Tar reduksjon av kjemikalier inn i kommunens klimabudsjett

Tar reduksjon av kjemikalier inn i kommunens klimabudsjett

Published 1 november, 2021

2 minute read

Da ledelsen i Porsgrunn kommune forstod hvor viktig arbeidet med kjemikalier er, sett i lys av FNs bærekraftsmål, tok det ikke lang tid før kommunen startet et prosjekt med å redusere antall kjemikaler med 10 prosent. Nå er prosjektet inkludert i klimabudsjettet og kommunens handlingsprogram.

Sikker bruk og håndtering av kjemikalier er avgjørende for en trygg hverdag til både de ansatte og innbyggerne i Porsgrunn kommune. I tillegg til å være en trussel for helse og miljø, står kjemikalier for en betydelig utslipp CO2. Ifølge en nylig rapport publisert av det Europeiske miljøbyrået (EEA), står kjemikalieindustrien for det høyeste forbruket av energi i verden.

- Selv om noen kanskje vil tenke at kjemikalier ikke hører hjemme i et klimabudsjett tenker vi at for å lykkes med å nå våre visjoner om et «grønnere Porsgrunn», må vi forsøke å redusere våre utslipp der det er mulig. Ved å redusere antall kjemikalier i kommunen håper vi blant annet å oppnå et lavere indirekte utslipp, sier Yngvil Holt, klimakoordinator Porsgrunn Kommune.

Vil rapportere på 11 av 17 bærekraftsmål
Ved å jobbe strategisk med å redusere antall farlige kjemikalier, risiko og eksponering for kjemikalier, kan kommunen rapportere på resultater knyttet til mange av FNs bærekraftsmål. To av målene er direkte knyttet til kjemikalier, men det stopper ikke der, mener Holt, og legger til:

- Kjemikalier har jo også store konsekvenser for livet på land og i vann. Det handler om ansvarlig forbruk og produksjon, og det fremmer innovasjon i industrien. Gjennom arbeidet med klimabudsjettet har det også blitt tydelig hvordan vi er helt avhengig av å kunne samarbeide på tvers av kommunens virksomheter og avdelinger, og også se på muligheter til å involvere industri og næringsliv – og vips, dermed ble også bærekraftsmål nummer 17 et viktig moment.

Tove Sørensen_and_Yngvil Holt_Porsgrunn kommmune

For å øke bevisstheten og skape et engasjement, holder klimakoordinator Yngvil Holt og HR-rådgiver Tove Sørensen flere nettverkssamlinger, kurs og workshops for ansatte i Porsgrunn kommune. 

Miljø, politikk og økonomi under samme paraply
Klimabudsjettet er det første av sitt slag i kommunen. Det vil inngå i handlingsprogrammet til kommunen og dermed bli en del av kommunens viktigste styringsbudsjett.

- For at vi som en av Norges største industrikommuner skal lykkes er det viktig å forankre klimaarbeidet på høyeste administrative nivå, som hos er rådmann, samt på høyeste politiske nivå i bystyret. Jeg blir heldigvis møtt med stor støtte fra både administrasjonen og politikerne, og alle ser viktigheten av å styrke klimaarbeidet for å nå kommunens mål, sier Holt.

I tillegg til klimamålene som legges inn i handlingsprogrammet, har kommunen flere delmål som gjenspeiles i hver virksomhetsplan. Et av disse er å gjennomføre risikovurderinger og redusere eller erstatte farlige kjemikalier. Med 44 virksomheter og over 100 avdelinger er behovet for antall produkter som går med til blant annet undervisning, helse og omsorg, vann og avløp, vedlikehold av bygg og maskiner, og renhold enormt. Nå er ryddeprosessen i gang og flere tusen produkter skal risikovurderes og føres opp i et register, kalt stoffkartotek.

- Selv om det betyr litt ekstra jobb for de ansatte i en liten periode, blir jeg møtt med et utrolig engasjement. Alle er veldig motiverte til å gjøre en innsats som har så god innvirkning på helse og miljø. På kort tid har det skjedd en holdningsendring blant veldig mange ansatte. Det har oppstått en bevisstgjøring som gjør at folk til og med har begynt å tenke på hva slags kjemikalier de har hjemme, sier Tove Sørensen, HR-rådgiver i Porsgrunn kommune.

I arbeidet med å kartlegge, risikovurdere og rapportere kjemikalier benytter kommunen digitale løsninger fra EcoOnline. Sørensen legger til at hun mener at det å ha konkrete måltall er viktig for å lykkes:

- Målene fungerer som en drivkraft og er veldig motiverende å jobbe ut fra. Det å vite at desto mer man jobber med kartlegging og risikovurdering, desto enklere blir det å se resultatene og oppnå de målene vi har satt oss.


Forfatter Helene Brodersen

Helene works as Head of ESG & Sustainability. She is passionate about connecting EcoOnline's solutions with the higher purpose of creating safer and more sustainable workplaces for people and the environment. As a former journalist, she dedicates her writing to translating complex topics into easy-to-read and engaging stories. Helene also holds a degree in Sustainability.

Relaterte innlegg

| Arbeidsmiljø
ESG: Fremtidens Nøkkel til Bærekraftig Forretningsdrift

I en æra definert av rask miljømessig forandring og sosial bevissthet, står organisasjoner overfor press fra alle hold...

| Arbeidsmiljø
Styrking av Arbeidsmiljøet Gjennom Effektiv Varsling: Implementering av Digitale Varslingssystemer

Varsling i arbeidslivet er en kritisk komponent for å opprettholde et sunt og etisk arbeidsmiljø. Det gir ansatte...

| Arbeidsmiljø
Mangelfull merking av duftoljer – En latent fare

Når vi snakker om husholdningskjemikalier, kan duftoljer lett overses som en potensiell trussel. Imidlertid kan de, som...