HTP-arvot: Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää

HTP-arvot syynissä

Julkaistu helmikuuta 15, 2023

Lukuaika 2 min

Työpaikan ilman epäpuhtauksille asetetut HTP-arvot ovat olennainen mittari työpaikan ilmanlaadun parantamisessa. Itse käsite on kuitenkin jäänyt monelle hieman epäselväksi. Mitä HTP-arvoilla tehdään ja miksi? Kenen vastuulla työpaikan ilman epäpuhtauksien mittaaminen on? Vastaukset saat tästä artikkelista.

Lataa maksuton lomakepohja kemikaalin riskinarviointiin

Sisällysluettelo

  1. Mikä on HTP-arvo?
  2. Mitä eroa on ohjeraja-arvolla ja sitovalla raja-arvolla?
  3. Miten työpaikan ilman epäpuhtauksia mitataan ja kenen toimesta?
  4. HTP-arvon tulkitseminen ja ymmärtäminen
  5. Vinkit ilmanlaadun parantamiseen

Mikä on HTP-arvo?

HTP-arvot (haitallisiksi tunnetut pitoisuudet) ovat arvoja, joita voidaan hyödyntää turvallista työympäristöä suunniteltaessa sekä arvioitaessa työntekijöiden altistumista ilman epäpuhtauksille.

Työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus ottaa ilman epäpuhtaudet huomioon työn riskien arvioinneissa. Toisin sanoen laki velvoittaa työnantajaa arvioimaan ilman epäpuhtauksien pitoisuuksia työpaikalla, jos työnteon yhteydessä voidaan altistua aineille tai hiukkasmaisille epäpuhtauksille, joille on asetettu HTP-arvoja. Sosiaali- ja terveysministeriö on listannut kaikki HTP-arvot julkaisussaan “HTP-Arvot 2020: Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet”.

Käyttöturvallisuustiedotteessa mahdolliset HTP-arvot on ilmoitettu kohdassa 8.1. Puhtaiden aineiden kohdalla arvot on annettu aineelle sellaisenaan ja seosten tapauksessa HTP-arvot ilmoitetaan aineosille, joita seos sisältää.

Kun epäpuhtauksien pitoisuuksien todetaan pysyvän työpaikan ilmassa HTP-arvojen alapuolella, voidaan yleisesti ottaen ajatella, ettei ilmanlaatu aiheuta haittaa tai vaaraa työntekijän turvallisuudelle ja terveydelle. On kuitenkin pidettävä mielessä, että esimerkiksi syöpävaikutusten kannalta on hankala asettaa turvallista altistumistasoa.

Moni alan asiantuntija on kuitenkin sitä mieltä, ettei HTP-arvon niukka alittaminen riitä työntekijän turvallisuuden ja terveyden takaamiseksi:

Ote EcoOnlinen webinaarista "Kemikaalialtistumisen vähentäminen teknisillä ratkaisuilla."

Mitä eroa on ohjeraja-arvolla ja sitovalla raja-arvolla?

Ohjeraja-arvon ylittyessä työnantajan pitää parantaa ilmanlaatua ja vähentää altistumista, jotta raja-arvo ei ylittyisi jatkossa.

Sitovan raja-arvon ylittyessä työt on keskeytettävä välittömästi. Samalla pitää tehdä toimenpiteitä, jotka varmistavat, että pitoisuus on jatkossa alle raja-arvon. Töitä voidaan jatkaa vasta siinä vaiheessa, kun pitoisuuden on varmistettu pysyvän sitovan raja-arvon alapuolella. Sitovia raja-arvoja asetetaan vain tietyille erityistä huolta aiheuttaville aineille kuten esimerkiksi syöpävaarallisille altisteille.

New call-to-action

Miten työpaikan ilman epäpuhtauksia mitataan ja kenen toimesta?

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) julkaisee HTP-arvot kahden vuoden välein ja viimeisimmät tiedot ovat saatavissa STM:n verkkosivuilta.

Työpaikalla ilmanlaadusta ja suoritettavista työhygieenisistä mittauksista vastaa työnantaja. Mittauksia voidaan tehdä osana lakisääteistä työn riskien arviointia, joka on käytännössä tehtävä aina olennaisten muutosten tapahtuessa työpaikalla.

