Tre vanliga hinder för att skapa en säkrare arbetsplats | EcoOnline

Tre vanliga hinder för att skapa en säkrare arbetsplats

Published 2 januari, 2024

4 minute read

Att förbättra säkerheten för sina medarbetare och för verksamheten som helhet är en viktig fråga. Trots det förekommer det mycket slarv och ibland nonchalans som orsakar olyckor med sjukskrivning. Ofta kanske du har "turen på sin sida" och det blir "bara" ett tillbud.

Olyckor och tyvärr även dödsfall minskar inte i Sverige, utan trenden är att det t o m ökar! Läs vidare för att ta del av de vanligaste hindren och kanske kan det få dig att reflektera på vad som behöver förbättras på din arbetsplats!

Att skapa en säkerhetskultur innebär ett långsiktigt arbete med regelbundna aktiviteter som inkluderar alla anställda. Både ledare och medarbetare som ser till att skydda varandra och som tillsammans vill skapa en trygg och sund arbetsmiljö. Alla är ansvariga för varandras säkerhet och olika team förbättrar kontinuerligt sina arbetsflöden och rutiner enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM.

Vad är då en bra säkerhetsnivå? Det är en fråga som vi på EcoOnline får. Det vi alltid lyfter fram är:

  • Hur arbetar ditt företag med inrapporteringar och uppföljningar?
  • Hur ser den processen ut? 
  • Görs åtgärder enligt plan?
  • Finns det ansvariga som följer upp och återkopplar? 
  • Hur ofta ser ni över rutiner och processer?

Det finns många nivåer av säkerhetsmognad men för att nå dit måste du och din verksamhet förstå de vanligaste hindren.

Lär dig mer om riskbedömningar av arbetsmiljön

 

3 vanliga hinder för att skapa en säkerhetskultur

Det finns flera hinder som företag och verksamheter kan ställas inför, men här fokuserar vi på de tre vanligast hindren:

1. Ledningens engagemang

Att främja en positiv säkerhetskultur börjar allra högst upp. Ledningen, inklusive VD (läs om 5 arbetsmiljörisker varje VD måste vara medveten om)  måste vara engagerad i säkerhetsfrågor för att ett visst beteende ska kunna upprätthållas. Utan ledningens engagemang kommer det inte heller att finnas någon säkerhetsstrategi på plats.  Ingen säkerhetsstrategi  eller tydlig arbetsmiljöpolicy på plats ger inga förutsättningar för få engagerade medarbetare utan det snarare att det uppstår arbetsmiljöproblem.

Ledarna måste visa sitt engagemang för att skapa en säker arbetsplats genom att införa det som ett av målen för verksamheten, dvs göra arbetsmiljöarbetet mätbart. En säker och trygg arbetsplats har många fördelar: den kan skydda medarbetarna och spara tid som annars skulle ha gått förlorad på grund av incidenter eller skador.

Det kan också förbättra företagets resultat och skapa större trovärdighet för varumärket på marknaden. En annan aspekt är att kunna locka framtida medarbetare med budskapet om en sund och trygg arbetsplats.

Företag vill dessutom göra affärer med andra verksamheter som arbetatar med den här frågan, inte minst kommer det att bli en del av hållbarhetsredovisning och ESG-arbetet.

Ett tips på ett mål för ledningsgruppen! Se till att få engagerade medarbetare som rapporterar in brister och förbättringar (tillbud/händelser/avvikelser). Ju fler inrapporteringar desto fler åtgärder kan göras och med det färre allvarligare incidenter på sikt. Här är kan du få insikter om vår HMS-plattform >>

SE Blog arbetsmiljöproblem 

2. Begränsade resurser

Ett annat vanligt hinder är begränsade resurser. Ofta läggs ansvaret för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen på en person, t ex en säkerhetschef, HR-ansvarig eller VD. Ett upplägg kan även vara att uppgifterna fördelas på fler chefer/ansvariga men utan ett tydligt mandat att genomföra aktiviteter och initiativ. I och med detta prioriteras inte arbetsmiljöfrågor utan det faller mellan stolarna.

Resurser kan vara begränsade i form av:

  • personal
  • tid
  • budget

Det är nästan omöjligt att nå en hög nivå av säkerhetsmognad utan rätt resurser. Det första åtgärden är att få till ett team, som får (har) mandat att genomföra olika aktiviteter. Detta team bör inkludera representanter från olika avdelningar och inte minst ska skyddsombudet vara med. 

Budget ska finnas för att köpa in relevant skyddsutrustning (både personlig och som ska finnas tillgänglig på avdelningen). Här utgör riskbedömningar ett viktigt verktyg för att öka förståelsen för de risker och faror som finns på arbetsplatsen. Ett vanligt hinder är brist på tid att genomföra riskbedömningar och inte minst uppföljningar av de genomförda riskbedömningarna.  

