Substitution: Sådan erstatter du sundhedsskadelig kemi i virksomheden

Substitution: Sådan erstatter du sundhedsskadelig kemi i virksomheden

Published 23 januar, 2020

7 minute read

Kemiske stoffer og materialer er en stor del af det daglige arbejdsmiljø på mange danske arbejdspladser. De kan udgøre en stor sundhedsrisiko, hvis ikke de håndteres rigtigt. Du kan imødekomme de sundhedsrisici ved at substituere farlige stoffer og materialer med mindre skadelige alternativer. Dermed lever du op til EU-lovgivningen og skaber et mere sikkert arbejdsmiljø.

I dette blogindlæg kan du blive klogere på, hvad lovgivningen foreskriver med hensyn til substitution af farlige stoffer. Det gælder både den danske og den europæiske lovgivning. Du kan også blive klogere på fordelene ved substitution. Til sidst i blogindlægget får du en praktisk, trinvis guide til, hvordan du foretager substitutionen af de farlige stoffer og materialer. Så sikrer du dig, at du imødekommer lovgivningen og sørger for at sikre dine medarbejderes sikkerhed og skabe et bedre arbejdsmiljø.

Se også vores guide med 10 stoflister over farlig kemi,  som du skal holde dig ajour med >

 

 


Indhold:

Det siger lovgivningen om substitution af kemikalier

Disse fordele opnår du ved substitution

Sådan får du succes med substitution af farlige kemikalier

     Trin 1: Skab et overblik over dine stoffer og behov
     Trin 2: Definer planen og søg efter mindre skadelige alternativer
     Trin 3: Vurder, sammenlign og udvælg dine alternativer
     Trin 4: Foretag tests og gennemfør forbedringer
     Trin 5: Informer alle led i din leverandørkæde

Konklusion


Det siger lovgivningen om substitution af kemikalier

Til navigationen

Den europæiske lovgivning er defineret på baggrund af REACH-forordningen, som du kan læse meget mere om i vores blogindlæg om CLP-forordningen.

I henhold til REACH er man som virksomhed forpligtet til at substituere kemikalier, der er farlige for mennesker og miljø, med mindre skadelige alternativer. Ifølge loven må farlige kemikalier ikke anvendes, hvis de kan erstattes af et kemikalie eller en proces, der er mindre farligt. Kravet om substitution gør sig særligt gældende ved kemikalier, hvor der er risiko for kræft, skader på gener, reproduktionsskader og allergi.

Ifølge Arbejdsmiljøloven er der krav om, at arbejdet med alle typer af stoffer og materialer skal planlægges, tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Kravene starter med en kemisk risikovurdering, hvor du kortlægger og dokumenterer brugen af kemikalier i din virksomhed. Formålet med den kemiske risikovurdering er at belyse, hvad der kan forårsage skade eller sygdom på din arbejdsplads, og hvilke sikkerhedsforanstaltninger der efterfølgende kræves.

 

Sådan griber du substitutionsprocessen an

Til navigationen

Nedenstående billede skitserer din prioritering af handlinger, når dit mål er at skabe et mere sikkert arbejdsmiljø. Kan du lykkes med at eliminere brugen af et stof eller kemikalie helt, så er dét det mest sikre. Derefter er substitution det mest sikre, hvor du udskifter et stof eller materialer med et mindre skadeligt stof.

 

Kemisk substitution som led i STOP-princippet

 

Hvis du ikke kan substituere det skadelige stof, kan du lave nogle tekniske foranstaltninger, hvor du kan forsøge at minimere påvirkningen af det skadelige stof i eksponeringszonen. Her kan du fx sørge for effektiv udsugning, så du undgår, at du frigiver støv, aerosoler eller dampe til luften.

Hvis det ikke er muligt at imødekomme, kan du gøre dig nogle organisatoriske foranstaltninger, hvor du minimerer antallet af eksponerede medarbejdere og den tid, hvor de bliver påvirket af stoffet. Kan du ikke eliminere eller begrænse medarbejdernes påvirkning af stoffet, skal du sørge for passende personlige værnemidler, så som beskyttelseshandsker- og dragter.

 

New call-to-action

 

Disse fordele opnår du ved substitution

Til navigationen

Du kan opnå en række betydningsfulde fordele ved at udskifte dine farlige stoffer og kemikalier. Her er der både tale om sikkerhedsmæssige, miljømæssige og omkostningsminimerende fordele for din virksomhed.