Mittaustulokset ja HTP-arvot ilmaistaan eri tavoin altisteista riippuen:

  • Hiukkasmaisten epäpuhtauksien HTP-arvot ja pitoisuudet ilmaistaan massapitoisuuksina ilmassa — mg/m3.
  • Kaasujen ja höyryjen HTP-arvot ja pitoisuudet ilmaistaan sekä massa- että tilavuuspitoisuuksina ilmassa — mg/m3 ja ppm (tilavuuden miljoonasosa, parts per million).

HTP-arvon tulkitseminen ja ymmärtäminen

HTP-arvotKuvankaappaus STM:n ylläpitämästä HTP-arvojen listauksesta. Listaus on saatavilla STM:n sivuilta.

Aine tai aineryhmä — Aineen tai aineryhmän nimi

CAS-numero — Yhdysvaltalaisen Chemical Abstracts Service (CAS) -järjestön ylläpitämään CAS-rekisteriin on koottu aineiden kemiallisia yksilöintejä. Jokaiselle rekisterissä olevalle nimikkeelle on oma CAS-numero ja CAS-rekisterinimi. CAS-numeroita käytetään ympäri maailmaa tieteellisiin, hallinnollisiin ja teollisiin tarkoituksiin.

HTP-arvo (8 h) — Pitkäaikaisen altistumisen HTP-arvo. Annettu aineen tai epäpuhtauden pitoisuuden kahdeksan tunnin aikapainotettuna keskiarvona.

HTP-arvo (15 min) — Lyhytaikaisen altistumisen HTP-arvo. Arvoa vastaavia pitoisuuksia saa esiintyä korkeintaan kerran tunnissa ja yhteensä enintään neljä kertaa kahdeksan tunnin työvuoron aikana.

H-lausekkeet — Aineelle annetut CLP-asetuksen mukaiset vaaralausekkeet. Katso listaus kaikista vaaralausekkeista täältä.

Huomautus

Voimaanastumisvuosi — 

Vinkit ilmanlaadun parantamiseen

Ilmanlaadun parantaminen ja altistumisen vähentäminen työpaikalla on kaikille osapuolille hyödyksi. Yllättävän usein tekniset toimet kuitenkin tehdään puutteellisesti tai peräti siten, että ne heikentävät ilmanlaatua.

Tässä videossa kemikaalialtistumisen huippuasiantuntija antaa vinkkejä ilmanlaadun parantamiseen ja altistumisen vähentämiseen työpaikalla.

New call-to-action

Tiedot altistumisista hallintaan Chemical Managerilla

Tietyt vaaralliset altisteet edellyttävät erityistä seurantaa tai altistumisen rekisteröintiä. Tätä työtä helpottaakseen olemme luoneet moduulin altistumisten seuraamiseen Chemical Manager -ohjelmistossamme. 

Altistumismoduuli auttaa organisaatiota seuraamaan, raportoimaan ja pitämään kirjaa altisteista ja altistuneista työntekijöistä. Moduuli on osa Chemical Manager -työkalua, jonka avulla kemikaalivelvoitteiden noudattaminen ja kemikaaliturvallisuuden seuraavalle tasolle vieminen on helpompaa kuin koskaan.

New call-to-action


Kirjoittaja Mats Liljeström

Mats toimii EcoOnline Suomen markkinointipäällikkönä. Hänellä on useamman vuoden kokemus markkinoinnista ja viestinnästä ja palaa halusta luoda selkeää ja helppolukuista työturvallisuussisältöä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Kaikki Matsin artikkelit ovat EcoOnlinen asiantuntijoiden tarkistamia ja hyväksymiä.

Lue seuraavaksi

| Työturvallisuus
Hiilineutraalisuus: tästä on kyse

Hiilineutraalisuus terminä on monelle tuttu mutta harvempi tietää tarkalleen mitä se tarkoittaa, miten se liittyy...

| Työturvallisuus
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet – mitä ne ovat ja miksi organisaatiosi kannattaa osallistua niiden saavuttamiseen?

Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan kehitystä, joka turvaa hyvät elämisen mahdollisuudet sekä nykyisille että...

| Työturvallisuus
Uusia velvoitteita lisääntymiselle vaarallisiin altisteisiin liittyen

Syövän torjuntaa koskeva lainsäädäntö laajeni huhtikuun 2024 alussa kattamaan myös lisääntymiselle vaaralliset aineet...