Ledarna (och ledningsgruppen) måste visa sitt engagemang för säkerhet genom att tillhandahålla de resurser som krävs för att nå en högre nivå av säkerhetsmognad.

Tips! Arbetsmiljöfrågor är ett brett område, läs den här artikeln om arbetsmiljöfrågor för att snabbt få nya insikter.

a7ea2294-629b-4f32-b8bc-54fcca9878fd

Olika branscher kan även ha ytterligare säkerhetskrav men det viktiga är att få säkerhetsrutinerna att fungera i praktiken.  Byggbranschen är ett exempel där en specifik arbetsmiljöplan ska tas fram.

Vill du se hur realtids-datan i vårt system ser ut? Förstklassig EHS-lösning

3. Brist på teknik

En annan brist är hur du snabbt ska få reda på om ett tillbud har skett eller att det ska gå snabbt att komma igång med ett nytt arbetsmoment (snabbt kunna göra en korrekt riskbedömning). Exempelvis så vill du säkert att entreprenörer som ska åtgärda en maskin/göra ett servicejobb snabbt ska komma igång samtidigt så ska de få tillgång till rätt säkerhetsutbildning. 

Ett annat exempel är hur uppföljningsarbetet av en arbetsplatsbedömning ska ske: både snabbare och med rätt åtgärder är ett önskemål. Även hur det ska prioriteras och det kan vara en bedömning som behöver dokumenteras snabbt.

För att teamet ska kunna hantera olika arbetsmiljöfrågor på ett effektivt sätt behövs ett systemstöd för HMS: information ska kunna hanteras på ett och samma ställe, checklistor ska enkelt kunna uppdateras och fördelas till rätt ställe och plats, men inte minst, inrapporteringar av tillbud ska ske enkelt genom alla i organisationen.

Tips! Uppdaterade arbetsplatsinstruktioner ska också lätt kunna justeras digitalt och här är ett tips att även inkludera tillgång till aktuella säkerhetsdatablad.

Att ha rätt teknik och systemstöd kan bidra till att effektivisera processer och möjliggöra standardisering av rutiner och processer i hela organisationen. Genom den digitala lösningen får du och teamet tillgång till realtidsdata. Varningar kan ges till anställda om det hänt något i verksamheten och även kunna informera om risker.

Om en medarbetare har rapporterat in en avvikelse/tillbud, är det viktigt att återkoppla. Genom ett modernt systemstöd kan medarbetare se vem som tilldelats uppgifter och även status på själva ärendet.  

Kunskapsspridning görs också enklare genom digitala lösningar som e-learning. Det kan handla om att alla medarbetare ska få kunskap om hur man rapporterar in tillbud och vad ett tillbud egentligen är.

Tillbud kan också vara avvikelser eller händelser : hur definierar du och ditt team detta begrepp?

SE _Image Survey_ 2024_Vet ej vad tillbud är_ med text

Genom att få till en 360-gradersvy med rätt systemstöd kan ni utveckla en starkare säkerhetsstrategi och fokusera på aktiviteter för att höja organisationens säkerhetsmognadsnivå.

Tips! Läs den här artikeln om hur du och ditt företag kan ta steget från Excel till en molnlösning.

Hur du kan övervinna dessa hinder

Det finns många fler hinder som team kan ställas inför, vilket gör det till en utmaning att få en solid säkerhetskultur med en hög nivå av säkerhetsmognad. Ta del av tipsen ovan. På vår blogg är en kunskapsbank som du kan ha som utgångspunkt för diskussioner i ditt team.

Vi på EcoOnline ger dig gärna tips och idéer på hur du kan övervinna utmaningar och hur du kan arbeta på ett modernt sätt med säkerhetskultur och arbetsmiljöfrågor.

Lär dig mer om vår EHS-lösning


Författare Sandra Sköld

Sandra Sköld är marknadschef för EcoOnline i Sverige. Hon har över 20 års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation inom internationella organisationer och många olika branscher. Alla artiklar är skrivna tillsammans med EcoOnlines produktspecialister, med kunskap inom arbetsmiljöfrågor, utbildning och kemikaliehantering.

Relevanta artiklar

| Arbetsmiljö
Vad säger lagen om ensamarbete?

De flesta arbetsplatser har någon form av ensamarbete men det är inte alltid helt lätt att veta vad som räknas som...

| Arbetsmiljö
7 saker du borde känna till om ensamarbete

Ensamarbete är vanligt förekommande i Sverige, här är sju saker du som arbetsgivare bör känna till om ensamarbete.

| Arbetsmiljö
Riskbedömning av ensamarbete

Ensamarbete är vanligare än man tror. År 2017 arbetade 11 procent av hela arbetsmarknaden ensamma enligt SCB ....