Sveriges arbetsplatser: Hälsorisker och arbetsmiljöproblematik

Sveriges arbetsplatser: Hälsorisker och arbetsmiljöproblematik

Published 30 oktober, 2023

2 minute read

Arbetslivet har en djupgående påverkan på människors hälsa och välbefinnande. I en nyligen publicerad undersökning från Arbetsmiljöverket avslöjas det att var fjärde yrkesverksam i Sverige upplever hälsoproblem som är direkt kopplade till arbetsrelaterade faktorer. Samtidigt visar EcoOnlines studie från tidigare i år att en bristande arbetsmiljö kan göra att arbetstagare överväger att byta jobb.

Den 17 oktober publicerade TV4 artikeln Var fjärde mår dåligt av jobbet: ”Allvarliga varningssignaler” som bottnar i en färsk studie från Arbetsmiljöverket. I studien framkommer det att 1,3 miljoner svenskar lider av hälsoproblem som orsakats av sitt arbete. Problemen som räknas in i undersökningen inkluderar trötthet, fysisk smärta, värk, sömnsvårigheter, ångest och minskad koncentration och drabbar framför allt arbetstagare inom kvinnodominerade yrken, såsom vård och omsorg. Det är inte bara hälsoproblemen i sig som är oroande, utan även bristen på adekvat stöd.
Enligt studien känner nästan åtta av tio chefer till de anställdas besvär, men endast fyra av tio ger aktiv hjälp för att hitta lösningar.

I år genomförde även EcoOnline undersökningen, Hur säkra är Sveriges arbetsplatser?, som tydligt visar att arbetsmiljön är en avgörande faktor för att behålla medarbetare. I enkätundersökningen svarade 80 procent av deltagarna att en bristfällig arbetsmiljö kan få dem att överväga att byta arbetsgivare och av de som svarat är det fler kvinnor än män som instämmer med påståendet.

 – Vad som är särskilt intressant att notera är att det är fler kvinnor än män som anser att en dålig arbetsmiljö kan vara avgörande för om de väljer att vara kvar på en arbetsplats eller inte. Det kan finnas fler faktorer om varför; att arbetsmiljöfrågor är särskilt betydelsefulla för kvinnor, att kvinnors arbetsmiljö är sämre eller att insikten att arbetsmiljön är så pass viktigt att man är villig att byta arbetsgivare. En mer flexibel arbetsmarknad kan också spela in att man är mer benägen att byta arbetsgivare, säger Sandra Sköld, marknadschef på EcoOnline.

Många yngre har anhöriga som drabbats av arbetsplatsolyckor

I EcoOnlines undersökning framgår det även att en högre andel av åldersgruppen 18-34 år har en anhörig som drabbats av arbetsplatsolyckor eller arbetsrelaterade sjukdomar, å andra sidan är det i åldersgruppen 50-56 år fler som svarar "nej" till att vare sig de eller deras anhöriga har drabbats.
– Att det skiljer sig så pass mycket i svaren mellan de olika åldersgrupperna kan bero på förändringar i arbetsmiljön och arbetspraxis över tid, säger Sandra Sköld.

Fler mellanchefer drabbas

En annan intressant insikt är att mellanchefer svarar i högre utsträckning att de personligen har drabbats. Detta kan indikera att chefspositioner är mer benägna att vara direkt exponerade för arbetsmiljörisker.

– Det är tydligt att arbetsmiljön och dess påverkan på hälsan är en högaktuell fråga i Sverige. Både Arbetsmiljöverkets studie och vår undersökning pekar på allvarliga problem och behovet av åtgärder för att förbättra arbetsvillkoren och minska hälsoriskerna på arbetsplatser. Detta är en fråga som berör alla, oavsett yrke och position, och kräver en samarbetsinsats från företag, myndigheter och arbetstagare för att skapa hälsosammare miljöer, avslutar Sandra Sköld.

Undersökningen Hur säkra är Sveriges arbetsplatser? är genomförd av insikts- och marknadsundersökningsföretaget Origo Group. Under perioden 9 -19 januari 2023 har sammanlagt 1016 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18-65 år i Sverige som arbetar.

New call-to-action


Författare Sandra Sköld

Sandra Sköld är marknadschef för EcoOnline i Sverige. Hon har över 20 års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation inom internationella organisationer och många olika branscher. Alla artiklar är skrivna tillsammans med EcoOnlines produktspecialister, med kunskap inom arbetsmiljöfrågor, utbildning och kemikaliehantering.