Substitusjon | EcoOnline

Substitusjon

Substitusjon betyr erstatning. Når vi snakker om substitusjon av kjemikalier dreier det seg med andre ord om å erstatte stoffer og produkter som er farlige for mennesker og miljø, med mindre skadelige alternativer.

Substitusjon betyr å erstatte eller fase ut helse- og miljøfarlige kjemikalier med mindre farlige alternativer

Farlige kjemikalier skal ikke brukes dersom de kan erstattes med kjemikalier eller prosesser som ikke er farlige eller som er mindre farlige for arbeidstakerne.

Det er særlig aktuelt å erstatte kjemikalier som medfører risiko for kreft, skader på arvestoffet, reproduksjonsskader og allergi.

Fordeler med substitusjon:

  • Redusert risiko for skade på mennesker og miljø
  • Redusert behov for sikkerhetstiltak (vernetiltak) og spesielle rutiner i forbindelse med produksjon, bruk, avfallshåndtering og transport
  • Redusert mengde farlig avfall
  • Reduserte utgifter til avfallshåndtering

Kravet om erstatning av farlige kjemikalier er hjemlet i arbeidsmiljøloven § 4-5 og produktkontrolloven § 3a.

Ved å risikokartlegge kjemikalier i det digitale stoffkartoteket Chemical Manager, får du enkelt en oversikt over hvilke kjemikalier som bør prioriteres i virksomhetens substitusjonsvurderinger. Med vårt substitusjonsvertøy og Nordens største database med sikkerhetsdatablader kan virksomheten enkelt søke opp alternative kjemikalier og sammenlikne risiko.

Substitusjonsplikt

Å bytte ut de farligste stoffene med mindre farlige, er lovpålagt alle virksomheter som yrkesmessig bruker produkter som inneholder helse- og miljøskadelige kjemikaler – ofte omtalt som substitusjonsplikt.

Gjennom både nasjonale lover, som Produktkontrolloven og Arbeidsmiljøloven, samt i det Europeiske kjemikalieregelverket REACH, finner du krav om substitusjon.

Hva må din virksomhet gjøre?

Du har plikt til å skaffe deg kunnskap om hvilke kjemikalier som kan utgjøre en fare og vurdere risikoen for helse og miljø.

I følge Produktkontrolloven §3a stilles det krav til at du skal vurdere om produktene du bruker, som inneholder farlige kjemikalier, kan erstattes med mindre farlige alternativer.

Du skal også vurdere om det kanskje er mulig å velge en annen arbeidsmetode der man kan unngå bruk av farlige kjemikalier.

Merk at loven åpner for et unntak dersom det kan dokumenteres at substitusjon kan medføre urimelig kostnad eller ulempe.

Seks trinn til substitusjon

Erfaring viser at substitusjonsarbeidet i praksis er vanskelig. Derfor har vi laget en guide som tar deg gjennom dette arbeidet i seks trinn. Last ned her.

 

Kontakt Oss!

Ta kontakt med oss for å lære mer om EcoOnlines digitale stoffkartotek

 

La oss vise deg hvordan du kan skape en tryggere arbeidsplass med våre brukervennlige løsninger. Vi gjør det enkelt for deg å følge et komplisert kjemikalieregelverk!

Book Demo
Lotte-900x900

Lotte

Account Manager, EcoOnline