Sådan overholder du loven om kemisk substitution

Sådan overholder du loven om kemisk substitution

Published 11 marts, 2020

3 minute read

Du skal substituere (erstatte) farlige kemikalier til sikrere alternativer så snart, det er muligt. I henhold til reglerne om registrering, evaluering, godkendelse og begrænsning af kemikalier (REACH) er din virksomhed ansvarlig for sikker kemisk styring. Lovgivningen er på plads for at beskytte mennesker og miljøet mod de skadelige følger og virkninger af farlige kemikalier.

Se også vores guide med 10 stoflister over farlig kemi,  som du skal holde dig ajour med >

 

I overensstemmelse med REACH-forordningen (Forordning (EF) nr. 1907/2006) skal et sikkerhedsdatablad (SDS) forsynes med ethvert farligt kemikalie. Alle farlige kemikalier (stoffer og blandinger), der markedsføres, skal klassificeres, mærkes og pakkes i henhold til CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008 siden 1. juni 2015.

CLP kræver, at producenter, importører eller brugere af stoffer eller blandinger klassificerer, mærker og pakker deres farlige kemikalier korrekt, inden de markedsføres. CLP-forordningen har til formål at sikre, at kemiske sikkerhedsoplysninger kommunikeres klart til alle interessenter, så de kan tage de passende foranstaltninger for at afbøde eventuelle kemiske risici.

 

Hvad gør REACH?

REACH blev introduceret i 2007 og har siden oprettet retningslinjer for indsamling af information om stoffers egenskaber og farer. Virksomheder skal registrere detaljerede dossierer om stoffer til det videnskabelige udvalg i ECHA. Hvert stof gennemgås fra sag til sag og evalueres for at konstatere sandsynligheden for stoffets skadelige virkninger, og om graden af risici kan styres sikkert.

Myndighederne har beføjelse til at forbyde stoffer, begrænse brugen af dem eller underlægge dem forudgående tilladelse.

 

Evalueringsprocessen består af tre faser:

Fase 1 – Vurdering

 • Evaluering af dossier
 • Overholdelse af kontrol
 • Undersøgelse af testforslag
 • Stofevaluering

 

Fase 2 – Beslutningstagning

 • Udarbejdelse af en beslutning
 • Medlemsstaternes inddragelse
 • ECHAs beslutning

 

Fase 3 - Følg op til ECHAs beslutning

 

Særligt problematiske stoffer (SVHC-stoffer)

Alle indsendelser er tilgængelige på ECHA’s websted i en database over stoffer, der er registreret som SVHC-stoffer (substances of very high concern).

Kriterierne i REACH, artikel 57, skitserer, hvad der udgør SVHC:

 • Stoffer, der opfylder kriterierne for klassificering som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR) kategori 1A eller 1B i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP-forordningen);

 • Stoffer, der er vedvarende, bioakkumulerende og toksiske (PBT) i overensstemmelse med kriterierne i bilag XIII til REACH-forordningen;

 • Stoffer, der er meget vedvarende og meget bioakkumulerende (vPvB) i overensstemmelse med kriterierne i bilag XIII til REACH-forordningen;

 • Stoffer, der giver anledning til et tilsvarende niveau af bekymring for stoffer, der opfylder ovenstående kriterier. Sådanne stoffer kan have hormonforstyrrende egenskaber eller have egenskaber, så selv om de ikke opfylder kriterierne for at være en CMR, PBT eller vPvB, er der videnskabeligt bevis for sandsynlige, alvorlige virkninger på menneskers sundhed eller miljøet. Sådanne stoffer identificeres fra sag til sag.

 

New call-to-action

 

Autoriseringsproces

Autoriseringsprocessen er vigtig for at sikre, at alle risici, som SVHC-stoffer udgør, overvejes grundigt, og at der indføres tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger. Derudover betyder det ofte at udskifte stoffer med sikrere alternativer. Stoffer, der opfylder ovennævnte kriterier, er placeret på én af og ofte begge lister:

1.     Kandidatlisten


Denne liste opdateres to gange om året af ECHA. Den indeholder særligt problematiske stoffer og kræver som følge heraf juridiske forpligtelser for virksomheder, der bruger disse stoffer. Når et stof er på kandidatlisten, skal leverandører erklære disse oplysninger til forbrugerne. Der lægges vægt på, at fabrikanterne fjerner stoffer og erstatter dem med mere sikre alternativer. Her er den mest opdaterede kandidatliste.

