Kemikalielagstiftning i förändring

Kemikalielagstiftning i förändring

Published 13 oktober, 2021

2 minute read

Det har nu gått ett år sedan EU: s kemikaliestrategi för hållbarhet publicerades som ett svar på EU:s gröna giv och visionen om en giftfri miljö.

Strategin omfattar mer än 50 olika åtgärder för att uppnå målet om en högre skyddsnivå mot skadliga kemikalier och främjandet av användning och utveckling av säkra och hållbara kemikalier.

Bland åtgärderna ingår förbud mot de mest skadliga kemikalierna i konsumentprodukter samt utfasning av per- och polyfluoralkyler (PFAS) inom EU, förutom för samhällsnödvändiga användningar.

Fokus ligger också på att ta fram kriterier för säker och hållbar design av kemikalier samt att förenkla och stärka kemikalieregelverken för att hantera de allvarligaste miljö- och hälsoproblemen.

Var är vi nu?

Initiativen som tas inom ramen för kemikaliestrategin kommer att ha stor påverkan på kemikalielagstiftningen kommande år med viktiga planerade översyner av CLP- och Reachförordningen.

Sedan strategin kommunicerades har färdplaner för både Reach och CLP-översynerna tagits fram och kommunicerats. Låt oss ta en titt på vad de preliminära förslagen innehåller.

Översyn av Reachförordningen

Förslagen handlar bland annat om skärpta informationskrav vid registrering av ämnen, vilket innebär att mer information kan komma att krävas för ämnen som tillverkas i lägre volymer. Det finns också förslag om att införa bedömningsfaktorer för blandningar (Mixture Assessment Factors). Dessa ska användas för bedömning av kombinationseffekter vid exponering för flera faror. Dessutom kommer processerna kring begränsning och godkännande av ämnen att ses över och omformas för att säkerställa att de utgör en drivkraft för substitution.

Inom översynen kommer det också att ske en utvärdering av hur tillgängligheten och kvalitén på säkerhetsdatabladen kan förbättras, bland annat genom användning av harmoniserade format och elektronisk distribution. Detta för att underlätta kommunikationen i leverantörskedjan.

Översyn av CLP-förordningen

Införandet av en ny faroklass för hormonstörande ämnen ett av huvudinslagen i den föreslagna CLP-översynen tillsammans med införandet av nya faroklasser för persistenta, mobila och toxiska (PMT) och mycket persistenta, mycket mobila (vPvM) ämnen.

Några förändringar när det gäller märkningskrav är också på agendan, liksom specifika regler för e-handel och klargörande av distributörsrollen vid inlämning av uppgifter till giftinformationscentraler.

I samband med översynen kommer det också att ske en utvärdering av hur digitala verktyg kan ge nya möjligheter. Detta är i linje med ett annat initiativ som är under bearbetning gällande förenkling och digitalisering av märkningskrav, där bland annat möjligheten att i vissa fall kunna använda digital märkning utvärderas.

Just nu pågår ett offentligt samråd för översynen av CLP-förordningen där alla som vill kan lämna synpunkter. Detta är en del i en konsekvensbedömning som görs innan de konkreta förslagen till ändringar slutförs.

Det offentliga samrådet pågår till den 15 november. Ta chansen och låt din röst bli hörd!

Förslag till ändringar i båda förordningarna förväntas läggas under 2022.

Förbättring av genomförandet av kemikalielagstiftningen

Inom ramen för kemikaliestrategin kommer det också att läggas mer resurser kontroll på lagefterlevnad och genomförande. Under ECHA’s konferens Safer Chemicals i början av oktober betonades det att det kommer att göras fler kontroller av kemikalier och produkter. Klassificering och märkning, importerade varor samt e-handel är prioriterade områden för tillsyn.

Chemicals strategy (europa.eu)

All news - ECHA (europa.eu)

Have your say (europa.eu)

Initiative details (europa.eu)

Chemicals – simplification and digitalisation of labelling requirements (europa.eu)

New call-to-action


Författare Emma Holmberg

Emma har lång erfarenhet av att arbeta med kemikalielagstiftning inom olika verksamheter. Hon är produktspecialist och utbildar i våra digitala kemikaliehanteringssystem.

Relevanta artiklar

| Arbetsmiljö
Checklista: Detta ska du göra när du får ett säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad kan vara mycket långa och förvirrande att läsa. Som arbetsgivare eller ansvarig för kemikalier på din...

| Arbetsmiljö
Diisocyanater: ett av flera allergiframkallande ämnen

Det finns många allergiframkallande ämnen och grupper av ämnen. Ett exempel på en ämnesgrupp du behöver hålla koll på...

| Arbetsmiljö
ESG-rapportering

Fler krav när det gäller innehåll i årsredovisningarna, inte minst när det gäller hållbarhet är nu på ingång. I den här...