Bedre arbejdsmiljø

Overordnet set gavner det både arbejdstagere, forbrugerne og miljøet, da der vil være færre skadelige påvirkninger. Jo mindre dine medarbejdere eller kollegaer udsættes for skadelige stoffer, desto bedre og mere sikkert et arbejdsmiljø vil der opstå. Det betyder også, at du vil opleve færre arbejdsskader og sygedage i forbindelse med, at medarbejderne ikke eksponeres for de farlige stoffer.

Bedre konkurrenceevne

Du kan også få en konkurrencemæssig fordel, hvis du substituerer skadelige stoffer med mindre skadelige alternativer. Din virksomhed, dine produkter og dine professionelle kunder vil blive mere efterspurgt, da mange investorer og kunder lægger vægt på, at der ikke indgår skadelige stoffer i diverse produkter og processer.

Et bæredygtigt aftryk

Substitution afspejler også en generel indsats for at gøre din virksomhed mere bæredygtig, særligt i forhold til en cirkulær økonomi, idet det er lettere at genanvende og genbruge produkter og materialer, hvor der ikke indgår skadelige stoffer.

Spar penge på sikkerhed

Der er også et stort økonomisk incitament til at substituere de farlige stoffer. Med mindre skadelige alternativer forekommer der mindre kontrol på arbejdspladsen og videre nede i leverandørkæden. Der skal altså bruges mindre tid og ressourcer på at håndtere de risici, der er relateret til anvendelsen. Substitution reducerer også behov for en lang række sikkerhedsforanstaltninger, så som personlige værnemidler samt rutiner i forbindelse med produktion, brug, affaldshåndtering og transport.

 

Sådan får du succes med substitution af farlige kemikalier

Til navigationen

Det kan tage lang tid og kan være en meget ressourcekrævende proces at finde alternativer til velkendte arbejdsprocesser, materialer og produkter. Derfor anbefaler vi, at du hele tiden ser på muligheden for substitution, så din virksomhed er på forkant med lovgivningen.

Bruger din virksomhed et stof, der bliver forbudt, skal der findes et alternativ. Kommer et stof på Kandidatlisten, vil dine kunder muligvis kræve af dig, at stoffet ikke må indgå i jeres produkter. Bliver stoffet optaget på listen over godkendelsespligtige stoffer, må du ikke anvende det efter dets solnedgangsdato. Det er skæringsdatoen for, hvornår stoffets anvendelse skal ophøre. Har du ikke fundet et alternativ inden da, vil du være nødt til at søge om godkendelse til at anvende stoffet, hvilket er en meget tidskrævende proces.

 

Du skal huske at dokumentere din proces

Som virksomhed skal du undersøge, om du kan lave substitution ved at beskrive de tekniske krav, der skal være til det stof eller materiale, som skal erstatte stoffet, materialet eller arbejdsprocessen. Du kan kontakte leverandører og spørge til, om de kan levere mindre skadelige produkter, og som opfylder kravspecifikationerne. Her bør mindst en af leverandørerne, som du kontakter, have et bredt produktsortiment inden for området.

Hvis du efter processen konkluderer, at det ikke er muligt at foretage en substitution, så skal du kunne dokumentere det over for Arbejdstilsynet. Dokumentationen kan være kravspecifikationen og en udmelding fra leverandørens side om, at der ikke kan leveres et mindre skadeligt stof. Som hovedregel gælder det, at Arbejdstilsynet anser kontakt til tre-fire leverandører som tilstrækkelig udmelding.


Men hvordan tackler du rent praktisk substitutionsprocessen, så du kan være på forkant med lovgivningen og selv er i kontrol over dine arbejdsgange? Nedenfor får du en 5-trins plan, som vi anbefaler dig, når du planlægger at substituere dine farlige stoffer.

 

Trin 1: Skab et overblik over dine stoffer og behov

Til navigationen

Din første opgave i din substitutionsplan er at identificere skadelige eller potentielt skadelige stoffer. Her er fire punkter, der tilsammen skaber dit fulde overblik:

A) Lav en opgørelse over de stoffer, du bruger
Sørg for at have et grundigt kendskab til de stoffer, du bruger, ved at kende til deres identitet, deres funktion i blandingen, produktet eller processen samt deres fareprofil. Det er vigtigt, at du vurderer alle farer og risici forbundet med kemikalierne i alle dele af dit produkts livscyklus. På den måde laver du en korrekt informeret substitutionsplan og undgår dermed beklagelig substitution, hvor der så anvendes stoffer af meget stor bekymring (SVHC’er).