 

2.     Autoriseringslisten


Stoffer fra kandidatlisten føjes til autorisationslisten i henhold til, hvordan ECHA prioriterer dem. Prioriteringen fra ECHA overvejer stoffets farlige egenskaber, brugsmønster og -volumen på EU-markedet. Når der på autorisationslisten er anbragt en "solnedgangsperiode" på hvert stof, er dette dybest set et tidsrum, hvor stoffet er forbudt, indtil der gives tilladelse til brugeren.

Denne autorisationsliste opdateres i øjeblikket én gang om året og er tilgængelig her på ECHA’s hjemmeside.

 

Begrænsede stoffer

Visse stoffer, der af ECHA anses for at være for risikable og uacceptable for miljøet og menneskers sundhed, kan være begrænsede eller forbudte. Hvis det er tilfældet, kan fremstilling, salg eller brug af dette stof ophøre. Endelige beslutninger om begrænsninger træffes af ECHA, medlemsstaterne og relevante eksperter.

Når en endelig begrænsning er besluttet, skal alle producenter, importører, distributører og downstream-brugere inklusive detailhandlere imødekomme begrænsningen. Det er op til myndighederne i hver medlemsstat at styre håndhævelsen. Stoffer, der er begrænset under REACH, findes her.

 

New call-to-action

 

En ny måde at håndtere styringen af kemisk substitution på

Indførelsen af ​​strammere lovgivning fra REACH og stigninger i bøder fra sundheds- og sikkerhedsstyringsorganer har resulteret i behovet for sofistikeret kemisk styring. Datastyring er nøglen, og teknologiske fremskridt har lettet forbedringer.

Manuelle processer til at indsamle kemiske data har historisk resulteret i reaktive processer, der ofte var for langsomme til at holde trit med dynamiske forsyningskædebehov. Den langsomme og logistisk uhensigtsmæssige distribution af kemiske oplysninger til slutbrugeren på en rettidig måde var også et enormt problem.

Det er nu best-practice at indsamle sikkerhedsdatablade, der indeholder fareoplysninger og GHS-klassificeringsoplysninger om kemikalier. Data om faretyper, der sammenlignes i realtid med SVHC-stoffer, autorisationslister, kandidatlister og begrænsede lister er nu en nødvendighed.

Virksomheder og slutbrugere skal øjeblikkeligt være i stand til at trække rapporter for at identificere kemisk ydeevne i henhold til REACH-krav. De skal også gennemgå lageroplysninger for at træffe smartere beslutninger tidligt i indkøbsprocessen om erstatning af skadelige stoffer for at beskytte arbejdstagerne og miljøet.

 

Bliv klogere på substitution og hvordan du erstatter farlige kemikalier og stoffer på din arbejdsplads.

 

Hos EcoOnline kan vi hjælpe dig med at få en god start på din substitutionsproces. I Chemical Manager finder du et substitutionsværktøj, der gør det let for dig at udskifte dine sundhedsskadelige stoffer og kemikalier med mere sikre alternativ. Se mere i demovideoen herunder:

 

Chemical Manager | EcoOnline

 

 


Forfatter The editorial Team

Vores relaterede indlæg

| Arbejdsmiljø / EHS
Hvad er Scope 1, 2 og 3?

Som følge af, at CSRD-direktivet er trådt i kraft i 2024 er emissionsrapportering gået fra at være en stærk anbefaling...

| Arbejdsmiljø / EHS
Hvad er CSRD?

‘CSRD’ står for Corporate Sustainability Reporting Directive. Du har sikkert hørt forkortelsen før – måske i sammenhæng...

| Arbejdsmiljø / EHS
4 typiske udfordringer ved alenearbejde

Det er ikke altid ligetil at sikre, at medarbejdere, der arbejder alene er i sikkerhed og har det godt. Det kan være...