CLP merking – nye faresymboler | EcoOnline

CLP merking – nye faresymboler

CLP er regelverket for klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer og stoffblandinger. Har du kontroll på merking av kjemikalier og de nye faresymbolene?

CLP
Kapittel 1

Hva er CLP merking?

CLP merking berører alle virksomheter som produserer, importerer, selger eller bruker farlige kjemikalier. Dersom et produkt klassifiseres som farlig, skal disse merkes for fysisk fare, helse- og miljøfare.

Nye faresymboler har eksistert siden 1. juni 2017, og gjelder alle produkter som blir solgt til forbrukere og kjemikalier til yrkesmessig bruk. De oransjefargede faresymbolene er erstattet med farepiktogram, som er hvite med en rød ramme. I tillegg finnes det flere farepiktogrammer enn tidligere.

Last ned guiden: Dine 6 plikter til dokumentasjon av farlige stoffer og kjemikalier >
Kapittel 2

Hva er farepiktogram, varselord, H– og P-setninger?

Farepiktogrammer er grafiske symboler (faresymboler) som angir farene ved et stoff eller en stoffblanding. Det brukes to varselord for å gradere hvor stor faren er; «fare» og «advarsel».

H – setninger beskriver farene. For eksempel H229 Kan eksplodere ved oppvarming.

P – setninger er tiltak for å redusere eller forhindre de skadevirkninger som følger av eksponering for et farlig kjemikalie. Eks. P280 Benytt vernehansker/vernebriller.

Kapittel 3

Har du og din virksomhet oversikt og kontroll?

Produsenter, leverandører eller de som i yrkesmessig sammenheng håndterer kjemikalier må gjennom en omfattende prosess som en følge av CLP. Her er noen enkle trinn til hvordan man enklest kan etterleve forordningen:

Dersom du produserer, selger, distribuerer eller importerer kjemikalier:

  1. Gå gjennom dine sikkerhetsdatablad og undersøk om opplysningene der samsvarer med de nye klassifiseringskravene.

  2. Merk alle produktene med nye etiketter.

  3. Sørg for at kundene dine mottar det oppdaterte sikkerhetsdatabladet – er man ikke nøye i dette leddet kan det få store konsekvenser i resten av verdikjeden.

Dersom du håndterer kjemikalier på arbeidsplassen din:

  1. Lær opp alle ansatte i hva de nye faresymbolene betyr. Et godt tips er å henge opp en oversikt der kjemikalier brukes slik at informasjonen er godt synlig.

  2. Undersøk om det finnes emballasje dere selv fyller på, og forsikre dere om at disse er utstyrt med korrekt merking.

  3. Oppdater risikovurderingen slik at du kan avdekke om ny klassifisering påvirker risikoen din. Det kan være du blir overrasket.

  4. Still krav til leverandørene dine om at produktene deres må merkes etter CLP. Husk at dokumentasjon er ferskvare!

 

Dine 6 plikter til dokumentasjon av farlige stoffer og kjemikalier

 

Kapittel 4

CLP merking for nettbutikker

Nettbutikker skiller seg fra tradisjonell handel ved at kjøperen ikke har mulighet til å se produktet fysisk. For å synliggjøre faresymbolene for sine kunder må nettbutikkene gi informasjon om farene som er angitt på etiketten som følger produktet. Informasjonen må være spesifikk for hvert enkelt produkt, skrevet på norsk og godt synlig for kjøperne før de bestiller.


Eks. på faresymboler
eksempel på faresymboler

 

Selger du produkter på nettet? Her er hva som kreves av deg:

  1. Sørg for at merking og emballasje er i henhold til CLP merking
  2. Type fare som er angitt på fareetiketten skal gjengis sammen med produktet
  3. Informasjonen om faren(e) skal oppgis på nettsiden, godt synlig og på norsk

Slik kan EcoOnline hjelpe nettbutikker

Med EcoOnlines løsninger er det enkelt å gi kundene lovpålagt informasjon om kjemikalienes farlige egenskaper og faresymboler. Løsningene er fleksible, noe som gjør det mulig å integrere med en allerede eksisterende nettside og/eller i en nettbutikk.

Fordi informasjonen hentes fra produktenes sikkerhetsdatablad kan det også genereres tilleggsdokumentasjon som etiketter, verneblad og transportdokumenter.

 

Kilder:
Les mer om CLP-merking fra miljødirekoratet
Dette sier lovdata om CLP-merking

 

 

Kom i gang med håndtering av sikkerhetsdatablad

Avtal en demo med en av våre konsulenter for å diskutere digitalisering og håndteringen av kjemikalier med EcoOnline. Eller klikk for å lese mer om løsningen vår.

Book et møte Les mer
NO_5-1000x1000

Mads Michael Elmar Swann

Sales Director, EcoOnline