Evighetskemikalier: PFAS

Evighetskemikalier: PFAS

Published 17 oktober, 2023

4 minute read

Det är en växande oro kring användningen av så kallade "evighetskemikalier" eller högflorerande ämnen som vanligtvis förkortas till PFAS. Varför? Eftersom dessa syntetiska ämnen till synes varar för evigt, därav namnet, då de inte kan brytas ner i miljön naturligt. Vi har nåtts av flera rapporter genom åren att PFAs hittas i bl a dricksvatten runtom i Sverige.  

Enligt Naturskyddsföreningen påverkas cirka två miljoner svenskar av PFAS genom sitt dricksvatten. Andra källor där du kan komma i kontakt med PFAS är genom det du äter och att du vistas inomhus.

Lär dig mer om PFAS genom den här artikel som tar upp följande punkter: 

Vad är evighetskemikalier och PFAS?

Du kanske har hört talas om termen "evighetskemikalier", men vad betyder det egentligen? PFAS är konstgjorda ämnen som består av mycket starka och stabila kedjor av fluor- och kolbindningar.  

Förkortningen i sig står för poly- och perflourerade alkylsubstanser.

 PFAS_chemical-structure-FINAL

Eftersom dessa bindningar är så starka är dessa ämnen mycket svåra att bryta ner. Naturligt framställda ämnen bryts ner genom exempelvis UV-ljus eller höga temperaturer. PFAS-ämnen däremot är mycket motståndskraftiga, och är också anledning till begreppet "evighetskemikalier". Dessa kemikalier finns i många olika sorters produkter och används av mer eller mindre alla branscher: från tillverkningsindustri till att de finns i kontorsmiljön!

I tillverkningsindustrin kan du komma i kontakt med PFAS genom rengöringsprodukter, hantering av kartonger eller färg för att nämna några få exempel. I ditt hem kan du hitta PFAS-ämnen i smink, tandtråd, bakplåtspapper, möbelpolish, popcornspåsar (mikropopcorn) eller i stekpannan med non-stickbeläggning. 

Det som kanske särskilt har uppmärksammats i Sverige är att det finns PFAS i brandsläckningsskum och att det finns områden där dricksvattnet har mycket förhöjda värden. Områden som legat nära brandstationer eller flygplatser där man använt sig av brandskum för att öva. I fallet med brandskum har just det specifika PFAS en egenskap att snabbt bilda en hinna/skikt mellan skummet och det som brinner, för att få en slags kvävande effekt.

Många PFAS är fett-, smuts- och vattenavvisande och används i impregnering av olika textilier, läder och livsmedelsförpackningar. Många har även egenskaper som gör dem användbara i till exempel rengöringsmedel, målarfärg, skidvalla samt hud- och solkrämer.

PFAS är inte ett enskilt ämne utan ett samlingsnamn. Det innebär att PFAS "egentligen" är flera tusen ämnen som kan delas in i olika grupper. 

New call-to-action

Hur påverkar detta mig och miljön?

Det pågår forskning om PFAS och hittills finns det belägg för att det finns vissa PFAS som är skadliga för din hälsa. PFOS, PFOA och PFNA är exempel på detta. Just dessa tre har klassificerats som  reproduktionsstörande och misstänkt cancerframkallande.

EU tar krafttag för att minska antalet farliga och skadliga kemikalier.

Flera PFAS-ämnen omfattas redan idag av begränsningar enligt REACH-förordningen. Hittills har dessa införts för en ämnesgrupp i taget, till exempel för PFOA. Ytterligare restriktioner är på gång och för att snabba på utfasningen av dessa ämnen finns det inom EU förslag på att införa begränsningar för PFAS som grupp.  

EU har nyligen infört nya faroklasser. Detta bör du vara medveten om när du gör kemiska riskbedömningar eller ser över din kemikaliehantering generellt. D
etta bör du vara medveten om när du gör kemiska riskbedömningar eller ser över din kemikaliehantering generellt. 

PFAS har visat sig vara svårt att få bort eller sanera, som i fallet med brandskum som kommit ut i grundvattnet. Det gör att PFAS fortsätter att spridas och även kan ackumuleras genom djur och sedan överföras till mat och föda. 

Ronneby är ett av områdena i Sverige med PFAS som kommit ut i grundvattnet och sedan i dricksvattnet via Brantafors vattenverk. Detta på grund av brandsskum som använts vid ett av Försvarsmaktens anläggningar (fram till år 2003). Idag analyseras vattnet av vattenreningsverket och filter är installerade.

I en forskningsstudie från Göteborgsuniversitet, Sahlgrenska Akademin och Ronneby PFAS Reasearch centre (länk till extern artikel)  som kartlagt hälsoeffekter i över 10 års framgår det ökad förekomst av njurcancer och ett konstaterande att det tar flera år av att PFAS-nivåerna i blodet sjunker till hälften efter avslutad exponering.

PFAS_cycle

Vilka krav och regler gäller för företag?

Det finns många arbetsmiljöfrågor att förhålla sig till och rätt kemikaliehantering är ett av kraven du har som företags- eller verksamhetsansvarig.

