Mät och följ upp ditt miljö- och hållbarhetsarbete | EcoOnline

Mät ditt hållbarhetsarbete

Published 3 april, 2024

4 minute read

Att arbeta med hållbarhet innebär ofta ett stort arbete genom kartläggning och analys. EU:s direktiv CSRD gör det nu möjligt för verksamheter att arbeta mer systematist och transparent kring sitt miljö- och hållbarhetsarbete. Ramverket ESRS gör att företag vet förutsättningarna och lättare kan fokusera på att redovisa korrekt.

Men det finns en utmaningar: Hur ska mätningen gå till? Vad ska man tänka på? Vad är lämpligt att mäta och följa upp? Läs vidare för att förstå hur du kan gå vidare i dina hållbarhetsprojekt.

De komplexa utmaningarna med ESG

Med över 500 olika ESG-standarder och ramverk kan det vara utmanande för företag att bestämma vilka indikatorer som bäst reflekterar deras hållbarhetsarbete.

Datainsamling och -analys: Att samla in, validera och analysera data kräver sofistikerade verktyg och system, som många organisationer inte har internt.

Integration av ESG i hela organisationen: Att väva in ESG-principer i alla aspekter av verksamheten kräver både ledningens engagemang och bred organisatorisk förändring.

För att framgångsrikt integrera ESG kan företag:
•    Välja relevanta ESG-standarder: Prioritera standarder som är relevanta för branschen och verksamhetens specifika risker och möjligheter.
•    Investera i datainfrastruktur: Utveckla robusta system för att samla in, lagra och analysera data.
•    Skapa en kultur av hållbarhet: Engagera alla medarbetare i ESG-arbetet och koppla det till individuella mål och incitament.
•    Samarbeta med externa partners: Få experthjälp från konsulter, dataleverantörer och andra organisationer med specialistkunskap om ESG.

Genom att ta sig an dessa utmaningar kan företag inte bara förbättra sin hållbarhetsprofil utan också skapa långsiktigt värde för sina intressenter.

SE - Läs mer om vilka fördelar det finns med digitala lösningar

Mäta hållbarhet hållbart

Genom att göra en dubbel väsentlighetsanalys får du fram vad det är din verksamhet ska fokusera på inom de tre områdena av ESG. När detta arbete är gjort så ska det matchas med hur det ska mätas och följas upp.

Du kanske redan idag får rapporter om elförbrukning eller förbrukning av olika leverantörer? Om detta är aktuellt, så kan det handla om att sätta nya målsättningar att exempelvis minska konsumtionen. Ett annat sätt är också hur du och din verksamhet kan ta nästa steg, exempelvis cirkulär ekonomi.

Ett av Sveriges miljömål är att minska farliga kemiska ämnen och det finns med som ett ESG-ämne enligt ESRS, nämligen dessa: Substances of concern och Substances of very high concern. Detta är kopplat till kemikaliehantering, substitution och exponering.

Rapportering av ESG, miljö- och hållbarhet

En av anledningarna till att reglerna nu skärps är att green washing har förekommit, dvs att verksamheter har sagt att de arbetar med att minska sitt klimatavtryck men vid granskning har det varit osanna uppgifter.

Det är viktigt att gå igenom de delar du ska rapportera om och se till att det finns data som stödjer det ni kommunicerar i rapporterna. 

Med EcoOnlines mjukvara för miljö- och hållbarhetsrapportering kan du ta fram skräddarsydda miljörapporter enligt olika standarder och ramverk, inklusive GRI, TCFD och CDP.

Här är några specifika exempel på hur EcoOnline kan hjälpa dig med:
•    Automatisera insamlingen av miljö- och hållbarhetsdata från olika källor, inklusive interna system, leverantörsdata och offentliga databaser.
•    Få tillgång till en centraliserad plattform för lagring och analys av ESG-data.
•    Identifiera och spåra ESG-risker och möjligheter.
•    Utveckla och implementera ESG-strategier och handlingsplaner.
•    Utbilda och engagera medarbetare i ESG-frågor.

Att tänka på hållbarhet innebär mer än att skapa en miljörapport utan innehåller tre aspekter:

  • Miljö: t ex klimatförändringar, utsläpp, resursanvändning
  • Sociala frågor: t ex arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, jämställdhet
  • Ekonomisk hållbarhet: t ex finansiell stabilitet, riskhantering, affärsstrategi.