B) Lav en prioritering over stoffer, der kan substitueres
Du bør lave en fare- og risikobaseret prioritering, der skildrer, hvordan du gradvist vil udskifte de farligste stoffer og materialer med mere sikre alternativer. Prioritering bør også inddrage stoffer, som I vurderer, ikke er nødvendige, for at et produkt eller en proces fungerer. I bør ligeledes vurdere, om bestemte stoffer vil blive underlagt regulerende handlinger i den nærmeste fremtid.

Et godt værktøj hertil er at benytte og orientere dig i ECHA’s Kandidatliste eller Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer.

C) Identificér de nøglefunktioner, som de skadelige eller potentielt skadelige stoffer udfører for dit produkt eller proces
Kan du identificere funktionerne og skabe klarhed, vil det være muligt for dig at foretage en vurdering af, hvorvidt stoffet overhovedet er nødvendigt for, at dit produkt eller proces kan fungere optimalt. Måske du kan udskifte stoffet eller endda helt eliminere det.

 

D) Inddrag hele din leverandørkæde i substitutionsplanen
Du kan med fordel informere dine leverandører og kunder om dine kommende substitutionsplaner. De kan have specielle krav, som du på nuværende tidspunkt, eller i den nærmeste fremtid, skal kunne efterleve. De kan sågar have idéer til bedre og mere sikre alternativer.

 

Trin 2: Definer planen og søg efter mindre skadelige alternativer

Til navigationen

Når du har lavet din prioritering af dine potentielt substituerbare stoffer, skal du orientere dig efter potentielle alternativer. Det er her afgørende, at omfanget af substitutionsplanen defineres, og her skal du blandt andet:

 • bestemme i hvor høj grad du vil involvere dine interessenter
 • sætte målene og rammerne for substitutionsprojektet
 • fastlægge beslutningskriterier for valg af alternativerne

Den indebærer også en plan for, hvilke sundhedspåvirkninger, eksponeringsveje, livscyklussegmenter samt hvilke tekniske funktionaliteter i stofferne, der skal tages højde for.

Stoffets form kan have en stor betydning for eksponeringen og dermed sundhedspåvirkningen. I mange tilfælde er der større eksponeringsrisiko ved stoffer i enten flydende eller pulverform. Fx er der fare for indånding af stoffer, når det anvendes i pulverform, og her kan man mindske risikoen for påvirkning ved at substituere stoffet i pulverform til et granulat.

 

Afløbsrens som granulat er en mere sikker substitutionsløsning end i væskeform

Et produkt som afløbsrens findes også i granulatform, som ikke støver eller giver risiko for sprøjt.

 

Ved valget af alternativer bør du først overveje, om der er et reelt behov for den tekniske funktionalitet, som stoffet bidrager med, eller om denne kan imødekommes på en anden måde. Udvid gerne dine overvejelser i forhold til at finde mere sikre alternativer, både i forhold til hvordan du bruger stoffer, teknikker samt produktdesign.

Chemical Manager kan hjælpe dig til at udvælge de af dine stoffer og materialer, hvor du bør finde mindre skadelige alternativer.

 

New call-to-action

 

Trin 3: Vurder, sammenlign og udvælg dine alternativer

Til navigationen

Når du har identificeret dine alternativer, bør du sammenligne dem og vælge den bedste substitutionsløsning. Processen inkluderer:

 • En fare- og risikovurdering
 • En præstationsvurdering
 • En beregning af den økonomiske levedygtighed
 • En vurdering af andre mulige konsekvenser

 

Når du sammenligner, bør du altid overveje energi- og ressourceforbrug, affald, genanvendelse og sociale påvirkninger. Denne proces fungerer bedst, når den gribes an trinvis og gentages ad flere omgange.

Ved en vurdering af farer og risici forbundet med brugen af alternativer kan du tjekke, om stofferne er på ECHA’s og EU-medlemslandenes liste over stoffer, der kræver nærmere undersøgelse. Du ønsker ikke at substituere med stoffer, der bliver reguleret i den nærmeste fremtid og som du dermed skal ud og finde et alternativ til igen.

