Löytyykö ESG:n “S-tekijää” organisaatiostasi?

Löytyykö ESG:n “S-tekijää” organisaatiostasi?

Published 12 toukokuuta, 2022

2 minute read

Tulevaisuuden megatrendit − digitalisaatio, hybridityöskentely ja suurempi panostus kestävään kehitykseen, työntekijöiden hyvinvointiin ja mielenterveyteen − vaativat kaikilta yrityksiltä lisähuomiota kokoon tai toimialaan katsomatta. 

Maksuton opas: 8 askelta turvallisuuskulttuurin kehittämiseen työpaikalla -  lataa opas täältä >

S-tekijällä viitataan tässä yhteydessä sosiaaliseen tekijään osana ympäristö- ja yhteiskuntavastuun sekä hyvien hallintotapojen (ESG) kokonaisuutta. Yhteys EHS- ja ESG-raportoinnin välillä on perinteisesti keskittynyt ympäristövaikutuksiin, kuten esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen nollatavoitteeseen. Koronapandemian jälkeen on havaittavissa, että EHS- ja ESG-toimissa painopiste on siirtynyt kohti ihmisiä ja sosiaalista vastuutta. Yritysvastuullisuuteen liittyvää lainsäädäntöä kehitetään myös jatkuvasti ja esimerkiksi EU:n CSRD -direktiivin myötä kestävyysraportoinnista tulee pakollinen velvoite yhä useammalle EU:ssa toimiville organisaatioille.

Tulevaisuudessa ESG:n sosiaalinen tekijä on yhä tärkeämpi organisaatioiden ottaessa enemmän vastuuta vaikutuksistaan työntekijöihinsä ja yhteistyökumppaneihinsa. Kun arvioidaan sosiaalista tekijää yrityksen ESG-pisteytyksessä, on otettava huomioon sellaiset tekijät, kuten turvallisuuskäytännöt työpaikalla, työntekoon liittyvien riskien vähentäminen sekä työntekijöiden kouluttaminen ja sitouttaminen työturvallisuuteen.

15 kuolemantapausta joka päivä

Työntekijöiden kohtaamat vaarat työpaikoilla ovat yksi aikamme merkittävimmistä haasteista. Vuosia jatkuneiden laiminlyöntien, jotka koskevat työntekijöiden oikeutta turvalliseen ja terveelliseen työpaikkaan, seurauksena on esimerkiksi Yhdysvalloissa raportoitu suurin vuosittainen kuolemaan johtavien työtapaturmien määrä sitten vuoden 2007. Yhdysvaltain työturvallisuus ja -terveysviraston (Occupational Safety and Health Administration) mukaan vuonna 2019 työpaikalla kuoli 5 333 työtekijää, mikä on keskimäärin yli sata kuolemaa viikossa tai noin 15 joka päivä. Suomessa kuoli samana vuonna 40 henkilöä työpaikoilla tai työmatkaliikenteessä (Tilastokeskus).

Kehno työturvallisuuden ja –terveyden johtaminen ja hallinta vaikuttaa työntekijöihin ja organisaation liiketoimintaan. Työperäisten tapaturmien ja sairastapausten kustannukset ovat huomattavia. Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston (European Agency for Safety and Health at Work, EU-OSHA) uudet arviot osoittavat, että työtapaturmat ja työperäiset sairaudet maksavat Euroopan unionille vähintään 476 miljardia euroa joka vuosi (noin 3,3 % Euroopan BKT:stä). Pelkästään työperäisten syöpien kustannukset ovat 119,5 miljardia euroa. 

Lataa maksuton opas - Turvallisuuskulttuuri uudelle tasolle näillä vinkeillä

Parempaa työturvallisuutta ja –terveyttä rakentamassa

Maailmanlaajuista ajattelutavan muutosta tuetaan vahvasti uusilla strategisilla viitekehyksillä, kuten The European Green Deal (Euroopan vihreän kehityksen ohjelma) ja "Build Back Better” (parempi jälleenrakentaminen)". Vaikka monien aloitteiden taustalla onkin tarve elvyttää yhteiskuntia luonnonkatastrofien jälkeen, parantaa niiden selviytymiskykyä ja järjestelmällisesti käsitellä yhteyskuntien rakenteellisia ja inhimillisiä haavoittuvuuksia, suunnitelma keskittyy ennen kaikkea vahvistamaan työntekijöiden oikeutta turvalliseen ja terveelliseen työpaikkaan.

