjøre en alvorlig trussel mot mennesker, noe som kan føre til lidelser som blant annet misdannelser, kreft, nedsatt fruktbarhet og redusert sædkvalitet. 

Reguleringer og implementeringsregler for disse nye fareklassene forventes å bli vedtatt i løpet av 2023, og det er viktig å holde seg oppdatert på disse utviklingene for å sikre at du overholder lovgivningen på området. Det kan være lurt å ha et system som automatisk sjekker om kjemikalier du bruker faller inn under disse nye klassene og hjelper deg med å etterleve de nye kravene. 

Hva betyr dette for deg? 
 
Forslaget om å endre CLP-forordningen venter for tiden på godkjenning fra Europaparlamentet og Rådet, mens de nye fareklassene forventes å tre i kraft tidlig i 2023. Kommisjonen påpeker at de nye reglene i CLP-revisjonen kan medføre noe investering fra virksomheter for å kunne etterleve lovgivningen. 
 
Verktøy som ALMEGO SDS programvare kan hjelpe deg med å holde tritt med disse endringene. Funksjoner som CLP-kalkulator, algoritme for P-setninger, og en smart arbeidsflyt kan bidra til å forbedre effektiviteten kraftig. 

4) Planlagt revidering av REACH-forordningen


Forordningen om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) var forventet å gjennomgå en revidering i 2022, men dette er nå skjøvet til andre halvdel av 2023. 
 
REACH har som mål å fase ut farlige stoffer fra EU, med fokus på at kjemisk industri skal registrere data om kjemikaliene de produserer. 
 
Hva betyr dette for deg? 
 
På dette tidspunktet i prosessen er det en god idé å holde øye med nyheter om denne revisjonen mens året går. EcoOnline vil rapportere om eventuelle utviklinger så snart de skjer, så sørg for å sjekke tilbake! 

New call-to-action

 

Konklusjon


Visste du at i oktober 2022 rapporterte det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) at volumene av kjemikalier som ble satt på markedet og var underlagt godkjenning falt med 45% mellom 2010-2021? 
 
Så, hva kan vi trekke ut av denne nedgangen? Det indikerer at når stoffer med svært høy bekymring (SVHC) er underlagt REACH-godkjenning, oppmuntrer dette til å substituere disse stoffene med egnede (og mindre skadelige) alternativer. ECHA antyder at det er "sannsynlig at kravet om godkjenning av disse stoffene har senket deres forbruk i EU". 
 
Lovgivningen har en viktig effekt på kjemikaliebruken over hele EU. Enten det kommer i form av å måtte registrere eksponering for reprotoksiske stoffer, nye krav til merking i CLP-forordningen eller innføring av nye fareklasser, utgjør det et kritisk behov for at virksomheter tilpasser seg. 
 
Denne økende graden av regulering er nødvendig for å beskytte arbeidernes helse, og hos EcoOnline forstår vi at dette representerer en utfordring for mange virksomheter. Vår programvare kan hjelpe deg med å registrere arbeidstakere som er utsatt for eksponering for kjemikalier, erstatte farlige stoffer og lage CLP- og REACH-kompatible sikkerhetsdatablad. 
 
Hvis du vil lære mer om hvordan systemet vårt kan hjelpe deg med å etterleve lovgivningen, ta kontakt. 

 

EcoOnlines kjemikaliehåndteringssystem


Forfatter Laura Fitzgerald

Relaterte innlegg

| Arbeidsmiljø
ESG: Fremtidens Nøkkel til Bærekraftig Forretningsdrift

I en æra definert av rask miljømessig forandring og sosial bevissthet, står organisasjoner overfor press fra alle hold...

| Arbeidsmiljø
Styrking av Arbeidsmiljøet Gjennom Effektiv Varsling: Implementering av Digitale Varslingssystemer

Varsling i arbeidslivet er en kritisk komponent for å opprettholde et sunt og etisk arbeidsmiljø. Det gir ansatte...

| Arbeidsmiljø
Mangelfull merking av duftoljer – En latent fare

Når vi snakker om husholdningskjemikalier, kan duftoljer lett overses som en potensiell trussel. Imidlertid kan de, som...