Ny undersökning: så säkra är Sveriges arbetsplatser

Ny undersökning: så säkra är Sveriges arbetsplatser

Published 9 maj, 2023

2 minute read

EcoOnline har genomfört en enkätundersökning tillsammans med insikts- och marknadsundersökningsföretaget Origo Group*. 

Målsättningen var att få en ökad förståelse för hur svenska arbetstagare uppfattar sina arbetsgivare och arbetet kring arbetsmiljön. Under perioden 9-19 januari 2023 har sammanlagt 1016 intervjuer via internet genomförts av arbetsverksamma män och kvinnor mellan 18-65 år i Sverige. Ambitionen är att rapporten ska leda till en större medvetenhet kring arbetsmiljöfrågor.

– Med den här undersökningen vill vi uppmärksamma vilka risker eller problem som anställda upplever på sina arbetsplatser så att arbetsgivare kan vidta åtgärder för att minska dem. En bra och trygg arbetsmiljö är direkt avgörande för hälsan och det är arbetsgivarnas skyldighet att kunna garantera en säker arbetsmiljö för sina anställda, säger Sandra Sköld, marknadsansvarig på EcoOnline.

Flera arbetsgivare saknar arbetsmiljöpolicy

Undersökningen visade att det fanns en osäkerhet kring hur tillbud rapporteras på arbetsplatser; totalt var 15 procent osäkra på hur rapportering går till eller vad tillbud är. Det framgick även att nästan 4 av 10 (37 procent) är osäkra om det finns en arbetsmiljöpolicy på plats, eller vet att det inte finns – detta trots att det är obligatoriskt enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

– Vi vet att det finns många utmaningar i att göra den här informationen tillgänglig och i undersökningen blev det svart på vitt att många arbetsgivare har misslyckats med detta. Det är arbetsgivarens ansvar att ta fram och implementera arbetsmiljöpolicyn. Den ska bland annat beskriva hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas och hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras på arbetsplatsen, säger Sandra Sköld.

Bristfällig utbildning kring kemikaliehantering

Undersökningen analyserade flera olika aspekter relaterade till arbetsmiljö, till exempel hur säkra arbetstagarna känner sig på jobbet, hur arbetsgivare arbetar med arbetsmiljöfrågor och involverar personalen, huruvida företagen har miljö- och hållbarhetsmål, hur kemikalier hanteras på arbetsplatsen och om arbetstagarna får utbildning i hur de ska hantera kemikalier. Resultatet i den sistnämnda kategorin var särskilt iögonfallande då det visade att endast 6 av 10 anser att de får utbildning i kemikaliehantering, vilket är oroande med tanke på riskerna som farliga kemikalier kan medföra, menar Sandra Sköld.

– Trots att majoriteten anser att deras arbetsplats är säker, och att arbetsgivaren arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor, blev det tydligt att det fortfarande finns utmaningar kring att hantera farliga kemikalier på ett säkert sätt. Det är otroligt viktigt att arbetsgivare arbetar aktivt med att utbilda sin personal i kemikaliehantering och att de i största möjliga utsträckning fasar ut farliga kemikalier och ersätter dem med säkrare alternativ, säger Sandra Sköld.

Arbetsmiljön väger tungt vid val av arbetsplats

Att ämnet arbetsmiljö berör råder det ingen tvekan om och efter att undersökningen var avslutad kunde Origo Group konstatera att det varit ett stort engagemang bland intervjupersonerna. På den öppna frågan “När du tänker på uttrycket ‘säker arbetsplats’ – vad tänker du på då?” var det över 650 personer som formulerat egna svar. “Trygghet, fri från skador, inga olyckor och rätt utrustning” var de begreppen som förekom mest frekvent. Resultatet visade även att 81 procent anser att arbetsmiljön är en viktig faktor vid val av arbetsgivare och att 80 procent skulle byta arbetsplats på grund av bristfällig eller dålig arbetsmiljö.

– Det här resultatet var särskilt positivt eftersom det ökar pressen på arbetsgivare att satsa mer på arbetsmiljöfrågor och därmed skapa en bättre miljö för de anställda. Det bidrar även till en ökad medvetenhet om arbetsmiljöfrågor och dess betydelse, säger Sandra Sköld.

*Undersökningen är genomförd av insikts- och marknadsundersökningsföretaget Origo Group. Under perioden 9 -19 januari 2023 har sammanlagt 1016 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18-65 år i Sverige som arbetar.

New call-to-action


Författare Sandra Sköld

Sandra Sköld är marknadschef för EcoOnline i Sverige. Hon har över 20 års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation inom internationella organisationer och många olika branscher. Alla artiklar är skrivna tillsammans med EcoOnlines produktspecialister, med kunskap inom arbetsmiljöfrågor, utbildning och kemikaliehantering.