Miljöbalken | EcoOnline

Miljöbalken

I miljöbalken finns huvuddelen av den svenska miljölagstiftningen samlad. Det övergripande målet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling. Miljöbalkens regler ska följas av alla och det är din skyldighet, i rollen som företagare, att känna till hur din verksamhet är berörd av bestämmelserna.

Gäller Miljöbalken mig? 

Miljöbalken gäller alla verksamheter och lägger ansvaret på dig att självständigt följa de regler, beslut och domar som myndigheter eller miljödomstolar har fattat. Du som driver eller avser driva industriell verksamhet, starta vård- eller hygienisk verksamhet, hantera kemiska produkter eller hantera avfall måste känna till miljöbalkens regler på dessa områden.

Ansvaret omfattar också så kallad egenkontroll.

Vad är egenkontroll? 

Reglerna om verksamhetsutövares egenkontroll enligt miljöbalken innebär bland annat att verksamhetsutövaren ska se till att miljöarbetet bedrivs på ett systematiskt sätt och att riskerna med verksamheten ur hälso- och miljösynpunkt bedöms och dokumenteras. Egenkontrollens omfattning beror på verksamhetens typ, storlek och omfattning och i vilken grad den kan påverka miljön och människors hälsa.

Om du hanterar kemikalier i verksamheten är det viktigt att ha rutiner så att du hanterar kemikalier på rätt sätt, till exempel genom att följa de anvisningar som ges i säkerhetsdatabladen. Kontrollen gällande kemikalier bör avse hela ledet från att undvika att få in olämpliga kemikalier i verksamheten till att göra sig av med eventuella kemikalierester på ett lagenligt och miljöanpassat sätt. Verksamheter som hanterar kemikalier ska även göra en kemikalieförteckning.


Varför ska du ha en kemikalieförteckning?

Enligt egenkontrollförordningen i Miljöbalken ska den som bedriver tillstånds- eller anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet upprätta en förteckning över alla miljö- och hälsoskadliga kemikalier som hanteras inom verksamheten. Riskerna med kemikalierna ska också dokumenteras.

Förteckningen ger en överblick över vilka kemiska produkter som används i verksamheten och kan förebygga skador på hälsa och miljö både i det dagliga arbetet såväl som i händelse av brand eller andra incidenter. Krav på kemikalieförteckning finns också i arbetsmiljöverkets föreskrift Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2014:43).

Här hittar du Miljöbalken.

Kontakta oss

Vi erbjuder digitala lösningar som skapar en trygg arbetsmiljö och följer regelverken som är etablerade. 

Kontakta oss
SE_3-900x900

Adam Erikson

Affärsutvecklare, EcoOnline AB