Q&A: Dette må du vite om UFI-koder og Poison Center-notifisering

Q&A: Dette må du vite om UFI-koder og Poison Center-notifisering

Published 30 august, 2021

5 minute read

Under vårt gratis webinar "Dette må du vite om UFI-koder og Poison Center-notifisering" fikk vi mange gode og relevante spørsmål som vi i dette blogg innlegget har forsøkt å samle svar på. 

Katharina Dyreskog som hold webinaret har samlet sine svar på spørsmålene hun fikk under webinaret. Katharina jobber som Senior Adviser Regulatory Affairs og er en ressurs på kjemikalieverket både internt og for våre kunder. Hun har jobbet som konsulent innen faget i over 10 år og har derfor god kunnskap innen område. 

Gikk du glipp av webinaret, kan du se et opptak av dette her >

katarinaKatharina Dyreskog - Senior Adviser Regulatory Affairs

 

Spørsmål: I hvilken grad skal toksikologisk info meldes inn? Vanligvis er dette dårlig beskrevet i SDS.
Katharina: Vedlegg VIII beskriver ingen spesifikke krav til struktur for rapportering av slik informasjon. Med tanke på at det ikke er mulig å definere i generelle termer hvilken informasjon som er nødvendig kan hele innholdet i avsnitt 11 i sikkerhetsdatabladet vurderes potensielt relevant.


Spørsmål: Trengs det UFI kode på oljeemulsjoner/kjemikalieavfall?
Katharina: Nei. Kravet om UFI koder gjelder stoffblandinger som settes på markedet.


Spørsmål: Er lista over notifiserte stoffblandinger offentlig tilgjengelig, sånn at det går an å søke opp/sjekke om stoffblandinger vi importerer fra EU/EØS er notifisert?
Katharina: Nei det finnes ingen slik liste.


Spørsmål: Hvis man bruker UFI fra produsent. Må man da be dem om å melde inn norsk navn?
Katharina: Ja. Din produsent skal da notifisere produktet i Norge og oppgi navnet som markedsføres i Norge.

Spørsmål: Strekkoden vi ser på bildet: er den en del av UFI-koden?      
Katharina: Nei, strekkoden er ikke en del av UFI.

etikett

Spørsmål: Forstår jeg korrekt at denne presentasjon ikke gjelder sluttbruker som kjøper ett produkt som ikke blandes i bruk? f.eks. produkter som brukes på ett verksted slik produktet er tiltenkt fra selger.
Katharina: Det er den som setter en stoffblanding som er merket med helse- eller fysisk fare på markedet som har plikt til å sørge for at produktet er notifisert i det aktuelle landet. Men plikten til å påse at regelverket etterleves følger også ned i forsyningskjeden. Et verksted som kjøper sine produkter som skal brukes i profesjonell bruk anses som en «Etterfølgende bruker» og har plikter iht Vedlegg VIII. Derfor må verkstedet ENTEN be om bekreftelse fra leverandør at produktet oppfyller kravene i Vedlegg VIII 5 ELLER notifisere selv.

Spørsmål: Skal vi i Norge notifisere til giftsentral i Finland?
Katharina: Hvis dere setter en stoffblanding på det Finske markedet skal dere notifisere i Finland eller påse at produsenten av stoffblandingen har notifisert produktet for dere, med det navnet som brukes på det finske markedet.