Det er også vigtigt at foretage en vurdering af alternativets præstation og økonomiske levedygtighed. Du skal sikre dig, at du får det fulde overblik over substitutionen.

 

Trin 4: Foretag tests og gennemfør forbedringer

Til navigationen

Når du har fundet frem til at bedste og mest sikre alternativ, så følger der en proces, som du med fordel kan gentage igen og igen. Så sikrer du dig, at du hele tiden forbedrer din proces og produkt.

 

A) Test
Du har lavet vurderinger og dermed valgt et alternativ, som du nu skal pilotteste. De første tests kan give dig viden omkring, hvilke forandringer din proces, produkt og virksomhed kræver for at lave substitutionen.


B) Implementer
Efter endt pilottest, og afhængigt af resultaterne, implementeres alternativet baseret på en plan, der skitserer de nødvendige handlinger.


C) Forbedr
Du kan sikre dig, at din substitution bliver en succes, hvis du indsamler feedback fra alle led i leverandørkæden. Deres feedback kan give dig viden om ændringerne, og hvad der eventuelt kan forbedres i processen eller produktet.

Det er en stor fordel at have et godt system til at håndtere den kemiske styring, så du løbende kan vurdere din brug af kemikalier og overveje mulige substitutioner.

 

Trin 5: Informer alle led i din leverandørkæde

Til navigationen

Husk at informere dine kunder og leverandører om dine substitutioner, da ændringerne meget vel kan have indflydelse på deres virke, og de også får mulighed for at informere deres interessenter.

Et forslag vil være at offentliggøre en nyhed omkring din substitution. På den måde dækker du ikke blot dine interessenters informationsbehov, det kan også give dig en konkurrencemæssig fordel over dine konkurrenter, da din virksomhed vil blive set som mere ansvarlig.

 

Konklusion

Til navigationen

Ifølge lovgivningen er du forpligtet til at foretage en risikovurdering og efterfølgende substituere skadelige stoffer og materialer med mindre skadelige alternativer. Har du ikke mulighed for at substituere, skal du kunne dokumentere dette over for Arbejdstilsynet med en kravspecifikation og en udmelding fra de leverandører, du har adspurgt om alternativerne.

Ved at substituere skaber du en mere sikker arbejdsplads med færre sygedage, og det minimerer også en række omkostninger for din virksomhed. 

Din første opgave er at skabe et overblik over dine skadelige stoffer og materialer. Når du har skabt dig overblikket, skal du søge efter alternativer og definere en plan for dit substitutionsprojekt. Derefter vurderer, sammenligner og udvælger du dine alternativer, hvorefter du laver tests og gennemfører forbedringerne. Til sidst informerer du alle led i din leverandørkæde om dine ændringer.

 

 

Få styr på kemien med Chemical Manager

Med EcoOnlines Chemical Manager holder du styr på din kemiske dokumentation og kommunikation:

 • Find dine SDS'er i Nordens største SDS database
 • SDS'er holdes løbende opdaterede
 • Opret kemisk APV med automatisk udtræk af info fra sikkerhedsdatablad
 • Og meget mere

Chemical Manager | EcoOnline

 


Forfatter Jonas Pedersen

Jonas er Head of Digital Marketing i EcoOnline. Han har flere års erfaring med marketing og stor passion for at formidle indhold inden for arbejdsmiljøområdet. Alle indlæg skrevet af Jonas er udarbejdet i tæt samarbejde med produktspecialister med høj faglig viden på området.

Vores relaterede indlæg

| Arbejdsmiljø / EHS
Hvad er Scope 1, 2 og 3?

Som følge af, at CSRD-direktivet er trådt i kraft i 2024 er emissionsrapportering gået fra at være en stærk anbefaling...

| Arbejdsmiljø / EHS
Hvad er CSRD?

‘CSRD’ står for Corporate Sustainability Reporting Directive. Du har sikkert hørt forkortelsen før – måske i sammenhæng...

| Arbejdsmiljø / EHS
4 typiske udfordringer ved alenearbejde

Det er ikke altid ligetil at sikre, at medarbejdere, der arbejder alene er i sikkerhed og har det godt. Det kan være...