Fremtidssikre virksomheten ved å slå sammen HMS og ESG

Fremtidssikre virksomheten ved å slå sammen HMS og ESG

Published 30 mars, 2022

4 minute read

Med et stadig økende fokus på bærekraft innen virksomheten, har HMS-ansvarlige fått nok en oppgave på listen. Heldigvis trenger det ikke bety mer å gjøre.  

 

I denne artikkelen skal vi ta for oss de ulike aspektene ved ESG-rapportering (miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold) og det du snart vil oppdage er alle likhetene mellom HMS og ESG. Med et aktivt fokus på HMS vil du sannsynligvis finne flere ESG-relaterte temaer du allerede kan krysse av på listen.  

Følger den perfekte bølgen 
Med over 500 formelle og uformelle standarder og rammer for rapportering av bærekraft i markedet, risikerer vi å overse det viktigste og gå i «rapporteringsanarki»-fellen.  

Nylig skapte EUs klassifiseringssystem overskrifter med en standard klassifisering av økonomiske aktiviteter som bidrar til bærekraftige mål.  

For HMS-ansvarlige har imidlertid overholdelse av regelverk og rapporteringsstandarder vært en del de daglige arbeidsoppgavene i flere tiår. Deres erfaringer med praktisk anvendelse av beste praksis vil være nyttig kompetanse for selskaper når de skal manøvrere blant de utallige standardene.  

Etter koronapandemien ser vi for både HMS og ESG at fokuset nå er flyttet til mennesker og håndtering av sosiale problemer, noe som øker interessentenes fokus på sosiale ytelser. Denne trenden støttes av britiske Institution of Occupational Safety and Health (IOSH), som omtaler trenden som «den andre bærekraftsbølgen». 

Med disse nye oppgavene har selskaper nå muligheten til å skape en sterkere forbindelse mellom eksisterende HMS-tiltak og det økende fokuset på ESG-rapportering.  

HMS som konkurransedyktig fortrinn 
De økonomiske markedenes behov for informasjon om bærekraft gjør at mange selskaper blir sittende med skjulte fortrinn. Bare det å formidle selskapets fokus på medarbeidernes helse, sikkerhet og velvære kan automatisk bidra til noe positivt.  

Det ligger med andre ord enorme muligheter til å skape et konkurransedyktig fortrinn basert på allerede etablerte rapporteringsoppgaver for HMS-ansvarlige.  

Et av kriteriene som definerer nyttig bærekraftsinformasjon, er at den må kunne måles. Og det er her HMS-tiltakene kommer til nytte. Alle rapporteringsaktiviteter som selskapets HMS-ansvarlige har stått for, kan nemlig måles. Det gjelder enten det er ulykker, nestenulykker, miljøet og kjemikalier. Og den gode nyheten er at digitale verktøy som trolig allerede er på plass eller i det minste på vei, vil gi dere alle dataene dere trenger for å dokumentere den gode praksisen dere har fulgt og forbedret i årevis.   

HMS og ESG henger sammen 
Nedenfor skal vi definere de ulike ESG-elementene og gi noen eksempler hvordan HMS-ansvarlige kan rapportere målbare verdier i ESG. Noen av disse har du kanskje allerede sporet, rapportert og overvåket i årevis.  

 Det er imidlertid viktig å vite at du ikke behøver å spore, overvåke og rapportere hver eneste ESG-verdi. Før du blir helt overveldet av den enorme informasjonsmengden som etterspørres, kan du ta ett steg tilbake og finne ut hvilke verdier og indikatorer som er mest relevante og avgjørende for virksomheten.  

New call-to-action

MILJØ – Miljømessige forhold 
Miljømessige faktorer handler om ressursbruk, forurensning, klimaendringer, energibruk, avfallshåndtering og andre fysiske og miljømessige utfordringer og muligheter. Mange HMS-ansvarlige har allerede rutinemessig samlet inn miljøinformasjon i årevis.  

En viktig del av miljørapporteringen er data om utslipp. Det miljømessige elementet er inndelt i tre ulike omfang som dekker alle direkte selskapseide og kontrollerte ressurser og indirekte utslipp fra oppstrøms og nedstrøms verdikjeder.  

Utslipp av klimagasser: Utslipp av klimagasser er mengden med CO2, karbonmonoksid, svoveldioksid og andre gassbaserte biprodukter fra selskapets industri. 

Klimarisiko: Klimaendringer har ført til ekstremvær og andre forstyrrelser i økosystemet, og dette fører til skade på eiendom, driftsstans og mangel på råvarer. I tillegg til å håndtere fysiske klimarisikoer, finnes det også en såkalt «overgangsrisiko». Dette viser til endringer i rammevilkår som skyldes strengere klimaforskrifter, teknologiske endringer og forandringer i markedspreferanser. Klimaendringer kan få store konsekvenser for selskapets bunnlinje, og derfor er rapportering av klimarisiko viktig for banker, forsikringsselskaper, investorer og myndigheter. 

Andre miljøfaktorer: Dette omfatter ulike temaer som er relevante når selskapets miljømessige ytelse skal forbedres, slik som ressurseffektivitet, avfallshåndtering, sirkulær økonomi, vannressurser, marine ressurser og biologisk mangfold. 

