5 risker du står inför när du inte jobbar med substitution

5 risker du står inför när du inte jobbar med substitution

Published 19 mars, 2020

4 minute read

Det finns många skäl att ersätta farliga kemikalier på din arbetsplats. Men vad händer om man väljer att inte jobba med substitution? Vi ger dig svaret på den här frågan och några framgångshistorier från företag som har valt mindre farliga kemikalier för sina produkter.

Arbetsgivaren har ansvaret

Farliga ämnen finns på nästan alla europeiska arbetsplatser. Vissa är farligare än andra och många kan ersättas med mindre farliga ämnen och blandningar. En del är till och med förbjudna att använda eller får användas endast under strikt kontroll, till exempel asbest och polyklorerade bifenyler (PCB). Andra kan vara skadliga och måste hanteras korrekt.

Huvudansvaret för att undvika arbetsmiljörisker och andra säkerhetsproblem ligger på dig som arbetsgivare. Om du inte ersätter farliga kemikalier och andra ämnen med mindre skadliga, kan du utsätta dig och ditt företag för onödiga risker. Här är 5 av dem:

  1. Du riskerar att exponera dina anställda för onödiga risker
  2. Du adderar till dina utmaningar med nya risker
  3. Du kan skada miljön
  4. Du blir en mindre attraktiv arbetsgivare
  5. Du får ett sämre utgångsläge jämfört med konkurrenter

1. Du riskerar att exponera dina anställda för onödiga risker

Det finns många hälsoproblem som kan orsakas av kemikalier, från mild ögonirritation till cancer och fosterskador. Med vissa ämnen är effekterna akuta, medan andra har en kumulativ effekt och det kan ta 30 år innan du blir sjuk.

Under 2015 rapporterade 17 % av arbetarna i EU att de utsatts för kemiska produkter eller ämnen under minst en fjärdedel av sin arbetstid, och 15 % rapporterade att de andats in rök, pulver eller damm på arbetet.

New call-to-action

2. Du adderar nya risker till dina nuvarande utmaningar

Världen förändras hela tiden. Ny teknik och lagändringar är två saker som kan påverka användningen av kemikalier på din arbetsplats. Men det utvecklas också hela tiden nya kemikalier. Under de senaste 50 åren har kemikalieproduktionen ökat från 7 miljoner ton till 400 miljoner ton. I dagsläget vet man inte allt om alla dessa ämnen, därför skapade Europeiska Kemikaliemyndigheten (ECHA) den största databasen för kemikalier i världen, med information om 140 000 kemikalier och 22 667 unika ämnen.

Vissa av de här ämnena är ”substances of very high concern” (SVHC). Du hittar dem i den så kallade kandidatförteckningen, den lista med drygt 200 särskilt farliga ämnen som är en del av den europeiska kemikalielagstiftningen REACH. Dessa kan sedan eventuellt komma att inkluderas i vad som kallas tillståndsförteckningen. När ett ämne inkluderas i den måste man ansöka om tillstånd för att fortsätta använda det. Den 16 januari 2020 lade ECHA till fyra nya ämnen till kandidatförteckningen.

Om du inte ersätter kemikalier som innehåller ämnen som betecknas som SVHC, riskerar du att behöva ansöka om tillstånd att använda dem, något som är både dyrt och tidskrävande. Dessutom kommer dina anställda och miljön också kontinuerligt att fortsätta utsättas för de här farliga kemikalierna.

Det är också att föredra att vara beredd även när annan lagstiftning skärps. Att fundera över att byta till bensin- eller elbilar innan dieselbilar förbjuds till exempel, så du inte behöver köpa två bilar på kort tid.

3. Du kan skada miljön

Många farliga ämnen finns naturligt i låga koncentrationer i växter, djur och människor. Men när ämnen skapas eller utvinns på konstgjord väg borde vi väl se till att de inte hotar vår hälsa eller den biologiska mångfalden. Ändå används farliga människoframställda ämnen och kemikalier runt omkring oss i allt från datorer och kosmetika till babyflaskor och under tiden som de tillverkas och används släpper produkterna ut skadliga kemikalier i miljön. Faktum är att farliga konstgjorda kemikalier redan har gjort stor skada på både miljö och djurliv. Det är känt att till exempel fåglar, isbjörnar, grodor och alligatorer är drabbade.