Spørsmål: Er det lov med flere produktnavn (samme formulering) på samme UFI?
Katharina: Ja. Men alle må være innmeldt

Spørsmål: Er det noen grense for hvor høy konsentrasjon det skal være av en substans for at den skal skrives inn i listen over innehold? Jeg har notifisert flere produkter som inneholder 30 substanser under 0,5 %. Det er ganske mye jobb når det må legges inn informasjon om hver enkelt substans.
Katharina: Vedlegg VIII kap 5.3.2 sier; Komponenter som er underlagt innsendingskrav enten det er et stoff eller en MiM, må inkluderes i innsendingen når det er:

1. Klassifisert som farlig på grunnlag av fysiske eller helseeffekter, og enten
− Tilstede i en konsentrasjon lik eller større enn 0,1%; eller
− Identifisert og tilstede i konsentrasjoner under 0,1% - med mindre innsenderen kan demonstrere at det er irrelevant med hensyn til akutt helsehjelp og forebyggende tiltak;

2. Ikke klassifisert som farlig på grunnlag av fysiske eller helseeffekter, når det er identifisert og tilstede i konsentrasjoner lik eller større enn 1%. Dette inkluderer komponenter som ikke bare er klassifisert eller klassifisert for miljøfare.

Spørsmål: Hva med de som kun er brukere?
Katharina: En forbruker (som bruker en stoffblanding til eget bruk og ikke i profesjonell sammenheng) har ikke krav iht Vedlegg VIII. Hvis stoffblandingen som er kjøpt inn brukes i profesjonell bruk blir vedkommende ansett som «Etterfølgende brukes». 

Spørsmål: Når vi lager blandinger til eget bruk, skal disse notifiseres?
Katharina: Nei. Kravet om UFI koder gjelder stoffblandinger som settes på markedet.

Spørsmål: Hvis vi kjøper inn ulike rene kjemikalier, og så lager egne blandinger som kun benyttes på egen labb, må vi da notifisere?
Katharina: Nei. Kravet om UFI koder gjelder stoffblandinger som settes på markedet

Spørsmål: Dersom vi blander vann i et rent stoff, blir det da å anse som en stoffblanding og må notifiseres?
Katharina: En blanding er definert som en "blanding eller løsning sammensatt av to eller flere stoffer" I tillegg er en mono-bestanddel definert som "et stoff, definert av dets kvantitative sammensetning, der en hovedbestanddel er tilstede til minst 80% ( m/w). Dermed må innholdet av vann dere tilsetter være på under 20% for at det skal bli ansett som stoff og ikke stoffblanding.

Spørsmål: Hvordan leser man ut informasjon fra et UFI nummer?
Katharina: UFI koden genereres av en algoritme på bakgrunn av MVA nummeret til en bedrift og
formuleringsnummeret. Informasjonen som er innlevert iht Vedlegg VIII er fortrolig. Det er ikke mulig å lese ut for eksempel opplysninger om sammensetning fra UFI kode.

Spørsmål: Hvis det er flere distributører av samme produkt i Norge, må da hver enkelt distributør ha en egen UFI kode for samme produkt?
Katharina: Distributør har i utgangspunktet ikke plikter iht Vedlegg VIII. Men plikten til å påse at regelverket etterleves følger også ned i forsyningskjeden. Distributør må derfor påse at produsenten har notifisert produktet iht regelverket. Samme UFI kode kan gjelde for samme stoffblanding under forskjellige navn.

Spørsmål: Forbrukere skal ikke notifisere som du sa, men må de likevel merkes med UFI koder hvis vi har eksisterende produkter som ikke er merket? Hvor får man isåfall tak i disse UFI kodene?
Katharina: Hvis du tenker på kjemikalier som dere allerede har på lager, så er det ikke krav til at disse skal påføres UFI kode. Kravet gjelder kjemikalier som selges etter de oppgitte frister og som ikke omfattes av unntaksordning.

Spørsmål: Produserer egne produkter som er farlig gods, bruker dere til å utarbeide datablader i Publisher, kan dere hjelpe til med UFI-koder også?
Katharina: Ja, dette er en tjeneste vi tilbyr. Ta kontakt med din kundekontakt for mer informasjon: https://www.ecoonline.no/kundekontakter

Spørsmål: Etikettskrivere, hvor kjøper vi det?
Katharina: Anbefaler å ta kontakt med forhandlere av kontorutstyr.

