Elsäkerhet | EcoOnline
Ordlista för Hälsa & Säkerhet

Elsäkerhet

Med elektricitet tillkommer en hel del risker både för anställda och företagets lokaler. Vet du vilka åtgärder som behöver tas till för att din arbetsplatsen ska vara elsäker?

 

innovation

Vad innebär elsäkerhet?

Elsäkerhet är avgörande för att anställda som arbetar med elektronisk utrustning ska få en säker och hälsosam arbetsmiljö.

Elektricitet är en viktig kraftkälla som vi behöver såväl på våra arbetsplatser som hemma men kan också vara farliga eller till och med dödlig om inte elsäkerhetsåtgärder följs.

Som arbetsgivare har du ansvar för att riktlinjer och krav kopplat till elsäkerhet följs. 

Elsäkerhet är en uppsättning metoder och rutiner för att minska risken för skador eller dödsfall vid elolyckor. 

Det innebär att använda säker utrustning, korrekt utbildning och efterleva fastställda regler och föreskrifter. Elsäkerhet kan innebära att man exempelvis installerar 
•    Jordfelsbrytare
•    Använder rätt skyddsutrustning 
•    Och ser till att utrustningen underhålls

 

SE - Electrical safetyÄr dina anställda säkra från elrisker?

 

Förebyggande åtgärder för elsäkerhet

Ett av de bästa sätten att undvika en elolycka är att följa elsäkerhetsprotokoll och att personalen får kontinuerlig utbildning.

Regelbundna inspektioner bör göras på arbetsplatsen för att säkerställa att allt uppfyller kraven och att all utrustning underhålls enligt standard. 

Det förebyggande arbetet börjar med att göra alla områden elsäkra. Se till att alla medarbetare rapporterar saker som flimrande lampor, felaktiga ledningar eller andra elektriska faror. Se till att anställda uppmuntras att alltid ha ett säkerhetstänk. Tillsammans kan ni skapa en säkerhetskultur.

 

Implementering av rutiner för elsäkerhet

Implementering av lämpliga elsäkerhetsrutiner är viktigt för att upprätthålla en hög elsäkerhetsstandard på arbetsplatsen.

Detta inkluderar korrekt användning av personlig skyddsutrustning såsom isolerade handskar, glasögon och spänningsklassade kläder.

Det är också viktigt att de anställda får rätt utrustning för jobbet och utbildning i hur den ska användas. Anställda måste också följa dessa rutiner. Här kan exempelvis digitala checklistor inför arbetsmoment underlätta.

 

checklistor för elsäkerhet

 

Märkning och skyltning av faror 

Rätt märkning och skyltning är viktigt för att säkerställa elsäkerheten på arbetsplatsen. 

Märkningen och skyltningen ska guida så att du förstår hur du ska
•   Identifiera farorna 
•    Förmedla instruktioner
•    Påminna de anställda om de risker som kan finnas i närområdet

 

Regelbundna inspektioner och korrekt underhåll är A och O

Regelbundet underhåll och inspektioner av elektrisk utrustning är avgörande för att säkerställa att den är i gott skick. 

Detta innebär att man regelbundet testar och inspekterar utrustningen för att identifiera eventuella fel eller problem. Om utrustningen är defekt ska den omedelbart tas ur bruk.

Vid en elolycka

Uppsök alltid sjukvård efter:

  • Ström genom kroppen
  • Ljusbåge
  • Medvetslöshet
  • Domningar eller kramper
  • Blixtnedslag

Riskbedömning av arbetsplatsen