Arbetsmiljöproblem

Arbetsmiljöproblem

Published 18 april, 2023

6 minute read

Hur hanterar och löser du arbetsmiljöproblem? För vi kan konstatera att arbetsmiljön är viktig. Den är viktig för både verksamheten och för den individuelle medarbetaren.

Så här skriver WHO om just arbetsmiljö: "Arbetsmiljö en sammanfattande benämning på biologiska, medicinska, fysiologiska, psykologiska, sociala och tekniska faktorer som i arbetssituationen eller i arbetsplatsens omgivning påverkar individen." Uppfyller inte din arbetsplats dessa faktorer, så kan det finnas ett arbetsmiljöproblem.

I denna text kikar vi närmre på arbetsmiljöproblem och hur du kan möta dem. Du får också  exempel på vad som är arbetsmiljöproblem, vem som ansvarar för arbetsmiljöproblem, kort om skyddsombudets roll och svar på vem som kan hjälpa dig i situationer som rör dig och din arbetsplats.

Vad är ett arbetsmiljöproblem?

Enkelt förklarat – det är ett problem på din arbetsplats som du upplever påverkar dig negativt. Här kan du se några exempel på olika arbetsmiljöproblem:

●    Otillräcklig skyddsutrustning
●    Hot eller våld från chef eller kollega
●    Ergonomiska problem som dåliga skrivbord och stolar
●    Dålig luft och ventilation på arbetsplatsen
●    Höga ljud
●    För tung arbetsbelastning  som leder till stress
●    Ingen karriärmässig utveckling

Kom ihåg att det inte finns några regler för vad ett arbetsmiljöproblem är – det finns ingen som kan säga till dig hur du ska känna och må, eller tala om vad du upplever är ett arbetsmiljöproblem.

Arbetsmiljöproblem kan alltså röra både din fysiska och psykiska hälsa, såväl som den också rör de organisatoriska och sociala bitarna. I Sverige följer vi arbetsmiljölagen, som finns till för att skydda dig som anställd.

SE Blog arbetsmiljöproblem

Fysiologiskt arbetsmiljöproblem

Ett fysiologiskt arbetsmiljöproblem har med din fysiska hälsa att göra. Det kan röra sig om hantering av kemikalier, tunga lyft och otillräcklig skyddsutrustning som till exempel skyddsförkläden och visir under en pandemi/smitta. Det kan också röra sig om höga ljud från till exempel maskiner eller ljud från öppna kontorslandskap i på en säljavdelning. 

Psykiskt arbetsmiljöproblem

Ett psykiskt arbetsmiljöproblem har med ditt psykiska välmående att göra. Blir du mobbad av din chef eller utfryst av kollegor, har en orimlig arbetsbörda eller kan inte samarbeta med dina kollegor – ja, då är det arbetsmiljöproblem som har med ditt psyke/psykiska välmående att göra och som kan leda till exempelvis utbrändhet eller andra stressrelaterade symptom.

Socialt arbetsmiljöproblem

Som namnet antyder så har det med det sociala   men även de organisatoriska aspekterna att göra på arbetsplatsen. Om du till exempel känner att du står still i din utveckling, att du får dåligt stöd från kollegor och chefer eller att du har en otrygg anställning, kan detta ha med ett socialt arbetsmiljöproblem att göra. Föreskriften kring organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA är viktig att känna till. Den sociala arbetsmiljön hänger mycket ihop med den psykiska arbetsmiljön och går också under namnet ”psykosocial arbetsmiljö”.

 

Hur åtgärdar du arbetsmiljöproblem?

Arbetsmiljöproblem kan lösas. Din arbetsgivare och din chef är skyldiga att tillhandahålla särskilda rutiner för brister på arbetsplatsen. När en händelse anmäls ska en riskbedömning (läs artikeln om Riskbedömning i 5 steg) göras och åtgärder planeras in. Det kan handla om till exempel buller, farliga ämnen, att det inte finns anpassade möbler, att det saknas hjälpmedel, med mera. Listan kan göras lång. Det finns många arbetsmiljöfrågor att ta hänsyn till.

Så gör du en riskbedömning

Undersök:

Börja med att prata med dina kollegor! De kan ge dig värdefull input och historik.
Undersök arbetsmiljön på plats med skyddsronder, enkäter eller med olika mätning exempelvis bullermätning. Du behöver också gå igenom och analysera inrapporterade tillbud och olyckor och genomförda arbetsmöten.