Riskbedömning av arbetsmiljön och kemiska riskbedömningar går ofta hand i hand: exempel på vad du som arbetsgivare måste genomföra. Genom att göra riskbedömningar både för arbetsmiljön i stort och för kemiska riskkällor kan du se var du behöver sätta in åtgärder för att minska riskerna för en säkrare arbetsplats. 

Att få bort kemikalier är ett av flera krav du har som arbetsgivare och här handlar det genom bl a substitution.

Här kan du se några bra exempel på produkter som numera inte håller PFAS men också vad falsk substitution innebär. 

Ett tips är att uppdatera arbetsmiljöpolicyn med innehåll om att minska kemikalier på arbetsplatsen.

Ta del av vår guide om utfasning av farliga kemikalier

Tre viktiga saker du kan göra kring PFAS

Det är ditt ansvar som arbetsgivare att skapa en säker och hållbar arbetsplats för dina anställda och miljön.

Här är tre tips om PFAS för dig som arbetsgivare: 

1. Ta reda på vilka produkter som innehåller PFAS

Avsätt tid att identifiera eventuella produkter som innehåller PFAS-föreningar. Hur vet du att de innehåller PFAS? Leta efter termen fluorerade eller perfluorerade tensider i avsnitt 3 i säkerhetsdatabladet. I kontorsmiljön kan det handla om brandsläckaren, kvarglömda färgburkar eller rengöringsmedel i städförrådet medan i tillverkningsmiljön är det mer omfattande: allt från hartser till material som används för att förpacka dina produkter.

När du har identifierat alla kemikalier och gjort en uppdaterad kemikalieförteckning är nästa steg att informera och utbilda internt.  

Kom ihåg! Det är viktigt att säkerställa att verksamheten inte använder PFAS-innehållande produkter på ett sätt som omfattas av begränsningar enligt REACH-förordningen. 

Om din verksamhet omfattas av skyldigheten att anmäla produkter till Kemikalieinspektionens produktregister finns det också krav på att ange om produkten innehåller PFAS. 

2. Minska risken för exponering av PFAS

Information och utbildning av hur din personal ska hantera kemikalier är viktigt, och ett krav som du som arbetsgivare har. Kom också ihåg att kunskap är en färskvara.

De kemikalier som du har fastställt har PFAS kan du arbeta för genom att fasa ut men även minska exponering av ämnena. 

Att ha information lättillgängligt för all personal är ett sätt att minska exponering och här kan QR-koder underlätta för att ha direkt tillgång till säkerhetsdatablad (SDS/SDB). Tips! Läs gärna den här artiklen: Checklista: Detta ska du göra när du får ett säkerhetsdatablad

Hur kemikalier ska förvaras är en annan viktig aspekt, se filmen nedan eller läs mer här om kemikalieförvaring.

Det som är absolut bäst är att fasa ut kemikalien, dvs ta bort kemikalien helt och hållet eller att ersätta med ett miljövänligt alternativ.  Ta del av den här guiden för att komma igång med ditt substitutionsprojekt.

Tips! Du kan uppmuntra dina anställda att ta in mat hemifrån och då använda glas/metallförpackningar och inte engångsmaterial. PFAS finns ofta i livsmedelsförpackningar, i och med att de är fettavvisande. Dessa små steg kan göra skillnad för din omgivande miljö och de inom den.  

SE Säkerhetsdatablad i mobilen QR-kod i Chemical Manager

3. Korrekt avfallshantering och förvaring

Hur kan du skydda miljön? Detta görs genom att övervaka bortskaffandet av dessa kemiska produkter. Denna information finns i avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet. Följ dessa rekommendationer när du kasserar sådana produkter, vilket kan inkludera att använda partners för avfallshanteringen.
Det kan behövas för att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder som att undvika att exempelvis släppa ut sådana ämnen i vattendrag.  

Rätt förvaring är också viktigt för att minska påverkan på miljön men också exponering av anställda.

 

Det händer mycket inom kemikalielagstiftningen och som arbetsgivare måste du hålla dig uppdaterad. EU har redan infört nya klassificeringar där PFAS på olika sätt är inkluderat.

Med ett modernt och användarvänligt systemstöd kan du enklare uppfylla dessa krav och regler. 

Få ett helhetsgrepp på din kemikaliehantering med rätt systemstöd

 


Relevanta artiklar

| Arbetsmiljö
Skapa en trygg arbetsplats genom rätt åtkomst- och behörighetskontroll

När du tar med anställda och entreprenörer till en arbetsplats, finns det inget viktigare än att se till att de är...

| Arbetsmiljö
Mät ditt hållbarhetsarbete

Att arbeta med hållbarhet innebär ofta ett stort arbete genom kartläggning och analys. EU:s direktiv CSRD gör det nu...

| Arbetsmiljö
Exponering för CMR-ämnen på arbetsplatsen: Detta  behöver du veta

Från och med den 5 april 2024 införs nya krav på registrering av exponering för reproduktionsstörande ämnen på...