Spørsmål: Hvem skal notificere?
Katharina: Det er importører og etterfølgende brukere som har plikt til å notifisere.

Spørsmål: I hovedsak, skal leverandør sørge for at det er riktig merket, eller må man merke produktet selv?
Katharina: Plikten til å påse at produkter er riktig merket ligger i hele forsyningskjeden.

Spørsmål: Hvis man importerer stoffblandinger fra land utenfor EU/EØS, der produsent ikke vil oppgi 100% stoffsammensetning. Hvordan kan man da få notifisert dette?
Katharina: Som importør er du pliktig til å notifisere iht reglene satt i Vedlegg VIII. Hvis produsent ikke vil gi deg sammensetningen, kan de selv notifisere og gi deg en UFI kode som du kan bruke videre i din notifisering. Hvis produsent ikke vil gjøre noen av delene bør du revurdere ditt kundeforhold til produsenten. Du fritas ikke importørs forpliktelser selv om produsent ikke vil dele sammensetningen med deg.

Spørsmål: Vi selger et produkt, et mellomprodukt, som er definert som stoffblanding og har i noen tilfeller fareklassifisering. Denne stoffblandingen tas med til kunde (globalt) og monteres/herdes. Jobben utføres av våre ansatte. Vi definerer dette som salg av et produkt og ikke en stoffblanding. Er dette riktig tolking ift at vi ikke notifiserer (deklarerer heller ikke i produktregisteret).
Katharina: Etterfølgende bruker er en virksomhet/juridisk person som bruker stoffblandingen i sin industrielle eller profesjonelle virksomhet. Som du selv påpeker mottar dere stoffblandinger som i noen tilfeller har fareklassifisering. Dere har dermed også plikter satt i Vedlegg VIII. At produktet herder etter montering, har ikke betydning for pliktene.

Spørsmål: Hei. Vi importerer råvarer fra EU land, må vi påføre UFI koder?
Katharina: Hvis du kjøper stoffblandingen din innenfor EU eller EØS vil du ikke anses som en importør i denne sammenhengen. Distributør er en virksomhet som lagrer eller distribuerer kjemikalier, for eksempel en forhandler. Er du kun en distributør har du i utgangspunktet ikke krav om notifisering men har plikt til å sikre at produktene følger pliktene satt i Vedlegg VIII. 

Spørsmål: Dersom man selger stoffer til forskning. Må det "bevises" at stoffene er til forskning?Katharina: Annex VIII sier følgende om unntaket: “mixtures used in scientific research and development, provided they are not placed on the market and they are used under controlled conditions in accordance with EU workplace and environmental legislation.” Dokumentasjon på at produktet er definert til bruk i forskning og utvikling skal følge gjennom hele forsyningskjeden.

Spørsmål: Må vi merke om eksisterende stoffer som er i bruk for 2025?
Katharina: Rene stoffer har ikke krav til notifisering i henhold til Vedlegg VIII. Dersom du mener en
«stoffblanding» som omfattes av overgangsordningen, så skal etikett være påført UFI kode etter
01.01.2025.

EcoOnlines kjemikaliehåndteringssystem


Relaterte innlegg

| Arbeidsmiljø
ESG: Fremtidens Nøkkel til Bærekraftig Forretningsdrift

I en æra definert av rask miljømessig forandring og sosial bevissthet, står organisasjoner overfor press fra alle hold...

| Arbeidsmiljø
Styrking av Arbeidsmiljøet Gjennom Effektiv Varsling: Implementering av Digitale Varslingssystemer

Varsling i arbeidslivet er en kritisk komponent for å opprettholde et sunt og etisk arbeidsmiljø. Det gir ansatte...

| Arbeidsmiljø
Mangelfull merking av duftoljer – En latent fare

Når vi snakker om husholdningskjemikalier, kan duftoljer lett overses som en potensiell trussel. Imidlertid kan de, som...