När du riskbedömer, ta med en kollega. Var gärna minst två som riskbedömmer, då alla ser risker på olika sätt. Försök att vara objektiv och fråga dig själv:

  • Hur skulle jag uppleva miljön om jag kom hit för första gången?
  • Vad ser jag som riskabelt i denna miljö?

Riskbedöm:

Bedöm om arbetsmiljöproblemet har en hög, medel eller låg risk.  Dela upp arbetsplatsen eller arbetsmomentet i olika sektioner eller delar.

Åtgärda:

Vissa åtgärder måste göras direkt, ibland kan de vara så allvarliga att verksamheten måste stängas ned. Det kan vara arbetsmiljörisker som en läcka, en smitta utan skydd osv. Gör en handlingsplan där det framgår vad problemet är, vem som ansvarar för handlingsplanen och vad som ska göras.

Kontrollera:

Följ upp riskbedömningen och handlingsplanen. Är arbetsmiljön förbättrad, har det blivit någon skillnad? Om inte måste du göra en ny riskbedömning för att minska eller eliminera risken.

Lär dig mer om riskbedömningar av arbetsmiljön

Vem ansvarar för arbetsmiljön på arbetsplatsen?

Ansvaret för arbetsmiljön ligger alltid hos arbetsgivaren och chefen. Det är alltid chefens yttersta ansvar att veta vad som ingår i arbetsmiljölagen och att se till att arbetsplatsen följer den lagen. Men beroende på företagets storlek, kan det ansvaret fördelas på olika sätt till flera personer. En verksamhet med fler än fem anställda ska alltid ha ett skyddsombud, men beroende på vilka risker som finns i företaget, kan ett skyddsombud behövas även om man är färre än så.

Det är alltså chefen, med hjälp och stöd av skyddsombud, som ansvarar för arbetet kring arbetsmiljöproblemen på en arbetsplats. Läs mer om detta här

Skyddsombudets roll

Ett skyddsombud representerar medarbetarna på arbetsplatsen. Det är en person som hjälper dig i frågor som arbetsmiljöproblem, någon att bolla dem med och som hjälper dig att ta nästa steg om ett sådant behövs. När du anmält ett arbetsmiljöproblem, är det upp till skyddsombudet tillsammans med chefen, att göra en riskbedömning och att följa upp problemet.

Hur blir man skyddsombud?

Är ditt företag medlem i en fackorganisation och har kollektivavtal så kommer skyddsombudet att väljas på ett årsmöte, alternativt medlemsmöte. Finns inget kollektivavtal, är det upp till de anställda att utse någon som ska representera dem.

Är du intresserad av att bli skyddsombud på din arbetsplats ska du gå en särskild utbildning. I utbildningen får du alla verktyg du behöver för att klara av ditt uppdrag, som vanligen varar i tre år. Utbildningen fås genom den fackliga organisationen, eller genom en privatkurs bekostad av företaget om inget kollektivavtal finns.

Guide: tips på hur du tar ditt HMS-arbete vidare

Anmäla arbetsmiljöproblem – får jag repressalier?

Som anställd ska du aldrig behöva vara rädd för att anmäla ett arbetsmiljöproblem, oavsett vad det gäller. Din chef och ditt skyddsombud ska först och främst vara din trygga plats dit du kan gå med frågor om hur man går vidare. Arbetsplatsen får inte ge några repressalier på grund av att man anmäler ett arbetsmiljöproblem, men tyvärr hindrar det inte den anställda från att ibland dra sig för att berätta om problem. Kanske är man ändå rädd att bli behandlad annorlunda eller förvärra situationen.

I sådana situationer kan man vända sig till Arbetsmiljöverket. Anser du att Arbetsmiljöverket ska undersöka din arbetsplats och din arbetsmiljö, kan du göra en anmälan direkt på Arbetsmiljöverkets hemsida. Där kan du också välja att vara anonym genom att göra en så kallad ”arbetstagares anmälan”. Den anmälan diarieförs inte nämligen.

Är kollegan ett arbetsmiljöproblem?

Vad gör du om arbetsmiljöproblemet är din kollega? Man spenderar minst 8 timmar om dagen med en person som man kanske inte alls kommer överens med och åtgärder måste vidtas. Oavsett vad det handlar om – kanske är det mobbning eller särbehandling av något slag det handlar om, kanske missköter din kollega sitt jobb så att du får dubbel arbetsbelastning, eller så vet du med dig att din kollega pratar illa om andra kollegor. Detta är endast några exempel.