Esimerkiksi Build Back Better -aloite sisältää ehdotuksen myöntää Yhdysvaltain työturvallisuus- ja työterveysvirastolle 707 miljoonaa dollaria täytäntöönpanoon, standardien kehittämiseen, raportoitujen riketapausten tutkimiseen, vaatimustenmukaisuuden toteuttamisen avustamiseen, valtion rahoitussuunnitelmaan ja vastaaviin toimiin. Se sisältää myös ehdotuksen myöntää 133 miljoonaa dollaria Yhdysvaltain kaivosalan turvallisuus- ja terveysvirastolle (Mine Safety and Health Administration).

Digitalisaatio

Suurin haaste lukuisten EHS-toimien hallinnassa on se, että monet yritykset työskentelevät itsenäisesti ja käyttävät vanhentuneita ohjelmistoja, joiden yhdistäminen muihin järjestelmiin, ohjelmistoihin ja tietokantoihin on vaikeaa (ellei peräti mahdotonta). Sen vuoksi organisaatiot joutuvat tekemään paljon työtä pyrkiessään saamaan kattavan yleiskuvan, joka tarvitaan riskien minimoimiseksi sekä työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden turvallisuuden ja terveyden takaamiseksi.

Pilvipohjaisten ratkaisujen avulla voidaan hyödyntää edistyksellisintä teknologiaa, joka mahdollistaa sekä EHS:n että ESG:n strategisten tavoitteiden saavuttamisen.

EcoOnline toimii alan edelläkävijänä auttamassa organisaatioita suojelemaan työntekijöitään ja liiketoimintaansa sekä vastaamaan muuttuviin asetuksiin, lainsäädäntöön sekä markkinoiden vaatimuksiin. Yksi tavoitteistamme on tukea yrityksiä vähentämään kuolemaan johtavia työtapaturmia sekä työperäisiä sairauksia. Me EcoOnlinella autamme päivittäin tuhansia asiakkaitamme parantamaan organisaatioidensa turvallisuuskulttuuria sekä ympäristötehokkuutta, täyttämään lakisääteiset velvoitteet, minimoimaan riskit sekä samanaikaisesti parantamaan yrityksen kannattavuutta hyödyntämällä edistyksellisintä teknologiaa.

Hyvä uutinen on se, että lisääntyneen raportointivastuun, suurempien sakkojen ja rangaistusten sekä monimutkaisemman lainsäädännön voi kääntää kilpailuedukseen. EcoOnlinen pilvipohjaisen EHS-alustan avulla voit luoda turvallisen työpaikan myös tulevaisuudessa.

New call-to-action


Kirjoittaja Helene Brodersen

Helene works as Head of ESG & Sustainability. She is passionate about connecting EcoOnline's solutions with the higher purpose of creating safer and more sustainable workplaces for people and the environment. As a former journalist, she dedicates her writing to translating complex topics into easy-to-read and engaging stories. Helene also holds a degree in Sustainability.

Lue seuraavaksi

| Kemikaaliturvallisuus
Tapaturmataajuus - mitä se kertoo ja miten sitä mitataan?

Työpaikkatapaturmalla tarkoitetaan tapaturmaa, joka tapahtuu työpaikalla, siihen kuuluvalla alueella tai kahden...

| Kemikaaliturvallisuus
CSRD - EU:n uusi direktiivi kestävyysraportointiin

EU:n uudella kestävyysraportointidirektiivillä, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) pyritään...

| Kemikaaliturvallisuus
GHS pähkinänkuoressa

Kemikaalien etiketit, varoitusmerkinnät ja vaaralausekkeet lienevät tuttuja useimmille kemikaalinkäyttäjille. Mutta...