Visste du att? Arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar kostar EU åtminstone 476 miljarder euro varje år. Det motsvarar 3.3% av EU:s BNP. (Fakta från: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA))

Här är exempel på vad du kan mäta och följa upp

Koldioxidutsläpp och reduktion
EcoOnline hjälper dig att identifiera och kvantifiera koldioxidutsläppen enligt Scope 1, 2 och 3 och ger handlingsplaner för att reducera dessa utsläpp. Detta inkluderar detaljerade analyser och strategier för energieffektivisering och övergång till förnybar energi.

Avfallshantering och cirkulär ekonomi
Genom att erbjuda detaljerad spårning och analys av avfallsflöden stöder EcoOnline organisationer i att implementera principer för cirkulär ekonomi, reducera avfall och förbättra resursutnyttjandet.

Sociala initiativ och mångfald
EcoOnlines plattform ger företag möjlighet att dokumentera och rapportera på sociala initiativ, inklusive frivilligarbete, stöd till lokalsamhället samt mångfalds- och inkluderings program. Det som vanligtvis kallas för CSR.

Kemikaliehantering
Uppfyll dina lagkrav kopplat till kemikaliehantering genom EcoOnlines lösning Chemical Manager. Ett systemstöd för bl a kemiska riskbedömningar och att anställda alltid ska kunna ha tillgång till säkerhetsdatablad.

Säker arbetsmiljö - S:et i ESG
Genom att använda EcoOnlines lösningar för att förbättra arbetsmiljöarbete för att skapa en trygg och säker arbetsplats kan du uppfylla S:et i ESG. Kom ihåg att säker kemikaliehantering också är en del av att skapa en säker arbetsmiljö där det i Sverige finns olika föreskrifter och krav.
Ta del av vår mest populära guide här: 6 skyldigheter om dokumentation och kemikaliehantering

Visselblåsning
En del i ESG-upplägget under Governance finns det specifikt om hur verksamheter ska ha ett system för visselblåsning.

New call-to-action

 

Vanliga frågor

När kommer mitt företag att omfattas av CSRD och ESRS?
Detta kommer att ske successivt. Här ser du en översikt:

  • Från och med den 1 juli 2024 för stora offentliga företag (med fler än 500 anställda) som redan omfattas av direktivet om icke-finansiell rapportering, med rapporter som ska lämnas in 2025.
  •  Från och med den 1 januari 2025 för stora företag som för närvarande inte omfattas av direktivet om icke-finansiell rapportering (med fler än 250 anställda och/eller en omsättning på 40 miljoner euro och/eller totala tillgångar på 20 miljoner euro), med rapporter som ska lämnas in 2026.
  •  Från och med den 1 januari 2026 för börsnoterade små och medelstora företag och andra företag, med en tidsfrist för rapportering 2027. Små och medelstora företag kan välja bort detta fram till 2028.

Företag utanför EU med en betydande närvaro i EU (med en omsättning på mer än 150 miljoner euro i EU) eller med värdepapper noterade på en reglerad marknad i EU kommer också att omfattas av de nya reglerna.

Läs mer om bakgrunden till ESG-rapportering här >>

Kan jag själv göra min hållbarhetsredovisning?
Du kan själv ta fram underlag och göra rapporter men ett av kraven enligt direktivet CSRD är att det ska granskas av tredje part, läs mer här

Vad är ESG?
ESG står för Environmental, Social and Governance. På svenska blir ESG: miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning.

Varför finns båda uttrycken CSRD och ESRS?
CSRD är själva direktivet och ESRS är standarden. Ett annat uttryck är att direktivet säger att du ska göra hållbarhetsrapportering och standarden visar vägledning hur den ska se ut/göras i praktiken.

Kom ihåg att till detta finns det nationella föreskrifter eller branschstandarder att ta hänsyn till.


Författare Sandra Sköld

Sandra Sköld är marknadschef för EcoOnline i Sverige. Hon har över 20 års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation inom internationella organisationer och många olika branscher. Alla artiklar är skrivna tillsammans med EcoOnlines produktspecialister, med kunskap inom arbetsmiljöfrågor, utbildning och kemikaliehantering.

Relevanta artiklar

| Arbetsmiljö
Skapa en trygg arbetsplats genom rätt åtkomst- och behörighetskontroll

När du tar med anställda och entreprenörer till en arbetsplats, finns det inget viktigare än att se till att de är...

| Arbetsmiljö
Vad säger lagen om ensamarbete?

De flesta arbetsplatser har någon form av ensamarbete men det är inte alltid helt lätt att veta vad som räknas som...

| Arbetsmiljö
7 saker du borde känna till om ensamarbete

Ensamarbete är vanligt förekommande i Sverige, här är sju saker du som arbetsgivare bör känna till om ensamarbete.