Det kan vara bra att veta att Arbetsmiljöverket inte hjälper till när det handlar om individuella fall på en arbetsplats, men det ska däremot din chef göra, tillsammans med skyddsombud. Genom att uppmärksamma att din kollega gör fel, kan det förhoppningsvis lösas utan extern inblandning, som ett fackförbund eller arbetsmiljökonsult. Arbetsmiljöverket kräver dock att det ska finnas rutiner och föreskrifter för hur man hanterar särbehandling och kränkande beteende på arbetsplatsen, finns inte detta, kan det vara skäl till en anmälan.

Är chefen ett arbetsmiljöproblem?

Vad gör du om chefen är ett arbetsmiljöproblem? Detta är inte alldeles ovanligt, och kan ställa till det för den anställde som vill anmäla, eftersom chefen ska fungera som arbetsplatsstöd. Det är dock viktigt att skilja på när man vantrivs med chefen och när chefen faktiskt brister i sitt ledarskap, genom till exempel kränkande behandling.

Men när då detta faktiskt brister, vem kan man gå till då?

Förslagsvis vänder man sig till en högre chef, till sin fackliga organisation, eller till HR-ansvarig. Att försöka prata med sin chef kan också vara en idé, och skulle inte det hjälpa, får man göra en anmälan till Arbetsmiljöverket som en sista utväg. Som vi redan har skrivit, gör Arbetsmiljöverket inga utredningar baserade på enskilda personer, men skulle flera kollegor gå samman och det handlar om brott mot arbetsmiljölagen, kränkande behandling eller sexuella trakasserier, kan en anmälan göras.

Utsatt för mobbning och kränkande behandling 

Alla ska må bra på jobbet. Hamnar du i en situation där obehag, stress och hög frånvaro är en stor del av arbetet, måste någonting göras. Blir du utsatt för mobbning på din arbetsplats? Exempel på mobbning kan vara viskningar bakom ryggen, att aldrig bli tillfrågad om att vara med lunchen, att bli kritiserad för jobbet man gör, och mycket annat. Då ska du gå till ditt skyddsombud och din chef, även om det känns svårt.

Blir du utsatt för kränkande behandlingar på din arbetsplats, som till exempel att bli exkluderad ur möten, bli särbehandlad eller att bli ignorerad är någonting du inte ska behöva stå ut med. Anmäl detta till din chef och ditt skyddsombud, så ska de hjälpa dig genom att göra en riskbedömning – eller om handlingarna är av allvarligare slag: anmälas till Arbetsmiljöverket.

Tas arbetsmiljön på allvar?

Sammanfattningsvis kan man tala om att alla arbetsmiljöproblem ska tas på allvar,  att arbetsmiljöpolicy finns på plats, att det ska finnas protokoll och rutiner för när arbetsplatsen brister i arbetsmiljö. Förhoppningsvis finns det även en lösning för alla parter inblandade, så att verksamheten kan utvecklas positivt och bli en plats där alla vill vara.

Anmäl allvarliga fel och brister i verksamheten, och höj din röst om du blir felbehandlad. 

Läs gärna artikeln 5 sätt att minska sjukfrånvaron


Vanliga frågor och svar


Vem vänder jag mig till vid arbetsmiljöproblem?

Det är alltid din chef som har yttersta ansvar, men du ska också vända dig till ditt skyddsombud eller huvudskyddsombud, om ni inte har ett eget skyddsombud på din arbetsplats.

Vad är ett arbetsmiljöproblem?

Det är ett arbetsrelaterat miljöproblem som har med din hälsa att göra. Både fysiskt och psykiskt. 
Risker som buller, dålig ergonomi eller mobbing och kränkningar. Man säger också att de fysiska, sociala och organisatoriska förutsättningarna ska hänga ihop.

Hur anmäler jag ett arbetsmiljöproblem? 

I första hand ska du vända till din chef och skyddsombud, ibland kan det vara så pass allvarligt att du behöver vända dig direkt till Arbetsmiljöverket och göra en anmälan, läs det mer här

Vill du se hur realtids-datan i vårt system ser ut? Förstklassig EHS-lösning


Relevanta artiklar

| Arbetsmiljö
Vad säger lagen om ensamarbete?

De flesta arbetsplatser har någon form av ensamarbete men det är inte alltid helt lätt att veta vad som räknas som...

| Arbetsmiljö
7 saker du borde känna till om ensamarbete

Ensamarbete är vanligt förekommande i Sverige, här är sju saker du som arbetsgivare bör känna till om ensamarbete.

| Arbetsmiljö
Riskbedömning av ensamarbete

Ensamarbete är vanligare än man tror. År 2017 arbetade 11 procent av hela arbetsmarknaden ensamma enligt SCB ....