4. Du blir en mindre attraktiv arbetsgivare

Anställda bryr sig om företaget de arbetar för om de vet att arbetsgivaren bryr sig om dem. Undersökningen Global Talent Trends 2018 identifierade att en av två anställda skulle vilja se ett större fokus på välbefinnande på sin arbetsplats. Om du väljer att inte ersätta kemikalier på din arbetsplats riskerar du att bli en mindre attraktiv arbetsgivare. Skapar du istället förutsättningar för att de anställda ska må bra förbättras ofta samarbeten, produktiviteten ökar, och risken för sjukfrånvaro och arbetsolyckor minskar.

För de flesta länder resulterar arbetsrelaterade hälsoproblem i en ekonomisk förlust på 4–6 % av BNP varje år. De grundläggande sjukvårdstjänsterna för att förhindra arbetssjukdomar och arbetsrelaterade sjukdomar kostar i genomsnitt mellan 190–640 SEK per arbetare och år.

5. Du får ett sämre utgångsläge jämfört med konkurrenter

Hållbara produkter och tjänster har en enormt stor tillväxtpotential. Enligt en undersökning utförd av Accenture sade mer än 80 % av undersökningsdeltagarna att de tyckte att det var "viktigt eller extremt viktigt" för företag att designa miljömedvetna produkter.

Så när dina konkurrenter ersätter mindre skadliga ämnen och kemikalier och marknadsför dem som till exempel ”BPA-fria”, ger du dem en konkurrensfördel om ditt företag väljer att inte ersätta.

Ta del av vår guide om utfasning av farliga kemikalier

Framgångshistorier från länder och företag som arbetar med substitution:

BPA-fria produkter i Frankrike

Bisfenol A (BPA) är en industrikemikalie som har använts sedan 1960-talet. I störst utsträckning för tillverkning av plast, till viss del även i termiskt papper, till exempel papperskvitton. BPA används även i flaskor för drycker och sportutrustning. I EU klassas den som ett ämne som har toxiska effekter på människans reproduktionsförmåga.

2014 föreslog Frankrike att begränsa BPA-användning i termiskt papper. Man skapade också en webbplats som gjorde det lättare för företag att hitta säkrare alternativ. Dr Aurélien Gouzy från INERIS, det franska nationella kompetenscentret för industriell säkerhet och miljöskydd, förklarar:

”Vi har arbetat mycket aktivt mot BPA-användning i Frankrike sedan 2012 då vår regering publicerade en nationell strategi för hormonella sjukdomar. I enlighet med strategin bad miljöministern år 2014 stora distributörer och banker att göra ett frivilligt åtagande att använda bisfenolfritt termiskt papper. INERIS ombads att hjälpa till med att utveckla "BPA-fri märkning” som kunde utfärdas till alla företag med en BPA-fri policy."

COOP i Danmark

Fluorerade ämnen används i stor utsträckning för att de kan bilda släta ytor och avvisa vatten, fett och smuts. Många av de här ämnena är så kallat bioackumulerande, vilket innebär att de ackumuleras i levande organismer. COOP har arbetat hårt för att förbjuda alla förpackningar som innehåller just fluorerade ämnen.

"Konsumenter i Danmark är välutbildade om livsmedels- och produktsäkerhet. Det innebär en stor efterfrågan på säkrare och renare produkter från återförsäljare", säger Malene Teller, Head of Sustainability and Social Compliance på COOP i Danmark.

Digitalisera och effektivisera din miljörapportering

5 steg mot en säkrare arbetsplats

  • Se till att du är medveten om vad lagstiftningen kring arbetsmiljö säger i EU och i Sverige.
  • Få kontroll över dina kemikalier och riskerna, med en digital kemikalieförteckning där du kan hantera kemikaliedokumentation och lagstiftningslistor.
  • Sänk och eliminera risker genom att ersätta farliga kemikalier.
  • Ladda ner en steg för steg-guide för att börja med din första substitution här.
  • Lär dig mer om EcoOnlines digitala kemikalieförteckning.

New call-to-action


Relevanta artiklar

| Arbetsmiljö
Vad säger lagen om ensamarbete?

De flesta arbetsplatser har någon form av ensamarbete men det är inte alltid helt lätt att veta vad som räknas som...

| Arbetsmiljö
7 saker du borde känna till om ensamarbete

Ensamarbete är vanligt förekommande i Sverige, här är sju saker du som arbetsgivare bör känna till om ensamarbete.

| Arbetsmiljö
Riskbedömning av ensamarbete

Ensamarbete är vanligare än man tror. År 2017 arbetade 11 procent av hela arbetsmarknaden ensamma enligt SCB ....