 

SOSIALT – Sosiale forhold 
Det sosiale aspektet fokuserer på virksomhetens påvirkning på de ansatte, kundene og samfunnet. Det måler hvordan et selskap håndterer ting som HMS, opplæring av medarbeidere, moderne menneskehandel, innvirkning på lokalsamfunn og personvern.  

Når den «sosiale» delen skal vurderes for selskapets ESG-score, er det viktig å ta med faktorer som medarbeideres sikkerhetspolicyer, risikohåndtering, medarbeideres engasjement og opplæring. 

Eksempler på sosiale temaer som hører innunder HMS:  

Kompetanseutvikling: Alle selskaper skal rekruttere og utvikle kompetente medarbeidere. I dag leveres mange av HMS-løsningene med muligheten til å integrere et læringssystem (LMS) som blant annet gir nyttig statistikk over kompetansehevende tiltak, lederutviklingsprogrammer og opplæring til de ansatte.  

Helse og sikkerhet: Tradisjonelt sett finnes det allerede rapporter og statistikk om HMS-saker i virksomhetene, mye fordi dette er mer lovregulert enn mange andre ESG -temaer. HMS-rapportering omfatter fysiske, kjemiske og biologiske farer og bør vise systematisk hvordan selskapet arbeider for å bedre de ansattes helse, sikkerhet og velvære. 

Personvern og sikkerhet: Privatliv og personvern er grunnleggende rettigheter, og alle selskaper skal ha en egen personvernpolicy. Sikkerheten omfatter også en økende bekymring for nettangrep ettersom nettkriminalitet utvikles i stadig nye baner.  

 

FORRETNINGSETISK – Forretningsetiske forhold 
Forretningsetiske forhold gjelder viktige temaer som skal sikre rimelig kontroll i virksomheten, slik som korrupsjon, anskaffelsespraksis, likestilling, styrets sammensetning og uavhengighet, insentivordninger, system for risikohåndtering og intern kontroll. 

Eksempler på forretningsetiske temaer som hører innunder HMS:  

Risikohåndtering: ESG-analyser har først og fremst fokus på risiko, og vektlegger selskapets potensial for negativ påvirkning på mennesker og miljøet. Det er viktig å prioritere overvåking og minimering av risikoer for alle tre elementene for ethvert selskap som tar ESG på alvor. 

Etiske retningslinjer for leverandører: Sørg for en sunn anskaffelsespraksis for å redusere risikoen for korrupsjon og ivareta menneskerettigheter, arbeidsforhold og miljøet – velg leverandører basert på relevante bærekraftskriterier, deriblant strenge standarder og høy miljøytelse. 

Informasjon er avgjørende for å ta bærekraftige valg 
Som oversikten over viser, så spiller det ingen rolle hvor nær HMS-oppgavene er knyttet til de ulike ESG-temaene – dere er nemlig helt avhengige av å ha tilgang til kvalitative og kvantitative data. Mange selskaper må som regel samle inn denne informasjonen fra ulike avdelinger i virksomheten, og ofte håndteres informasjonen manuelt.  

En fornuftig løsning vil være å investere i et digitalt verktøy og en felles plattform som gjør det enklere å samle alle de nødvendige dataene. Bruker du SaaS-programvare til å samle inn, overvåke og kategorisere, kan du enkelt overføre dataene til intuitive dashbord med sanntidsvisning. Kunnskap om data vil gi dere viktig oversikt over felles ESG- og HMS-tiltak og til og med gjøre det enklere å identifisere områder dere kan forbedre og ta bærekraftige valg for i den fremtidsrettede virksomheten. 

 

HMS som konkurransedyktig fortrinn 
De økonomiske markedenes behov for informasjon om bærekraft gjør at mange selskaper blir sittende med skjulte fortrinn. Bare det å formidle selskapets fokus på medarbeidernes helse, sikkerhet og velvære kan automatisk bidra til noe positivt for selskapets resultat  

Det ligger med andre ord enorme muligheter til å skape et konkurransedyktig fortrinn basert på allerede etablerte rapporteringsoppgaver for HMS-ansvarlige.  

Med et aktivt fokus på HMS vil dere sannsynligvis finne flere ESG-relaterte temaer dere allerede kan krysse av på listen.  

 

Få kontroll på arbeidsmiljøet med ecoonline ehs


Forfatter Helene Brodersen

Helene works as Head of ESG & Sustainability. She is passionate about connecting EcoOnline's solutions with the higher purpose of creating safer and more sustainable workplaces for people and the environment. As a former journalist, she dedicates her writing to translating complex topics into easy-to-read and engaging stories. Helene also holds a degree in Sustainability.

Relaterte innlegg

| Arbeidsmiljø
ESG: Fremtidens Nøkkel til Bærekraftig Forretningsdrift

I en æra definert av rask miljømessig forandring og sosial bevissthet, står organisasjoner overfor press fra alle hold...

| Arbeidsmiljø
Styrking av Arbeidsmiljøet Gjennom Effektiv Varsling: Implementering av Digitale Varslingssystemer

Varsling i arbeidslivet er en kritisk komponent for å opprettholde et sunt og etisk arbeidsmiljø. Det gir ansatte...

| Arbeidsmiljø
Mangelfull merking av duftoljer – En latent fare

Når vi snakker om husholdningskjemikalier, kan duftoljer lett overses som en potensiell trussel. Imidlertid kan de, som...